fbpx
Studia Inżynierskie

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Misja kierunku

Kształcenie na kierunku gospodarka przestrzenna zakłada interdyscyplinarne przygotowanie przyszłego absolwenta, rozumiejącego znaczenie współczesnej polityki przestrzennej, której celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego, przy jednoczesnej ochronie najcenniejszych elementów krajobrazu i dziedzictwa kulturowego. Naszym priorytetem jest przekazanie aktualnej i praktycznej wiedzy przy użyciu aktualnych narzędzi.

Rekrutacja

Przedmioty wymagane na maturze w procesie rekrutacji do WSPA w Lublinie:

 • język obcy nowożytny– preferowany język angielski (część pisemna) oraz
 • jeden z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka (część pisemna).

W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Dla kogo?

Gospodarka przestrzenna jest dla każdego, kto:

 • jest twórczy i kreatywny
 • chce lepiej rozumieć procesy zachodzące wokół nas
 • szuka zawodu na czasie
 • interesuje się procesami zachodzącymi w środowisku przyrodniczym i kulturowym
 • interesuje się przyczynami zmian w skali lokalnej i globalnej
 • chce wykorzystać swoje umiejętności, aby właściwie kształtować otoczenie
 • chce lepiej zrozumieć potrzeby społeczności lokalnej
 • chce poprzez swoje działania pozytywnie wpływać na jakość życia
 • rozumie potrzebę rozwoju w zgodzie z uwarunkowaniami społecznymi i kulturowymi

Dlaczego WSPA?

 • Kształcenie realizowane jest pod kątem bieżących oczekiwań lokalnego i regionalnego rynku pracy z uwzględnieniem aktualnych potrzeb instytucji społecznych oraz przedsiębiorców
 • Zajęcia prowadzone są głównie metodami: projektową, warsztatową, laboratoryjną i ćwiczeniową.
 • Studia inżynierskie obejmują zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty kształcenia.
 • Wiedza przekazywana studentom ma przede wszystkim wymiar praktyczny i pochodzi z dobrego źródła!
 • Profesjonalna kadra dydaktyczna to ludzie z pasją i doświadczeniem zawodowym.
 • Otwieramy się na przedsiębiorców i samorządy, aby pozyskać nowych partnerów, wartościowe kontakty i najnowsze narzędzia!
 • Organizujemy wycieczki, wyjazdy i wyjścia naukowe, wizyty studyjne i warsztaty.
 • Istnieje możliwość odbycia praktyk zawodowych u naszych partnerów technologicznych
 • WSPA jest uczelnią międzynarodową. Studiują u nas studenci z 35 państw świata!
 • Stwarzamy możliwości uczestnictwa w programie Erasmus!

Najważniejsze informacje

 • Poziom: studia inżynierskie
 • Czas trwania: 3,5 roku
 • Uzyskany tytuł: inżynier
 • Dostępne tryby studiowania: online (przy pomocy metod i technik na odległość)

Obserwuj nas

Specjalności

Rewitalizacja

Zajęcia na specjalności REWITALIZACJA przygotowują przyszłych absolwentów do uczestnictwa w procesach planistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem rewitalizacji w ujęciu przestrzeni wykazujących wartości historyczne, architektoniczne, kulturowe i przyrodnicze. Absolwent posiada szerokie umiejętności z zakresu metod i działań w procesach rewitalizacji. Potrafi zarządzać kompleksowo procesami planistycznymi, dostosowując daną realizację do nowych funkcji. Jest to specjalność o charakterze wielodyscyplinarnym; studenci nabywają wiedzę i umiejętności o charakterze socjologicznym, ekonomicznym, technicznym oraz przyrodniczym.

Absolwenci studiów zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności umożliwiające prawidłowe kierowanie działaniami strategicznymi związanymi z rewitalizacją. Będą profesjonalnie przygotowani do pełnienia funkcji managera ds. rewitalizacji lub operatora programu/projektu rewitalizacyjnego, dzięki nabytym umiejętnościom kierowania projektami i procesami.

Podczas studiów na specjalności REWITALIZACJA studenci uczą się przygotowywać i wdrażać dokumenty związane z zagospodarowaniem przestrzeni, biorą udział w badaniach terenowych m.in. oceniają i proponują własne rozwiązania w zakresie gospodarki przestrzennej.

Nowe instrumenty planistyczne

Specjalność NOWE INSTRUMENTY PLANISTYCZNE przygotowuje absolwentów kierunku do projektowania w duchu rozwoju społeczno-gospodarczego w zakresie: planowania przestrzennego, gospodarki gruntami, podstaw projektowania urbanistycznego, podwyższania konkurencyjności miast i regionów, rozwoju lokalnego i regionalnego, ochrony środowiska i ekorozwoju, formułowania zasad polityki przestrzennej, współdziałania administracji samorządowej i rządowej. Absolwent uzyskuje kompleksową wiedzę z pogranicza administracji i zarządzania procesami planistycznymi przy użyciu odpowiednich narzędzi z zakresu oprogramowania CAD i GIS. Jest to specjalność, która powstała w wyniku zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wymagająca wykorzystania nowych dokumentów i narzędzi w procesie rozwoju lokalnego i regionalnego.

Partnerzy kierunku

Czego uczymy?

Jako absolwent będziesz przygotowany do pracy planisty przestrzennego, wykształconego interdyscyplinarnie. Zdobędziesz wiedzę z zakresu:

 • grafiki komputerowej
 • projektowaniu w środowisku CAD i GIS
 • inicjatywy INSPIRE
 • podstaw projektowania architektonicznego
 • historii urbanistyki
 • ochrony wartości kulturowych
 • nowych instrumentów planistycznych
 • najnowszych uwarunkowań formalno-prawnych
 • projektowania urbanistycznego i ruralistycznego
 • miejsca transportu w projektowaniu regionalnym
 • globalnych trendów w rozwoju miast
 • rewitalizacji i rekultywacji terenów zdegradowanych
 • społecznych, przyrodniczych i kulturowych uwarunkowań gospodarki przestrzennej
 • proekologicznych rozwiązań we współczesnej gospodarce
 • gospodarki nieruchomościami
 • ekonomii w ujęciu zarządzania miastem i regionem
 • organizacji procesu inwestycyjnego i projektowego

Studia online

 • Płatność miesięczna: 470 zł
 • Płatność semestralna: 2 350 zł
 • Płatność roczna: 4 700 zł

  

UWAGA!

Na studiach online zajęcia prowadzone są dwutorowo:

 • stacjonarnie w siedzibie Uczelni – na obowiązkowych 4-5 zjazdach (w zależności od kierunku) w terminach przewidzianych w planie. Na zjeździe stacjonarnym odbywają się zajęcia praktyczne (ćwiczenia, warsztaty, projekty, laboratoria). Zajęcia mogą odbywać się od piątku do niedzieli. Ilość zajęć, które muszą odbyć się na terenie uczelni, wynika z obowiązujących przepisów prawnych.
 • zdalnie poprzez platformę zdalnego nauczania – na 2-3 zjazdach (w zależności od kierunku) w terminach przewidzianych w planie. Dodatkowo wykłady są do odtworzenia w dogodnym dla studenta momencie podczas trwania semestru.

Szczegóły dotyczące studiów niestacjonarnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online)

Nie czekaj i sprawdź plan kierunku już teraz!

socjologia ulica
Skip to content