fbpx
Studia Inżynierskie

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Atuty kierunku:

Przygotujemy Cię do pracy w:
 • biurach projektowych, pracowniach urbanistycznych,
 • zespołach przygotowujących projekty studiów i plany zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
 • wydziałach planowania urzędów administracji samorządowej i rządowej,
 • agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, agencjach pośredniczących w obrocie nieruchomościami,
 • prowadzeniu własnej działalności gospodarczej,
 • bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • urzędach i przedsiębiorstwach prowadzących gospodarkę nieruchomościami,
 • firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu,
 • spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych 

Sylwetka Absolwenta:

Absolwent studiów inżynierskich o specjalności: Rewitalizacja, otrzymuje dyplom inżyniera i jest wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające prawidłowe kierowanie działaniami związanymi z rewitalizacją, jest profesjonalnie przygotowany do pełnienia funkcji managera ds. rewitalizacji, operatora programu lub projektu rewitalizacyjnego zarówno na obszarze kraju, UE jak i poza nią. Posiada umiejętności menedżerskie w aspekcie współpracy w interdyscyplinarnym zespole oraz kierowania zespołami ludzkimi.

Absolwent studiów inżynierskich o specjalności: Wycena nieruchomości, otrzymuje dyplom inżyniera i jest wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie własnej działalności gospodarczej z zakresu wyceny nieruchomości, z możliwością zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Może też podejmować prace w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych oraz urzędach i przedsiębiorstwach prowadzących gospodarkę nieruchomościami.

Możliwość studiowania online

Studiowanie przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość. W semestrze obowiązują wtedy tylko 3 lub 4 (w zależności od kierunku) zjazdy stacjonarne, w siedzibie uczelni, włączając w to sesję egzaminacyjną.

Informacje o kierunku
Specjalności
Czesne

Studia zapewniają uzyskanie wiedzy z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego oraz przestrzennej organizacji społeczno-gospodarczej, ekonomicznej, przyrodniczej, społecznej, technicznej, urbanistycznej niezbędnej do kształtowania przestrzeni zurbanizowanej, ochrony jej wartości oraz rewitalizacji przestrzeni zdegradowanych zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, potrzebami ludzi, wymogami cywilizacyjnymi, a także zasadami rozwoju zrównoważonego.

Wycena nieruchomości

Absolwent kończący specjalność Wycena Nieruchomości zaliczył cykl wykładów i ćwiczeń z czterech bloków tematycznych: – podstawy wiedzy w zakresie prawa; – podstawy wiedzy ekonomicznej; – podstawy wiedzy technicznej; – rzeczoznawstwo majątkowe. Dodatkowo z zagadnień uzupełniających i umiejętności interdyscyplinarnych. Duża ilość zajęć, a szczególnie ćwiczeń prowadzonych przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę gwarantuje wyposażenie absolwentów w zasób wiedzy zapewniający bezproblemowe odbycie praktyk zawodowych i w efekcie zdobywanie uprawnień zawodowych. Podkreślić należy, że osoby z tytułem rzeczoznawcy majątkowego mają uprawnienia do prowadzenia własnej działalności gospodarczej z zakresu wycen nieruchomości, z możliwością zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Mogą też podejmować prace w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych oraz urzędach i przedsiębiorstwach prowadzących gospodarkę nieruchomościami.

Rewitalizacja

Absolwent po cyklu zajęć Rewitalizacja potrafi dokonać waloryzacji przestrzeni wykazujących wartości historyczne, architektoniczne, kulturowe i przyrodnicze oraz zaproponować sposoby ich ochrony i adaptacji. Jest przygotowany do pełnienia roli doradcy i negocjatora posiadającego kompetencje w kreowaniu współpracy publiczno – prywatnej, w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych oraz w zakresie współpracy regionalnej; zarządzania przestrzenią zdegradowaną. Absolwent studiów jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania złożonych zagadnień z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Potrafi samodzielnie wykonywać koncepcje i projekty rekultywacji oraz programy rewitalizacji wraz z ich programem finansowania. Posiada szerokie umiejętności z zakresu metod i działań w procesach rewitalizacji. Potrafi przeprowadzić diagnozowanie i wyjaśnianie problemów społecznych i zachowań ludzi występujących w społecznościach lokalnych i regionalnych, w miastach i wsiach, w rodzinach, w instytucjach gospodarki, instytucjach politycznych, w relacjach między polityką a innymi sferami życia społecznego; opis i wyjaśnienie zmian społecznych i kulturowych w skali lokalnej, regionalnej, krajowej, globalnej. Absolwent zdobywa umiejętności niezbędne do: tworzenia programów rewitalizacji społecznej, tworzenia programów i prowadzenia konsultacji społecznych; inicjowania oddolnych działań partycypacyjnych i wspieranie inicjatyw lokalnych oraz skutecznego komunikowania się (dzięki możliwości wykorzystania w praktyce technik negocjacyjnych czy mediacyjnych). Potrafi zarządzać kompleksowym procesem rewitalizacji, dostosowując daną realizację do nowych funkcji i do odmiennych uwarunkowań państw, w których realizuje przedsięwzięcie. Charakteryzuje się wysokim stopniem komunikatywności, kompetencji oraz inwencją twórczą konieczną dla tworzenia koncepcji rewitalizacji. Absolwenci studiów są wyposażeni w wiedzę i umiejętności umożliwiające prawidłowe kierowanie działaniami związanymi z rewitalizacją, będą profesjonalnie przygotowani do pełnienia funkcji managera ds. rewitalizacji lub operatora programu/projektu rewitalizacyjnego zarówno na obszarze UE jak i poza nią. Posiadają umiejętności menedżerskie w aspekcie współpracy w interdyscyplinarnym zespole oraz kierowania zespołami ludzkimi.

Studia stacjonarne:
 • Płatność miesięczna: 420 zł
 • Płatność semestralna: 2 150 zł
 • Płatność roczna: 4 300 zł
Studia niestacjonarne:
 • Płatność miesięczna: 440 zł
 • Płatność semestralna: 2 250 zł
 • Płatność roczna: 4 500 zł
Studia online (przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość):
 • Płatność miesięczna: 440 zł
 • Płatność semestralna: 2 250 zł
 • Płatność roczna: 4 500 zł

Nie czekaj i sprawdź plan kierunku już teraz!

Skip to content