Zarządzanie

cc

Informacje o kierunku

 • Praktyczne i uniwersalne specjalności dostosowane do zainteresowań przyszłych studentów WSPA oraz oczekiwań sfer gospodarczych i społecznych.
 • Minimum teorii przy maksimum praktyki – większość  zajęć stanowią ćwiczenia, warsztaty, laboratoria, projekty. Wykłady to zaledwie ⅓ wszystkich zajęć.
 • Nowoczesna wiedza i praktyczne umiejętności – w trakcie zajęć studenci zdobywają  wiedzę z najnowszego dorobku naukowego obszaru zarządzania, uwzględniającą bieżące trendy w zarządzaniu.
 • Rozwój kompetencji miękkich – indywidualizmu, umiejętności pracy w grupie, komunikatywności, samodzielności, kreatywności i innowacyjności studentów poprzez swobodę, inspirację i współpracę.
 • Rozwój umiejętności projektowych - w trakcie studiów studenci realizują kilkanaście projektów, rozwijających wiedzę i umiejętności praktyczne. Część projektów realizowana jest we współpracy z firmami.
 • Praktyczne przygotowanie do zawodu.
 • Wykładowcy – praktycy większość wykładowców na kierunku Zarządzanie to praktycy biznesu, osoby aktywnie uczestniczące w życiu gospodarczym i społecznym - eksperci.
 • Wykształcenie odpowiadające potrzebom rynku.
 • Zajęcia w Uczelni i poza jej murami – część zajęć realizowana jest na terenie firm i instytucji.

Unikatowa ścieżka rozwoju kreatywnego, zapewniająca rozwój kompetencji osobowościowych i społecznych.

  Przygotujemy Cię do pracy w:

  • w charakterze  menedżera lub kierownika średniego szczebla, w firmach prywatnych, przedsiębiorstwach państwowych, organizacjach publicznych, instytucjach administracyjnych lub sektora NGOs;
  • specjalisty ds. organizacji i zarządzania,
  • kierownika zespołu,
  • założenia i prowadzenia własnej firmy,
  • pełnienia funkcji menedżerskich pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych;
  • pracy w organizacjach o charakterze krajowym lub międzynarodowym;
  • pracy w międzynarodowych zespołach;
  • pracy w branży marketingowej, hotelarskiej, doradczej lub innej dowolnej branży.

  Warto u nas studiować Zarządzanie!


  Atuty kierunku:

  • Profesjonalna kadra dydaktyczna z doświadczeniem zarówno akademickim, jak i praktycznym.
  • Program nauczania pozwalający na poznanie zasad i  prawidłowości funkcjonowania współczesnych organizacji gospodarczych i  administracyjnych.
  • Program umożliwiający sprawne posługiwanie się technikami teleinformatycznymi zgodnie z Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych (ECDL).
  • Poznanie języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, nabycie umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania i organizacji.
  • Nowoczesne metody nauczania pozwalające na rozwój własny w trakcie studiów – zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.
  • Możliwość uczestnictwa w programie Erasmus.
  • Praktyki w prestiżowych instytucjach w kraju i za granicą.
  • Możliwość skorzystania z bezpłatnych porad doradcy zawodowego.
  • Kształcenie praktyczne.
  • Realizacja własnych akcji społecznych poprzez działalność w kole naukowym.
  • Możliwość reprezentowania Uczelni podczas udziału w konferencjach.
  • Możliwość organizacji konferencji naukowych.

  Sylwetka absolwenta

  Absolwent kierunku Zarządzanie to osoba przygotowana do wejścia na rynek pracy oraz podjęcia i utrzymania zatrudnienia.

  Absolwent w zależności od wybranej specjalności otrzymuje wszechstronną i nowoczesną wiedzę w zakresie:  zarządzania firmą, zarządzania zasobami ludzkimi lub zarządzania sektorem publicznym i organizacjami pozarządowymi.

  W trakcie  praktycznych zajęć,  prowadzonych metodami aktywizującymi słuchaczy student uczy się jak efektywnie i skutecznie zarządzać projektami, projektować własny biznes, budować relacje z klientami, opracowywać i realizować strategie marketingowe,  negocjować i rozwiązywać konflikty,  a także rozwija swoje zdolności kreatywne.

  W odpowiedzi na oczekiwania pracodawców w trakcie nauki każdy student realizuje  swoją ścieżkę rozwoju zawodowego i osobistego. Dzięki takiemu podejściu nasz absolwent  posiada nie tylko kompetencje zawodowe, ale również  kompetencje w zakresie samoorganizacji (umiejętność organizowania pracy, motywacja, przejawianie inicjatywy) oraz  interpersonalne (umiejętność inicjowania i podtrzymywania dobrych relacji  z ludźmi i pracy zespołowej).