fbpx
Studia Podyplomowe

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Studia odbywają się w formule blended learning z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

 

Możliwość dofinansowania studiów  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Studiuj za 352 zł miesięcznie
Dla kogo?

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla tych osób, które przygotowują się do pełnienia stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych w przedszkolu, szkole lub innej placówce oświatowej. Uzyskane kwalifikacje są spełnieniem wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.

Ponadto studia adresowane są do osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, pracujących w organach nadzoru pedagogicznego oraz w szkołach i placówkach oświatowych.

Czas trwania i organizacja zajęć
  • studia trwają dwa semestry
  • zajęcia odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-16
  • forma prowadzenia studiów – blended learning
  • Organizacja roku akademickiego – tutaj

*Blended learning – forma mieszana edukacji na odległość, łącząca zajęcia tradycyjne  (2- 3 zjazdy w semestrze w siedzibie uczelni) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów,  w tym uczestnictwo w treningu menedżerskim kończącym studia.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Czesne
Informacje o kierunku
Program

Płatność miesięczna: 352 zł
Opłata semestralna: 1 600 zł
Opłata roczna: 3 200 zł

Studia Zarządzanie oświatą mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej do samodzielnego zarządzania placówkami oświatowymi. Świadectwo ukończenia studiów nadaje kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą i uprawnia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek.

Program Ilość godzin
wykład ćwi-czenia razem
Moduł Ogólny (suma)                    65                 35 96
System oświaty w Polsce 4 0 4
Podstawy prawne, organizacyjne i finansowe funkcjonowania systemu oświaty 20 0 20
Podstawy zarządzania placówką oświatową 5 7 12
Zarządzanie finansami w oświacie i kontrola zarządcza 0 12 12
Marketing w oświacie 8 0 8
Prawo pracy 6 6 12
Systemy informatyczne w oświacie 6 4 10
Zamówienia publiczne 6 2 8
Status prawny dyrektora szkoły 6 0 6
Umiejętności kierownicze 4 4 8

Program Ilość godzin
wykład ćwi-czenia razem
Zarządzanie przedszkolami i placówkami pozaszkolnymi (suma) 6 18 24
Organizacja pracy przedszkoli i placówek pozaszkolnych 4 0 4
Prowadzenie polityki personalnej w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych 2 2 4
Finansowe aspekty funkcjonowania przedszkoli i placówek pozaszkolnych-warsztaty 0 8 8
Praktyczne aspekty zarządzania  przedszkolami i placówkami pozaszkolnymi-warsztaty 0 4 4
Zarządzanie przedszkolami i placówkami pozaszkolnymi – dyskusje menedżerskie 0 4 4

Program Ilość godzin
wykład ćwi-czenia razem
Zarządzanie szkołami (suma) 6 18 24
Organizacja pracy szkół  4 0 4
Prowadzenie polityki personalnej w szkołach 2 2 4
Finansowe aspekty funkcjonowania szkół – warsztaty 0 8 8
Praktyczne aspekty zarządzania szkołami – warsztaty 0 4 4
Zarządzanie szkołami – dyskusje menedżerskie 0 4 4

Program Ilość godzin
wykład ćwi-czenia razem
Nadzór pedagogiczny 6 12 18
Podstawy prawne sprawowania nadzoru pedagogicznego 1 4 5
Rola i zadania podmiotów sprawujących nadzór pedagogiczny 2 3 5
Formy nadzoru pedagogicznego 3 5 8

Trening menedżerski 3 5 8

Łączna liczba – 170 godzin (21 godzin wykładów, 88 godzin ćwiczeń)

Skip to content