Jakość kształcenia

Jakość kształcenia WSPA – Misja, wizja i strategia Uczelni

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie jest uczelnią kształcącą i integrującą studentów z całego świata, stosującą nowoczesne formy kształcenia, otwartą na różnorodność, kształtującą postawy prospołeczne.

Poprzez świadomy proces edukacyjny, nakierowany na rozwój poczucia podmiotowości człowieka, Uczelnia wzmacnia kompetencje społeczne i zawodowe niezbędne na globalnym rynku pracy.

Jako wizję WSPA przyjęto następujące założenie:

W efekcie wielowarstwowego transferu kompetencji do otoczenia Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ma być liderem zawodowej i praktycznej edukacji wyższej na Lubelszczyźnie kreującym elitę osób przedsiębiorczych, kreatywnych, aktywnych we wszystkich sferach życia, wyróżniających się ponadprzeciętnym rozumieniem zjawisk zachodzących w otoczeniu, podejmujących działania zespołowe oraz przedsięwzięcia indywidualne przynoszące korzyści duchowe i materialne.

Główne cele strategiczne WSPA na lata 2015-2020 obejmują m.in.:

– Rozwój oferty dydaktycznej;
– Zwiększenie rekrutacji studentów;
– Uruchomienie studiów w języku angielskim;
– Umiędzynarodowienie Uczelni;
– Podnoszenie poziomu kształcenia poprzez rozwój naukowy i profesjonalny kadry dydaktycznej;
– Rozszerzenie oferty Uczelni w zakresie e-learning oraz blended learning;
– Wdrożenie pełnego Systemu Jakości Kształcenia WSPA;
– Przygotowanie Uczelni do absorbcji środków UE oraz pozyskiwanie środków UE;
– Rozszerzenie i zacieśnienie współpracy WSPA z partnerami
– społecznymi, instytucjami otoczenia biznesu, a także z samorządem i innymi podmiotami publicznymi;
– Rozszerzenie oferty i edukacji na studia podyplomowe;
– Rozwój i podnoszenie jakości infrastruktury Uczelni.

Pliki do pobrania:

Polityka jakości WSPA

Skip to content