fbpx
Studia magisterskie

ARCHITEKTURA

Kierunek uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” w ramach VII edycji Ogólnopolskiego programu Akredytacji Kierunku Studiów „Studia z Przyszłością”

Misja kierunku

Absolwent kierunku Architektura w WSPA otrzymuje przygotowanie do podjęcia samodzielnej twórczej pracy w zawodzie projektanta, nakierowanej na osobistą karierę. Oferujemy tok nauki zgodny z wymaganiami określonymi w standardach kształcenia o profilu praktycznym i wprowadzamy naszych studentów już na etapie studiów w świat środowiska zawodowego.

Rekrutacja

Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia na kierunku Architektura odbywa się na podstawie konkursu ocen końcowych wpisanych do dyplomu ukończenia studiów w zakresie kierunków zgodnych, tj. architektura lub architektura i urbanistyka. W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

Dla kogo?

 • Jeśli jesteś wrażliwy i kreatywny
 • Jeśli jesteś uzdolniony plastycznie
 • Jeśli masz wyobraźnię przestrzenną
 • Jeśli pociąga Cię praca z użyciem programów projektowych
 • Jeśli chcesz kształtować swoje otoczenie
 • Jeśli chcesz zmieniać obraz świata na lepszy
 • Jeśli chcesz pracować w wolnym satysfakcjonującym zawodzie

Dlaczego WSPA?

 • Priorytetowy jest dla nas kontakt studenta z wykładowcą praktykiem, który dzieli się swoim doświadczeniem i zapoznaje z konkretnymi zadaniami zawodu architekta
 • Wykładowcy pracują ze studentami w grupach oraz indywidualnie
 • Wśród wykładowców są właściciele własnych pracowni projektowych, którzy przyjmują naszych studentów na praktyki, a w niektórych przypadkach angażują po ukończeniu studiów do pracy
 • Wykładowcami są specjaliści w zakresie wykonawstwa budowlanego, jak również pracownicy urzędów, z którymi zetkną się absolwenci w swoim życiu zawodowym
 • Kontaktujemy studentów z przedstawicielami szerokiego rynku projektowo – wykonawczego, którzy dzielą się swoim doświadczeniem zawodowym
 • Zajęcia odbywają się na terenie i poza gmachem Uczelni, zawsze wg zasady wdrażania innowacyjnych metod uczenia się, wzmacniających świadomość i kreatywność przyszłych architektów oraz akceptację wybranego kierunku studiów
 • W warunkach ograniczeń sanitarnych wykorzystujemy możliwości własnej platformy internetowej oraz innych form nauczania zdalnego; mamy w tej mierze wieloletnie doświadczenie
 • Studenci mają możliwość działalności na terenie uczelni zgodnej z własnymi pasjami i predyspozycjami, np. w Kole Naukowym Studentów Architektury – „KWADRAT”, w studenckim Radiu WSPA
 • Nasi studenci biorą udział w ogólnopolskich konkursach architektonicznych, tradycyjnie zajmując wysokie, nagradzane pozycje
 • Studenci Architektury uczestniczą w międzynarodowej wymianie uczelnianej „ERASMUS”

Najważniejsze informacje

 • Poziom: studia magisterskie
 • Czas trwania: 1,5 roku
 • Uzyskany tytuł: magister inżynier architekt
 • Maksymalna wysokość stypendium: 2430 zł
 • Dostępne tryby studiowania: stacjonarnie, niestacjonarnie

Partnerzy kierunku

Czego uczymy?

 • projektowania architektonicznego i urbanistycznego
 • budownictwa i technologii budowlanych
 • fizyki i mechaniki budowli
 • historii i teorii architektury oraz urbanistyki
 • sztuk plastycznych
 • zasad ochrony istniejących wartości krajobrazu kulturowego oraz kreowania nowych
 • przepisów prawa budowlanego, autorskiego i etyki zawodowej
 • zasad ekonomiki i organizacji procesu inwestycyjnego w kraju oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej, co umożliwia podjęcie własnej działalności gospodarczej
 • umiejętności rozwiązywania napotykanych problemów oraz twórczego myślenia

Kariera

 • zdobyte w trakcie studiów umiejętności w zakresie efektywnego wykorzystania swojego potencjału, umożliwiają absolwentowi skuteczne funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku pracy
 • absolwent kierunku Architektura jest gotowy do podjęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie projektowania urbanistycznego i obiektów architektury wraz z ich otoczeniem
 • może podjąć pracę w pracowni projektowej, wykonawstwie i nadzorze budowlanym
 • może podjąć pracę w jednostkach administracji samorządowej i państwowej oraz instytutach badawczych oraz naukowych.

Studia
stacjonarne

 • Płatność miesięczna: 420 zł
 • Płatność semestralna: 2 150 zł
 • Płatność roczna: 4 300 zł

Studia
niestacjonarne

 • Płatność miesięczna: 420 zł
 • Płatność semestralna: 2 150 zł
 • Płatność roczna: 4 300 zł

Nie czekaj i sprawdź plan kierunku już teraz!

Architektura magisterka
Skip to content