Studia Licencjackie

PRACA SOCJALNA

Atuty kierunku

 • Kształcenie praktyczne.
 • Profesjonalna kadra dydaktyczna z doświadczeniem zarówno akademickim, jak i praktycznym.
 • Realizacja własnych akcji społecznych i realizacja badań naukowych.
 • Nowoczesne metody nauczania pozwalające na rozwój własny w trakcie studiów.
 • Możliwość skorzystania z bezpłatnych porad doradcy zawodowego.
 • Możliwość reprezentowania Uczelni podczas udziału w konferencjach.
 • Już na pierwszym roku studiów wysokie stypendia.

Współpracujemy z licznymi ośrodkami administracji publicznej  m. in. z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej  w Lublinie i Instytutem Rozwoju Służb Społecznych. Naszym studentom zapewniamy renomowane miejsca praktyk zawodowych.

Przygotujemy Cię do pracy w:

 • domach pomocy społecznej
 • ośrodkach pomocy społecznej
 • publicznych i niepublicznych zakładach pomocy społecznej
 • gminnych i miejskich ośrodkach pomocy rodzinie

Kierunek nauczania Praca socjalna przygotowuje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, który obecnie jest i w najbliższej przyszłości będzie jedną z najbardziej poszukiwanych profesji na rynku pracy, zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach europejskich.

Zapotrzebowanie na pracę profesjonalnego pracownika socjalnego jest związane z transformacjami cywilizacyjno-gospodarczymi i demograficznymi takimi jak gwałtowne starzenie się społeczeństw europejskich i liczebny wzrost osób starszych, potrzebujących profesjonalnego wsparcia i opieki; patologie społeczne; uzależnienia; bezrobocie; ubóstwo; marginalizacja społeczna; niewydolność opiekuńcza rodzin; bezradność w kwestiach wychowawczych i wiele innych.

Informacje o kierunku
Specjalności
Czesne

Kształcenie na kierunku Praca socjalna  umożliwia zdobycie solidnej wiedzy na temat aktualnych problemów społecznych – ich przyczyn, sposobów rozwiązywania oraz profilaktyki,  praktycznych umiejętności diagnozowania problemów społecznych i podejmowania działań naprawczych.  Studenci zdobywają wiedzę na zajęciach warsztatowych i projektowych oraz praktykach zawodowych

Praca socjalna jest nauką stosowaną i zajmuje się wyjaśnianiem przyczyn, uwarunkowań i mechanizmów powszechnie występujących problemów społecznych, diagnozowaniem sytuacji problemowych oraz konstruowaniu  działań naprawczych. Ma na celu pomoc jednostkom i rodzinom w trudnych sytuacjach,  takich jak: ubóstwo, bezrobocie, uzależnienia, niewydolność wychowawcza, niewydolność opiekuńcza itd. Praca socjalna zakłada doraźne świadczenie pomocy i wsparcia osobom potrzebującym do momentu odzyskania pełnej zdolności funkcjonowania w społeczeństwie oraz reintegrację społeczną osób, które doświadczają różnorodnych trudności w funkcjonowaniu społecznym.

System wsparcia dla osoby starszej i niepełnosprawnej

Specjalność skierowana jest do osób pragnących pracować w charakterze asystenta osoby starszej i/lub niepełnosprawnej, pomagającej jej w zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych, psychicznych, zawodowych, społecznych i kulturalnych. Jest ona związana z rosnącym zapotrzebowaniem na tego typu profesjonalne usługi zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich.
W trakcie studiów student zdobędzie wiedzę na temat specyfiki i konsekwencji społecznych zjawiska starzenia się demograficznego, umiejętności tworzenia rozwiązań problemów osób starszych i niepełnosprawnych, rozumienia i zaspokajania specyficznych potrzeb seniorów i niepełnosprawnych oraz tworzenia środowiskowej sieci wsparcia.
Przedmioty: biopsychiczne i społeczne wymiary starzenia się i starości, aktywność i aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych, wsparcie społeczne i środowiskowe, wsparcie instytucjonalne osób starszych i niepełnosprawnych, społeczne funkcjonowanie osób starszych i niepełnosprawnych, aktywność zawodowa osób starszych i niepełnosprawnych, niepełnosprawność, rehabilitacja i rewalidacja, człowiek starszy i niepełnosprawny w rodzinie, tworzenie środowiskowej sieci wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Asystent rodziny

Specjalność skierowana jest do osób zainteresowanych znalezieniem pracy w charakterze zawodowego opiekuna rodziny, który czasowo w sposób profesjonalny towarzyszy i wspiera rodzinę przeżywającą sytuację problemową, w celu pokonania przez nią trudności życiowych, zwłaszcza dotyczących opieki i wychowania dzieci. Asystent pomaga rodzinie we wprowadzaniu zmian w myśleniu, zachowaniu i otoczeniu, w celu wytworzenia bezpiecznego środowiska życia i rozwoju wszystkich członków rodziny, a zwłaszcza dzieci.
W trakcie studiów student zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu specyfiki współczesnych problemów i przemian życia rodzinnego, instytucjonalnych rozwiązań pomocowych dla rodziny oraz sposobów organizowania wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego dla rodziny oraz związane z nimi kompetencje społeczne.
Przedmioty: przemiany struktury i funkcji rodziny współczesnej, diagnoza rodziny, patologie życia rodzinnego, elementy terapii zajęciowej z rodziną, pomoc instytucjonalna dla jednostki i rodziny, elementy psychoterapii i socjoterapii, komunikacja w rodzinie, organizowanie sieci wsparcia społecznego dla rodziny.

Organizacja społeczności lokalnej i usług społecznych

Specjalność skierowana jest do osób, które wiążą swą przyszłość z pracą w organach administracji publicznej i różnorodnych instytucjach w społecznościach lokalnych.
W trakcie studiów student zdobędzie m. in. wiedzę z zakresu animowania działalności i organizacji społeczności lokalnej, polityki samorządu lokalnego oraz usług społecznych realizowanych w społecznościach lokalnych, procedur rozwiązywania problemów społecznych i wdrażania rozwiązań pracy socjalnej.
Przedmioty: animacja i organizowanie społeczności lokalnej, projektowanie innowacji społecznych, aktywna integracja społeczna, polityka samorządu i zarządzanie partycypacyjne, społeczność lokalna i jej organizacja, usługi społeczne w zarządzaniu politykami publicznymi, przedsiębiorczość w działaniach i usługach społecznych, komunikacja społeczna i mediacje, marketing społeczny i terytorialny w polityce społecznej.

Studia stacjonarne:
 • Płatność miesięczna: 290 zł
 • Płatność semestralna: 1 550 zł
 • Płatność roczna: 3 100 zł
Studia niestacjonarne:
 • Płatność miesięczna: 290 zł
 • Płatność semestralna: 1 550 zł
 • Płatność roczna: 3 100 zł

Nie czekaj i sprawdz plan kierunku już teraz!

Skip to content