Stosunki międzynarodowe

cc

Informacje o kierunku

Studia na Kierunku Stosunki Międzynarodowe na Naszej uczelni dadzą Ci możliwość pozyskania wiedzy, nabycia umiejętności i komunikacji społecznej w zakresie międzynarodowego otoczenia człowieka, prawa międzynarodowego, polityki zagranicznej i dyplomacji. Zapoznają Cię z kulturą w stosunkach międzynarodowych, ich aspektami politycznymi, ekonomicznymi, procesami globalizacji i regionalizacji.

 • Mamy nowoczesny program oparty na opiniach międzynarodowych ekspertów oraz zgodny z potrzebami rynku pracy
 • Mamy wysoko wykwalifikowaną międzynarodową kadrę naukową
 • Dajemy dostęp do nowoczesnych metod i narzędzi kształcenia ONLINE.
 • Dajemy możliwość zatrudnienia w trakcie studiów w instytucjach, firmach oraz przedsiębiorstwach
 • Posiadamy jedyne w Województwie Lubelskim interdyscyplinarne specjalności „Dziennikarstwo Międzynarodowe” i „Biznes międzynarodowy i współpraca transgraniczna”
 • Poznasz dwa języki obce, w  tym jeden na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
 • U nas zrealizujesz kreatywne projekty studenckie.
 • Weźmiesz udział w studenckiej wymianie międzynarodowej, w tym
  w programach Erasmus Plus i FSS .
 • Będziesz studiował w międzynarodowym otoczeniu, wraz ze studentami z różnych państw świata (Ukraina, Stany Zjednoczone, Bangladesz, Białoruś, Kazachstan, Indie, Polska, Kirgistan, Pakistan, Syria, Niemcy, Włochy, Arabia Saudyjska, Francja itd.)

Przygotujemy Cię do pracy w:

 • instytucjach i urzędach Unii Europejskiej;
 • placówkach dyplomatycznych;
 • organach administracji państwowej,
 • organizacjach międzynarodowych, rządowych i pozarządowych
 • konsulatach i przedstawicielstwach państw w Polsce
 • przedsiębiorstwach  działających na rynkach międzynarodowych,
 • środkach masowego przekazu,
 • agencjach reklamowych, marketingowych i wydawniczych
 • firmach spedycyjnych obsługujących ruch zagraniczny.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Stosunki Międzynarodowe:

 • posiada wiedzę m. in.
  o umiejscowieniu stosunków międzynarodowych i dyscyplin pokrewnych w systemie nauk społecznych oraz relacjach z innymi gałęziami nauki, w tym prawa i ekonomii;
 •  wykazuje się umiejętnościami m.in. prawidłowego rozumienia pojęci z zakresu stosunków międzynarodowych, funkcjonowania UE jej polityki i instytucji oraz stosunków gospodarczo-handlowych;
 • potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę na temat obowiązujących zasad funkcjonowania UE, w tym dorobek krajowy do rozstrzygania dylematów i problemów pojawiających się w pracy zawodowej;
 • posiada umiejętności językowe posługiwania się specjalistycznym językiem obcym zgodnymi z wymogami na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego określonego dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
 • potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów pojawiających się
  w pracy zawodowej, np. urzędnika administracji publicznej odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową, dziennikarza, pracownika sektora pozarządowego pracującego w projektach międzynarodowych czy przedsiębiorcy zajmującego się transgraniczną lub międzynarodową działalnością gospodarczą. Jest przygotowany do pracy w otoczeniu wielokulturowym.
 • Charakteryzuje się kreatywnością, przedsiębiorczością i zdolnością do pracy zespołowej.

Program studiów zakłada również wybór przez studenta jednego z oferowanych modułów ukierunkowanych na doskonalenie jego umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych w zakresie Przedsiębiorczości, Zrównoważonego rozwoju i Systemu Schengen.