fbpx
Studia Podyplomowe

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Kierunek rusza po wakacjach 2024 r.

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

Skontaktuj się >>>

Studia odbywają się w formule blended learning z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

Ta usługa jest w Bazie Usług Rozwojowych i może być finansowana ze środków UE w ramach BUR.
Studiuj za 473 zł miesięcznie

Możliwość dofinansowania studiów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Wycena nieruchomości

Studia spełniają najnowsze wymogi prawa i ułatwiają uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Studia są prowadzone pod nadzorem Pana mgr inż. Marka Roszczewskiego, dzięki temu słuchacz ma możliwość uzyskania prawidłowego przygotowania do praktyki i egzaminu na uprawnienia zawodowe.  Kandydat na studia nie musi legitymować się dyplomem magistra, aby rozpocząć studia podyplomowe wystarczy ukończenie studiów wyższych.

Cel studiów

Celem studiów jest nauczenie słuchaczy nowego, odpowiedniego do współczesnych wyzwań. Patrzenia na sprawy gospodarki nieruchomościami oraz wyrobienie u słuchaczy umiejętności określania wartości nieruchomości do różnych celów.

Słuchacze otrzymają wiedzę z zakresu różnych dziedzin mających wpływ na gospodarkę nieruchomościami. Zaprezentowany będzie aparat pojęciowy i szereg praktycznych instrumentów związanych z określaniem wartości nieruchomości. Praktyczna specjalistyczna wiedza dotycząca wyceny nieruchomości osadzona będzie w szerszym kontekście wiedzy.  Słuchacz studiów podyplomowych zdobędzie specjalistyczną wiedzę i umiejętności o charakterze prawnym, technicznym i ekonomicznym. Umiejętności niezbędne do zdania przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień zawodowych i wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego.     

Opiekunem kierunku Wycena nieruchomości jest Pan mgr inż. Marek Roszczewski. Jest wieloletnim członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej – zespołu egzaminującego kandydatów na rzeczoznawców majątkowych oraz współzałożycielem Regionalnego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie. Pan mgr inż. Marek Roszczewski, został uhonorowany srebrnym odznaczeniem Zasłużony dla Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Zdobyta wiedza kształtuje i poszerza kwalifikacje zawodowe osób zajmujących się gospodarką nieruchomościami, stwarza szansę zapoznania się z wieloma zagadnieniami związanymi pośrednio z wyceną nieruchomości.

Dla kogo?

Studia adresowane są do:

 • kandydatów na rzeczoznawców majątkowych
 • pośredników w obrocie nieruchomościami,
 • pracowników zarządów nieruchomości, instytucji samorządowych, administracji państwowej, banków, spółdzielni mieszkaniowych, przedsiębiorstw uczestniczących w zarządzaniu lub obrocie nieruchomościami, doradców inwestycyjnych
 • innych zainteresowanych osób chcących uzupełnić swoją wiedzę z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego
Sylwetka Absolwenta

Absolwent tych studiów to osoba wyposażona w wiedzę z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego, zarządzania nieruchomościami, gospodarowania nieruchomościami, prawa rzeczowego i administracyjnego, gospodarki przestrzennej, a także w praktyczne umiejętności z zakresu wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania i gospodarowania nieruchomościami.

Absolwenci uzyskują wiedzę w zakresie szeroko pojętej gospodarki nieruchomościami oraz nowoczesnych podejść, metod i technik wyceny nieruchomości. Wiedza ta stanowi jednocześnie bazę do racjonalnego i umiejętnego podejmowania istotnych decyzji związanych z inwestowaniem w  nieruchomości. Podstawowa znajomość powiązanych zagadnień prawnych i budowlanych oraz wybranych procedur z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami pozwoli absolwentom również na podjęcie współpracy z innymi uczestnikami rynku nieruchomości. 

Nabyta wiedza umożliwi kandydatowi na rzeczoznawcę majątkowego wykonać poprawnie operaty szacunkowe w trakcie odbywania wymaganej prawem praktyki i zdać egzamin państwowy. Absolwenci studiów będą przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką nieruchomościami, a także po uzyskaniu właściwych uprawnień państwowych do prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.

WSPA zapewnia możliwość odbycia obowiązkowych praktyk zawodowych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych pięciu najlepszym studentom tych studiów w BIURO OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI MAREK ROSZCZEWSKI

 

o studiach

Czas trwania i organizacja zajęć:
 1. studia trwają dwa semestry
 2. zajęcia odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 8-17
 3. forma prowadzenia studiów – blended learning
 4. organizacja roku akademickiego – tutaj

*Blended learning – forma mieszana edukacji na odległość, łącząca zajęcia tradycyjne z aktywnościami prowadzonymi zdalnie, za pośrednictwem Platformy www.puw.wspa.pl

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

program

I.

PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA

80 godz.

1.

Część ogólna prawa cywilnego 

6 godz.

2.

Podstawy prawa rzeczowego

10 godz.

3.

Podstawy prawa zobowiązań

6 godz.

4.

Systemy geoinformacyjne

4 godz.

5.

Podstawy prawa i postępowania administracyjnego

4 godz.

6.

Źródła informacji o nieruchomościach 

10 godz.

7.

Gospodarka przestrzenna 

8 godz.

8.

Gospodarka nieruchomościami 

16 godz.

9.

Gospodarka mieszkaniowa 

6 godz.

10.

Gospodarka gruntami rolnymi, leśnymi i gruntami pod wodami

6 godz.

11.

Ochrona danych osobowych 

2 godz.

12.

Zamówienia publiczne

2 godz.

II.

PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ

48 godz.

1.

Podstawy ekonomii 

6 godz.

2.

Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości 

10 godz.

3.

Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji 

8 godz.

4.

Elementy finansów i bankowości 

4 godz.

5.

Podstawy matematyki finansowej

8 godz.

6.

Podstawy statystyki i ekonometrii 

8 godz.

7.

Elementy rachunkowości

4 godz.

III.

Podstawy budownictwa 

30 godz.

1.

Uwarunkowania prawne i techniczne funkcjonowania obiektów budowlanych

8 godz.

2.

Przegląd technologii w budownictwie 

8 godz.

3.

Proces inwestycyjny w budownictwie 

6 godz.

4.

Ocena stanu technicznego budynków

4 godz.

5.

Podstawy kosztorysowania 

4 godz.

IV.

RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE

144 godz.

1.

System prawny rzeczoznawstwa majątkowego

6 godz.

3.

Zasady dobrej praktyki

2 godz.

4.

Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości 

6 godz.

5.

Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny 

6 godz.

6.

Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce 

26 godz.

7.

Wycena praw rzeczowych, w tym ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązań umownych

10 godz.

8.

Wycena nieruchomości zurbanizowanych 

14 godz.

9.

Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami

8 godz.

10.

Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych

6 godz.

11.

Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych

24 godz.

12.

Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością 

4 godz.

13.

Podstawy wyceny przedsiębiorstw

2 godz.

14.

Podstawy powszechnej taksacji nieruchomości

2 godz.

15.

Rola rzeczoznawcy majątkowego w doradztwie na rynku nieruchomości

4 godz.

16.

Koncepcje wyceny nieruchomości na świecie

2 godz.

V.

SEMINARIUM DYPLOMOWE I EGZAMIN

10 godz.

VI.

Warsztat przygotowujący do pracy w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego

12 godz.

RAZEM

302 godz.

 

rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. 

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Czas trwania i organizacja zajęć
 • studia trwają dwa semestry
 • zajęcia odbywają się co 2-3 tygodnie:
  piątek 16:30- 19:45 
  sobota, niedziela 8:00-16:40
 • Zajęcia prowadzone przez mgr inż. Marka Roszczewskiego odbywają się stacjonarnie w siedzibie uczelni.
 • forma prowadzenia studiów – blended learning.
 • Organizacja roku akademickiego – tutaj

*Blended learning – forma mieszana edukacji na odległość, łącząca zajęcia tradycyjne z aktywnościami prowadzonymi zdalnie

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach. Wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz przygotowanie projektu operatu szacunkowego.

opłaty

Opłata wpisowa: 200 zł
(Absolwenci WSPA zwolnieni są z opłaty wpisowej)

Płatność miesięczna (10 rat): 473 zł
Opłata semestralna: 2 150zł
Opłata roczna: 4 300 zł

Nr konta

Bank Pekao S.A
nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
nr BIC (SWIFT): PKOPPLPW

Promocje na studia podyplomowe

10 % zniżki za polecenie

10 % zniżki na cały tok Studiów Podyplomowych za każdą poleconą osobę

 • promocja ma charakter stały
 • zniżka zostanie uznana pod warunkiem, że dany kierunek zostanie otworzony
 • polecone osoby muszą złożyć dokumenty zgłoszeniowe na ten sam kierunek, na który złożyła osoba polecająca
 • oferta 10 % zniżki za polecenie nie łączy się z innymi promocjami: „Absolwenci WSPA studiują z 10 % zniżką”, „Dodatkowe 5 %”, „Studia Podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” oraz  w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w WSPA w Lublinie.

*Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2024 r.

Dodatkowe 5%

Promocja „Dodatkowe 5%” dotyczy kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w semestrze zimowym/letnim roku akademickiego 2023/2024 oraz uregulują czesne z góry za rok zgodnie z ustalonym harmonogramem. Promocja polega na obniżeniu czesnego o 5% na I i II semestrze studiów.

Promocja „Dodatkowe 5%”:

 • łączy się z promocją „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%”: 5%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%” oraz „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:
10% + 5%

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” dotyczy Absolwentów WSPA tzn. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024. Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:

 • łączy się z promocją „Dodatkowe 5%”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”: 10%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” oraz „Dodatkowe 5%”:
10% + 5%

Absolwenci WSPA bez wpisowego!

Promocja dla kandydatów na studia wyższe prowadzone w języku polskim polega na zwolnieniu z opłaty wpisowej Absolwentów studiów wyższych i podyplomowych WSPA

 1. Zwolnienie z opłaty wpisowej obowiązuje od 01 października 2023 r. do odwołania i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024.

Zwolnienie z opłaty wpisowej łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 5% przy zgłoszeniu 1 pracownika
 • 10% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
 • 15% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

 

 

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 10% przy zgłoszeniu 1 pracownika
 • 15% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
 • 20% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” łączy się ze zniżką „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w roku akademickim 2023/2024.

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” nie łączy się ze zniżką „Dodatkowe 5%” w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w roku akademickim 2023/2024.

Opiekun merytoryczny kierunku

Poznaj naszych wykładowców

Masz pytania?

Skontaktuj się

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
tel. 81 45-29-474, spd@wspa.pl

Dział Rekrutacji
tel. 81 45-29-473, rekrutacja@wspa.pl

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych.
• Wypełnij kwestionariusz osobowy przy pomocy systemu rekrutacji internetowej WSPA
• Złóż dokumenty rekrutacyjne osobiście w Dziale Rekrutacji lub wyślij pocztą tradycyjną

Sprawdź także inne kierunki.

Skip to content