fbpx

Poznaj WSPA

WSPA – najstarsza niepubliczna uczelnia w Lublinie!

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA) została powołana 18 sierpnia 1998 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej. Jest wpisana do ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem 144.

WSPA działa na podstawie zgody Ministra Edukacji Narodowej oraz w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018, poz. 1668), przepisów wydanych na jej podstawie, jak również zgodnie ze swoim statutem.

Nadzór nad działalnością Uczelni sprawuje Założyciel oraz minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego w zakresie określonym w ustawie. Bieżące zarządzanie Uczelnią sprawują wspólnie Rektor i Kanclerz Uczelni, wspomagani przez Senat.

Aktualnie WSPA kształci na studiach I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych.

Nowoczesna uczelnia dla wszystkich

WSPA jest uczelnią kształcącą i integrującą studentów z całego świata, stosującą innowacyjne formy kształcenia, otwartą na różnorodność, kształtującą postawy prospołeczne. Poprzez świadomy proces edukacyjny, nakierowany na rozwój poczucia podmiotowości człowieka, Uczelnia wzmacnia kompetencje społeczne i zawodowe niezbędne na globalnym rynku pracy.

Wykwalifikowana kadra

Nasi wykładowcy to praktycy, znający realia pracy w największych firmach. Kształcimy osoby przedsiębiorcze, kreatywne, aktywne we wszystkich sferach życia, wyróżniające się ponadprzeciętnym rozumieniem zjawisk zachodzących w otoczeniu, podejmujące działania zespołowe oraz przedsięwzięcia indywidualne przynoszące korzyści duchowe i materialne.

Dołącz do nas!

Skip to content