Jakość kształcenia

Jakość kształcenia WSPA – Misja, wizja i strategia Uczelni

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie jest uczelnią kształcącą i integrującą studentów z całego świata, stosującą nowoczesne formy kształcenia, otwartą na różnorodność, kształtującą postawy prospołeczne.

Poprzez świadomy proces edukacyjny, nakierowany na rozwój poczucia podmiotowości człowieka, Uczelnia wzmacnia kompetencje społeczne i zawodowe niezbędne na globalnym rynku pracy.

Jako wizję WSPA przyjęto następujące założenie:

W efekcie wielowarstwowego transferu kompetencji do otoczenia Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ma być liderem zawodowej i praktycznej edukacji wyższej na Lubelszczyźnie kreującym elitę osób przedsiębiorczych, kreatywnych, aktywnych we wszystkich sferach życia, wyróżniających się ponadprzeciętnym rozumieniem zjawisk zachodzących w otoczeniu, podejmujących działania zespołowe oraz przedsięwzięcia indywidualne przynoszące korzyści duchowe i materialne.

Główne cele strategiczne WSPA na lata 2015-2020 obejmują m.in.:
 • Rozwój oferty dydaktycznej
 • Zwiększenie rekrutacji studentów
 • Uruchomienie studiów w języku angielskim
 • Umiędzynarodowienie Uczelni
 • Podnoszenie poziomu kształcenia poprzez rozwój naukowy i profesjonalny kadry dydaktycznej
 • Rozszerzenie oferty Uczelni w zakresie e-learning oraz blended learning
 • Wdrożenie pełnego Systemu Jakości Kształcenia WSPA
 • Przygotowanie Uczelni do absorbcji środków UE oraz pozyskiwanie środków UE
 • Rozszerzenie i zacieśnienie współpracy WSPA z partnerami społecznymi, instytucjami otoczenia biznesu, a także z samorządem i innymi podmiotami publicznymi
 • Rozszerzenie oferty i edukacji na studia podyplomowe
 • Rozwój i podnoszenie jakości infrastruktury Uczelni
Pliki do pobrania:

Polityka jakości WSPA

Skip to content