Czesne
Studia stacjonarne
Przy płatności miesięcznej: 350 zł zł
Przy płatności semestralnej: 1 900 zł
Przy płatności rocznej: 3 800 zł


Studia niestacjonarne:
Przy płatności miesięcznej: 360 zł
Przy płatności semestralnej: 1 950 zł
Przy płatności rocznej: 3 900 zł
Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:

 • Bezpieczeństwo międzynarodowe +

  Specjalność skierowana jest do osób, które zainteresowane są pracą w instytucjach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym, a także w służbach mundurowych. Absolwent specjalności posiada wiedzę o istocie i specyfice bezpieczeństwa w różnych sferach życia społecznego; zna ramy instytucjonalno-prawne bezpieczeństwa międzynarodowego; potrafi identyfikować i analizować różnorodne zagrożenia bezpieczeństwa (militarne, terrorystyczne, pozamilitarne) oraz badać mechanizmy koncentrujące się na przeciwdziałaniu tym zagrożeniom.

 • Biznes międzynarodowy i współpraca transgraniczna +

  Specjalność pozwala poznać zasady i procedury współpracy transgranicznej, procedury związane z ruchem granicznym, wymianą transgraniczną i prowadzeniem projektów współpracy transgranicznej. Ponadto studenci nabywają wiedzę o procesach wymiany gospodarczej na poziomie międzynarodowym i umiejętności potrzebne w międzynarodowej wymianie gospodarczej.

Kadra

Kadra na kierunku Stosunki międzynarodowe to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy

 • +
  • dr Maria Mazur - prodziekan kierunku
  • dr hab. Antoni Olak
  • dr Jan Laskowski
  • dr Jerzy Gryz
  • dr Marta Komorska
  • dr Joanna Hołda
  • mgr Anna Bielak
  • mgr Piotr Skrzypczak
  • mgr Marcin Wrona
DLA STUDENTA