fbpx

Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa

Przygotowanie studentów do funkcjonowania w międzynarodowym i wielokulturowym rynku pracy i środowisku społecznym stanowi jeden z głównych elementów misji Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Strategia umiędzynarodowienia uczelni została ujęta w dokumencie WSPA Międzynarodowa (WSPA International). Główne elementy tej strategii obejmują:

 • Program Międzynarodowa Przestrzeń WSPA

Rozwój kompetencji międzynarodowych i międzykulturowych studentów poprzez tworzenie środowiska międzynarodowego na terenie WSPA poprzez:

 • Rozwój kompetencji językowych studentów ze szczególnym uwzględnieniem języka angielskiego i hiszpańskiego
 • Kampanie informacyjne
 • Wsparcie studentów wyjeżdżających (nauka języka, warsztaty)
 • Międzynarodowe wydarzenia dedykowane międzykulturowości i językom obcym z udziałem gości zagranicznych posługujących się językiem angielskim i/lub hiszpańskim, ukraińskim, rosyjskim (wykłady, wizyty, wystawy, dni kultury, warsztaty, konferencje międzynarodowe)
 • Prowadzenie międzynarodowych szkoleń dla pracowników przyjeżdżających z uczelni partnerskich
 • Program Międzynarodowa oferta dydaktyczna WSPA

Stworzenie w WSPA oferty dydaktycznej w języku angielskim dla odbiorcy międzynarodowego lub polskiego:

 • Międzynarodowe studia podyplomowe (studia z wizytą studyjną w uczelni partnerskiej/ za granicą, studia współorganizowane z uczelnią partnerską, studia z wykładowcami z zagranicy, studia z praktyką zagraniczną)
 • Moduł Erasmus+ dla studentów zagranicznych
 • Tutoring i coaching dla studentów międzynarodowych (Independent study)
 • Przedmioty prowadzone po angielsku
 • Wizyty studyjne (np. dotyczące kultury, gospodarki, zasobów naturalnych regionu i Lublina) dla biznesu i innych odbiorców zagranicznych
 • Szkoły letnie
 • Program WSPA Wschód

Rozwijanie współpracy z Europą Wschodnią i Azja Centralną, ze szczególnym naciskiem na rekrutacje studentów z tych obszarów:

 • Rekrutacja studentów z Europy Wschodniej i Azji Centralnej
 • Partnerzy WSPA w Europie Wschodniej i Azji Centralnej
 • Program integracji i wsparcia studentów ze Wschodu
 • Nauka języka polskiego
 • Program WSPA Międzykontynentalna

Rozwijanie współpracy z uczelniami i firmami z innych kontynentów, ze szczególnym naciskiem na prowadzenie wymian pracowników i studentów z państwami partnerskimi.

Priorytetowe Regiony współpracy: Bałkany Zachodnie, Partnerstwo Wschodnie, Azja, Azja Centralna, Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Azja Uprzemysłowiona i Afryka.

 • Rozszerzanie współpracy międzynarodowej o nowe kraje z całego świata
 • ,,Mosty wiedzy” dzięki wymianom wykładowców z różnych kontynentów
 • Integracja ludzi z różnych kultur poprzez wydarzenia międzynarodowe: szkolenia, warsztaty, konferencje, wystawy itp.
 • Program WSPA Mobilność

Wzmocnienie potencjału WSPA poprzez zwiększenie mobilności międzynarodowej studentów i kadry dydaktycznej:

 • Mobilność studentów WSPA, Program Erasmus+ akcja 103/131 i 107/171, PO WER, Program Edukacja
 • Wyjazdy studyjne studentów WSPA w ramach sieci Businet
 • Międzynarodowe dyplomy (podwójne dyplomowanie, joint study programs)
 • Międzynarodowa aktywizacja kadry naukowo-dydaktycznej (wizyty studyjne, programy wymiany – wyjazdy na prowadzenie zająć i szkolenia zagraniczne) program Erasmus+ akcja 103/131 i 107/171, Program Edukacja
 • Wzmacnianie kompetencji kadry administracyjnej poprzez szkolenia zagraniczne i krajowe (wizyty studyjne, programy wymiany) Program Erasmus+ akcja 103/131 i 107/171, Program Edukacja
Skip to content