Transport

310 zł miesięcznie
 • Ciekawe specjalizacje
 • Wykwalifikowana kadra
cc

Informacje o kierunku

Na kierunku Transport proponowane są 4 specjalności: Transport spedycja i logistyka, Bezpieczeństwo ruchu drogowego, Bezpieczeństwo transportu z elementami rzeczoznawstwa technicznego oraz Eksploatacja Dronów. Absolwent specjalności TSL posiądzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie analizy i globalnego zarządzania oraz nowoczesnych rozwiązań logistycznych i spedycyjnych w transporcie krajowym i międzynarodowym. Znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowych i logistycznych, w róznych gałęziach transportu. W przypadku specjalności BRD, główną cechą absolwenta będzie znajomość zagadnień związanych z czynnikami wpływającymi na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz metodami działań na rzecz jego polepszenia. Absolwenci specjalności BTERT będą stanowić wykwalifikowaną kadrę techniczną w dziedzinie rzeczoznawstwa technicznego środków i systemów transportu. Absolwenci nowej specjalności Eksploatacja Dronów (ED) posiądą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na samodzielne wykonywanie lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi w polskiej przestrzeni powietrznej oraz zostaną przygotowani do zdania egzaminu państwowego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji uprawniającego do komercyjnego wykorzystania dronów ("prawo jazdy"na drona).

Absolwenci wszystkich czterech specjalności dzięki znajomości zasad funkcjonowania transportu, są przygotowani do pracy w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego; zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu; jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego oraz zakładach przemysłowych, przedsiębiorstwach spedycyjnych. Istotną cechą absolwentów powyższych specjalności na kierunku Transport jest kreatywność oraz znajomość zasad prowadzenia działalności gospodarczej i przedsiębiorczości. Powyższe efekty kształcenia zaowocują dobrym wejściem na rynek pracy a także możliwością rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w branży transportowej.

Przygotujemy Cię do pracy w:

 • przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych,
 • wytwórniach samochodów i podzespołów,
 • zakładach remontowych i naprawczych,
 • przedsiębiorstwach transportowych,
 • przedsiębiorstwach infrastruktury dróg,
 • jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego,
 • jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego,
 • przedsiębiorstwach i instytucjach wykorzystujących drony w branżach takich jak: przemysł filmowy, geodezja, kartografia, ochrona porządku publicznego, bezpieczeństwo, pożarnictwo, leśnictwo, wojskowość itp..

Warto u nas studiować Transport!
Atuty kierunku:

 • Kierunek przygotowuje do zdania egzaminu państwowego w ULC do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji uprawniającego do komercyjnego wykorzystania dronów,
 • W ramach studiów do dyspozycji m.in. elektroniczna hamownia silnikowa z systemami OBD.
 • Kierunek przygotowuje do egzaminu na Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.
 • Aktywna współpraca ze Związkiem Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.
 • Kierunek objęty projektem unijnym „Era inżyniera”, w ramach którego studenci bezpłatnie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki i fizyki.
 • Możliwość skorzystania z bezpłatnych porad doradcy zawodowego!
 • Możliwość uczestniczenia w warsztatach aktywizacji zawodowej!
 • Płatne wyjazdy na Praktyki i Studia w ramach programu Erasmus!
 • Możliwość realizacji własnych pomysłów w ramach Koła Naukowego Transportu. Studenci uczestniczą w wyjazdach do fabryk związanych z produkcją samochodów ciężarowych.
 • Pokaz ratownictwa drogowego i cięcie samochodu osobowego na parkingu WSPA.
 • Targi Pracy dla studentów WSPA.