fbpx

Struktura

Struktura WSPA

Osobami odpowiedzialnymi merytorycznie za poszczególne kierunki studiów są Dziekani kierunków. Do kompetencji Dziekana kierunku należy w szczególności kierowanie i bieżący nadzór nad prawidłowością procesu dydaktycznego na kierunku, dbałość o wysoki poziom prowadzonych zajęć, organizowanie cyklicznych spotkań z partnerami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz reprezentowanie Uczelni na zewnątrz w obrębie działań związanych z prowadzonym kierunkiem.

Skip to content