fbpx
Studia Podyplomowe

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Studia odbywają się w formule blended learning z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

Studiuj za 435 zł miesięcznie

Studia spełniają najnowsze wymogi prawa i ułatwiają uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Studia są prowadzone pod nadzorem Pana mgr inż. Marka Roszczewskiego, dzięki temu słuchacz ma możliwość uzyskania prawidłowego przygotowania do praktyki i egzaminu na uprawnienia zawodowe.  Kandydat na studia nie musi legitymować się dyplomem magistra, aby rozpocząć studia podyplomowe wystarczy ukończenie studiów wyższych.

Dla kogo?

Studia adresowane są do:

 • kandydatów na rzeczoznawców majątkowych
 • pośredników w obrocie nieruchomościami,
 • pracowników zarządów nieruchomości, instytucji samorządowych, administracji państwowej, banków, spółdzielni mieszkaniowych, przedsiębiorstw uczestniczących w zarządzaniu lub obrocie nieruchomościami, doradców inwestycyjnych
 • innych zainteresowanych osób chcących uzupełnić swoją wiedzę z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego
Sylwetka Absolwenta

Absolwent tych studiów to osoba wyposażona w wiedzę z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego, zarządzania nieruchomościami, gospodarowania nieruchomościami, prawa rzeczowego i administracyjnego, gospodarki przestrzennej, a także w praktyczne umiejętności z zakresu wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania i gospodarowania nieruchomościami.

Absolwenci uzyskują wiedzę w zakresie szeroko pojętej gospodarki nieruchomościami oraz nowoczesnych podejść, metod i technik wyceny nieruchomości. Wiedza ta stanowi jednocześnie bazę do racjonalnego i umiejętnego podejmowania istotnych decyzji związanych z inwestowaniem w  nieruchomości. Podstawowa znajomość powiązanych zagadnień prawnych i budowlanych oraz wybranych procedur z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami pozwoli absolwentom również na podjęcie współpracy z innymi uczestnikami rynku nieruchomości. 

Nabyta wiedza umożliwi kandydatowi na rzeczoznawcę majątkowego wykonać poprawnie operaty szacunkowe w trakcie odbywania wymaganej prawem praktyki i zdać egzamin państwowy. Absolwenci studiów będą przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką nieruchomościami, a także po uzyskaniu właściwych uprawnień państwowych do prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.

Czas trwania i organizacja zajęć
 • studia trwają dwa semestry
 • zajęcia odbywają się co 2-3 tygodnie:
  piątek 16:30- 19:45 
  sobota, niedziela 8:00-16:40
 • Zajęcia prowadzone przez mgr inż. Marka Roszczewskiego odbywają się stacjonarnie w siedzibie uczelni.
 • forma prowadzenia studiów – blended learning.
 • Organizacja roku akademickiego – tutaj

*Blended learning – forma mieszana edukacji na odległość, łącząca zajęcia tradycyjne z aktywnościami prowadzonymi zdalnie

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach. Wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz przygotowanie projektu operatu szacunkowego.

Wycena nieruchomości - wykładowca
mgr inż. Marek Roszczewski – opiekun merytoryczny kierunku

Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej – zespołu egzaminującego kandydatów na rzeczoznawców majątkowych oraz współzałożyciel Regionalnego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie; uhonorowany srebrnym odznaczeniem Zasłużony dla Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

„Warte podkreślenia jest, że na kierunku: wycena nieruchomości w WSPA:
–  zajęcia są właściwie ukierunkowywane pod kątem zdobycia uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego,
– mamy wysoki poziom kształcenia dzięki bardzo dobrym wykładowcom na tych studiach,
– słuchacz ma możliwość wykonania projektu operatu szacunkowego podczas studiów, przez co zdobywa wiedzę praktyczną (a nie tylko teoretyczną) ułatwiającą odbycie obowiązkowej praktyki zawodowej przed egzaminem państwowym,
– WSPA Lublin niejako prezent daje słuchaczom nieodpłatne, prowadzone przeze mnie, 2-dniowe warsztaty podsumowujące odbyte studia, przygotowujące do praktyki zawodowej oraz informujące o wymogach prawnych dot. nabywania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (po zakończeniu studiów dla osób, które zamierzają zostać rzeczoznawcami majątkowymi).”

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Czesne
Informacje o kierunku
Program
Opiekun kierunku

Płatność miesięczna: 435 zł
Opłata semestralna: 1 975 zł
Opłata roczna: 3 950 zł

Celem studiów jest nauczenie słuchaczy nowego, odpowiedniego do współczesnych wyzwań. Patrzenia na sprawy gospodarki nieruchomościami oraz wyrobienie u słuchaczy umiejętności określania wartości nieruchomości do różnych celów.

Słuchacze otrzymają wiedzę z zakresu różnych dziedzin mających wpływ na gospodarkę nieruchomościami. Zaprezentowany będzie aparat pojęciowy i szereg praktycznych instrumentów związanych z określaniem wartości nieruchomości. Praktyczna specjalistyczna wiedza dotycząca wyceny nieruchomości osadzona będzie w szerszym kontekście wiedzy.  Słuchacz studiów podyplomowych zdobędzie specjalistyczną wiedzę i umiejętności o charakterze prawnym, technicznym i ekonomicznym. Umiejętności niezbędne do zdania przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień zawodowych i wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego.     

Zdobyta wiedza kształtuje i poszerza kwalifikacje zawodowe osób zajmujących się gospodarką nieruchomościami, stwarza szansę zapoznania się z wieloma zagadnieniami związanymi pośrednio z wyceną nieruchomości.

Część ogólna prawa cywilnego- 8 godzin

Podstawy prawa rzeczowego – 12 godzin

Podstawy prawa zobowiązań- 8 godzin

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego- 4 godziny 

Podstawy prawa i postępowania administracyjnego- 4 godziny

Źródła informacji o nieruchomościach- 10 godzin

Gospodarka przestrzenna- 6 godzin

Gospodarka nieruchomościami – 12 godzin

Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze – 10 godzin

Gospodarka rolna, leśna i wodna – 4 godzin

Ochrona danych osobowych – 2 godziny

Zamówienia publiczne- 8 godzin

Podstawy ekonomii – 6 godzin

Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości – 8 godzin

Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji – 8 godzin

Elementy finansów i bankowości – 6 godzin

Podstawy matematyki finansowej – 6 godzin

Podstawy statystyki i ekonometrii – 10 godzin

Elementy rachunkowości- 4 godziny

Podstawy budownictwa – 10 godzin

Przegląd technologii w budownictwie – 6 godzin

Proces inwestycyjny w budownictwie- 4 godziny 

Eksploatacja nieruchomości- 6 godzin

Podstawy kosztorysowania- 4 godziny

Status prawny rzeczoznawcy majątkowego- 4 godziny

Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych- 2 godziny

Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego- 2 godziny

Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości – 4 godziny

Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny – 6 godzin

Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce – 26 godzin

Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych – 10 godzin

Wycena nieruchomości zurbanizowanych – 10 godzin

Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami- 8 godzin

Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych- 6 godzin

Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych- 22 godziny

Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością- 4 godziny 

Wycena masowa – 2 godziny

Dokumentacja procesu wyceny – 4 godziny

Doradztwo na rynku nieruchomości – 4 godziny

Łączna liczba: 302 godziny

Opiekunem kierunku Wycena nieruchomości jest Pan mgr inż. Marek Roszczewski. Jest Członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej – zespołu egzaminującego kandydatów na rzeczoznawców majątkowych oraz współzałożycielem Regionalnego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie. Pan mgr inż. Marek Roszczewski, został uhonorowany srebrnym odznaczeniem Zasłużony dla Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

 

Skip to content