fbpx

KRÓTSZE STUDIA DLA OSÓB Z DOŚWIADCZENIEM ZAWODOWYM

Wykształcenie za doświadczenie!

Posiadasz doświadczenie zawodowe? Otrzymałeś świadectwo dyplomowanego specjalisty? 
Podejmij studia w WSPA i skróć czas kształcenia nawet o połowę!

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie umożliwia skrócenie okresu studiów osobom, które posiadają doświadczenie zawodowe lub otrzymały świadectwo dyplomowanego specjalisty w zakresie odpowiadającym danemu kierunkowi studiów. Dzięki procedurze potwierdzenia efektów uczenia się zaliczymy Ci na poczet studiów wiedzę i umiejętności nabyte w ramach pracy zawodowej lub kształcenia specjalistycznego. Oznacza to, że będziesz mógł uczestniczyć w mniejszej liczbie zajęć, a w efekcie skrócić czas kształcenia na studiach lub zmniejszyć ich intensywność, by łatwiej pogodzić naukę np. z pracą zawodową.

Na jakich kierunkach możliwe jest skrócenie okresu studiów?

Obecnie skrócenie okresu studiów w WSPA w Lublinie jest możliwe na następujących kierunkach:

 • Administracja I stopnia
 • Finanse i rachunkowość
 • Informatyka I stopnia
 • Media i dziennikarstwo
 • Socjologia I stopnia
 • Transport
 • Zarządzanie I stopnia
 Kto może ubiegać się o skrócenie okresu studiów?

 O skrócenie okresu studiów może ubiegać się:

 • w przypadku studiów I stopnia (licencjackie/inżynierskie) lub jednolitych studiów magisterskich – osoba, która posiada:
  • świadectwo dojrzałości oraz co najmniej  5 lat doświadczenia zawodowego LUB
  • świadectwo dyplomowanego specjalisty LUB
  • świadectwo  dyplomowanego  specjalisty  technologa.
 • w przypadku studiów II stopnia (magisterskie) osoba, która posiada:
  • dyplom  ukończenia  studiów  pierwszego stopnia oraz co  najmniej  3 lata  doświadczenia zawodowego  po  ukończeniu  studiów  pierwszego  stopnia
 • w przypadku kolejnych studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich osoba, która posiada:
  • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub dyplom ukończenia jednolitych studiów  magisterskich i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.

Jak ubiegać się o skrócenie okresu studiów?

Kandydat ubiegający się o skrócenie okresu studiów musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe z danej dziedziny lub otrzymał świadectwo dyplomowanego specjalisty. W tym celu należy przesłać na adres e-mail Dziekanatu Uczelni (dziekanat@wspa.pl) wniosek do Rektora o potwierdzenie efektów uczenia się.

Wskazówki do uzupełnienia wniosku

Do wniosku należy dołączyć dokumenty pozwalające ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wnioskodawcy, takie jak:

 • świadectwo dojrzałości dla kandydatów na studia I stopnia;
 • dyplom licencjata/inżyniera dla kandydatów na studia II stopnia;
 • dyplom magistra dla kandydatów na kolejny kierunek studiów;
 • dokument lub dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy lub świadectwo dyplomowanego specjalisty;
 • inne dokumenty potwierdzające uzyskanie efektów uczenia się w procesie uczenia się poza systemem studiów;
 • dowód wniesienia opłaty pokrywający koszty procesu potwierdzania efektów uczenia się, w wysokości ustalonej zarządzeniem Kanclerza o ponoszeniu opłat.

Dokumentację o której mowa w pkt. 4 i 5 powyżej stanowi portfolio zawierające:

 • zaświadczenie z zakładu pracy, świadectwo pracy, umowa o pracę, potwierdzające wymagany staż pracy zawodowej;
 • opinie pracodawcy(ów), rekomendacje;
 • opis stanowiska pracy, zakres obowiązków, przykłady wykonanych prac (opracowania, raporty, budżety, plany);
 • certyfikaty, świadectwa i zaświadczenia ukończonych kursów/szkoleń;
 • zaświadczenie o udziale w wolontariacie bądź innych akcjach społecznych;
 • opis doświadczenia zawodowego;
 • inne.

Do wniosku należy także dołączyć oświadczenie o prawidłowości przedkładanych dokumentów oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązany jest do złożenia niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych (Zasady rekrutacji).

Opłaty

Opłata pokrywająca koszty procesu potwierdzania efektów uczenia się w roku akademickim 2022/2023 wynosi 1 200 zł.  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązany jest do uiszczenia opłat rekrutacyjnych (Rekrutacja – opłaty i terminy).

Etapy postępowania
 1. Złożenie przez kandydata następujących dokumentów na adres e-mail Dziekanatu WSPA (dziekanat@wspa.pl):
  • wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się
  • dokumenty poświadczające dotychczasowe wykształcenie np. świadectwo dojrzałości, dyplom licencjata/inżyniera, dyplom magistra
  • dokumenty poświadczające uzyskane efekty uczenia się np. dyplomy i świadectwa ukończenia kursów, szkoleń, świadectwo dyplomowanego specjalisty, dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy, zakres obowiązków itp.
  • dowód wniesienia opłaty pokrywający koszty procesu potwierdzania efektów uczenia się.
 1. Przeprowadzenie postępowania w sprawie potwierdzania efektów uczenia się przez kierunkową komisję:
  • kierunkowa komisja pod przewodnictwem Prodziekana kierunku dokonuje analizy złożonych dokumentów oraz wystawia oceny za każdy przedmiot podlegający potwierdzeniu, zgodnie z obowiązującymi na danym kierunku kryteriami oceniania
  • po analizie złożonych dokumentów przewodniczący komisji może przeprowadzić rozmowę z wnioskodawcą lub zastosować stosowne narzędzia oceny efektów uczenia lub zarządzić przeprowadzenie egzaminu z zajęć, o których zaliczenie ubiega się wnioskodawca (przystąpienie do egzaminów nie jest obowiązkowe, jest to jednak szansa na zmniejszenie liczby przedmiotów realizowanych w trakcie studiów)
  • Rektor Uczelni na podstawie przeprowadzonego przez komisję postępowania wydaje decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się.
 1. Rekrutacja na studia:
  • wypełnienie kwestionariusza przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA
  • złożenie dokumentów rekrutacyjnych osobiście, mailowo, a także pocztą tradycyjną
  • podpisanie kwestionariusza oraz umowy o kształceniu.
 1. Wydanie decyzji o przyjęciu na studia.

Pełny opis procedury potwierdzenia efektów uczenia się znajdziesz tutaj.

Skip to content