fbpx
Studia Podyplomowe

KADRY I PŁACE W PRAWIE I PRAKTYCE

Studia odbywają się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

 

Możliwość dofinansowania studiów  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Studiuj za 435 zł miesięcznie

Program studiów na kierunku Kadry i płacy w prawie i praktyce jest odpowiedzią na najnowsze regulacje prawne, dlatego też program zaktualizowany został o nowe przedmioty: Pracownicze Plany Kapitałowe, Zatrudnianie cudzoziemców czy też Uprawnienia związane z rodzicielstwem.

Dla kogo?

Studia kierowane są do:

  • osób poszukujących zatrudnienia lub zatrudnionych w działach kadrowo-płacowych
  • specjalistów ds. zasobów ludzkich
  • osób prowadzących działalność gospodarczą, które chcą samodzielnie zarządzać sprawami kadrowo-płacowymi.
Czas trwania i organizacja zajęć
  • studia trwają dwa semestry
  • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, w godzinach 8-15
  • forma prowadzenia studiów – blended learning
  • Organizacja roku akademickiego – tutaj

*Blended learning – forma mieszana edukacji na odległość, łącząca zajęcia tradycyjne (2- 3 zjazdy w semestrze w  siedzibie uczelni) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Kadry i płace w prawie i praktyce jest obecność i aktywność oraz zaliczenia poszczególnych zajęć w ramach studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Czesne
Informacja o kierunku
Program

Płatność miesięczna: 435 zł
Opłata semestralna: 1 975 zł
Opłata roczna: 3 950 zł

Program obejmuje pełny zakres wiadomości niezbędnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych, rozliczeniowych. Studia zorganizowane są w przeważającej liczbie godzin w formie warsztatowej (40% teoria, 60% praktyka).

Celem studiów podyplomowych Kadry i płace w prawie i praktyce jest kształcenie profesjonalistów w obszarze prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, prowadzenia dokumentacji kadrowej, płacowej, podatkowej i ZUS. W ramach studiów słuchaczom zostanie przekazana specjalistyczna wiedza połączonej z praktycznymi umiejętnościami w ww. zakresie.

Proces pozyskiwania personelu do pracy: rekrutacja, selekcja i adaptacja pracowników – 8 godzin

Źródła i zasady prawa pracy – 4 godziny

Stosunek pracy: nawiązanie, zmiana oraz rozwiązanie stosunku pracy – 16 godzin

Zatrudnianie cudzoziemców – 8 godzin

Czas pracy i urlopy pracownicze – 16 godzin

Uprawnienia związane z rodzicielstwem – 4 godziny

Bezpieczeństwo i higiena w procesie pracy – 8 godzin

Odpowiedzialność stron stosunku pracy – 4 godziny

Zakładowe akty prawne: zasady tworzenia regulamin pracy i regulamin wynagradzania – 4 godziny

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej – 4 godziny

Związki zawodowe i układy zbiorowe pracy – 4 godziny

Pracownicze Plany Kapitałowe – 4 godziny

Pozapracownicze formy zatrudnienia – 4 godziny

Podstawy prawne ustalania wynagrodzeń – 4 godziny

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 12 godzin

Wynagrodzenia ze stosunku pracy i umów cywilno-prawnych – 28 godzin

Świadczenia pracownicze z tytułu choroby i macierzyństwa – 8 godzin

Obowiązki podatkowe dotyczące wynagrodzeń ze stosunku pracy  i umów cywilno-prawnych – 16 godzin

Obsługa programu Płatnik – 16 godzin

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 godziny

Łączna liczba – 176 godzin

Skip to content