Studia Podyplomowe

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Studia odbywają się w formule blended learning z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

 

Możliwość dofinansowania studiów  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Studiuj za 352 zł miesięcznie
Dla kogo?

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, szkołach i placówkach oświatowych a także dla tych osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie.

Czas trwania i organizacja zajęć
  • studia trwają dwa semestry
  • zajęcia odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9-16
  • forma prowadzenia studiów – blended learning
Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów,  w tym uczestnictwo w treningu menedżerskim kończącym studia.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Czesne
Informacje o kierunku
Program

Płatność miesięczna: 352 zł
Opłata semestralna: 1 600 zł
Opłata roczna: 3 200 zł

Studia Zarządzanie oświatą mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej do samodzielnego zarządzania placówkami oświatowymi. Świadectwo ukończenia studiów nadaje kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą i uprawnia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436).

Prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania funkcjonowania systemu oświaty w Polsce – 20 godzin

Podstawy zarządzania placówką oświatową – 12 godzin

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza – 12 godzin

Marketing w oświacie – 8 godzin

Prawo pracy – 12 godzin

Systemy informatyczne w oświacie – 8 godzin

Zamówienia publiczne – 8 godzin

Status prawny dyrektora szkoły – 6 godzin

Kontrola kuratorium placówek oświatowych – 6 godzin

Umiejętności kierownicze – 8 godzin

Organizacja pracy przedszkoli i placówek pozaszkolnych – 4 godziny

Rekrutacja i szkolenie personelu przedszkoli i placówek pozaszkolnych – 4 godziny

Finansowe aspekty funkcjonowania przedszkoli i placówek pozaszkolnych – warsztaty – 8 godzin

Praktyczne aspekty zarządzania  przedszkolami i placówkami pozaszkolnymi – warsztaty – 4 godziny

Zarządzanie przedszkolami i placówkami pozaszkolnymi – dyskusje menedżerskie – 4 godziny

Organizacja pracy szkół – 4 godziny

Rekrutacja i szkolenie personelu szkół – 4 godziny

Finansowe aspekty funkcjonowania szkół – warsztaty – 8 godzin

Praktyczne aspekty zarządzania szkołami – warsztaty – 4 godziny

Zarządzanie szkołami – dyskusje menedżerskie – 4 godziny

Podstawy prawne sprawowania nadzoru pedagogicznego – 5 godzin

Rola i zadania podmiotów sprawujących nadzór pedagogiczny – 5 godzin

Formy nadzoru pedagogicznego – 8 godzin

Trening menedżerski – 8 godzin

Łączna liczba – 174 godzin

Skip to content