Projekt: WySPA Uniwersalnego Projektowania

Numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19

Okres realizacji projektu: od: 2020-06-01 do: 2023-08-31

Wartość dofinansowania: 972 141,25 zł

Celem głównym projektu “WySPA uniwersalnego projektowania” jest poniesienie poziomu wiedzy, świadomości i umiejętności wśród 280 studentów (99K) i 20 (13K) pracowników dydaktycznych w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez praktyczne wykorzystanie zasad projektowania uniwersalnego do 08.2023 r. Główne działania w projekcie to opracowanie przez zespoły rad programowych dwóch modułów z zakresu projektowania uniwersalnego na 4 Kierunkach studia I stopnia inżynierskie – Architektura, Projektowanie wnętrz, Transport, Informatyka wraz z materiałami dydaktycznymi. Na podstawie tego zostaną przeprowadzone zostaną zajęcia w ramach realizacji toków studiów, w których weźmie udział 280 osób (99K). Przygotowywane wsparcie jest realizowane wspólnie z Fundacją Likejon działającą na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych w szczególności głuchych. Projekt przewiduje również szkolenia dla kadry dydaktycznej, które pozwolą (20 os.) na podniesienie wiedzy na temat projektowania uniwersalnego oraz na prowadzenie zajęć ze studentami w ramach opracowanych modułów – zarówno w projekcie ale również po jego zakończeniu i na innych kierunkach. Pozwoli to na przełamanie barier mentalnych w kontekście ON oraz zwiększy dostępność szkolnictwa wyższego. W rezultacie realizacji zadań projektowych 280 studentów z 4 kierunków kształcenia nabędzie wiedzę i umiejętności praktyczne, które pozwolą im kreować przestrzeń w sposób uniwersalny i odpowiedni dla każdego użytkownika – członka społeczeństwa.

 

Inclusive university – a set of tools dedicated to HEI for better respond to disabled student’s needs

Proces poznania społecznego pomaga wybierać, interpretować, zapamiętywać i wykorzystywać informacje w celu podejmowania właściwych decyzji dotyczących świata społecznego (Aronso, Wilson, Akert 1997). Taka aktywność opiera się na uproszczeniach. Bardzo często deformuje obraz, ponieważ pozwala tworzyć błędne opinie na temat innych ludzi, kategoryzując ich, a nawet tworząc stereotypy i uprzedzenia. Według badań dotyczących stereotypowego podejścia do osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna jest: słaba, wycofana, przestraszona, nie ponosi odpowiedzialności, potrzebuje pomocy i wsparcia, nie jest traktowana po partnersku. Stereotypy te podkreślają niewłaściwe, nieodpowiednie traktowanie osób niepełnosprawnych, wywierają wpływ na reakcje interpersonalne i kontakty społeczne.

Głównym celem naszego projektu jest przełamanie tego podejścia i budowa wizerunku osoby niepełnosprawnej jako równego członka społeczności akademickiej. Projekt „Inclusive University” przyczyni się do poprawy sytuacji i funkcjonowanie studentów z niepełnosprawnością na uczelni. Biorąc pod uwagę fakt, iż z roku na rok zwiększa się liczba niepełnosprawnych studentów na europejskich uniwersytetach, w ramach projektu opracowany zostanie zestaw narzędzi dedykowanych dla uczelni wyższych, który umożliwi lepiej reagować na potrzeby uczniów niepełnosprawnych.

Cele szczegółowe projektu to:

-Wyposażenie dydaktyków, nauczycieli akademickich w wiedzę dotyczącą organizacji i koordynacji procesów edukacyjnych skierowanych do studentów ze specjalnymi potrzebami i niepełnosprawnościami, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

-Wsparcie naukowców – jak diagnozować i rozwijać programy edukacyjne odpowiadające potrzebom studentów niepełnosprawnych

– Opracowanie strategii i metod edukacyjnych skierowanych do różnych rodzajów niepełnosprawności: ślepota, głuchota, zaburzenia psychiczne, autyzm,  inne trudności

– Zwiększenie świadomości społeczności uniwersyteckiej (dydaktycy, kadra administracyjna i studenci) na temat obecności niepełnosprawnych studentów na uniwersytecie

-Podniesienie jakości nauki i poczucia pewności siebie studentów niepełnosprawnych

-Podniesienie jakości nauczania poprzez opracowanie nowych podejść do programów nauczania, w tym wykorzystanie koncepcji projektowania uniwersalnego

Podczas realizacji projektu opracowane zostaną 3 główne rezultaty intelektualne:

Rezultat 1 – Publikacja skierowana do dydaktyków na temat nauczania studentów z różnymi niepełnosprawnościami

Rezultat 2 – Program szkoleń dotyczący podnoszenia świadomości pracowników uczelni (dydaktycznych i administracyjnych) oraz studentów na temat obecności na uniwersytecie studentów z niepełnosprawnością

Rezultat 3 – Materiały szkoleniowe dla studentów – projektowanie uniwersalne

Projekt jest realizowany w okresie od  01.12.2019 do 31.12.2021 przez międzynarodowe konsorcjum składające się z uczelni wyższych i organizacji pozarządowych:

Projekt jest finansowany ze środków Programu Erasmus+, Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne, sektor Szkolnictwo Wyższe.

 

> > > AKTUALNOŚCI PROJEKTOWE < < <

21.02.2020 – Spotkanie kick-off

W dniach 20-21 lutego w siedzibie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie odbyło się pierwsze spotkanie Partnerów projektu. Wzięli w nim udział przedstawiciele uczelni partnerskich z Cypru (Petroula Mavrikiou) i Słowenii (Valerij i Alenka Dermol) oraz przedstawiciele Fundacji Likejon (Robert Fatyga, Maciej Knap). Podczas spotkania Lider projektu przedstawił założenia projektu, zasady współpracy, zasady realizacji projektu zgodnie z wytycznymi programu Erasmus+, przedstawiono: Plan Zarządzania Projektem, Plan Finansowy, Plan Upowszechniania oraz Plan Zarządzania Jakością. Partnerzy wspólnie zaplanowali pracę merytoryczną na następne miesiące (do maja 2020). Wieczorem, 20.02.2020 Partnerzy mieli okazję porozmawiać i poznać się bliżej w nieco mniej formalnej atmosferze podczas kolacji w jednej z restauracji na Starym Mieście. Poniżej prezentujemy galerię zdjęć ze spotkania kick-off.

 

Okres realizacji projektu: od: 2020-01-01 do: 2023-09-30

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 2 798 041,61 zł

Celem głównym projektu “WySPA Dostępności” jest podniesienie poziomu dostępności Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w zakresie realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych w wielu wymiarach, zarówno w obszarze edukacyjnym, świadomościowym, kompetencyjnym jak i architektonicznym czy technicznym do 30.09.2023 r.

Obejmie to szereg działań począwszy od niwelowania barier architektonicznych i technologicznych, dostosowania procesu kształcenia, materiałów dydaktycznych, assistive technologies, podnoszenia kompetencji kadr uczelni, zatrudnienia specjalistów – doradców edukacyjnych, asystentów dydaktycznych i psychologów oraz tłumaczy języka migowego.Opracowane zakresy działań łącznie przyczynią się do wsparcia zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego (75 os. 53k) oraz poprawy dostępności szkolnictwa wyższego.

Główne działania w projekcie obejmują modernizację i rozszerzenie działalności Biura ds. osób niepełnosprawnych, utworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego kształcenie, opracowanie poradników i folderów traktujących o potrzebach, formach pomocy dla studentów z niepełnosprawnością, dostosowaniu i likwidacji barier architektonicznych, modernizacji stron www, opracowaniu aplikacji mobilnych dla ON, audycie procedur i dokumentów, szeregu szkoleń dla pracowników kadry dydaktycznej jak i administracyjnej (75 os. w tym 53k) związanych z podnoszeniem wiedzy, kompetencji i świadomości dotyczącej osób niepełnosprawnych, wprowadzeniu rozwiązań wspomagających proces kształcenia. Wszystkie powyższe działania mają na celu stworzyć z Uczelni środowisko niezwykle przyjazne i dostępne dla osób niepełnosprawnych i zwiększyć dostępność uczelni wyższych dla osób z niepełnosprawnościami a w konsekwencji ich udział w kształceniu na tym poziomie.

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH I ADMINISTRACYJNYCH

Kwestionariusz rekrutacyjny – WySPA Dostępności

Projekt jest realizowany w okresie 01.10.2019r. – 30.09.2021r.

Celem projektu jest wzmocnienie zdolności instytucjonalnej WSPA w Lublinie w obszarze obsługi studentów zagranicznych i realizacji strategii umiędzynarodowienia poprzez realizację działań szkoleniowych, informacyjno-promocyjnych, międzynarodową wymianę wiedzy oraz dostosowanie procesów rekrutacyjnych do potrzeb potencjalnych klientów do końca września 2021.

W ramach projektu zaplanowano 4 rodzaje działań:

1. Działania szkoleniowe skierowane do kadry, mające na celu podniesienie wiedzy i kompetencji kadry WSPA w obszarze współpracy międzynarodowej i międzykulturowej.

Zaplanowano następujące szkolenia:

Zarządzanie zespołem wielokulturowym i zróżnicowanym kulturowo”

Szkolenia dotyczące wybranych kręgów kulturowych- Bliski Wschód, Europa Wschodnia, Azja Centralna, Afryka

„Międzynarodowy PR i obsługa klienta między narodowego

Myślenie analityczne

 

2. Działania mające na celu wsparcie organizacyjne Uczelni w procesach obsługi studentów i kadry zza granicy

Zaplanowano:

– aktualizację strony internetowej WSPA oraz systemu rejestracji on-line

– aktualizację materiałów informacyjno – promocyjnych Uczelni

– opracowanie aplikacji Mobilna WySPA

 

3. Działania międzynarodowej współpracy naukowej

Zaplanowano:

– zakup publikacji anglojęzycznych do Biblioteki WSPA

– organizację 2 edycji konferencji “Współczesne trendy w zarządzaniu”

– organizację 2 wizyt studyjnych profesorów z uczelni partnerskich ze Słowenii i Portugalii

 

4. Działania mające na celu lepszą integrację studentów zagranicznych WSPA ze środowiskiem akademickim i społecznością lokalną

Zaplanowano:

– wykłady otwarte dotyczące kręgów kulturowych w regionach, prowadzone przez ekspertów (Bliski Wschód, Afryka, Azja Centralna, Europa Wschodnia)

– organizację międzynarodowych dni kultury

– integrację studentów zagranicznych z otoczeniem lokalnym poprzez wspólne wyjścia studentów do miejsc kultury i rozrywki

Szczegółowych informacji na temat projektu Biuro Karier WSPA – pokój 200, biurokarier@wspa.pl, 81 45 29 439

Projekt „WySPA internacjonalizacji” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland”, realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN 14/18

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

Projekt Lubelska WySPA IT – zintegrowany rozwój Uczelni

jest realizowany w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

w okresie: od: 2019-08-01 do: 2023-03-31

Wartość projektu: 2 779 608,65 zł

Dofinansowanie: 2 578 008,65 zł

CELEM GŁÓWNYM projektu “Lubelska WySPA IT – zintegrowany rozwój Uczelni” jest wzrost jakości kształcenia w WSPA i dopasowanie go do potrzeb społecznych i gospodarczych w ujęciu regionalnym prowadzących do zwiększenia interdyscyplinarności i elastyczności konstruowania ścieżek kształcenia, do przełamywania wzajemnej izolacji wydziałów oraz optymalnego wykorzystania zasobów uczelni poprzez realizację zintegrowanego programu rozwoju WSPA obejmującego realizację programów kształcenia dostosowanego do potrzeb lokalnej gospodarki (40 os.) i realizacja szkoleń i kursów ukierunkowanych na wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności, komunikacyjne, informatyczne i analityczne 40 (22k) oraz podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr WSPA w Lublinie (10 os., w tym 8k) i kompetencji zarządczych 10 os. (7k) kadr kierowniczych i administracyjnych WSPA.
Projekt jest spójny z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego i wpisuje się w jej założenia. W ramach projektu powstaną 3 nowe ścieżki kształcenia informatycznego: tj. Informatyka zarządcza, Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza oraz Grafika komputerowa i projektowanie gier komputerowych. Stanowią one odpowiedź na ciągle rosnące zapotrzebowanie rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego.

BEZPŁATNE STUDIA INFORMATYCZNE I STOPNIA:

 1. nowa ścieżka kształcenia Informatyka zarządcza na kierunku Informatyka – 10 os. (1 gr. po 10 os.) Zajęcia dot. elementów projektowania, programowania oraz specjalistycznych zastosowań systemów informatycznych w różnych dziedzinach zarządzania. Podczas zajęć laboratoryjnych S poznają różne systemy operacyjne, przykładowe oprogramowanie narzędziowe, oprogramowanie sieci komputerowych, ucząc się adaptować je do wymagań sprzętu i potrzeb użytkownika.
 2. nowa ścieżka kształcenia na Informatyce I stopnia – Grafika komputerowa i projektowanie gier – studia stacjonarne i niestacjonarne (od I do VII sem) – 2 gr. po 10 os. = 20 os. (9k) Studenci będą przygotowani do pracy w dziedzinach, w których istotne jest połączenie wiedzy informatycznej z wiedza z zakresu projektowania graficznego, modelowania, obróbki obrazu, projektowania i implementacji gier i symulacji komputerowych. Zajęcia praktyczne obejmują zagadnienia, w których wykorzystuje się sprzęt i oprogramowanie komputerowe: projektowanie grafiki, animacja komputerowa, modelowanie komputerowe.
 3. nowa ścieżka kształcenia na Informatyce I stopnia – Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza realizowane są w partnerstwie z Biurem Ekspertyz Sądowych w Lublinie. 10 os. (1 gr. po 10 os.) studia stacjonarne. Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z obszaru informatyki śledczej oraz bezpieczeństwa informatycznego.

Rekrutacja
studia I i II stopnia
(parter – pokój 026)
tel. 81 452 94 73
e-mail: rekrutacja@wspa.pl

Projekty (pokoje 308, 309 i 313)
tel. 81 452 94 15
e-mail: projekty@wspa.pl

1Kwestionariusz rekrutacyjny – Kwestionariusz rekrutacyjny

Ankieta Kandydata – Ankieta dla Kandydatów

Regulamin-I Moduł_popr – Regulamin

Status osoby w chwili przystąpienia do projektu – Status osoby przystępującej do projektu

Umowaz uczestnikiem_popr – wzór Umowy z uczestnikiem projektu

BEZPŁATNE SZKOLENIA INFORMATYCZNE DLA STUDENTÓW WSPA w LUBLINIE:

 • certyfikowane szkolenia informatyczne (kom. informatyczne), po 2 szkolenia na 3 edycje.
 • Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 2017 – certyfikat Microsoft – 40h, 1 gr. x 5 os.
 • Programming Fundamentals of Web Applications – certyfikat Microsoft – 40H, 1 gr. x 5 os.
 • Tworzenie aplikacji w języku Java na platformę Android – certyfikat Altkom Academia – 28h, 1 gr. x 6 os.
 • S5 Zarządzanie projektami – certyfikat ECDL – 2 gr. x 6 os. – 48h,
 • S7 Współpraca online – certyfikat ECDL – 1 gr. x 6 os. – 48h
 • A2 Zaawansowane arkusze kalkulacyjne certyfikat ECDL – 1 gr. x 6 os. x 48h

Dodatkowo dla studentów:

 1. wizyty studyjne u pracodawców(KD24) – interdyscyplinarna wizyta studyjna dla 40 os,  2-dniowa wzmacniająca kompleksowo i łącznie kompetencje: komunikacyjne, przedsiębiorczość, ICT (np.; wizyta w NASK – państwowy instytut badawczy nadzorowane przez Ministerstwo Cyfryzacji.Kluczowym polem aktywności NASK są działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa internetu)
 2. dodatkowe zadania praktyczne dla S real. w formie zespołów projektowych – 4 gr. projektowe po śr. 10 os. interdyscyplinarne i między kierunkowe – 24h/1zespół) łącznie 96h.
 3. Szkolenia w innowacyjnym laboratorium kształtowania kompetencji miękkich typuI-LAB. Wezmą udział wszyscy uczestnicy proejktu (40 os.). W ramach szkoleń dedykowanych uczestnik ma do wyboru 1 lub kilka z modułów (mod. śr. 12h) (4 gr. x śr. 36h/osoba, 4 gr. x 60h=240h). Moduł I komunikacja w grupie, II trening kompetencji sprzedażowych i przedsiębiorczości, III inteligencja emocjonalna,IV personal branding, V trening kreatywnego myślenia.

Kompetencje dydaktyczne pracowników WSPA

umiejętności dydaktyczne 10 os. (8K)
Action Learning – 1 gr. x 10os. x 24h (4 dni szkol.) Action Learning, czyli “uczenie się przez działanie” – jest metodą stosowaną w małych grupach specjalistów i ekspertów różnych branż, oraz w grupach menedżerów. Wykorzystuje się w niej proces grupowy oparty na słuchaniu, zadawaniu pytań i dialogu. Autorem koncepcji uczenia się przez działanie jest profesor Reg Revans.

umiejętności informatyczne 6 os.
MS Excel Efektowna i skuteczna w przekazie wizualizacja danych – 1 gr. x 6 os. x 24h
Umiejętność wykorzystania zaawansowanych metod analizy danych, tworzenia raportów przekształcających zbiory danych w zestawy istotnych informacji. Umiejętność prezentowania informacji w efektywny sposób. Wykonywane na początku i na końcu szkolenia testy pozwolą określić poziom wzrostu wydajności pracy.

Kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnej WSPA (10 os. 7k).
ITIL Foundation with ITIL Foundation Certificate in IT Service Management – 48h x 5 os. 1 gr. szkol. – międzynarodowy certyfikat “Foundation Certificate In IT Service Management” (ITIL V3).
Management 3.0 – 1 gr. x 5 os. x 24h. Management 3.0 to innowacyjne podejście do zarządzania i przywództwa w organizacji.

Zadanie polega na stworzeniu materiałów w ramach otwartych zasobów edukacyjnych do wszystkich 3 ścieżek kształcenia oraz do 2 innych kierunków funkcjonujących na Uczelni – Zarządzanie, Finanse i rachunkowość oraz Administracja. Stanowi to rozp. tworzenia wirtualnej biblioteki WSPA dostępnej dla szerszego grona niż tylko Studentów WSPA w Lublinie. Wszystkie oprac. materiały będą dostępne dla osób niepełnosprawnych (wideo wykłady oraz podcasty z tłumaczeniem języka migowego).

Plany zajęć semestr 2019/2020

Informatyka-Cyberbezpieczeństwo-i-informatyka-śledcza-st-I-semestr-zimowy

Informatyka-Grafika-komputerowa-i-projektowanie-gier-st-I-semestr-zimowy

Informatyka-Informatyka-zarządcza-nst-I-semestr-zimowy

 

Projekt WySPA Kreatywnych Nauczycieli jest realizowany od: 2019-08-01 do: 2023-10-30

w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Wartość projektu: 1 930 170,00 zł

Dofinansowanie: 1 870 955,00 zł

Celem projektu jest podniesienie kompetencji wśród 65 (55 K, 10 M) osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, poprzez realizację projektu, tj. opracowanie programu kształcenia nauczycieli ze specjalnością nauczycielską, a następnie wdrożenia poprzez realizację studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunku ze specjalnością nauczycielską: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia magisterskie, w WSPA w Lublinie, w okresie od 1 sierpnia 2019 do 30 października 2023r.
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia magisterskie ,okres realizacji:od 10/11. 2019 – do 10.2023 r. (9 semestrów). Grupy śr. 15-osobowe ( zaj. ćwiczenia) i śr. 5-osobowe (praktykach). Cały 5-letni cykl kształcenia obejmuje łącznie 3441 godzin (w tym 720 godzin praktyk) – studia stacjonarne oraz 12 godzin tutorialu dla każdego studenta oraz 1920h (w tym 720h praktyk) – studia niestacjonarne.
Cykl kształcenia będzie w całości finansowany w ramach projektu, student nie poniesie żadnych kosztów. Studenci otrzymają bezpłatne materiały dydaktyczne (skrypty przedmiotowe) oraz dostęp online do platformy edukacyjnej ( bezpłatny dostęp do materiałów w formie elektronicznej z możliwością np. powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu, jeśli zajdzie taka potrzeba dla osób z niepełnosprawnościami). Materiały dydaktyczne będą opracowane w prostym języku tj.w sposób łatwy do zrozumienia dla UP prosty do czytania i zrozumienia, prosty w treści i formie łatwy do czytania i możliwy do zrozumienia dla osób z trudnościami poznawczymi. Zajęcia i praktyki będą realizowane w budynkach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Rekrutacja
studia I i II stopnia
(parter – pokój 026)
tel. 81 452 94 73
e-mail: rekrutacja@wspa.pl
Projekty (pokoje 309, 308 i 313)
tel. 81 452 94 15
e-mail: projekty@wspa.pl

1Kwestionariusz rekrutacyjny  

Ankieta Kandydata

oswiadczenie_uczestnika_projektu_rodo_obowiazuje_od_25.05.2018

Regulamin uczestnictwa

Status osoby w chwili przystąpienia do projektu

Umowaz uczestnikiem_popr

Plany zajęć semestr 2019/2020

Pedagogika-studia-jednolite-magisterskie-nst-I-semestr-zimowy

Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, zwaną dalej Organizatorem, zgodnie z wnioskiem nr 03.05.00-00-Z065/18 w ramach: Osi Priorytetowej: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Celem ogólnym Projektu “WSPA-niała przyszłość zintegrowany program rozwoju uczelni – edycja 2″ jest wzrost jakości kształcenia w WSPA i dopasowanie go do potrzeb społecznych i gospodarczych prowadzących do zwiększenia interdyscyplinarności i elastyczności konstruowania ścieżek kształcenia, do przełamywania wzajemnej izolacji wydziałów oraz optymalnego wykorzystania zasobów uczelni poprzez realizację zintegrowanego programu rozwoju WSPA obejmującego realizację programów kształcenia ukierunkowanych na wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności, kształcenia w języku obcym, podniesienie kompetencji językowych, zawodowych, komunikacyjnych, informatycznych i analitycznych 110 studentów w zakresie certyfikowanych szkoleń i zajęć praktycznych, podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr Uczelni (40 os.) i kompetencji zarządczych 30 os. (22k) kadr kierowniczych i administracyjnych WSPA.

Okres realizacji działań w Projekcie od 01.03.2019 r. do 28.02.2023 r.

Wartość projektu 5 215 963,00 zł w tym dofinansowanie z UE 4 914 303,00 zł

MODUŁ I – PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA – wsparciem zostaną objęci studenci I roku studiów inżynierskich, stacjonarnych/niestacjonarnych (cały cykl studiów od I do VI sem.):
bezpłatny nowy międzynarodowy kierunek kształcenia Stosunki międzynarodowe (wykłady w jęz. pol./ang/ros) – 20 os. (2 gr. po 10 os.) w tym min. 8k, w tym min. 4 os. cudzoziemcy – 2 wykładowców z zagranicy
bezpłatny nowy kierunek kształcenia opracowany wspólnie z IKEA “Projektowanie wnętrz” – przez okres VII semestrów – cały cykl kształcenia – studenci I roku studiów inżynierskich, stacjonarnych i/lub niestacjonarnych (od I do VII sem) – 2 gr. po 8 os. = 16 os.
bezpłatna nowa specjalność – ścieżka kształcenia na kierunku Administracja – “e-administracja” – 10 os. (min. 4k)
bezpłatna nowa specjalność – ścieka kształcenia na kierunku Dziennikarstwo – “Psychologia w mas mediach” – 10 os. (4k)
Wszystkie specjalności i kierunki zostały dostosowane do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym ukierunkowana na wyposażenie studentów w praktyczne umiej. poprzez opracowanie ich założeń z pracodawcami w oparciu o programowanie strategiczne i długofalowe.

Informacje i zapisy Dział Rekrutacji: tel. 081 45 29 473 lub 471

MODUŁ II – Podnoszenie kompetencji. Łącznie tym Module weźmie udział: 110 studentów (56k) w czterech edycjach: 2019 – 20 os., 2020 – 30 os., 2021 – 30 os., 2022-30 os., którzy są już studentami WSPA i pozostało im nie więcej niż 4 semestry do zakończenia nauki.

Bilans kompetencji – wstępny i końcowy

Podnoszenie kwalifikacji językowych – 110 os. 56k. Practical English training, szkolenie z metodą projektową w celu synergii nauki jęz. ang (słownictwa fachowego) i umiejętności pracy
zespołowej plus symulacja rozmowy kwalif. po ang. z udziałem praktyków. Szkolenie zakończone egzaminem (przed-testy wstępne) i certyfikacją wg standardu TOIEC/TELC, 11gr. śr. po 7-10os
x 60h /gr A1-C2 (660h), łącznie 110 os= śr6h/tyg. Plus indywidualne konwersacje z native speakerem, śr 5h/U = 550h.
Kwalifikacje zawodowe – certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalf. i/lub zajęcia warsztatowe kształujące kompetencje dla 45 os:

 • INŻYNIERIA PROJEKTOWANIA KOMPUTEROWEGO CAD2Di3D,
 • ADMINISTRATOR SIECI CISCO
 • Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych EBC*L przygotowujący do egzaminu i uzyskania certyfikatu EBC*L

Wizyty studyjne u pracodawców  – interdyscyplinarna wizyta studyjna dla 110 os, 11gr x śr. po 10os (śr. 3 gr. na edycje), 2-dniowa wzmacniająca kompleksowo i łącznie uwzględnione w projekcie kompetencje: komunikacyjne, przedsiębiorczość, zawodowe.
Dodatkowe zadania praktyczne dla studentów real. w formie zespołów projektowych – 11 gr. projektowych po śr. 10 os. interdyscyplinarne i między kierunkowe – 12h/1zespół) łącznie 132h. we współpracy z praktykami nad potencjalnymi projektami. 

1 wizyta w Brukseli dla 10 najlepszych studentów kierunku Stosunki międzynarodowe.

Szkolenia w innowacyjnym laboratorium kształtowania kompetencji miękkich typu I-LAB. Wezmą udział wszyscy UP (110 os.). Moduł I komunikacja w grupie,II trening kompetencji sprzedażowych i przedsiębiorczości, III inteligencja emocjonalna,IV personal branding, V trening kreatywnego myślenia.

MODUŁ VI zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego

Ścieżka 1 – kompetencje dydaktyczne pracowników WSPA (40 os. 16k)- zdobyte przez kadrę kompetencje zostaną wykorzystane w ramach prowadzonych zajęć ze studentami przez co najmniej jeden semestr.
I. Umiejętności dydaktyczne – 40 os.

 1. Design thinking – 30 os. – 40h – 3 gr. po śr. 10 os.
 2. Jak uczyć kreatywnie, jak uczyć kreatywności ? -40 os. – 80h – 4 gr. po śr. 10 os.
 3. Grywalizacja w edukacji (8h): skuteczność gamifikacji w edukacji, elementy mechaniki i dynamiki gier oraz ich zastosowanie w edukacji, prezentacja akademickich kursów zgamifikowanych, projektowanie zgamifikowanego przedmiotu, 4 gr. po śr. 10 os.

II. Umiejętności informatyczne (w tym posługiwanie się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystanie w procesie kształcenia):

 1. Prezi (16h): tworzenie własnych prezentacji, kompleksowe wprowadzenie do narzędzi tworzenia prezentacji, prace nad własną prezentacją,- 3 gr. po śr. 10 os.
 2. Adobe Captivate w dydaktyce akademickiej – poziom zaawansowany (24h): kompleksowe przedstawienie zasad funkcjonowania i możliwości programu Adobe Captivate pod kątem
  poprawy jakości dydaktyki (na poziomie zaawan.), w tym tworzenie testów zrozumienia oprogramowania, rozumienie trybu FMR, praca ze Swatch Managerem, testowanie w Captivate i Adobe Edge, integracja Captivate i MS PowerPoint 2 gr. po śr. 10 os.

III. Prowadzenie dydaktyki w języku obcym:
1. Sztuka skutecznej prezentacji w języku ang. (40h): przygotowanie i struktura prezentacji, wykorzystanie pomocy audiowizualnych i programów do prezentacji multimedialnych, umiejętność odpowiadania na trudne pytania, techniki radzenia sobie ze stresem, przedstawienie i ocena własnej prezentacji – 2 gr. x 10 os. x 40h

IV. Zarządzanie informacją

 1. Wykorzystanie zasobów typu Open Access i Otwartych Zasobów Internetu (OZE) w praktyce pracownika naukowo-dydaktycznego (7h): podstawy prawa autorskiego w ramach Otwartych Zasobów Edukacyjnych,
 2. Mapy Myśli, czyli jak tworzyć zasoby osobistej wiedzy (24h): zapoznanie się z techniką nauczania, której jądrem są Mapy Myśli, poznanie wielorakich zastosowań Map Myśli i myślenia wizualnego w procesie nauczania, w tym narzędzi do wdrażania tej metody w ramach prowadz. zajęć, 2 gr. po śr. 10 os.
 3. Microsoft Excel Automatyzacja raportowania i analizy danych z użyciem VBA (40h): podstawy Visual Basic for Applications, rozszerzanie możliwości Visual Basic for Applications na użytek procesu dydaktycznego i zarządzania informacją, tworzenie własnych aplikacji oraz manipulowanie obiektami Microsoft Excel z pozycj. Visual Basic for Applications,2 gr. po śr. 10 os.

Ścieżka 2 – kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnej WSPA (30 os. 22k)

1. Design thinking – 30 os. – 40h – 3 gr. po śr. 10 os. / 7 dni szkol.
2. Obsługa klietna w tym cudzoziemców (w szczeg. po zmianie ustawy) – 10 os. – 1 gr. x 24h/ 4 dni szkol.
3. Wystąpienia medialne -10 os. – 1 gr. x 24h / 4 dni szkol.
4. jęz. angielski – indywidualnie dla 20 os. po 60h konwersacji z Native Speakerem = 1200h

studia podyplomowe (13 osób):

 1. Przygotowanie pedagogiczne – 3 os. 3 sem. W ramach studiów realizowanych jest 278h zajęć, w tym 77 godzin w formie e-learningu, oraz 150 godzin praktyk.
 2. Inspektor danych osobowych – 2 os. st. 2 sem. 160h.
 3. Psychologia zarządzania – 2 os. , st. 2 sem . 168h,
 4. Doradztwo zawodowe i edukacyjne – 2 os. (3 semestry) – w ramach studiów realizowanych jest 365 godzin zajęć, w tym 70h w formie e-learningowej, oraz 60h praktyk.
 5. Komunikacja marketingowa w internecie – 2 os. – 2 sem. 160h
 6. ERP II Zintegrowane systemy informatyczne – 2 os. Zgodnie z priorytetami Strategii Europa 2020 ważną rolę w rozwoju polskich firm i instytucji będzie pełnić efektywne
  wykorzystanie nowej generacji zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP II. – 2 sem.192 h

Ścieżka 3 – kompetencje zarządcze i dydaktyczne kadry administracyjnej i dydaktycznej obsługującej Polski Uniwersytet Wirtualny – kształcenie online (45 os.)
1. Szkolenie “e-LEARNING” – 20h, 1 gr. 15 os.
2. szkolenie Webinary – 20g, 1 gr. – 10 os.
3. szkolenie Otwarte zasoby edukacyjne – 20h, 2 gr. 20 os.
4. szkolenie Metodyk początkujący – 30h – 2 gr. 20 os.
5. szkolenie Metodyk zaawansowany – 30h – 2 gr. po 20 os.
6. szkolenie Prawa autorskie – 45 os. 3 gr. x 24h

Ankieta Kandydata

Kwestionariusz rekrutacyjny

Oświadczenie Uczestnika Projektu_przetwarzanie danych

Oświadczenie Uczestnika Projektu_udział w Projekcie

Regulamin-I Moduł

Status osoby w chwili przystąpienia do projektu

Umowa z uczestnikiem

Plany zajęć semestr zimowy 2019/2020

Młodzi ludzie są wciąż niedostatecznie przygotowani, aby wejść na rynek pracy. Nawet pomimo dostępnych wielu opracowań, w których znajdują się listy kompetencji miękkich wymaganych przez pracodawców na różnych stanowiskach, mimo coraz bliższej współpracy pomiędzy szkołami, uczelniami i przedsiębiorstwami, mimo dostępności wielu narzędzi i metod skierowanych do młodych ludzi chcących kształtować swoje kompetencje miękkie – ciągle brak kompetencji miękkich jest powszechnym problemem i bolączką młodych ludzi.

Zauważalna jest tendencja pokazująca, iż pracodawcy borykają się z problemem znalezienia młodych ludzi, posiadających wymagane kompetencje. Według badań (Driving the skills agenda: Preparing students for the future is an Economist Intelligence Unit (EIU), 2015), ponad 51%  kadry zarządzającej twierdzi, iż niedopasowanie kompetencji powoduje znacznie utrudnienia w rozwoju i funkcjonowaniu organizacji, a jedynie 34% twierdzi, że młodzi pracownicy posiadają niezbędne kompetencje miękkie.  Chcąc odpowiedzieć na ten problem, najlepszym rozwiązaniem byłoby wdrożenie programów kształtowania kompetencji miękkich wśród młodych ludzi (studentów) do programów kształcenia na uczelni. Jednakże, według danych OECD, blisko 31% nauczycieli akademickich wskazuje na brak istnienia takich programów szkoleniowych. Jednocześnie, nie wszyscy nauczyciele akademiccy są do tego przygotowani. Większość kadry to naukowcy, zajęci pracą naukową, którzy nie posiadają odpowiedniego przeszkolenia w dziedzinie kształtowania kompetencji miękkich swoich studentów.

W związku z powyższą sytuacją – projekt The system of support for academic teachers in process of shaping soft skills of their students jest skierowany do nauczycieli akademickich (zarówno naukowców jak i praktyków biznesu, prowadzących zajęcia na uczelni). W ramach projektu opracowany zostanie system narzędzi, które pomogą w kształtowaniu kompetencji miękkich studentów przez nauczycieli akademickich (publikacja oraz program szkoleniowy).

Cele projektu:

– Wyposażenie nauczycieli akademickich w umiejętności i wiedzę pozwalającą im kształtować umiejętności miękkie studentów podczas regularnych zajęć;

– Zmiana nastawienia nauczycieli

akademickich i zachęcenie ich do wspierania uczniów w kształtowaniu umiejętności miękkich;

– Wspieranie nauczycieli w procesie usprawniania ich pracy i podnoszenia jakości kształcenia;

– Stworzenie środowisko przyjaznego rozwojowi zawodowemu nauczycieli akademickich w celu zwiększenia wydajności pracy z młodymi ludźmi;

– Opracowanie narzędzi, które będą szeroko dostępne dla nauczycieli akademickich, którzy chcą podnosić swoje umiejętności;

– Inicjowanie w środowisku akademickim dyskusji na temat możliwości i zalet kształtowania umiejętności miękkich młodych ludzi podczas regularnych zajęć;

– Przyczynienie się do tworzenia skuteczniejszych metod zdobywania umiejętności miękkich przez studentów.

Projekt jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum uczelni wyższych, w skład których wchodzą:

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji – Lider Projektu

Mednarodna Fakulteta za Druzbene in Poslovne Studije Zavod – Słowenia

Instituto Politecnico de Setubal – Portugalia

Technische Hochschule Deggendorf – Niemcy

Podczas wszystkich działań projektowych planowane jest:

– opracowanie 1 publikacji skierowanej do nauczycieli akademickich (dostępnej w 5 wersjach językowych)

– opracowanie 1 kursu szkoleniowego składającego się z 4 modułów tematycznych, poświęconych różnym aspektom kształtowania kompetencji miękkich studentów (dostępny w 5 wersjach językowych)

– zorganizowanie międzynarodowego szkolenia dla 30 nauczycieli akademickich

– przeprowadzenie pilotażu opracowanego programu w 4 państwach członkowskich

– zorganizowanie międzynarodowej konferencji podsumowującej projekt i prezentującej wypracowane rezultaty

Zapraszamy do odwiedzania strony www projektu dostępnej pod adresem: https://wspaerasmus.wixsite.com/supportsystem

Projekt jest finansowany ze środków Programu Erasmus+, Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne, sektor Szkolnictwo Wyższe.

> > AKTUALNOŚCI PROJEKTOWE < <

> Prezentujemy galerię zdjęć z pierwszego spotkania Partnerów Projektu, które zostało zorganizowane w dniu 7 marca 2019 w siedzibie WSPA w Lublinie

***

> W dniach 15-17 maja 2019 Partner ze Słowenii International School for Social and Business Studies zorganizował międzynarodową konferencję MakeLearn & TIIM w miejscowości Piran (w której udział wzięło 220 uczestników z 30 państw), podczas której zaprezentował założenia projektu. Poniżej kilka zdjęć z wydarzenia:

***

> W dniu 3 października 2019 odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie Partnerów w Celje (Słowenia). Tematyka spotkania dotyczyła zakończenia prac nad publikacją opracowaną w ramach O1 oraz formalnego rozpoczęcia pracy nad programem w ramach O2. Partnerzy omówili także bieżące kwestie związane z finansami projektu oraz zarządzaniem. Poniżej prezentujemy galerię zdjęć ze spotkania.

***

> Portugalski Partner – Instituto Politécnico de Setúbal – zaprezentował założenia projektu oraz wyniki prowadzonych w ramach Rezultatu Intelektualnego 1 badań, podczas międzynarodowego sympozjum “International Symposium of Computer in Education”, które odbyło się w dniah 21-23 listopada 2019 roku w Tomar, Portugalia. Poniżej prezentujemy poster oraz kilka zdjęć z wydarzenia.

W dniach 3-4 lutego 2020 w Setubal (Portugalia) odbyło się kolejne, trzecie, międzynarodowe spotkanie partnerów projektu. Podczas spotkania omawiano kwestie związane z: ostateczną prezentacją rezultatu intelektualnego nr 1 (Publikacja dla nauczycieli akademickich wraz z wynikami przeprowadzonego badania międzynarodowego), postępem prac nad kursami – każdy z Partnerów zaprezentował moduły, które opracował. Partnerzy planowali także testowanie modułów przygotowywanych w ramach rezultatu nr 2, w tym międzynarodowe szkolenie, które odbędzie się w dniach 16-20 marca 2020 w Lublinie. Więcej szczegółów dotyczących spotkania jest dostępnych na stronie www projektu pod adresem: https://wspaerasmus.wixsite.com/supportsystem. Poniżej prezentujemy galerię zdjęć ze spotkania w Setubal.

>> Zapraszamy do zapoznania się z treścią Publikacji opracowanej w ramach projektu jako pierwszy rezultat intelektualny <<

Publikacja – Improve Your Teaching

Okres realizacji projektu 05.11.2018-31.10.2019

 Projekt ma na celu przyczynić się do zwiększenia potencjału WSPA w Lublinie w obszarze związanym z obsługą i współpracą z zagranicznymi studentami oraz kadrą akademicką. W ramach projektu planowane są działania mające na celu poprawę kompetencji językowych, komunikacyjnych i międzykulturowych kadry dydaktycznej i administracyjnej (poprzez cykl szkoleń),  mających wpływ na  jakości pracy oraz zwiększenie potencjału międzynarodowego uczelni.

 SZKOLENIA DLA KADRY ADMINISTRACYJNEJ I DYDAKTYCZNEJ

01.02.2019-31.03.2020

  Zaplanowano Cykl szkoleń:

1 Językowe:

Język angielski (II poziomy)- poziom podstawowy, średniozaawansowany,

-Język rosyjski (II poziomy)- poziom podstawowy, średniozaawansowany,

Język hiszpański(I poziom)- podstawowy

Szkolenia  w wymiarze 150h zajęć z lektorem i 80h zajęć z native speakerem

 1. Efektywnej komunikacji i pracy z klientem (studentem)-60 h szkolenia (3 grupy po 12 os)

(szkolenie obowiązkowe dla wszystkich uczestników)

 1. Komunikacja w środowisku wielokulturowym– 60 h szkolenia (3 grupy po 12 os)

(szkolenie obowiązkowe dla wszystkich uczestników)

 W szkoleniach weźmie udział 30 pracowników kadry administracyjnej oraz 10 pracowników dydaktycznych. Każdy z uczestników będzie brał udział w  1 wybranym szkoleniu językowym ( 10 os będzie miało możliwość uczestnictwa w 2 szkoleniach językowych- osoby , które bezpośrednio  mają kontakt ze studentami zagranicznymi), a także we wszystkich pozostałych szkoleniach. 

  Dodatkowo:

Zaplanowano: 3 wizyty studyjne 4- dniowe dla 10 osób łącznie-pracowników, którzy w największym stopniu pracują ze studentami zagranicznymi ( miejsce: Hiszpania, Portugalia, Niemcy).

 DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE INTEGRACJĘ STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH

01.02.2019-30.06.2020

 Organizacja kursów języka polskiego dla cudzoziemców.

 1. Organizacja miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry zagranicznej (Przygotowanie przestrzeni , gdzie studenci będą mogli spędzić wspólnie czas) – WELCOME CENTRE.

 Kursy języka polskiego realizowane przez 3 semestry (zaczynając od  sem. letniego  w roku akademickim 2018/2019).  W każdym semestrze 30hzajęć (łącznie 90h)

Zaplanowano  10 grup  (23 uczestników w gr) ( łącznie 230 studentów).

 Zakończone uzyskaniem certyfikatu, Zajęcia skierowane do studentów I roku studiów  rozpoczynających naukę na WSPA.  Zajęcia w ramach projektu są dodatkowo prowadzone jako kontynuacja zajęć programowych na I roku.

 01.04.2019- 31.10.2020

WELCOME CENTRE.-  miejsce dedykowane obsłudze studentów i kadry zagranicznej.

( Punkt w którym  zagraniczni studenci oraz pracownicy   będą mieli możliwość uzyskać informację na temat najważniejszych  aspektów związanych  ze studiowaniem i pobytem w  Lublinie w Polsce (np. przedłużenie  wizy czy kartę stałego pobytu,   opieki medycznej,  zarejestrować urodzone dziecko, gdzie się udać w  ramach pomocy prawnej , nawiązać kontakt z organizacjami pracującymi ze studentami.)

1_Formularz_zgloszeniowy_POWER_WTP 1a_Instrukcja_wypełniania_formularza_zgloszeniowego_uczestnika_projektu_WTP 2_Wzór oświadczenia uczestnika RODO WTP 3_Klauzula_informacyjna_WTP 4_Wzór_oświadczenia uczestnika_RODO_NAWA_WTP

Program Praktyk Zawodowych – 6 miesięcy płatnych praktyk dla najlepszych studentów II i III  roku

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie została wybrana do dofinansowania realizacji praktyk zawodowych w ramach projektu pt. „Program Praktyk Zawodowych” – edycja V realizowanym we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uczestnikami praktyk zawodowych w ramach projektu będą studenci II i III roku –  wszystkich kierunków studiów, trybu stacjonarnego i niestacjonarnych.

Rekrutacja wśród studentów będzie prowadzona z uwzględnieniem ilości miejsc przeznaczonych dla wybranych, najlepszych 50 studentów.

Pierwszeństwo mają osoby z najwyższą średnią na kierunku, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. W przypadku jednakowej ilości punktów liczy się kolejność zgłoszenia.

W przypadku przekroczenia limitu osób na kierunku, pierwszeństwo mają Studenci III roku.

Forma realizacji stażu będzie uzgadniania z Firmą i Praktykantem – praktyka trwa 6 m-cy

Student będzie miał prawo do wyboru  miejsca praktyki z listy przygotowanej przez uczelnię lub samodzielnie wyszukać miejsce praktyki na zasadach i w terminie określonym przez uczelnię.

WSPARCIE DLA PRAKTYKANTÓW:

 • Stypendium dla studenta w 5 równych comiesięcznych częściach (wypłacane po każdym miesiącu zrealizowanych praktyk począwszy od 2 do 6 miesiąca – 2 300,00 netto.  
 • Dodatkowe koszty ponoszone przez studentów np. koszty dojazdu na praktykę, ubezpieczenia)
 • Kwota maksymalnie 2 000,00 brutto na jednego studenta przeznaczona na koszty ponoszone przez studenta na wydatki związane z przygotowaniem pracy dyplomowej (np. nabycie dodatkowej literatur, prowadzenie dodatkowych badań – materiały po zakończeniu programu praktyk zostaną przekazane na potrzeby WSPA)

Wynagrodzenie otrzymują także opiekunowie stażysty w danej firmie: Koszt wynagrodzenia opiekuna jednego  studenta ze strony pracodawcy wynosi 1 000,00 zł brutto miesięcznie przez okres 3 miesięcy od 4 do 6 miesiąca praktyk.

Kwota wynagrodzenia dla tego opiekuna może wynieść maksymalnie  aż 5 000,00 zł brutto miesięcznie, co oznacza, że jedna osoba może być opiekunem maksymalnie 5 studentów.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Patrycja Grabowska – Dział Projektów

tel. 81 452 94 15

mail: p.grabowska@wspa.pl

Zgłoszenie studenta, można  przesłać w wersji elektronicznej na adres p.grabowska@wspa.pl

(a potem przynieść wersję papierową) lub złożyć osobiście w pokoju 309 od poniedziałku do czwartku godz. 10.00- 14.00

ZAPRASZAMY PRACODAWCÓW DO ZGŁASZANIA OFERT NA PRZYJĘCIE STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ogłasza rekrutację instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów WSPA w Lublinie, prowadzone w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci WSPA w Lublinie będą uczestniczyć w programie pilotażowych praktyk zawodowych, realizowanych od 10.2018 r. do 31.08.2019 r.

Wniosek o udział w projekcie (Zgłoszenie firmy – formularz poniżej do pobrania), podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania instytucji i składania oświadczeń woli, należy złożyć w Biurze Projektu (Kancelaria WSPA w Lublinie) lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 28.02.2019 r. do godz. 16.00 (w przypadku niedoborów w rekrutacji zgłoszenia będą przyjmowane do momentu wyczerpania limitu miejsc). W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni.

Zgłoszenie, można  przesłać w wersji elektronicznej na adres p.grabowska@wspa.pl (a potem dostarczyć wersję papierową) lub złożyć osobiście w pokoju 309 od poniedziałku do czwartku godz. 10.00- 14.00

PPZ-Zgłoszenie-studenta-1

PPZ-Zgłoszenie-firmy-5