fbpx
Studia licencjackie

PRACA SOCJALNA

O kierunku

Praca Socjalna jako interdyscyplinarny kierunek kształci przyszłych menedżerów i specjalistów w obszarze działań na rzecz społeczności lokalnych i drugiego człowieka. Przygotowuje do  projektowania innowacyjnych rozwiązań i kompleksowych form wsparcia dedykowanych grupom i jednostkom w kryzysie.

Student Pracy Socjalnej zdobywa wszechstronną wiedzę zarówno z zakresu socjologii, pedagogiki, prawa jak i zarządzania, animacji oraz promocji i marketingu. W zakresie umiejętności studenci przygotowani są do uruchomienia i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych oraz przeprowadzania diagnoz społecznych i opracowywania dokumentów planowania strategicznego.

Zajęcia mają charakter praktyczny i są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą bogate doświadczenie zarówno zawodowe jak i dydaktyczne. 

Rekrutacja

Przedmioty wymagane na maturze w procesie rekrutacji do WSPA w Lublinie:

 • język obcy nowożytny– preferowany język angielski (część pisemna) oraz:
 • jeden z następujących przedmiotów: język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka lub historia (część pisemna)

W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Atuty kierunku

 • kadra wykładowców to w większości praktycy, pracownicy prężnie rozwijających się organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych oraz właściciele własnych firm, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem,
 • studenci mogą zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe dzięki praktykom w organizacjach takich jak: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, instytucje i organizacje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, działające w obszarze polityki i przedsiębiorczości społecznej, ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, lokalne grupy działania, spółdzielnie socjalne, kluby i centra integracji społecznej oraz Polski Czerwony Krzyż, Fundacja Inicjatyw Menadżerskich i wiele innych
 • studenci biorą udział w przygotowaniu i realizacji wielu innowacyjnych, ważnych społecznie projektów dla konkretnych społeczności lub grup społecznych
 • zajęcia odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik nauczania pozwalających na interesujący i efektywny proces nauczania
 • studenci mają możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus, które pozwalają na rozwój naukowy i zdobycie nowych doświadczeń i przyjaciół
 • zajęcia są prowadzone w oparciu o program Technologii Kreatywności, której celem jest wykształcenie u studentów postaw przedsiębiorczych, umiejętności myślenia poza schematami oraz wzmocnienie kompetencji miękkich, które są obecnie porządane na rynku pracy

 

 

 

Najważniejsze informacje

 • Poziom: studia licencjackie
 • Czas trwania: 3 lata
 • Uzyskany tytuł: licencjat
 • Dostępne tryby studiowania: online (przy pomocy metod i technik na odległość)

Specjalności

Organizator społeczności lokalnej

Celem specjalności jest wykształcenie kreatywnych organizatorów społeczności lokalnych. Zadaniem organizatorów jest rozpoznanie problemów i potencjału w danej społeczności, co pozwala w efekcie zaplanować innowacyjne rozwiązania służące rozwojowi tej społeczności.

Pracownik socjalny w praktyce jest politykiem społecznym, co oznacza że ma duży wpływ na kształtowanie społeczności, rozwiazywanie problemów społecznych, tworzenie systemów wsparcia oraz sieci współpracy. W swojej pracy powinien być samodzielny, empatyczny, kreatywny, rozumiejący procesy społeczne oraz znający narzędzia i techniki oddziaływania i pracy ze społecznością lokalną.

Po ukończeniu studiów:

 • Będziesz potrafił diagnozować problemy społeczne, gromadzić i analizować dane
 • Będziesz w stanie samodzielnie stworzyć narzędzia badawcze
 • Będziesz umiał zaplanować projekt społeczny, wyznaczyć realne cele, określić harmonogram i budżet. Poznasz źródła finansowania działań
 • Będziesz rozumiał problematykę procesów rewitalizacyjnych miast, możesz zostać animatorem i organizatorem, wspomagającym proces zmian i łagodzącym ich skutki
 • Będziesz potrafił zdobywać, rozliczać, prowadzić projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej    
 • Zostaniesz rzecznikiem interesów i spraw grup wrażliwych, wykluczonych, będących w kryzysie
 • Będziesz miał wpływ na przyszłość i rozwój jednostek, grup i społeczności

W procesie kształcenia wykorzystujemy pełen wachlarz narzędzi i umiejętności pozwalających odnaleźć się na rynku pracy, zarówno w jednostkach samorządu lokalnego jak i organizacjach pozarządowych.

Ekonomia Społeczna i Solidarna

Celem specjalności jest wykształcenie kreatywnych menadżerów przedsiębiorczości społecznej, potrafiących zaplanować inicjatywę ekonomiczną z wykorzystaniem potencjału społeczności lokalnej. Jest to uzupełnienie wiedzy i kompetencji Pracownika Socjalnego o komponent biznesowy wprowadzający umiejętności i wiedzę z zakresu uruchomienia, prowadzenia, promowania przedsiębiorstwa. 

Po ukończeniu studiów:

 • Poznasz historię spółdzielczości, zostaniesz specjalistą w dziedzinie ekonomii społecznej, będziesz potrafił założyć spółdzielnię socjalną i wspierać przedsiębiorczość.
 • Nauczysz się czym jest Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR), będziesz potrafił wykorzystać wiedzę z zakresu wspierania lokalnych społeczności dla rozwoju przedsiębiorstwa.    
 • Będziesz umiał opracować kampanię społeczną, zdobędziesz narzędzia do przeprowadzenia efektywnej promocji, będziesz współpracował z mediami.    
 • Będziesz wiedział jak założyć własną firmę i utrzymać ją na rynku pracy.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku Praca Socjalna mając szerokie perspektywy zawodowe mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach samorządu terytorialnego, odpowiedzialnych za prowadzenie polityki społecznej
 • organizacjach pozarządowych
 • przedsiębiorstwach wdrażających programy Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)
 • ośrodkach wsparcia ekonomii społecznej
 • spółdzielniach socjalnych
 • firmach i instytucjach prowadzących unijne projekty społeczne
 • firmach pracujących projektowo, w charakterze Project Managera
 • w firmach rodzinnych i w ramach własnej działalności gospodarczej

Partnerzy kierunku

Studia online

 • Płatność miesięczna: 350 zł
 • Płatność semestralna: 1 750 zł
 • Płatność roczna: 3 500 zł

UWAGA!

Na studiach online zajęcia prowadzone są dwutorowo:

 • stacjonarnie w siedzibie Uczelni – na obowiązkowych 4-5 zjazdach (w zależności od kierunku) w terminach przewidzianych w planie. Na zjeździe stacjonarnym odbywają się zajęcia praktyczne (ćwiczenia, warsztaty, projekty, laboratoria). Zajęcia mogą odbywać się od piątku do niedzieli. Ilość zajęć, które muszą odbyć się na terenie uczelni, wynika z obowiązujących przepisów prawnych.
 • zdalnie poprzez platformę zdalnego nauczania – na 2-3 zjazdach (w zależności od kierunku) w terminach przewidzianych w planie. Dodatkowo wykłady są do odtworzenia w dogodnym dla studenta momencie podczas trwania semestru.

Szczegóły dotyczące studiów niestacjonarnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online)

Nie czekaj i sprawdz plan kierunku już teraz!

Skip to content