fbpx
Studia Podyplomowe

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

REKRUTACJA TRWA

Studia odbywają się w formule blended learning z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

Studiuj za 369 zł miesięcznie

Możliwość dofinansowania studiów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Studia realizowane w partnerstwie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie. Słuchacze uzyskują w trakcie studiów prawo do bezpłatnego uczestnictwa w seminariach, konferencjach, itp. organizowanych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych

Zamówienia publiczne

Studia podyplomowe z zamówień publicznych dają przygotowanie do wykonywania zawodu specjalisty zamówień publicznych (dokument w PDF) (kod 242225 według Klasyfikacji Zawodów i Specjalności). Jest to zawód stosunkowo nowy. Rynek pracy (dokument w PDF) w dalszym ciągu odczuwa brak pracowników o wysokich kwalifikacjach.

Słuchacze tego kierunku uzyskują na okres trwania studiów bezpłatny dostęp do profesjonalnego portalu https://szukio.pl/

Program studiów obejmuje całość zagadnień niezbędnych do wykonywania zawodu specjalisty zamówień publicznych w zakresie zamówień klasycznych, robót budowlanych, zamówień sektorowych oraz z dziedziny obronności. Zajęcia są tak opracowane, aby ściśle połączyć wymaganą wiedzę z umiejętnościami i praktycznym ich wykorzystaniem.

Każdy słuchacz ma prawo do bezpłatnych konsultacji:

 • w trakcie studiów – ze wszystkimi wykładowcami
 • przez okres sześciu miesięcy po ukończeniu studiów – z wybranym wykładowcą
Dla kogo?

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych pragnących zdobyć lub pogłębić wiedzę i kompetencje w zakresie stosowania przepisów ogólnych ustawy Prawo Zamówień Publicznych, procedur i postępowań o udzielanie zamówień zgodnych z ustawą PZP oraz środków ochrony prawnej stosowanych w ustawie PZP, oraz wszystkich zatrudnionych przy obsłudze zamówień publicznych.

o studiach

Czas trwania i organizacja zajęć
 • studia trwają dwa semestry
 • zajęcia na platformie odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 8-17
 • forma prowadzenia studiów – blended learning
 • Organizacja roku akademickiego – tutaj
  *Blended learning – forma mieszana edukacji na odległość, łącząca zajęcia tradycyjne  (2- 3 zjazdy w semestrze w siedzibie uczelni) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie
Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz obrona pracy dyplomowej. Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych oraz mogą ubiegać się o nadanie tytułu Rzeczoznawcy Zamówień Publicznych.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

program

Analiza stosowania nowej ustawy PZP, Podstawowe pojęcia i zakres obowiązywania ustawy – 6 godzin

Dokumentacja postępowania o zamówienie publiczne – 8 godzin

Dokumenty przedmiotowe – 6 godzin

Dyscyplina finansów publicznych w zamówieniach publicznych – 7 godzin

Elektronizacja zamówień publicznych – 8 godzin

Ogłoszenia i zasady dokonywania zmian w ogłoszeniach – 4 godziny

Planowanie zamówień – 6 godzin

Pozacenowe kryteria oceny ofert – 4 godziny

Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) – 32 godziny

Społeczna odpowiedzialność w zamówieniach publicznych – 8 godzin

System kontroli zamówień publicznych – 4 godziny

System zamówień publicznych, nowe Dyrektywy Unii Europejskiej w krajowym systemie zamówień publicznych – 2 godziny

Szacowanie wartości zamówienia – 8 godzin

Szczególne procedury udzielania zamówień publicznych – 4 godziny

Środki ochrony prawnej – 8 godzin

Tryby udzielania zamówień publicznych – 8 godzin

Udział konsorcjum i podwykonawcy w postępowaniu, podmiot trzeci – 6 godzin

Umowy o zamówienie publiczne – 8 godzin

Wykluczanie wykonawców z udziału w postępowaniu, dokumenty podmiotowe – 4 godziny

Zamówienia finansowane ze środków unijnych – 7 godzin

Zamówienia poniżej progu 130 000 zł – 4 godziny

Zamówienia publiczne na roboty budowlane – 4 godziny

Zamówienia sektorowe – 4 godziny

Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – 4 godziny

Zamówienia w procedurze krajowej – 8 godzin

Obrona pracy dyplomowej – 8 godzin

Łączna liczba – 180 godzin

rekrutacja

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

opłaty

Opłata wpisowa: 200 zł
(Absolwenci WSPA zwolnieni są z opłaty wpisowej)

Płatność miesięczna (10 rat): 369 zł
Opłata semestralna: 1 675 zł
Opłata roczna: 3 350 zł

Nr konta

Bank Pekao S.A
nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
nr BIC (SWIFT): PKOPPLPW

Promocje na studia podyplomowe

Dodatkowe 5%

Promocja „Dodatkowe 5%” dotyczy kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w semestrze zimowym/letnim roku akademickiego 2023/2024 oraz uregulują czesne z góry za rok zgodnie z ustalonym harmonogramem. Promocja polega na obniżeniu czesnego o 5% na I i II semestrze studiów.

Promocja „Dodatkowe 5%”:

 • łączy się z promocją „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%”: 5%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%” oraz „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:
10% + 5%

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” dotyczy Absolwentów WSPA tzn. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024. Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:

 • łączy się z promocją „Dodatkowe 5%”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”: 10%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” oraz „Dodatkowe 5%”:
10% + 5%

Absolwenci WSPA bez wpisowego!

Promocja dla kandydatów na studia wyższe prowadzone w języku polskim polega na zwolnieniu z opłaty wpisowej Absolwentów studiów wyższych i podyplomowych WSPA

 1. Zwolnienie z opłaty wpisowej obowiązuje od 01 października 2023 r. do odwołania i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024.

Zwolnienie z opłaty wpisowej łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 5% przy zgłoszeniu 1 pracownika
 • 10% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
 • 15% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

 

 

Skip to content