fbpx

Jakość kształcenia

Jakość kształcenia WSPA – Misja, wizja i strategia Uczelni

Misja WSPA

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie jest uczelnią kształcącą
i integrującą studentów z całego świata, stosującą nowoczesne formy kształcenia, otwartą na różnorodność, kształtującą postawy prospołeczne. Poprzez świadomy proces kształcenia nakierowany na rozwój poczucia podmiotowości człowieka, wzmacniamy kompetencje społeczne i zawodowe niezbędne na globalnym rynku pracy.

Wizja WSPA

W efekcie wielowarstwowego transferu kompetencji do otoczenia Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ma być liderem w obszarze szkolnictwa wyższego kreującym osoby przedsiębiorcze, kreatywne, aktywne we wszystkich sferach życia, wyróżniające się ponadprzeciętnym rozumieniem zjawisk zachodzących w otoczeniu, podejmujące działania zespołowe oraz przedsięwzięcia indywidualne przynoszące korzyści duchowe i materialne.

Strategia WSPA na lata 2021-2026

Strategia Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji na lata 2021-2026 została opracowania na podstawie realizowanej misji uczelni oraz przyjętej Wizji WSPA, jak również z uwzględnieniem głównych celów i wartości należących do tradycji uczelni:

  • Wysokie standardy akademickie
  • Nowoczesne metody i techniki kształcenia
  • Praktyczne nauczanie i kształtowanie kompetencji istotnych na rynku pracy
  • Przedsiębiorczość
  • Kształcenie studentów z całego świata
  • Poszanowanie praw człowieka oraz nastawienie na zrównoważony rozwój jednostek i społeczności
  • Umiędzynarodowienie procesu dydaktycznego
  • Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
 
Pliki do pobrania:

Strategia WSPA 2021-2026

Raporty samooceny:

Skip to content