Rekrutacja

Zapraszamy na studia do WSPA!

Jeśli poszukujesz uczelni, która zaoferuje Ci coś więcej niż dyplom, zapraszamy do WSPA!  Gwarantujemy Ci praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych ludzi biznesu. Odchodzimy od konwencjonalnych metod nauczania, u nas nie musisz obawiać się trudnych egzaminów i zaliczeń. Dla nas potwierdzeniem zdobytej przez Ciebie wiedzy jest projekt zrealizowany wspólnie z prowadzącym i innymi studentami. Dzięki temu mamy pewność, że nasi absolwenci to nie tylko teoretycy, ale przede wszystkim praktycy, którzy z sukcesem potrafią obrócić swoją wiedzę w działanie.

Programy naszych studiów konsultowane są z pracodawcami, co umożliwia nam kształcenie zgodne z wymaganiami, które staną przed Tobą po ukończeniu studiów. Jednak to nie jedyny wyznacznik sukcesu naszych absolwentów. Jako jedni z pierwszych wprowadzamy europejskie standardy edukacyjne- zakładają one samodzielne układanie- w określonym zakresie - programu studiów przez studenta. Dzięki modułom tematycznym dajemy ci możliwość dopasowania programu studiów do Twoich potrzeb, zainteresowań i możliwości.

Przyjdź i zapytaj o szczegóły! Nasi pracownicy pomogą Ci wypełnić dokumenty i przeprowadzą Cię przez procedurę rekrutacyjną. U nas nie ma egzaminów wstępnych - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy, zasady i szczegóły rekrutacji w semestrze zimowym

Licencjackie, inżynierskie i magisterskie 

Terminy rekrutacji na semestr zimowy:
01 czerwic 2017 r. - 30 wrzesień 2017 r.

Rekrutacja kandydatów na studia  składa się z następujących etapów:

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA
Formularz można w dowolnym momencie wypełnić, uzupełnić lub poprawić, wymaga to tylko ponownego wejścia na stronę systemu rekrutacji Internetowej WSPA

Przygotowanie potrzebnych załączników:
kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
2 zdjęcia legitymacyjne (format 35mm x 45 mm),
kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA),
kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu objętego promocją),
Dla kandydatów na Studia Inżynierskie (Informatyka, Gospodarka Przestrzenna, Transport, Architektura) - zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki.  Badanie należy wykonać w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy (pobierz skierowanie),
Dla kandydatów na kierunek Architektura - teczka z wykonanymi przez kandydata rysunkami (Prace powinny być podpisane).
Teczka przedkładana przez kandydata powinna zawierać minimum 3 wykonane samodzielnie rysunki odręcznie w technice ołówkowej, na arkuszach formatu minimum A3 w kategoriach:

rysunek z natury
rysunek z wyobraźni
kompozycja z prostych brył geometrycznych  
Rekrutacja na kierunek Architektura
                 do 22 września 2017 r. – składanie dokumentów
                      23 września 2017 r. – lista osób zakwalifikowanych do rozmowy 
                      25 września 2017 r. – rozpoczęcie rozmów  kwalifikacyjnych
                      28 września 2017 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji

      3. Dokonanie opłaty wpisowej.

Opłata wynosi 100 zł (nie dotyczy okresu objętego promocją).
      4.  Wizyta w biurze rekrutacji WSPA.

Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze rekrutacji WSPA.
Płatności
Informujemy, iż czesne dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademickim 2017/18 płatne jest w terminach: 

czesne roczne
czesne semestralne
czesne miesięczne (do 1-go dnia miesiąca począwszy od października 2017 do września 2018 włącznie)
Wpłat należy dokonywać na konto bankowe dla:
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
20-150 Lublin, ul. Bursaki 12
Bank Pekao SA
nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
W tytule przelewu podajemy:
imię i nazwisko, pesel, kierunek studiów, rok i tryb (dzienne lub zaoczne), opłata tytułem
opłata tytułem to jedno z wymienionych: opłata wpisowa; czesne; opłata za legitymację studencką
Studia podyplomowe  

Termin rekrutacji:
         01 czerwiec 2017 rok – 13 październik 2017 rok

         Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych.
         Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja kandydatów na studia  podyplomowe składa się z następujących etapów:

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA
Formularz można w dowolnym momencie wypełnić, uzupełnić lub poprawić, wymaga to  ponownego    wejścia na stronę elektronicznego systemu rekrutacji internetowej WSPA
Przygotowanie potrzebnych załączników: 
kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub lekarskich), oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji WSPA
2 zdjęcia legitymacyjne (format 35mm x 45 mm)
kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu objętego promocją)
        3. Dokonanie opłaty wpisowej.
           Opłata wpisowa wynosi 200 zł (nie dotyczy okresu objętego promocją)

        4. Wizyta w biurze rekrutacji WSPA.
           Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć osobiście w biurze rekrutacji WSPA lub przesłać pocztą                  tradycyjną.
           Osoby przyjęte na studia podyplomowe zostaną poinformowane drogą e-mailową o terminie rozpoczęcia zajęć.

Płatności

Formy płatności czesnego na studiach podyplomowych w roku akademickim 2017/2018:
czesne semestralne
czesne miesięczne
opłata w 10 ratach miesięcznych dla studiów podyplomowych trwających dwa semestry
opłata w 15 ratach miesięcznych dla studiów podyplomowych trwających trzy semestry
Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe dla:
                Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
                20-150 Lublin, ul. Bursaki 12
                Bank Pekao S.A
nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380

        2. W tytule przelewu podajemy: imię i nazwisko, pesel, kierunek studiów

Promocje i zniżki

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji
Przedsiębiorcy, którzy zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe będą mieli obniżone czesne o:

5% - w przypadku zgłoszenia 1 pracownika,
10% - w przypadku zgłoszenia 2-3 pracowników,
15% - w przypadku zgłoszenia 4 lub więcej pracowników.
Obniżenie czesnego dotyczy całego okresu studiów. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi opłat za studia.

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką i bez opłaty wpisowej
Absolwenci WSPA, którzy zapiszą się na studia podyplomowe otrzymają 10% zniżki w czesnym przez cały okres studiów oraz nie wnoszą opłaty wpisowej. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi opłat za studia.
Promocja dotyczy Absolwentów studiów podyplomowych WSPA, studiów wyższych I i II stopnia, Studium Pedagogicznego, Lokalnej Akademii CISCO. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi opłat za studia.

Promocja opłaty wpisowej
Kandydaci, którzy złożą komplet dokumentów rekrutacyjnych na dowolny kierunek studiów podyplomowych do 01 września 2017 roku są zwolnieni z opłaty wpisowej.

Sprawdź promocje na stronach poszczególnych kierunków!

Zamień doświadczenie na wykształcenie!
Jeśli posiadasz udokumentowane doświadczenie zawodowe (certyfikaty, zaświadczenia po odbytych kursach i szkoleniach) w wymiarze min.5 lat możesz uzyskać zaliczenie niektórych przedmiotów na II i III roku nauki na studiach licencjackich. 

Zasady rekrutacji
Rekrutacja odbywa się według kolejności zgłoszeń. 
Dokumenty należy składać w Biurze Rekrutacji 

Podstawy prawne dotyczące rekrutacji oraz studiów

Biuro Rekrutacji Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji

WSPA Lublin
ul. Bursaki 12
tel. 81 452 94 73
rekrutacja@wspa.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek: 7.30 - 15.30