fbpx
Studia Podyplomowe

KADRY I PŁACE W PRAWIE I PRAKTYCE

Studia odbywają się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

Studiuj za 435 zł miesięcznie

Możliwość dofinansowania studiów  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Kadry i płace w prawie i praktyce

Program studiów na kierunku Kadry i płace w prawie i praktyce jest odpowiedzią na najnowsze regulacje prawne, dlatego też program zaktualizowany został o nowe przedmioty: Pracownicze Plany Kapitałowe, Zatrudnianie cudzoziemców czy też Uprawnienia związane z rodzicielstwem.

Dla kogo?

Studia kierowane są do:

 • osób poszukujących zatrudnienia lub zatrudnionych w działach kadrowo-płacowych
 • specjalistów ds. zasobów ludzkich
 • osób prowadzących działalność gospodarczą, które chcą samodzielnie zarządzać sprawami kadrowo-płacowymi.

o studiach

Program obejmuje pełny zakres wiadomości niezbędnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych, rozliczeniowych. Studia zorganizowane są w przeważającej liczbie godzin w formie warsztatowej (40% teoria, 60% praktyka).

Celem studiów podyplomowych Kadry i płace w prawie i praktyce jest kształcenie profesjonalistów w obszarze prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, prowadzenia dokumentacji kadrowej, płacowej, podatkowej i ZUS. W ramach studiów słuchaczom zostanie przekazana specjalistyczna wiedza połączonej z praktycznymi umiejętnościami w ww. zakresie.

Czas trwania i organizacja zajęć
 • studia trwają dwa semestry
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, w godzinach 8-15
 • forma prowadzenia studiów – blended learning
 • Organizacja roku akademickiego – tutaj

*Blended learning – forma mieszana edukacji na odległość, łącząca zajęcia tradycyjne  (2-3 zjazdy w semestrze w siedzibie Uczelni WSPA) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pośrednictwem Platformy www.puw.wspa.pl

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Kadry i płace w prawie i praktyce jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

program

 • Proces pozyskiwania personelu do pracy: rekrutacja, selekcja i adaptacja pracowników – 8 godzin

  Źródła i zasady prawa pracy – 4 godziny

  Stosunek pracy: nawiązanie, zmiana oraz rozwiązanie stosunku pracy – 16 godzin

  Zatrudnianie cudzoziemców – 8 godzin

  Czas pracy i urlopy pracownicze – 16 godzin

  Uprawnienia związane z rodzicielstwem – 4 godziny

  Bezpieczeństwo i higiena w procesie pracy – 8 godzin

  Odpowiedzialność stron stosunku pracy – 4 godziny

  Zakładowe akty prawne: zasady tworzenia regulamin pracy i regulamin wynagradzania – 4 godziny

  Prowadzenie dokumentacji pracowniczej – 4 godziny

  Związki zawodowe i układy zbiorowe pracy – 4 godziny

  Pracownicze Plany Kapitałowe – 4 godziny

  Pozapracownicze formy zatrudnienia – 4 godziny

  Podstawy prawne ustalania wynagrodzeń – 4 godziny

  Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 12 godzin

  Wynagrodzenia ze stosunku pracy i umów cywilno-prawnych – 28 godzin

  Świadczenia pracownicze z tytułu choroby i macierzyństwa – 8 godzin

  Obowiązki podatkowe dotyczące wynagrodzeń ze stosunku pracy  i umów cywilno-prawnych – 16 godzin

  Obsługa programu Płatnik – 16 godzin

  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 godziny

  Łączna liczba – 176 godzin

rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. 

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

opłaty

Opłata wpisowa: 200 zł
(Absolwenci WSPA zwolnieni są z opłaty wpisowej)

Płatność miesięczna (10 rat): 435 zł
Opłata semestralna: 1 975 zł
Opłata roczna: 3 950 zł

Nr konta

Bank Pekao S.A
nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
nr BIC (SWIFT): PKOPPLPW

Promocje na studia podyplomowe

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” dotyczy Absolwentów WSPA tzn. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023. Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:

 • łączy się z promocją „Dodatkowe 5%”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”: 10%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” oraz „Dodatkowe 5%”:
10% + 5%

Dodatkowe 5%

Promocja „Dodatkowe 5%” dotyczy kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w semestrze zimowym/letnim roku akademickiego 2022/2023 oraz uregulują czesne z góry za rok zgodnie z ustalonym harmonogramem. Promocja polega na obniżeniu czesnego o 5% na I i II semestrze studiów.

Promocja „Dodatkowe 5%”:

 • łączy się z promocją „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%”: 5%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%” oraz „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:
10% + 5%

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2022/2023 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 5% przy zgłoszeniu 3 i więcej pracowników;

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

 

 

Absolwenci WSPA bez wpisowego!

Promocja dla kandydatów na studia wyższe prowadzone w języku polskim polega na zwolnieniu z opłaty wpisowej Absolwentów studiów wyższych i podyplomowych WSPA

 1. Zwolnienie z opłaty wpisowej obowiązuje od 01 października 2022 r. do odwołania i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023.

Zwolnienie z opłaty wpisowej łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

Skip to content