Studia Magisterskie

ZARZĄDZANIE

Informacje o kierunku

Studiując Administrację w WSPA nie tylko zdobędziesz gruntowną wiedzę z zakresu nauk o administracji, ale będziesz też uczestniczyć w realizowanym przez uczelnię projekcie kreatywnym.

Prowadzone zajęcia mają przeważnie charakter ćwiczeń i warsztatów, co oznacza, że nasi studenci mają możliwość stałego rozwijania i sprawdzania w praktyce swoich umiejętności.

Pozwala to wykształcić zdolność niekonwencjonalnego myślenia, projektowania innowacyjnych rozwiązań i kreowania ciekawych pomysłów.

Atuty kierunku:

 • Profesjonalna kadra dydaktyczna z doświadczeniem zarówno akademickim, jak i praktycznym
 • Nowoczesne metody nauczania pozwalające na rozwój własny w trakcie studiów
 • Możliwość skorzystania z bezpłatnych porad doradcy zawodowego
 • Kształcenie praktyczne
 • Realizacja własnych inicjatyw przedsiębiorczych jak również realizacja badań naukowych
 • Możliwość reprezentowania Uczelni podczas udziału w konferencjach
 • Możliwość organizacji konferencji naukowych
 • Już na pierwszym roku studiów wysokie stypendia

Specjalności

E-biznes i nowoczesne formy marketingu

Dzięki specjalności Student uzyska nowoczesną wiedzę w zakresie zarządzania i funkcjonowania firm w obszarze gospodarki cyfrowej, nauczy się jak prowadzić biznes w Internecie, pozna główne wzorce zachowań konsumentów w Internecie. Zyska gruntowną wiedzę w zakresie uwarunkowań prawnych, ekonomicznych i technologicznych e-biznesu. Nauczy się analizować, interpretować i oceniać zjawiska w zakresie funkcjonowania firm w gospodarce cyfrowej. Będzie potrafił projektować różne modele e-biznesu.

Inwestycje na rynku finansowym

Dzięki specjalności Student uzyska pogłębioną wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania rynków finansowych, będzie potrafił wykonać analizę ryzyka finansowego i pozna zasady zarządzania ryzykiem finansowym. Nauczy się w sposób prawidłowy przeprowadzić analizę finansową banku i instytucji ubezpieczeniowych. Zapozna się z zasadami tworzenia oferty instrumentów finansowych, będzie potrafił analizować, interpretować i oceniać instrumenty bankowości detalicznej, korporacyjnej i pośrednictwa finansowego.

Nasze atuty to:

 • Profesjonalna kadra dydaktyczna z doświadczeniem zarówno akademickim, jak i praktycznym
 • Nowoczesne metody nauczania pozwalające na rozwój własny w trakcie studiów
 • Możliwość skorzystania z bezpłatnych porad doradcy zawodowego
 • Kształcenie praktyczne
 • Realizacja projektu kreatywnego
 • Praktyki w prestiżowych instytucjach w kraju i za granicą
 • Możliwość uczestnictwa w programie Erasmus
 • Możliwość udziału w WSPA w bezpłatnych szkoleniach potwierdzanych certyfikatem
 • Wizyty studyjne do instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i firm komercyjnych
 • Spotkania z przedstawicielami związków pracodawców, instytucji rynku pracy pozwalające świadomie planować dalszą ścieżkę rozwoju zawodowego
 • Już na pierwszym roku studiów wysokie stypendia
Specjalności przygotowują do:
Sylwetka absolwenta
Czesne
 • Pełnienia funkcji menedżerów e-biznesu
 • Pracy w charakterze analityka lub projektanta, e-biznesu
 • Pełnienia roli specjalisty ds. zarządzania treścią
 • Pracy w firmach oferujących e-usługi i e-produkty
 • Pracy w firmach marketingowych, których działalność ma miejsce w sieci
 • Pracy we własnych firmach
 • Pracy w instytucjach finansowych (domy maklerskie, fundusze inwestycyjne)
 • Pracy w firmach zajmujących się doradztwem finansowym
 • Pracy w podmiotach z branż niefinansowych, korzystających z rynków finansowych

O sylwetce

Absolwent studiów drugiego stopnia, otrzymujący tytuł magistra, posiada nowoczesną i specjalistyczną wiedzę w obszarze zarządzania, w tym także posługiwania się różnymi narzędziami informatycznymi wspierającymi pracę menedżerów marketingu, prawa i rachunkowości.

Zdobyte w trakcie procesu nauczania niezbędne umiejętności pozwalają na diagnozowanie i twórcze rozwiązywanie problemów, jak również efektywną organizację pracy, zarządzanie zespołami zadaniowym, samodzielne prowadzenie działalności badawczej oraz trafną ocenę zjawisk zachodzących we współczesnym świecie.

Studia stacjonarne:
Płatność miesięczna: 410 zł
Płatność semestralna: 2 450 zł
Płatność roczna: 4 490 zł

Studia niestacjonarne:
Płatność miesięczna: 410 zł
Płatność semestralna: 2 450 zł
Płatność roczna: 4 490 zł

Nie czekaj i sprawdz plan kierunku już teraz!

Skip to content