fbpx
Studia licencjackie

SOCJOLOGIA

Kierunek uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” w ramach VII edycji Ogólnopolskiego programu Akredytacji Kierunku Studiów „Studia z Przyszłością”

Misja kierunku

Misją kierunku jest przygotowanie kompetentnych, znających swój potencjał absolwentów, którzy dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom rozumieją współczesne procesy i trendy społeczne niezbędne do kreowania przestrzeni społecznej i swojego życia zawodowego.

Misją kierunku jest profesjonalne przygotowanie absolwentów do prowadzenia badań społecznych na zlecenie różnych podmiotów społeczno-gospodarczych, firm, korporacji, instytucji publicznych dotyczących np. kampanii sprzedażowych, rynku pracy, wizerunku instytucji. 

Rekrutacja

Przedmioty wymagane na maturze w procesie rekrutacji do WSPA w Lublinie:

 • język obcy nowożytny– preferowany język angielski (część pisemna) oraz:
 • jeden z następujących przedmiotów: język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka lub historia (część pisemna)

W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Dla kogo?

 • Jeśli jesteś zainteresowany światem, ludźmi, lubisz kontakt z drugim człowiekiem.
 • Jeśli jesteś zainteresowany wyjaśnianiem zjawisk i procesów społecznych oraz chcesz stawiać diagnozy dotyczące społeczeństwa.
 • Jeśli jesteś zainteresowany wszelkimi relacjami zachodzącymi pomiędzy jednostkami i grupami lokalnie i globalnie.
 • Jeśli chcesz zrozumieć procesy społeczne dotykające każdego z nas, poddać je analizie i włączyć się w poszukiwanie adekwatnych rozwiązań.
 • Jeśli chcesz konstruktywne rozwiązywać konflikty interpersonalne, naprawiać zespoły dysfunkcjonalne oraz budować nowe zespoły zadaniowe.
 • Jeśli chcesz poznać skutki traumy społecznej, będącej wynikiem zmian społeczno-kulturowych.
 • Jeśli chcesz  wiedzieć jak realizować profesjonalny warsztat w zakresie badań społecznych, poznać różne techniki badawcze i narzędzia analiz jakościowych i ilościowych, dzięki którym będziesz mógł uwzględnić różne perspektywy badawcze.

Dlaczego WSPA?

 • Rozwiniemy u Ciebie kreatywność, przedsiębiorczość i odwagę w profesjonalnym realizowaniu przyjętych zamierzeń.
 • Rozwiniemy u Ciebie kompetencje miękkie.
 • Przygotujemy Cię do wejścia na konkurencyjny i zglobalizowany rynek pracy.
 • Nasze specjalności dostosowane są do dynamicznie zmieniającego się życia społecznego i aktualnych trendów zawodowych.

Kariera

Przygotujemy Cię do pracy w:
 • Firmach wdrożeniowych i badawczych
 • Instytucjach usług społecznych
 • Działach marketingu, PR, mediach społecznościowych
 • Działach HR
 • Fundacjach i stowarzyszeniach
 • Instytucjach bezpieczeństwa publicznego

Sonda zrealizowana przez studentów kierunku Socjologia przy współpracy ze studentami kierunku Media i dziennikarstwo.

Najważniejsze informacje

 • Poziom: studia licencjackie
 • Czas trwania: 3 lata
 • Uzyskany tytuł: licencjat
 • Maksymalna wysokość stypendium: 2430 zł
 • Dostępne tryby studiowania: stacjonarnie, online (przy pomocy metod i technik na odległość)

Specjalności

Socjokryminologia (NOWOŚĆ!)

 • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozowania zjawisk społecznych związanych z patologiami i przestępczością.
 • Poznasz uwarunkowania popełniania czynów zabronionych.
 • Zrozumiesz organizację pracy w środowisku zagrożonym niedostosowaniem społecznym.
 • Nabędziesz kompetencje z zakresu działań prewencyjnych, interwencyjnych i dochodzeniowych.

Absolwent socjokryminologii znajdzie pracę w policji, służbach specjalnych, służbie więziennej, instytucjach pomocy społecznej i bezpieczeństwa publicznego, firmach ochroniarskich i agencjach detektywistycznych.

 •  

Socjologia zdrowego stylu życia

 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu zjawisk i procesów społecznych mających wpływ na kondycję zdrowotną społeczeństwa oraz z zakresu promocji zdrowia.
 • Nabędziesz umiejętności identyfikacji i kreowania działań o potencjale prozdrowotnym mającym kluczowy wpływ na społeczeństwo.
 • Poznasz postawy społeczne wobec niemedycznych form ochrony zdrowia, takich jak: wellness, slow life, joga, ziołolecznictwo.

Absolwent specjalności będzie przygotowany do pracy w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, placówkach ochrony zdrowia w szczególności w szpitalach i poradniach leczniczo-zabiegowych, ośrodkach opieki długoterminowej, placówkach zajmujących się problematyką zdrowia publicznego oraz środowiskowego, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, systemie ubezpieczeń społecznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkołach i przedszkolach publicznych, a także prywatnych, na stanowiskach odpowiedzialnych za szeroko rozumianą ochronę zdrowia i działalność prozdrowotną społeczeństwa. Będzie mógł pełnić funkcję niezależnego konsultanta lub menedżera promocji zdrowia.

Socjologia migracji z wykorzystaniem narzędzi socjoinformatycznych (NOWOŚĆ!)

 • Dowiesz się jak diagnozować lokalne problemy generowane przez migrację i jak wypracowywać standardy ich rozwiązań na poziomie lokalnym wykorzystując przy tym narzędzia socjoinformatyczne.

 • Dowiesz się jak tworzyć strategie integracji międzykulturowej oraz jak usprawniać proces komunikacji międzykulturowej i rozwiązywania konfliktów.

 • Dowiesz się jak zarządzać migracjami i procesem reintegracji uchodźców, mniejszości etnicznych i repatriantów oraz jak skutecznie realizować zadania związane z organizowaniem systemu wsparcia i integracji tych osób.
 • Zdobędziesz praktyczne przygotowanie do organizowania i zarządzania programem integracji uchodźców w społecznościach z uwzględnieniem ich lokalnych uwarunkowań.
 • Zdobędziesz wiedzę na temat funkcjonowania społeczności imigranckich w Polsce, m.in. przyczyn przyjazdu, możliwości zaspokajania deficytów oraz społecznych, kulturowych i ekonomicznych wzorców funkcjonowania.

Absolwent specjalności znajdzie pracę w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych oraz placówkach służb społecznych zajmujących się problematyką migracji na poziomie krajowym i lokalnym. Absolwent specjalności będzie mógł pełnić funkcję asystenta międzykulturowego m.in. uczniów z doświadczeniem migracji w placówkach edukacyjnych.

Partnerzy kierunku

Studia
stacjonarne

 • Płatność miesięczna: 450 zł
 • Płatność semestralna: 2 250 zł
 • Płatność roczna: 4 500 zł

Studia online

 • Płatność miesięczna: 470 zł
 • Płatność semestralna: 2 350 zł
 • Płatność roczna: 4 700 zł

  

UWAGA!

Na studiach online zajęcia prowadzone są dwutorowo:

 • stacjonarnie w siedzibie Uczelni – na obowiązkowych 4-5 zjazdach (w zależności od kierunku) w terminach przewidzianych w planie. Na zjeździe stacjonarnym odbywają się zajęcia praktyczne (ćwiczenia, warsztaty, projekty, laboratoria). Zajęcia mogą odbywać się od piątku do niedzieli. Ilość zajęć, które muszą odbyć się na terenie uczelni, wynika z obowiązujących przepisów prawnych.
 • zdalnie poprzez platformę zdalnego nauczania – na 2-3 zjazdach (w zależności od kierunku) w terminach przewidzianych w planie. Dodatkowo wykłady są do odtworzenia w dogodnym dla studenta momencie podczas trwania semestru.

Szczegóły dotyczące studiów niestacjonarnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online)

Nie czekaj i sprawdź plan kierunku już teraz!

socjologia ulica
Skip to content