fbpx
Studia Podyplomowe

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Studia odbywają się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

 

Możliwość dofinansowania studiów  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Studiuj za 369 zł miesięcznie

Studia realizowane w partnerstwie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie. Słuchacze uzyskują w trakcie studiów prawo do bezpłatnego uczestnictwa w seminariach, konferencjach, itp. organizowanych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych

Każdy słuchacz ma prawo do bezpłatnych konsultacji:

  • w trakcie studiów – ze wszystkimi wykładowcami
  • przez okres sześciu miesięcy po ukończeniu studiów – z wybranym wykładowcą
Dla kogo?

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych pragnących zdobyć lub pogłębić wiedzę i kompetencje w zakresie stosowania przepisów ogólnych ustawy Prawo Zamówień Publicznych, procedur i postępowań o udzielanie zamówień zgodnych z ustawą PZP oraz środków ochrony prawnej stosowanych w ustawie PZP, oraz wszystkich zatrudnionych przy obsłudze zamówień publicznych.

Czas trwania i organizacja zajęć
  • studia trwają dwa semestry
  • zajęcia na platformie odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 8-17
  • forma prowadzenia studiów – online
  • Organizacja roku akademickiego – tutaj
Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz obrona pracy dyplomowej. Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych oraz mogą ubiegać się o nadanie tytułu Rzeczoznawcy Zamówień Publicznych.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Czesne
Informacje o kierunku
Program

Płatność miesięczna: 369 zł
Opłata semestralna: 1 675 zł
Opłata roczna: 3 350 zł

Studia podyplomowe z zamówień publicznych dają przygotowanie do wykonywania zawodu specjalisty zamówień publicznych (dokument w PDF) (kod 242225 według Klasyfikacji Zawodów i Specjalności). Jest to zawód stosunkowo nowy. Rynek pracy (dokument w PDF)  w dalszym ciągu odczuwa brak pracowników o wysokich kwalifikacjach.

Słuchacze tego kierunku uzyskują na okres trwania studiów bezpłatny dostęp do profesjonalnego portalu https://szukio.pl/

Program studiów obejmuje całość zagadnień niezbędnych do wykonywania zawodu specjalisty zamówień publicznych w zakresie zamówień klasycznych, robót budowlanych, zamówień sektorowych oraz z dziedziny obronności. Zajęcia są tak opracowane, aby ściśle połączyć wymaganą wiedzę z umiejętnościami i praktycznym ich wykorzystaniem.

Analiza stosowania nowej ustawy PZP, Podstawowe pojęcia i zakres obowiązywania ustawy – 6 godzin

Dokumentacja postępowania o zamówienie publiczne – 8 godzin

Dokumenty przedmiotowe – 6 godzin

Dyscyplina finansów publicznych w zamówieniach publicznych – 7 godzin

Elektronizacja zamówień publicznych – 8 godzin

Ogłoszenia i zasady dokonywania zmian w ogłoszeniach – 4 godziny

Planowanie zamówień – 6 godzin

Pozacenowe kryteria oceny ofert – 4 godziny

Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) – 32 godziny

Społeczna odpowiedzialność w zamówieniach publicznych – 8 godzin

System kontroli zamówień publicznych – 4 godziny

System zamówień publicznych, nowe Dyrektywy Unii Europejskiej w krajowym systemie zamówień publicznych – 2 godziny

Szacowanie wartości zamówienia – 8 godzin

Szczególne procedury udzielania zamówień publicznych – 4 godziny

Środki ochrony prawnej – 8 godzin

Tryby udzielania zamówień publicznych – 8 godzin

Udział konsorcjum i podwykonawcy w postępowaniu, podmiot trzeci – 6 godzin

Umowy o zamówienie publiczne – 8 godzin

Wykluczanie wykonawców z udziału w postępowaniu, dokumenty podmiotowe – 4 godziny

Zamówienia finansowane ze środków unijnych – 7 godzin

Zamówienia poniżej progu 130 000 zł – 4 godziny

Zamówienia publiczne na roboty budowlane – 4 godziny

Zamówienia sektorowe – 4 godziny

Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – 4 godziny

Zamówienia w procedurze krajowej – 8 godzin

Obrona pracy dyplomowej – 8 godzin

Łączna liczba – 180 godzin

Skip to content