fbpx
Studia Podyplomowe

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

REKRUTACJA TRWA

Studia odbywają się w formule blended learning z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

Ta usługa jest w Bazie Usług Rozwojowych i może być finansowana ze środków UE w ramach BUR.
Studiuj za 396 zł miesięcznie

Możliwość dofinansowania studiów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Studia realizowane w partnerstwie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie. Słuchacze uzyskują w trakcie studiów prawo do bezpłatnego uczestnictwa w seminariach, konferencjach, itp. organizowanych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych

Cel studiów

Celem studiów Zamówienie publiczne jest kompleksowe zaprezentowanie procedury zamówień publicznych w oparciu o szeroki kontekst prawny, gospodarczy i etyczny; zapoznanie słuchaczy ze skomplikowanymi, zmieniającymi się, regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień publicznych w Polsce z uwzględnieniem regulacji prawnych UE w tym zakresie.

Istotą studiów jest problematyka zasad i trybów udzielania zamówień publicznych w szerokim kontekście prawnym (zarówno na gruncie prawa polskiego, jak i prawa Unii Europejskiej), ekonomicznym, a także socjologicznym.

Program nauczania łączy w sobie problematykę zamówień publicznych z wiedzą komplementarną z zakresu innych dziedzin prawa, nadzoru nad realizacją zamówień, elektronizacją zamówień publicznych oraz audyt w zamówieniach publicznych; obejmuje problematykę prawną dotyczącą funkcjonowania systemu zamówień publicznych, wiedzę z zakresu przygotowania i realizacji procedur zamówień publicznych, zagadnienia dotyczące systemu kontroli zamówień publicznych; ukazuje ponadto wybrane aspekty ekonomiczne (np. kosztorysowanie, szacowanie kosztów cyklu życia produktu, zarządzanie ryzykiem).

Zamówienia publiczne

Słuchacze tego kierunku uzyskują na okres trwania studiów bezpłatny dostęp do profesjonalnego portalu https://szukio.pl/

Program studiów obejmuje całość zagadnień niezbędnych do wykonywania zawodu specjalisty zamówień publicznych w zakresie zamówień klasycznych, robót budowlanych, zamówień sektorowych oraz z dziedziny obronności. Zajęcia są tak opracowane, aby ściśle połączyć wymaganą wiedzę z umiejętnościami i praktycznym ich wykorzystaniem.

Każdy słuchacz ma prawo do bezpłatnych konsultacji:

 • w trakcie studiów – ze wszystkimi wykładowcami
 • przez okres sześciu miesięcy po ukończeniu studiów – z wybranym wykładowcą
Dla kogo?

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych pragnących zdobyć lub pogłębić wiedzę i kompetencje w zakresie stosowania przepisów ogólnych ustawy Prawo Zamówień Publicznych, procedur i postępowań o udzielanie zamówień zgodnych z ustawą PZP oraz środków ochrony prawnej stosowanych w ustawie PZP, oraz wszystkich zatrudnionych przy obsłudze zamówień publicznych.

Uczestnikami rynku zamówień publicznych z jednej strony są zamawiający, czyli podmioty zobowiązane do stosowania procedur udzielania zamówień publicznych przy zakupie robót budowlanych, dostaw lub usług, z drugiej strony wykonawcy, tj. podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych podmiotami zobowiązanymi do stosowania procedur udzielania zamówień publicznych są jednostki sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, podmioty prawa publicznego, związki tych jednostek lub podmiotów oraz przedsiębiorstwa działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.

Możliwości pracy

Sektor państwowy: administracja publiczna centralna i samorządowa (ministerstwa i urzędy centralne, urzędy marszałkowskie, wojewódzkie i miejskie, starostwa, gminy oraz jednostki im podległe, wojsko, policja, straż pożarna, straż graniczna, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Wszystkie wymienione instytucje są „zamawiającymi” zobowiązanymi, z mocy przepisów prawa, do stosowania procedur zamówień publicznych przy wydatkowaniu środków finansowych. Wobec powyższego muszą dysponować pracownikami o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach.
Sektor prywatny: cały (wykazuje coraz większe zainteresowanie pozyskaniem pracowników o wysokich kwalifikacjach) chcąc pozyskać zamówienia z sektora państwowego musi przestrzegać procedur zamówień publicznych. Specjaliści zamówień publicznych obsługują zarówno przeprowadzenie postępowań jak i przygotowanie ofert – to jest bardzo duży rynek pracy.

Świadectwo i Egzamin

Warunkiem ukończenia studiów jest napisanie i obrona pracy dyplomowej. Tematy prac słuchacze otrzymują na kilka miesięcy przed końcem II semestru.

Kwalifikacje

Ukończenie studiów pozwala na uzyskanie kwalifikacji Specjalisty ds. zamówień publicznych – kod zawodu 242225 w „Kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 sierpnia 2014 r.

Daje również możliwość uzyskania tytułu: Konsultanta Zamówień Publicznych; Rzeczoznawcy Zamówień Publicznych po spełnieniu wymogów określonych przez OSRiKZP.

o studiach

Czas trwania i organizacja zajęć
 • studia trwają dwa semestry
 • zajęcia na platformie odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 8-17
 • forma prowadzenia studiów – blended learning
 • Organizacja roku akademickiego – tutaj
  *Blended learning – forma mieszana edukacji na odległość, łącząca zajęcia tradycyjne  (2- 3 zjazdy w semestrze w siedzibie uczelni) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie
Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz obrona pracy dyplomowej. Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych oraz mogą ubiegać się o nadanie tytułu Rzeczoznawcy Zamówień Publicznych.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

program

Analiza stosowania nowej ustawy PZP, Podstawowe pojęcia i zakres obowiązywania ustawy – 6 godzin
Dokumentacja postępowania o zamówienie publiczne – 8 godzin
Dokumenty przedmiotowe – 6 godzin
Dyscyplina finansów publicznych w zamówieniach publicznych – 7 godzin
Elektronizacja zamówień publicznych – 8 godzin
Ogłoszenia i zasady dokonywania zmian w ogłoszeniach – 4 godziny
Planowanie zamówień – 6 godzin
Pozacenowe kryteria oceny ofert – 4 godziny
Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) – 32 godziny
Społeczna odpowiedzialność w zamówieniach publicznych – 8 godzin
System kontroli zamówień publicznych – 4 godziny
System zamówień publicznych, nowe Dyrektywy Unii Europejskiej w krajowym systemie zamówień publicznych – 2 godziny
Szacowanie wartości zamówienia – 8 godzin
Szczególne procedury udzielania zamówień publicznych – 4 godziny
Środki ochrony prawnej – 8 godzin
Tryby udzielania zamówień publicznych – 8 godzin
Udział konsorcjum i podwykonawcy w postępowaniu, podmiot trzeci – 6 godzin
Umowy o zamówienie publiczne – 8 godzin
Wykluczanie wykonawców z udziału w postępowaniu, dokumenty podmiotowe – 4 godziny
Zamówienia finansowane ze środków unijnych – 7 godzin
Zamówienia poniżej progu 130 000 zł – 4 godziny
Zamówienia publiczne na roboty budowlane – 4 godziny
Zamówienia sektorowe – 4 godziny
Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – 4 godziny
Zamówienia w procedurze krajowej – 8 godzin
Obrona pracy dyplomowej – 8 godzin

Łączna liczba – 180 godzin

rekrutacja

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

opłaty

Opłata wpisowa: 200 zł
(Absolwenci WSPA zwolnieni są z opłaty wpisowej)

Płatność miesięczna (10 rat): 396 zł
Opłata semestralna: 1 800 zł
Opłata roczna: 3 600 zł

Nr konta

Bank Pekao S.A
nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
nr BIC (SWIFT): PKOPPLPW

Promocje na studia podyplomowe

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Zniżka „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” dotyczy Absolwentów WSPA tzn. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2024/2025.

Zniżka polega na obniżeniu czesnego na cały tok studiów o 10%.

Zniżka „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:

 • łączy się z ofertą promocją „Dodatkowe 5%”
 • łączy się z ofertą promocyjną „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji”

w zakresie opłat za studia obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w roku akademickim 2024/2025

Dodatkowe 5%

Zniżka „Dodatkowe 5%” dotyczy kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w semestrze zimowym/letnim roku akademickiego 2024/2025 oraz uregulują czesne z góry.

Promocja polega na obniżeniu czesnego na cały tok studiów. W przypadku uregulowania płatności w innej formie niż jednorazowo, zniżka nie przysługuje.

Zniżka „Dodatkowe 5%”:

 • łączy się z promocją „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” obowiązującą w WSPA w Lublinie w roku akademickim 2024/2025
 • nie łączy się z ofertą promocyjną „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” w zakresie opłat za studia obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2024/2025.

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Zniżka „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2024/2025 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów.

Promocja dotyczy całego toku studiów i polega na obniżeniu czesnego o:

 • 5% przy zgłoszeniu 1 pracownika
 • 10% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
 • 15% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Zniżka „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji”

 • łączy się z ofertą promocyjną „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” 
 • nie łączy się z ofertą promocyjną „Dodatkowe 5%”

w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2024/2025.

Absolwenci WSPA studiują bez opłaty wpisowej

„Absolwenci WSPA studiują bez opłaty wpisowej” – zniżka polega na zwolnieniu z opłaty wpisowej Absolwentów studiów wyższych i podyplomowych WSPA.

Zwolnienie z opłaty wpisowej obowiązuje do odwołania i dotyczy kandydatów, którzy złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2024/2025

Zwolnienie z opłaty wpisowej łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2024/2025.

10 % zniżki za polecenie

10 % zniżki na cały tok studiów podyplomowych za każdą poleconą osobę

 • zniżka ma charakter stały
 • zniżka zostanie uznana pod warunkiem, że dany kierunek zostanie otworzony
 • polecone osoby muszą złożyć dokumenty zgłoszeniowe na ten sam kierunek, na który złożyła osoba polecająca
 • oferta 10 % zniżki za polecenie nie łączy się z innymi promocjami: „Absolwenci WSPA studiują z 10 % zniżką”, „Dodatkowe 5 %”, „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” oraz w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w WSPA w Lublinie.
Specjaliści zamówień publicznych

Należą do grupy specjalistów do spraw ekonomicznych i zarządzania. Zadania wykonywane przez specjalistów należących do tej grupy obejmują zazwyczaj: gromadzenie, analizowanie i interpretowanie informacji o rentowności, strukturach kosztów i skuteczności handlowej organizacji; przeprowadzanie audytów, przygotowywanie sprawozdań finansowych oraz kontrolowanie systemów ekonomicznych i skarbowych organizacji; opracowywanie i analizowanie planów strategii finansowych, realizowanie zamówień kupna i sprzedaży oraz negocjowanie zakupu i sprzedaży towarów; opracowywanie, wdrażanie i ocenianie programów rekrutacji, szkolenia i rozwoju pracowników; badanie, rozwijanie i wdrażanie kampanii marketingowych i kampanii public relations; badanie oraz rozwijanie metod i polityk mających na celu poprawę oraz promowanie operacji rządowych i ekonomicznych i ich skuteczności; pozyskiwanie i uaktualnianie informacji na temat towarów i usług, pracodawców i konkurentów oraz warunków rynkowych; ocenianie potrzeb konsumentów oraz wyjaśnianie i prezentowanie im zastosowania poszczególnych towarów i usług. Ponadto do ich zadań może także należeć nadzorowanie innych pracowników. Szczegółowego opisu zawodu specjalisty zamówień publicznych jeszcze nie dokonano.

Partner merytoryczny

STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z OGÓLNOPOLSKIM STOWARZYSZENIEM RZECZOZNAWCÓW I KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Zajęcia prowadzone są wyłącznie przez rzeczoznawców zamówień tzn. praktyków którzy na co dzień zajmują się zamówieniami publicznymi zarówno po stronie zamawiających i wykonawców.

Patronat

Studia objęte są patronatem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych.

Skip to content