Studia Licencjackie

ADMINISTRACJA

 

Kierunek uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” w ramach VI edycji Ogólnopolskiego programu Akredytacji Kierunku Studiów „Studia z Przyszłością”

Dlaczego warto studiować Administrację w WSPA?

Studiując Administrację w WSPA nie tylko zdobędziesz gruntowną wiedzę z zakresu nauk o administracji, ale będziesz też uczestniczyć w realizowanym przez uczelnię projekcie kreatywnym.

Prowadzone zajęcia mają przeważnie charakter ćwiczeń i warsztatów, co oznacza, że nasi studenci mają możliwość stałego rozwijania i sprawdzania w praktyce swoich umiejętności.

Pozwala to wykształcić zdolność niekonwencjonalnego myślenia, projektowania innowacyjnych rozwiązań i kreowania ciekawych pomysłów.

Nasze atuty:

 • Profesjonalna kadra dydaktyczna z doświadczeniem zarówno akademickim, jak i praktycznym
 • Nowoczesne metody nauczania pozwalające na rozwój własny w trakcie studiów
 • Możliwość skorzystania z bezpłatnych porad doradcy zawodowego
 • Kształcenie praktyczne
 • Realizacja projektu kreatywnego
 • Praktyki w prestiżowych instytucjach w kraju i za granicą
 • Możliwość uczestnictwa w programie Erasmus
 • Możliwość udziału w WSPA w bezpłatnych szkoleniach potwierdzanych certyfikatem
 • Wizyty studyjne do instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i firm komercyjnych
 • Spotkania z przedstawicielami związków pracodawców, instytucji rynku pracy pozwalające świadomie planować dalszą ścieżkę rozwoju zawodowego
 • Już na pierwszym roku studiów wysokie stypendia

Sylwetka Absolwenta:

Absolwent WSPA w Lublinie, który ukończy studia I stopnia na kierunku Administracja jest przygotowany do podjęcia pracy urzędniczej  w różnych w organach administracji publicznej, w tym administracji rządowej i samorządowej oraz w podmiotach prawa prywatnego:

 • studia przygotują Cię do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie;
 • zdobędziesz wiedzę o obowiązującym na terytorium RP systemie prawa, źródłach prawa powszechnie obowiązującego oraz z zakresu przepisów prawa międzynarodowego, w tym struktury organów Unii Europejskiej;
 • wyposażymy Cię w wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych oraz w kompetencje społeczne i personalne, dzięki uczestnictwie w zajęciach dotyczących idei podmiotowości człowieka, działań twórczych, jak również komunikacji i integracji.
Czesne
Informacje o kierunku
Specjalności
Studia stacjonarne:
 • Płatność miesięczna: 370 zł
 • Płatność semestralna: 2 000 zł
 • Płatność roczna: 4 000 zł
Studia niestacjonarne:
 • Płatność miesięczna: 390 zł
 • Płatność semestralna: 2 100 zł
 • Płatność roczna: 4 200 zł
 • Wszechstronne przygotowanie do kreatywnego udziału w procesie administrowania w sektorze publicznym, pozarządowym oraz prywatnym.
 • Połączenie tradycyjnej, teoretycznej administracji z innowacyjnym podejściem uwzględniającym aktualne potrzeby i oczekiwania jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz rynku pracy.

Naszym celem jest nauczenie absolwenta jak efektywnie i sprawnie wykorzystywać nabytą wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w pracy zawodowej.

Studiując Administrację w WSPA zdobędziesz wiedzę i umiejętności w pięciu kluczowych obszarach:

Prawno-organizacyjne aspekty administracji

Przedmioty: wstęp do prawoznawstwa, konstytucyjny system organów państwowych, organizacja i zarządzanie w sektorze publicznym

Rozwój administracji

Przedmioty: nauki o administracji, partycypacja społeczna, historia administracji

Ustrój RP i UE

Przedmioty: instytucje Unii Europejskiej, ustrój samorządu terytorialnego w Polsce

Kompetencje prawne

Przedmioty: prawo administracyjne, cywilne, handlowe, pracy, prawo gospodarcze i finansowe, wybrane instytucje prawa rzeczowego, spadkowego i rodzinnego, legislacja administracyjna, etyka urzędnicza, redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej, zarządzanie finansami publicznymi w Polsce

Kompetencje osobowościowe i społeczne

Przedmioty: podstawy kreatywności, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, komunikacja, podstawy psychologii, ekonomia, technologie informacyjne, język obcy.

Administracja publiczna
 • mocno osadzona w praktyce specjalność kierowana do osób chcących zdobyć wiedzę, kompetencje i umiejętności z zakresu kierowania w administracji publicznej, zatrudniania w tej administracji, systemu podatkowego, jak również finansów samorządowych;
 • wyposaża studenta przede wszystkim w kompetencje prawne, osobowościowe i społeczne niezbędne do nie tylko do  podjęcia pracy w strukturach administracji publicznej, ale również do prawidłowego zarządzania strategicznego i budowania relacji;
 • absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy urzędniczej  w różnych w organach administracji publicznej, w tym administracji rządowej i samorządowej.
E-administracja
 • specjalność kierowana do osób chcących zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu administracji ze znajomością nowoczesnych technologii informatycznych;
 • dostarcza wiedzy i umiejętności do praktycznego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w celu poprawy jakości usług publicznych w kierunku rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
 • absolwent poprzez nabyte kompetencje może znaleźć zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i analitycznych w szeroko pojętej e-administracji oraz jest przygotowany do pracy w zespołach wdrażających systemy informatyczne w sektorze publicznym.
Administracja biznesu zagranicznego
 • specjalność adresowana do osób chcących zdobyć wiedzę i umiejętności z obszaru zarządzania biznesem zagranicznym, obrotu gospodarczego, czy zasad ochrony praw podmiotów pozostających w relacjach z biznesem zagranicznym;
 • dostarcza wiedzy i umiejętności stosowania procedur i właściwych metod organizowania pracy w firmach i instytucjach zagranicznych, zarządzania strategicznego i budowania relacji;
 • absolwent poprzez kompetencje pozyskane w ramach specjalności przygotowany jest do pracy w firmach biznesowych i instytucjach zagranicznych, oraz do założenia własnej działalności gospodarczej.
Innowacyjne zarządzanie ekosystemami miejskimi – NOWOŚĆ!
 • specjalność ma wymiar praktyczny, dzięki czemu student zdobędzie umiejętności związane z obsługą, wsparciem i innowacyjnym rozwojem ekosystemów miejskich.  Pozna globalne trendy w rozwoju nowoczesnych miast, a także koncepcje miast inteligentnych we współczesnym świecie oraz strategie ich rozwoju.
 • zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów, którzy w praktyce zajmują się kształtowaniem i innowacyjnym rozwojem ekosystemów miejskich.
 • absolwent po wybraniu tej specjalności może znaleźć pracę w oddziałach/wydziałach ds. rozwoju Urzędów Wojewódzkich, instytucjach samorządu terytorialnego zajmujących się rozwojem miast, organizacjach rządowych i pozarządowych.

Nie czekaj i sprawdź plan kierunku już teraz!

Skip to content