fbpx

Projekt Lubelska WySPA IT – zintegrowany rozwój Uczelni

jest realizowany w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

w okresie: od: 2019-08-01 do: 2023-03-31

Wartość projektu: 2 779 608,65 zł

Dofinansowanie: 2 578 008,65 zł

CELEM GŁÓWNYM projektu “Lubelska WySPA IT – zintegrowany rozwój Uczelni” jest wzrost jakości kształcenia w WSPA i dopasowanie go do potrzeb społecznych i gospodarczych w ujęciu regionalnym prowadzących do zwiększenia interdyscyplinarności i elastyczności konstruowania ścieżek kształcenia, do przełamywania wzajemnej izolacji wydziałów oraz optymalnego wykorzystania zasobów uczelni poprzez realizację zintegrowanego programu rozwoju WSPA obejmującego realizację programów kształcenia dostosowanego do potrzeb lokalnej gospodarki (40 os.) i realizacja szkoleń i kursów ukierunkowanych na wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności, komunikacyjne, informatyczne i analityczne 40 (22k) oraz podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr WSPA w Lublinie (10 os., w tym 8k) i kompetencji zarządczych 10 os. (7k) kadr kierowniczych i administracyjnych WSPA.
Projekt jest spójny z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego i wpisuje się w jej założenia. W ramach projektu powstaną 3 nowe ścieżki kształcenia informatycznego: tj. Informatyka zarządcza, Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza oraz Grafika komputerowa i projektowanie gier komputerowych. Stanowią one odpowiedź na ciągle rosnące
zapotrzebowanie rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego.

BEZPŁATNE STUDIA INFORMATYCZNE I STOPNIA:

 1. nowa ścieżka kształcenia Informatyka zarządcza na kierunku Informatyka – 10 os. (1 gr. po 10 os.) Zajęcia dot. elementów projektowania, programowania oraz specjalistycznych zastosowań systemów informatycznych w różnych dziedzinach zarządzania. Podczas zajęć laboratoryjnych S poznają różne systemy operacyjne, przykładowe oprogramowanie narzędziowe, oprogramowanie sieci komputerowych, ucząc się adaptować je do wymagań sprzętu i potrzeb użytkownika.
 2. nowa ścieżka kształcenia na Informatyce I stopnia – Grafika komputerowa i projektowanie gier – studia stacjonarne i niestacjonarne (od I do VII sem) – 2 gr. po 10 os. = 20 os. (9k) Studenci będą przygotowani do pracy w dziedzinach, w których istotne jest połączenie wiedzy informatycznej z wiedza z zakresu projektowania graficznego, modelowania, obróbki obrazu, projektowania i implementacji gier i symulacji komputerowych. Zajęcia praktyczne obejmują zagadnienia, w których wykorzystuje się sprzęt i oprogramowanie komputerowe: projektowanie grafiki, animacja komputerowa, modelowanie komputerowe.
 3. nowa ścieżka kształcenia na Informatyce I stopnia – Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza realizowane są w partnerstwie z Biurem Ekspertyz Sądowych w Lublinie. 10 os. (1 gr. po 10 os.) studia stacjonarne. Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z obszaru informatyki śledczej oraz bezpieczeństwa informatycznego.

Rekrutacja
studia I i II stopnia
(parter – pokój 026)
tel. 81 452 94 73
e-mail: rekrutacja@wspa.pl

Projekty (pokoje 308, 309 i 313)
tel. 81 452 94 15
e-mail: projekty@wspa.pl

1Kwestionariusz rekrutacyjny – Kwestionariusz rekrutacyjny

Ankieta Kandydata – Ankieta dla Kandydatów

Regulamin-I Moduł_popr – Regulamin

Status osoby w chwili przystąpienia do projektu – Status osoby przystępującej do projektu

Umowaz uczestnikiem_popr – wzór Umowy z uczestnikiem projektu

BEZPŁATNE SZKOLENIA INFORMATYCZNE DLA STUDENTÓW WSPA w LUBLINIE:

 • certyfikowane szkolenia informatyczne (kom. informatyczne), po 2 szkolenia na 3 edycje.
 • Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 2017 – certyfikat Microsoft – 40h, 1 gr. x 5 os.
 • Programming Fundamentals of Web Applications – certyfikat Microsoft – 40H, 1 gr. x 5 os.
 • Tworzenie aplikacji w języku Java na platformę Android – certyfikat Altkom Academia – 28h, 1 gr. x 6 os.
 • S5 Zarządzanie projektami – certyfikat ECDL – 2 gr. x 6 os. – 48h,
 • S7 Współpraca online – certyfikat ECDL – 1 gr. x 6 os. – 48h
 • A2 Zaawansowane arkusze kalkulacyjne certyfikat ECDL – 1 gr. x 6 os. x 48h

Dodatkowo dla studentów:

 1. wizyty studyjne u pracodawców(KD24) – interdyscyplinarna wizyta studyjna dla 40 os,  2-dniowa wzmacniająca kompleksowo i łącznie kompetencje: komunikacyjne, przedsiębiorczość, ICT (np.; wizyta w NASK – państwowy instytut badawczy nadzorowane przez Ministerstwo Cyfryzacji.Kluczowym polem aktywności NASK są działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa internetu)
 2. dodatkowe zadania praktyczne dla S real. w formie zespołów projektowych – 4 gr. projektowe po śr. 10 os. interdyscyplinarne i między kierunkowe – 24h/1zespół) łącznie 96h.
 3. Szkolenia w innowacyjnym laboratorium kształtowania kompetencji miękkich typuI-LAB. Wezmą udział wszyscy uczestnicy proejktu (40 os.). W ramach szkoleń dedykowanych uczestnik ma do wyboru 1 lub kilka z modułów (mod. śr. 12h) (4 gr. x śr. 36h/osoba, 4 gr. x 60h=240h). Moduł I komunikacja w grupie, II trening kompetencji sprzedażowych i przedsiębiorczości, III inteligencja emocjonalna,IV personal branding, V trening kreatywnego myślenia.

Kompetencje dydaktyczne pracowników WSPA

umiejętności dydaktyczne 10 os. (8K)
Action Learning – 1 gr. x 10os. x 24h (4 dni szkol.) Action Learning, czyli “uczenie się przez działanie” – jest metodą stosowaną w małych grupach specjalistów i ekspertów różnych branż, oraz w grupach menedżerów. Wykorzystuje się w niej proces grupowy oparty na słuchaniu, zadawaniu pytań i dialogu. Autorem koncepcji uczenia się przez działanie jest profesor Reg Revans.

umiejętności informatyczne 6 os.
MS Excel Efektowna i skuteczna w przekazie wizualizacja danych – 1 gr. x 6 os. x 24h
Umiejętność wykorzystania zaawansowanych metod analizy danych, tworzenia raportów przekształcających zbiory danych w zestawy istotnych informacji. Umiejętność prezentowania
informacji w efektywny sposób. Wykonywane na początku i na końcu szkolenia testy pozwolą określić poziom wzrostu wydajności pracy.

Kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnej WSPA (10 os. 7k).
ITIL Foundation with ITIL Foundation Certificate in IT Service Management – 48h x 5 os. 1 gr. szkol. – międzynarodowy certyfikat “Foundation Certificate In IT Service Management” (ITIL V3).
Management 3.0 – 1 gr. x 5 os. x 24h. Management 3.0 to innowacyjne podejście do zarządzania i przywództwa w organizacji.

Zadanie polega na stworzeniu materiałów w ramach otwartych zasobów edukacyjnych do wszystkich 3 ścieżek kształcenia oraz do 2 innych kierunków funkcjonujących na Uczelni –
Zarządzanie, Finanse i rachunkowość oraz Administracja. Stanowi to rozp. tworzenia wirtualnej biblioteki WSPA dostępnej dla szerszego grona niż tylko Studentów WSPA w Lublinie. Wszystkie oprac. materiały będa dostępne dla osób niepełnosprawnych (wideo wykłady oraz podcasty z tłumaczeniem języka migowego).

 

Projekt WySPA Kreatywnych Nauczycieli jest realizowany od: 2019-08-01 do: 2023-10-30

w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Wartość projektu: 1 930 170,00 zł

Dofinansowanie: 1 870 955,00 zł

Celem projektu jest podniesienie kompetencji wśród 65 (55 K, 10 M) osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, poprzez realizację projektu, tj. opracowanie programu kształcenia nauczycieli ze specjalnością nauczycielską, a następnie wdrożenia poprzez realizację studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunku ze specjalnością nauczycielską: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia magisterskie, w WSPA w Lublinie, w okresie od 1 sierpnia 2019 do 30 października 2023r.
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia magisterskie ,okres realizacji:od 10/11. 2019 – do 10.2023 r. (9 semestrów). Grupy śr. 15-osobowe ( zaj. ćwiczenia) i śr. 5-osobowe (praktykach). Cały 5-letni cykl kształcenia obejmuje łącznie 3441 godzin (w tym 720 godzin praktyk) – studia stacjonarne oraz 12 godzin tutorialu dla każdego studenta oraz 1920h (w tym 720h praktyk) – studia niestacjonarne.
Cykl kształcenia będzie w całości finansowany w ramach projektu, student nie poniesie żadnych kosztów. Studenci otrzymają bezpłatne materiały dydaktyczne (skrypty przedmiotowe) oraz dostęp online do platformy edukacyjnej ( bezpłatny dostęp do materiałów w formie elektronicznej z możliwością np. powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu, jeśli zajdzie taka potrzeba dla osób z niepełnosprawnościami). Materiały dydaktyczne będą opracowane w prostym języku tj.w sposób łatwy do zrozumienia dla UP prosty do czytania i zrozumienia, prosty w treści i formie łatwy do czytania i możliwy do zrozumienia dla osób z trudnościami poznawczymi. Zajęcia i praktyki będą realizowane w budynkach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Rekrutacja
studia I i II stopnia
(parter – pokój 026)
tel. 81 452 94 73
e-mail: rekrutacja@wspa.pl
Projekty (pokoje 309, 308 i 313)
tel. 81 452 94 15
e-mail: projekty@wspa.pl

1Kwestionariusz rekrutacyjny  

Ankieta Kandydata

oswiadczenie_uczestnika_projektu_rodo_obowiazuje_od_25.05.2018

Regulamin uczestnictwa

Status osoby w chwili przystąpienia do projektu

Umowaz uczestnikiem_popr

 

Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, zwaną dalej Organizatorem, zgodnie z wnioskiem nr 03.05.00-00-Z065/18 w ramach: Osi Priorytetowej: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Celem ogólnym Projektu “WSPA-niała przyszłość zintegrowany program rozwoju uczelni – edycja 2″ jest wzrost jakości kształcenia w WSPA i dopasowanie go do potrzeb społecznych i gospodarczych prowadzących do zwiększenia interdyscyplinarności i elastyczności konstruowania ścieżek kształcenia, do przełamywania wzajemnej izolacji wydziałów oraz optymalnego wykorzystania zasobów uczelni poprzez realizację zintegrowanego programu rozwoju WSPA obejmującego realizację programów kształcenia ukierunkowanych na wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności, kształcenia w języku obcym, podniesienie kompetencji językowych, zawodowych, komunikacyjnych, informatycznych i analitycznych 110 studentów w zakresie certyfikowanych szkoleń i zajęć praktycznych, podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr Uczelni (40 os.) i kompetencji zarządczych 30 os. (22k) kadr kierowniczych i administracyjnych WSPA.

Okres realizacji działań w Projekcie od 01.03.2019 r. do 28.02.2023 r.

Wartość projektu 5 215 963,00 zł w tym dofinansowanie z UE 4 914 303,00 zł

MODUŁ I – PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA – wsparciem zostaną objęci studenci I roku studiów inżynierskich, stacjonarnych/niestacjonarnych (cały cykl studiów od I do VI sem.):
bezpłatny nowy międzynarodowy kierunek kształcenia Stosunki międzynarodowe (wykłady w jęz. pol./ang/ros) – 20 os. (2 gr. po 10 os.) w tym min. 8k, w tym min. 4 os. cudzoziemcy – 2 wykładowców z zagranicy
bezpłatny nowy kierunek kształcenia opracowany wspólnie z IKEA “Projektowanie wnętrz” – przez okres VII semestrów – cały cykl kształcenia – studenci I roku studiów inżynierskich, stacjonarnych i/lub niestacjonarnych (od I do VII sem) – 2 gr. po 8 os. = 16 os.
bezpłatna nowa specjalność – ścieżka kształcenia na kierunku Administracja – “e-administracja” – 10 os. (min. 4k)
bezpłatna nowa specjalność – ścieka kształcenia na kierunku Dziennikarstwo – “Psychologia w mas mediach” – 10 os. (4k)
Wszystkie specjalności i kierunki zostały dostosowane do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym ukierunkowana na wyposażenie studentów w praktyczne umiej. poprzez opracowanie ich założeń z pracodawcami w oparciu o programowanie strategiczne i długofalowe.

Informacje i zapisy Dział Rekrutacji: tel. 081 45 29 473 lub 471

MODUŁ II – Podnoszenie kompetencji. Łącznie tym Module weźmie udział: 110 studentów (56k) w czterech edycjach: 2019 – 20 os., 2020 – 30 os., 2021 – 30 os., 2022-30 os., którzy są już studentami WSPA i pozostało im nie więcej niż 4 semestry do zakończenia nauki.

Bilans kompetencji – wstępny i końcowy

Podnoszenie kwalifikacji językowych – 110 os. 56k. Practical English training, szkolenie z metodą projektową w celu synergii nauki jęz. ang (słownictwa fachowego) i umiejętności pracy
zespołowej plus symulacja rozmowy kwalif. po ang. z udziałem praktyków. Szkolenie zakończone egzaminem (przed-testy wstępne) i certyfikacją wg standardu TOIEC/TELC, 11gr. śr. po 7-10os
x 60h /gr A1-C2 (660h), łącznie 110 os= śr6h/tyg. Plus indywidualne konwersacje z native speakerem, śr 5h/U = 550h.
Kwalifikacje zawodowe – certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalf. i/lub zajęcia warsztatowe kształujące kompetencje dla 45 os:

 • INŻYNIERIA PROJEKTOWANIA KOMPUTEROWEGO CAD2Di3D,
 • ADMINISTRATOR SIECI CISCO
 • Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych EBC*L przygotowujący do egzaminu i uzyskania certyfikatu EBC*L

Wizyty studyjne u pracodawców  – interdyscyplinarna wizyta studyjna dla 110 os, 11gr x śr. po 10os (śr. 3 gr. na edycje), 2-dniowa wzmacniająca kompleksowo i łącznie uwzględnione w projekcie kompetencje: komunikacyjne, przedsiębiorczość, zawodowe.
Dodatkowe zadania praktyczne dla studentów real. w formie zespołów projektowych – 11 gr. projektowych po śr. 10 os. interdyscyplinarne i między kierunkowe – 12h/1zespół) łącznie 132h. we współpracy z praktykami nad potencjalnymi projektami. 

1 wizyta w Brukseli dla 10 najlepszych studentów kierunku Stosunki międzynarodowe.

Szkolenia w innowacyjnym laboratorium kształtowania kompetencji miękkich typu I-LAB. Wezmą udział wszyscy UP (110 os.). Moduł I komunikacja w grupie,II trening kompetencji sprzedażowych i przedsiębiorczości, III inteligencja emocjonalna,IV personal branding, V trening kreatywnego myślenia.

MODUŁ VI zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego

Ścieżka 1 – kompetencje dydaktyczne pracowników WSPA (40 os. 16k)- zdobyte przez kadrę kompetencje zostaną wykorzystane w ramach prowadzonych zajęć ze studentami przez co najmniej jeden semestr.
I. Umiejętności dydaktyczne – 40 os.

 1. Design thinking – 30 os. – 40h – 3 gr. po śr. 10 os.
 2. Jak uczyć kreatywnie, jak uczyć kreatywności ? -40 os. – 80h – 4 gr. po śr. 10 os.
 3. Grywalizacja w edukacji (8h): skuteczność gamifikacji w edukacji, elementy mechaniki i dynamiki gier oraz ich zastosowanie w edukacji, prezentacja akademickich kursów zgamifikowanych, projektowanie zgamifikowanego przedmiotu, 4 gr. po śr. 10 os.

II. Umiejętności informatyczne (w tym posługiwanie się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystanie w procesie kształcenia):

 1. Prezi (16h): tworzenie własnych prezentacji, kompleksowe wprowadzenie do narzędzi tworzenia prezentacji, prace nad własną prezentacją,- 3 gr. po śr. 10 os.
 2. Adobe Captivate w dydaktyce akademickiej – poziom zaawansowany (24h): kompleksowe przedstawienie zasad funkcjonowania i możliwości programu Adobe Captivate pod kątem
  poprawy jakości dydaktyki (na poziomie zaawan.), w tym tworzenie testów zrozumienia oprogramowania, rozumienie trybu FMR, praca ze Swatch Managerem, testowanie w Captivate i Adobe Edge, integracja Captivate i MS PowerPoint 2 gr. po śr. 10 os.

III. Prowadzenie dydaktyki w języku obcym:
1. Sztuka skutecznej prezentacji w języku ang. (40h): przygotowanie i struktura prezentacji, wykorzystanie pomocy audiowizualnych i programów do prezentacji multimedialnych, umiejętność odpowiadania na trudne pytania, techniki radzenia sobie ze stresem, przedstawienie i ocena własnej prezentacji – 2 gr. x 10 os. x 40h

IV. Zarządzanie informacją

 1. Wykorzystanie zasobów typu Open Access i Otwartych Zasobów Internetu (OZE) w praktyce pracownika naukowo-dydaktycznego (7h): podstawy prawa autorskiego w ramach Otwartych Zasobów Edukacyjnych,
 2. Mapy Myśli, czyli jak tworzyć zasoby osobistej wiedzy (24h): zapoznanie się z techniką nauczania, której jądrem są Mapy Myśli, poznanie wielorakich zastosowań Map Myśli i myślenia wizualnego w procesie nauczania, w tym narzędzi do wdrażania tej metody w ramach prowadz. zajęć, 2 gr. po śr. 10 os.
 3. Microsoft Excel Automatyzacja raportowania i analizy danych z użyciem VBA (40h): podstawy Visual Basic for Applications, rozszerzanie możliwości Visual Basic for Applications na użytek procesu dydaktycznego i zarządzania informacją, tworzenie własnych aplikacji oraz manipulowanie obiektami Microsoft Excel z pozycj. Visual Basic for Applications,2 gr. po śr. 10 os.

Ścieżka 2 – kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnej WSPA (30 os. 22k)

1. Design thinking – 30 os. – 40h – 3 gr. po śr. 10 os. / 7 dni szkol.
2. Obsługa klietna w tym cudzoziemców (w szczeg. po zmianie ustawy) – 10 os. – 1 gr. x 24h/ 4 dni szkol.
3. Wystąpienia medialne -10 os. – 1 gr. x 24h / 4 dni szkol.
4. jęz. angielski – indywidualnie dla 20 os. po 60h konwersacji z Native Speakerem = 1200h

studia podyplomowe (13 osób):

 1. Przygotowanie pedagogiczne – 3 os. 3 sem. W ramach studiów realizowanych jest 278h zajęć, w tym 77 godzin w formie e-learningu, oraz 150 godzin praktyk.
 2. Inspektor danych osobowych – 2 os. st. 2 sem. 160h.
 3. Psychologia zarządzania – 2 os. , st. 2 sem . 168h,
 4. Doradztwo zawodowe i edukacyjne – 2 os. (3 semestry) – w ramach studiów realizowanych jest 365 godzin zajęć, w tym 70h w formie e-learningowej, oraz 60h praktyk.
 5. Komunikacja marketingowa w internecie – 2 os. – 2 sem. 160h
 6. ERP II Zintegrowane systemy informatyczne – 2 os. Zgodnie z priorytetami Strategii Europa 2020 ważną rolę w rozwoju polskich firm i instytucji będzie pełnić efektywne
  wykorzystanie nowej generacji zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP II. – 2 sem.192 h

Ścieżka 3 – kompetencje zarządcze i dydaktyczne kadry administracyjnej i dydaktycznej obsługującej Polski Uniwersytet Wirtualny – kształcenie online (45 os.)
1. Szkolenie “e-LEARNING” – 20h, 1 gr. 15 os.
2. szkolenie Webinary – 20g, 1 gr. – 10 os.
3. szkolenie Otwarte zasoby edukacyjne – 20h, 2 gr. 20 os.
4. szkolenie Metodyk początkujący – 30h – 2 gr. 20 os.
5. szkolenie Metodyk zaawansowany – 30h – 2 gr. po 20 os.
6. szkolenie Prawa autorskie – 45 os. 3 gr. x 24h

Ankieta Kandydata

Kwestionariusz rekrutacyjny

Oświadczenie Uczestnika Projektu_przetwarzanie danych

Oświadczenie Uczestnika Projektu_udział w Projekcie

Regulamin-I Moduł

Status osoby w chwili przystąpienia do projektu

Umowa z uczestnikiem

Młodzi ludzie są wciąż niedostatecznie przygotowani, aby wejść na rynek pracy. Nawet pomimo dostępnych wielu opracowań, w których znajdują się listy kompetencji miękkich wymaganych przez pracodawców na różnych stanowiskach, mimo coraz bliższej współpracy pomiędzy szkołami, uczelniami i przedsiębiorstwami, mimo dostępności wielu narzędzi i metod skierowanych do młodych ludzi chcących kształtować swoje kompetencje miękkie – ciągle brak kompetencji miękkich jest powszechnym problemem i bolączką młodych ludzi.

Zauważalna jest tendencja pokazująca, iż pracodawcy borykają się z problemem znalezienia młodych ludzi, posiadających wymagane kompetencje. Według badań (Driving the skills agenda: Preparing students for the future is an Economist Intelligence Unit (EIU), 2015), ponad 51%  kadry zarządzającej twierdzi, iż niedopasowanie kompetencji powoduje znacznie utrudnienia w rozwoju i funkcjonowaniu organizacji, a jedynie 34% twierdzi, że młodzi pracownicy posiadają niezbędne kompetencje miękkie.  Chcąc odpowiedzieć na ten problem, najlepszym rozwiązaniem byłoby wdrożenie programów kształtowania kompetencji miękkich wśród młodych ludzi (studentów) do programów kształcenia na uczelni. Jednakże, według danych OECD, blisko 31% nauczycieli akademickich wskazuje na brak istnienia takich programów szkoleniowych. Jednocześnie, nie wszyscy nauczyciele akademiccy są do tego przygotowani. Większość kadry to naukowcy, zajęci pracą naukową, którzy nie posiadają odpowiedniego przeszkolenia w dziedzinie kształtowania kompetencji miękkich swoich studentów.

W związku z powyższą sytuacją – projekt The system of support for academic teachers in process of shaping soft skills of their students jest skierowany do nauczycieli akademickich (zarówno naukowców jak i praktyków biznesu, prowadzących zajęcia na uczelni). W ramach projektu opracowany zostanie system narzędzi, które pomogą w kształtowaniu kompetencji miękkich studentów przez nauczycieli akademickich (publikacja oraz program szkoleniowy).

Cele projektu:

– Wyposażenie nauczycieli akademickich w umiejętności i wiedzę pozwalającą im kształtować umiejętności miękkie studentów podczas regularnych zajęć;

– Zmiana nastawienia nauczycieli

akademickich i zachęcenie ich do wspierania uczniów w kształtowaniu umiejętności miękkich;

– Wspieranie nauczycieli w procesie usprawniania ich pracy i podnoszenia jakości kształcenia;

– Stworzenie środowisko przyjaznego rozwojowi zawodowemu nauczycieli akademickich w celu zwiększenia wydajności pracy z młodymi ludźmi;

– Opracowanie narzędzi, które będą szeroko dostępne dla nauczycieli akademickich, którzy chcą podnosić swoje umiejętności;

– Inicjowanie w środowisku akademickim dyskusji na temat możliwości i zalet kształtowania umiejętności miękkich młodych ludzi podczas regularnych zajęć;

– Przyczynienie się do tworzenia skuteczniejszych metod zdobywania umiejętności miękkich przez studentów.

Projekt jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum uczelni wyższych, w skład których wchodzą:

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji – Lider Projektu

Mednarodna Fakulteta za D

ruzbene in Poslovne Studije Zavod – Słowenia

Instituto Politecnico de Setubal – Portugalia

Technische Hochschule Deggendorf – Niemcy

Podczas wszystkich działań projektowych planowane jest:

– opracowanie 1 publikacji skierowanej do nauczycieli akademickich (dostępnej w 5 wersjach językowych)

– opracowanie 1 kursu szkoleniowego składającego się z 4 modułów tematycznych, poświęconych różnym aspektom kształtowania kompetencji miękkich studentów (dostępny w 5 wersjach językowych)

– zorganizowanie międzynarodowego szkolenia dla 30 nauczycieli akademickich

– przeprowadzenie pilotażu opracowanego programu w 4 państwach członkowskich

– zorganizowanie międzynarodowej konferencji podsumowującej projekt i prezentującej wypracowane rezultaty

Zapraszamy do odwiedzania strony www projektu dostępnej pod adresem: https://wspaerasmus.wixsite.com/supportsystem

Projekt jest finansowany ze środków Programu Erasmus+, Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne, sektor Szkolnictwo Wyższe.

> > AKTUALNOŚCI PROJEKTOWE < <

> Prezentujemy galerię zdjęć z pierwszego spotkania Partnerów Projektu, które zostało zorganizowane w dniu 7 marca 2019 w siedzibie WSPA w Lublinie

***

> W dniach 15-17 maja 2019 Partner ze Słowenii International School for Social and Business Studies zorganizował międzynarodową konferencję MakeLearn & TIIM w miejscowości Piran (w której udział wzięło 220 uczestników z 30 państw), podczas której zaprezentował założenia projektu. Poniżej kilka zdjęć z wydarzenia:

***

> W dniu 3 października 2019 odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie Partnerów w Celje (Słowenia). Tematyka spotkania dotyczyła zakończenia prac nad publikacją opracowaną w ramach O1 oraz formalnego rozpoczęcia pracy nad programem w ramach O2. Partnerzy omówili także bieżące kwestie związane z finansami projektu oraz zarządzaniem. Poniżej prezentujemy galerię zdjęć ze spotkania.

Okres realizacji projektu 05.11.2018-31.10.2019

 Projekt ma na celu przyczynić się do zwiększenia potencjału WSPA w Lublinie w obszarze związanym z obsługą i współpracą z zagranicznymi studentami oraz kadrą akademicką. W ramach projektu planowane są działania mające na celu poprawę kompetencji językowych, komunikacyjnych i międzykulturowych kadry dydaktycznej i administracyjnej (poprzez cykl szkoleń),  mających wpływ na  jakości pracy oraz zwiększenie potencjału międzynarodowego uczelni.

 SZKOLENIA DLA KADRY ADMINISTRACYJNEJ I DYDAKTYCZNEJ

01.02.2019-31.03.2020

  Zaplanowano Cykl szkoleń:

1 Językowe:

Język angielski (II poziomy)- poziom podstawowy, średniozaawansowany,

-Język rosyjski (II poziomy)- poziom podstawowy, średniozaawansowany,

Język hiszpański(I poziom)- podstawowy

Szkolenia  w wymiarze 150h zajęć z lektorem i 80h zajęć z native speakerem

 1. Efektywnej komunikacji i pracy z klientem (studentem)-60 h szkolenia (3 grupy po 12 os)

(szkolenie obowiązkowe dla wszystkich uczestników)

 1. Komunikacja w środowisku wielokulturowym– 60 h szkolenia (3 grupy po 12 os)

(szkolenie obowiązkowe dla wszystkich uczestników)

 W szkoleniach weźmie udział 30 pracowników kadry administracyjnej oraz 10 pracowników dydaktycznych. Każdy z uczestników będzie brał udział w  1 wybranym szkoleniu językowym ( 10 os będzie miało możliwość uczestnictwa w 2 szkoleniach językowych- osoby , które bezpośrednio  mają kontakt ze studentami zagranicznymi), a także we wszystkich pozostałych szkoleniach. 

  Dodatkowo:

Zaplanowano: 3 wizyty studyjne 4- dniowe dla 10 osób łącznie-pracowników, którzy w największym stopniu pracują ze studentami zagranicznymi ( miejsce: Hiszpania, Portugalia, Niemcy).

 DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE INTEGRACJĘ STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH

01.02.2019-30.06.2020

 Organizacja kursów języka polskiego dla cudzoziemców.

 1. Organizacja miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry zagranicznej (Przygotowanie przestrzeni , gdzie studenci będą mogli spędzić wspólnie czas) – WELCOME CENTRE.

 Kursy języka polskiego realizowane przez 3 semestry (zaczynając od  sem. letniego  w roku akademickim 2018/2019).  W każdym semestrze 30hzajęć (łącznie 90h)

Zaplanowano  10 grup  (23 uczestników w gr) ( łącznie 230 studentów).

 Zakończone uzyskaniem certyfikatu, Zajęcia skierowane do studentów I roku studiów  rozpoczynających naukę na WSPA.  Zajęcia w ramach projektu są dodatkowo prowadzone jako kontynuacja zajęć programowych na I roku.

 01.04.2019- 31.10.2020

WELCOME CENTRE.-  miejsce dedykowane obsłudze studentów i kadry zagranicznej.

( Punkt w którym  zagraniczni studenci oraz pracownicy   będą mieli możliwość uzyskać informację na temat najważniejszych  aspektów związanych  ze studiowaniem i pobytem w  Lublinie w Polsce (np. przedłużenie  wizy czy kartę stałego pobytu,   opieki medycznej,  zarejestrować urodzone dziecko, gdzie się udać w  ramach pomocy prawnej , nawiązać kontakt z organizacjami pracującymi ze studentami.)

1_Formularz_zgloszeniowy_POWER_WTP 1a_Instrukcja_wypełniania_formularza_zgloszeniowego_uczestnika_projektu_WTP 2_Wzór oświadczenia uczestnika RODO WTP 3_Klauzula_informacyjna_WTP 4_Wzór_oświadczenia uczestnika_RODO_NAWA_WTP

Program Praktyk Zawodowych – 6 miesięcy płatnych praktyk dla najlepszych studentów II i III  roku

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie została wybrana do dofinansowania realizacji praktyk zawodowych w ramach projektu pt. „Program Praktyk Zawodowych” – edycja V realizowanym we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uczestnikami praktyk zawodowych w ramach projektu będą studenci II i III roku –  wszystkich kierunków studiów, trybu stacjonarnego i niestacjonarnych.

Rekrutacja wśród studentów będzie prowadzona z uwzględnieniem ilości miejsc przeznaczonych dla wybranych, najlepszych 50 studentów.

Pierwszeństwo mają osoby z najwyższą średnią na kierunku, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. W przypadku jednakowej ilości punktów liczy się kolejność zgłoszenia.

W przypadku przekroczenia limitu osób na kierunku, pierwszeństwo mają Studenci III roku.

Forma realizacji stażu będzie uzgadniania z Firmą i Praktykantem – praktyka trwa 6 m-cy

Student będzie miał prawo do wyboru  miejsca praktyki z listy przygotowanej przez uczelnię lub samodzielnie wyszukać miejsce praktyki na zasadach i w terminie określonym przez uczelnię.

WSPARCIE DLA PRAKTYKANTÓW:

 • Stypendium dla studenta w 5 równych comiesięcznych częściach (wypłacane po każdym miesiącu zrealizowanych praktyk począwszy od 2 do 6 miesiąca – 2 300,00 netto.  
 • Dodatkowe koszty ponoszone przez studentów np. koszty dojazdu na praktykę, ubezpieczenia)
 • Kwota maksymalnie 2 000,00 brutto na jednego studenta przeznaczona na koszty ponoszone przez studenta na wydatki związane z przygotowaniem pracy dyplomowej (np. nabycie dodatkowej literatur, prowadzenie dodatkowych badań – materiały po zakończeniu programu praktyk zostaną przekazane na potrzeby WSPA)

Wynagrodzenie otrzymują także opiekunowie stażysty w danej firmie: Koszt wynagrodzenia opiekuna jednego  studenta ze strony pracodawcy wynosi 1 000,00 zł brutto miesięcznie przez okres 3 miesięcy od 4 do 6 miesiąca praktyk.

Kwota wynagrodzenia dla tego opiekuna może wynieść maksymalnie  aż 5 000,00 zł brutto miesięcznie, co oznacza, że jedna osoba może być opiekunem maksymalnie 5 studentów.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Patrycja Grabowska – Dział Projektów

tel. 81 452 94 15

mail: p.grabowska@wspa.pl

Zgłoszenie studenta, można  przesłać w wersji elektronicznej na adres p.grabowska@wspa.pl

(a potem przynieść wersję papierową) lub złożyć osobiście w pokoju 309 od poniedziałku do czwartku godz. 10.00- 14.00

ZAPRASZAMY PRACODAWCÓW DO ZGŁASZANIA OFERT NA PRZYJĘCIE STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ogłasza rekrutację instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów WSPA w Lublinie, prowadzone w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci WSPA w Lublinie będą uczestniczyć w programie pilotażowych praktyk zawodowych, realizowanych od 10.2018 r. do 31.08.2019 r.

Wniosek o udział w projekcie (Zgłoszenie firmy – formularz poniżej do pobrania), podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania instytucji i składania oświadczeń woli, należy złożyć w Biurze Projektu (Kancelaria WSPA w Lublinie) lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 28.02.2019 r. do godz. 16.00. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Zgłoszenie, można  przesłać w wersji elektronicznej na adres p.grabowska@wspa.pl (a potem dostarczyć wersję papierową) lub złożyć osobiście w pokoju 309 od poniedziałku do czwartku godz. 10.00- 14.00

PPZ-Zgłoszenie-studenta-1

PPZ-Zgłoszenie-firmy-5

Projekt “Senior w akcji” skupia się na stymulowaniu i wsparciu służącym podniesieniu kompetencji i umiejętności 90 osób – seniorów w ramach Uniwersytetu III wieku (w tym 50 kobiet) w wieku 55+ w zakresie rozwoju kompetencji ICT, językowych, fotograficznych i usprawnień zdrowotnych, które pozwolą na aktywizację społeczną i zawodową oraz poszerzą wiedzę ogólną i rozwiną specjalistyczne zainteresowania a także przyczynią się bezpośrednio do aktywności edukacyjnej i kulturalnej. Oferowane w projekcie zajęcia edukacyjne (warsztaty komputerowe, językowe, fotograficzne) czy też warsztaty
taneczne, fitness, rękodzielnicze, oraz zajęcia związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem zorganizowane z uwzględnieniem barier funkcjonalnych, emocjonalnych czy zdrowotnych przyczynią się do wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego 90 os. w wieku 55+ z terenu woj. lubelskiego (50k) w tym
min. 5 os. z niepełnosprawnościami a tym samym zwiększą zaangażowanie Uczelni w real. 3 misji jako formy aktywności społecznej poprzez organizację działań dydaktycznych we współpracy z podmiotem działającym na rzecz edukacji – Stowarzyszeniem POSTIS.

Rekrutacja do I EDYCJI została zakończona.

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do II EDYCJI jest prowadzona w sposób ciągły do momentu wyczerpania liczby miejsc. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie projektem Realizator dopuszcza wcześniejsze rozpoczęcie zajęć, po zebraniu wymaganej liczby uczestników i wcześniejsze zamknięcie rekrutacji.

WSZYSTKIE ZAJĘCIA BEZPŁATNE

MODUŁ I:
1. Podstawy obsługi komputera i Internetu (ICT) skierowane do osób, które nie korzystały
dotychczas z komputera oraz Internetu lub posiadają umiej. na bardzo niskim poziomie – 6 grup
po 15 os. = 90 os. (łączna l. godzin=360g)
2. e-usługi (e-urząd, e-zakupy, e-bankowość w tym zarządzanie budżetem domowym)
– 6 gr. po 15 os. (łączna l. godzin=360g)
3. Język angielski do osób, które chcą zdobyć umiejętności związane z posługiwaniem się jęz. obcym, co pozwoli im na zwiększenie aktywności (np. możliwość samodzielnego poruszania się
poza granicami Polski) – 6 gr. po 15 os. (łączna liczba godzin=360g)
4. Fotografia/filmowanie skierowane do os., które z interesują się fotografią/filmem. 4 gr po
10 os. = 40 os. (We współpracy ze studentami z Telewizji WSPA i kierunku dziennikarstwo)
(łączna l. godzin=240g)
5. Obsługa aplikacji biurowych Pakiet Office (word. exel, poczta) – 4 gr. x 60 h po śr. 15
os. = 240h
6. ABC przedsiębiorczości – jak założyć własny biznes – 2 gr. x 60h po. śr 10 os. = 120 h

MODUŁ II: aktywności do wyboru dla uczestników
1. Taniec skierowany do osób, które są zainteresowane tańcem lub chcą poprawić koordynację
ruchową – min. 60 os. 4 gr. x średnio 15 os.
2. Nordic walking skierowany do osób, które chcą aktywnie spędzać czas na wolnym powietrzu –
min. 60 os. 4 gr. x średnio 15 os.
3. Fitness skierowany do osób, które chcą zwiększyć sprawność organizmu przy wykorzystaniu
różnych metod – min. 30 os. – 2 gr. x śr. 15 osób
4. Rękodzieło (m.in. filcowanie, decoupage, wiklina papierowa) skierowane do osób, których
stan zdrowia nie pozwala na uczestniczenie w aktywnościach fizycznych, a którzy chcą rozwijać
sprawność rąk i dłoni oraz koordynację ruchową – min. 30 os. – 2 gr. x śr. 15 osób

MODUŁ III:

Zdrowie i bezpieczeństwo – 5 warsztaty edukacyjne x 20h obejmujące następujące
zakresy:
1. Zdrowe odżywianie spotkanie z dietetykiem skierowane do osób, które chcą poznać zasady
zdrowego żywienia dostosowanego do potrzeb seniorów – 4 gr. po 15 os.
2. Warsztaty usprawniające ŚWIADOMOŚĆ POPRZEZ RUCH (METODA FELDENKRAISA) w tym, spotkanie z rehabilitantem skierowane przede wszystkim do osób, posiadających problemy z poruszaniem się – 4 gr. po 15 os.
3. Pierwsza pomoc przedmedyczna skierowane do osób, które chcą zdobyć dodatkowe
umiejętności w tym zakresie – Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej mają na celu
edukację osób 50+ oraz wsparcie seniorów uczestniczących w ruchu samopomocy, poprzez
przygotowanie do udzielenia pomocy oswojenie z sytuacją stresową.
4. Pielęgnacja ciała z elementami wizażu skierowane do osób, które chcą zdobyć umiejętności
związane z odpowiednim dbaniem o ciało – 2 gr. po 15 os.
5. Bezpieczeństwo w sieci i w otoczeniu – skierowane do wszystkich 90 osób. Spotkanie z
przedstawicielem Policji, Straży Miejskiej. Omówienie zagadnień oszustw w sieci, “na wnuczka”,
itp.

Zapraszamy !

Kontakt: Magdalena Prokopiuk-Wolak – Koordynator projektu

mail: m.prokopiukwolak@wspa.pl, telefon: 081 4529415

WYBRANE FORMY WSPARCIA – każdy uczestnik przechodzi przez III moduły)
MODUŁ I – Podniesienie umiejętności i kompetencji  przydatnych w utrzymaniu aktywności zawodowej.
(obowiązkowe dla wszystkich uczestników):
 • Podstawy obsługi komputera i Internetu(ICT) – 6 gr. po 15 osób (90 osób), 60godzin.
 • E-usługi (e-urząd, e-zakupy, e-bankowość – 6 gr. po 15 osób (90 osób), 60godzin.
 • Język angielski – 6 gr. po 15 osób (90 osób), 60godzin.
SZKOLENIA DO WYBORU:
 • Fotografia / Filmowanie 4gr. po 10 os(40 os.), 60 godzin.
 • Obsługa aplikacji biurowych Pakiet Office (word, excel, poczta) 4gr. po 15os. (60os), 60 godzin.
 • ABC przedsiębiorczości – jak założyć własny biznes – 2gr. po 10 os. (20os), 60 godzin.
MODUŁ II – Podniesienie aktywności fizycznej i społecznej.
ZAJĘCIA DO WYBORU minimum 2):
 • Nordic walking – 4gr. po 15 os. (60os), 40 godzin.
 • Fitness – 2gr. po 15 os. (30os.), 40 godzin
 • Rękodzieło/decupage – 2gr. po 15os. (30os.), 40 godzin.
 • Taniec – 4gr. po 15 os. (60 os.), 40 godzin.
(obowiązkowe dla wszystkich uczestników):
 • Warsztaty integracyjne z psychologiem – 1 spotkanie 6 godzin zegarowych, 2 x po 45 os.
MODUŁ III – Podniesienie aktywności zdrowotnej i ograniczenie barier funkcjonalnych.
ZAJĘCIA DO WYBORU (minimum 3)
 • Zdrowe odżywianie – 4 gr. po 15 os. (60os.), 20 godzin.
 • Warsztaty usprawniające świadomość poprzez ruch – 4 gr. po 15 os. (60os.), 20 godzin.
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna – 4 gr. po 15 os. (60os.), 20 godzin.
 • Wizaż i kosmetyka – 2 gr. po 15 os. (30os.), 20 godzin.
(obowiązkowe dla wszystkich uczestników):
 • Bezpieczeństwo w sieci i otoczeniu – 6 gr. po 15 os. (90os.), 20 godzin.

Regulamin projektu

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Oświadczenie przewoźnika

Harmonogram zajęć – maj, czerwiec, lipiec 2019

W krajach UE jest około 500 000 niesłyszących młodych ludzi. Ich aspiracje zawodowe nie różnią się od tych, które posiadają słyszący młodzi ludzie. Jednak przeszkody, które muszą pokonać młodzi ludzie z dysfunkcjami słuchu, aby osiągnąć swoje zawodowe cele, są znacznie większe. Istnieje wiele narzędzi pomagających młodym ludziom skutecznie wejść na rynek pracy. Niestety większość z narzędzi, technik, materiałów skierowanych dl młodych ludzi, nie jest dostosowana do potrzeb osób niesłyszących lub słabo słyszących: teksty są zbyt skomplikowane i zbyt długie; filmy nie mają odpowiednich napisów; podawane przykłady, proponowane narzędzia są nieodpowiednie lub niedostępne dla głuchych; doradcy zawodowi , mentorzy, trenerzy mają niewielkie lub żadne doświadczenie z osobami głuchymi.

Projekt “Be included!” jest skierowany przede wszystkim do głuchej młodzieży oraz do doradców zawodowych, którzy pracują lub chcieliby pracować z głuchą młodzieżą. Chcielibyśmy również, aby projekt wywarł wpływ na ludzi ze środowiska młodych głuchych i pokazał im, że warto wspierać głuchą młodzież w ich zawodowych aspiracjach.

Cele projektu

Głównym celem projektu “Be included!” jest zmiana postaw niesłyszącej młodzieży, pomoc w przekonaniu, że młodzi niesłyszący ludzie mieć wpływ na swój rozwój zawodowy i są w stanie przezwyciężyć przeszkody i funkcjonować w każdym profesjonalnym środowisku, którego częścią chcą być.

Realizacja projektu przyczyni się również do:

 • Zmiany postaw niesłyszącej młodzieży i zwiększenia chęci uczestnictwa w coraz większej liczbie działań;
 • Zmiany postawy niesłyszącej młodzieży i zwiększenia zainteresowania wejściem na rynek pracy;
 • Wzrostu zainteresowania niesłyszącej młodzieży swoim rozwojem zawodowym;
 • Zwiększenia zainteresowania niesłyszącej młodzieży poznaniem ludzi z innych krajów;
 • Zwiększenia ciekawości niesłyszącej młodzieży w zakresie współdziałania z osobami słyszącymi
 • Podniesienia samooceny i zwiększania pewności siebie przynajmniej wśród młodzieży bezpośrednio zaangażowanej w działania projektowe (konsultacje, warsztaty);
 • Zmiany podejścia doradców zawodowych do pracy z osobami niesłyszącymi (spadek poziomu lęku);
 • Stworzenia bazy dla międzynarodowej współpracy organizacji i osób pracujących z osobami niesłyszącymi;
 • zwiększania świadomości ludzi ze środowiska niesłyszących na temat znaczenia rozwoju zawodowego i integracji społecznej młodzieży niesłyszącej.

Podczas wszystkich działań projektowych planowane jest:

 • Przygotowanie co najmniej 30 filmów jako w 3 językach
 • Przygotowanie 4 wersji językowych wytycznych dla doradców zawodowych. Wydrukowanie co najmniej 400 kopii (100 w każdym języku)osobami niesłyszącymi, które pracują zawodowo
 • Przeszkolenie co najmniej 30 doradców zawodowych podczas jednego 7-dniowego szkolenia
 • Zorganizowanie warsztatów dla co najmniej 30 niesłyszących młodych ludzi z krajów partnerskich (8 dni warsztatów).
 • Przetestowanie rezultatów opracowanych w ramach projektu przez co najmniej 60 niesłyszących młodych ludzi z krajów partnerskich.

Szczegółowe informacje o Projekcie znajdują się na stronie www: https://wspaerasmus.wixsite.com/beincluded

Projekt jest finansowany ze środków Programu Erasmus+, Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne, sektor Szkolnictwo Wyższe.

 

> > > AKTUALNOŚCI PROJEKTOWE < < <

> W dniu 15 października 2018 w siedzibie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie odbyło się pierwsze spotkanie Partnerów Projektu. Poniżej kilka zdjęć z wydarzenia.

***

> W dniu 10 maja 2019 w Turynie, w siedzibie Partnera z Włoch, odbyło się kolejne międzynarodowe spotkanie Partnerów Projektu. Poniżej prezentujemy galerię zdjęć ze spotkania.

***

> Prezentujemy Państwu jeden z filmów będących częścią serii “Me and labour market” pod tytułem “First working days. How successfully enter the new working environment”

***

> W dniu 28 października 2019 odbyło się trzecie spotkanie Partnerów Projektu w miejscowości Iasi (Rumunia). Tematyka spotkania dotyczyła:

 • prezentacji filmów opracowanych przez Partnerów w ramach O1
 • zaplanowania harmonogramu i podziału pracy w ramach O2
 • planowania szkolenia, które latem 2020 roku odbędzie się w Polsce
 • omówienia kwestii finansowych oraz administracyjnych

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć ze spotkania

***

WSPA w Lublinie na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju realizuje projekt “WySPA młodych odkrywców” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Termin realizacji projektu: od 01.06.2018 – 30.11.2019

Wartość dofinansowania: 451 213,92 zł.

Celem projektu “WySPA młodych odkrywców” jest zwiększenie zaangażowania Uczelni w realizację 3 misji jako formy aktywności społecznej poprzez organizację działań dydaktycznych służących podniesieniu kompetencji i umiejętności 80 uczniów szkół podstawowych (w tym 45 dziewczynek) w wieku 6/7 – 11/12 lat, w zakresie umiejętności matematyczno-przyrodniczych, posługiwania się językami obcymi, ICT, kreatywności, innowacyjności, krytycznego myślenia, przedsiębiorczości, pracy zespołowej i umiejętności rozwiązywania problemów poprzez uczestnictwo w opracowanym programie kształcenia i realizacji zajęć dydaktycznych z niego wynikających oraz podniesienie poziomu kompetencji wychowawczych i społecznych 120 rodziców/opiekunów prawnych (os.dorosłych) (80K) w ciągu 18 miesięcy.

Rekrutacja w okresie od 06.2018 – 11.2018 r.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego i dostarczenie go w oryginale do Biura projektu (ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin III piętro pok. 309 lub przesłanie pocztą lub zostawienie na recepcji przy ulicy Bursaki (parter z dopiskiem Projekty). Obowiązuje limit miejsc.

Zapraszamy do bezpłatnego udziału :

 • uczniów szkół podstawowych – w tym 45 dziewczynek, w wieku 6/7 – 11/12 lat (klasy I-VI)
 • osoby dorosłe – rodziców (może być 2 os. do 1 dziecka np.; tata i mama) uczestniczących w zajęciach służących rozwojowi kompetencji wychowawczych oraz społecznych, w tym rodzice uczniów uczestniczących w projekcie

OFERUJEMY BEZPŁATNY UDZIAŁ W ZAJĘCIACH i WYJAZDACH:

 1. WySPA Matematyki – umiejętności matematyczno-przyrodnicze (2h/tydzień) – zajęcia matematyczno-przyrodnicze pozalekcyjne wykorzystujące m.in.: Matematyczne Stacje Badawcze (MSB)
 2. WySPA języków – umiejętność posługiwania się językiem obcym – język angielski (2h/tydzień) z wykorzystaniem Story Time
 3. WySPA ICT – zajęcia informatyczne (2h/tydzień)
 4. Warsztaty teatralne (4 gr. x śr. 20 os. x 60h = 120h – śr. 1 spot. / miesiąc).
 5. Letnia szkoła Innowacji – zajęcia dla chętnych w szczególnie dla uczniów zdolnych (60h) w trakcie wakacji – (po 6h/dzień – 10 spot.) JA NIE SERFUJĘ! JA PROGRAMUJĘ!,
 6. wyjazd edukacyjny (do Centrum Nauki Kopernik) dla 80 uczniów (opłacony transport, opieka, wyżywienie).
 7. szkolny konkurs wiedzy z nagrodami dla uczniów (finał 06/07.2019) Zajęcia w sal dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Rodziców zapraszamy na szkolenie obejmujące kształtowanie kompetencji społecznych i wychowawczych czyli wszystkie pozytywne umiejętności,
które wspierają nas rodziców w pełnieniu roli rodzica. Zajęcia w trakcie trwania zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, i/lub weekendowo w wymiarze 48h
szkol., 6 gr x 48h = 288h.

PARTNERZY W PROJEKCIE:

Firma INTEGRAL ARKA Sp. z o.o. powstała na podstawie aktu notarialnego 24.09.2015 roku, wpis do KRS uzyskała 30.12. 2015 roku. Prowadzi działalność edukacyjną od 31.03.2016 roku. Aktualnie firma jest organem prowadzącym:
1. Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych ARKA mieszczącej się w Chełmie przy ul. Wojsławickiej 8a,
2. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne ARKA PRZYSZŁOŚCI w Chełmie przy ul. 11-ego listopada 2,
3. Niepubliczną Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną ARKA PRZYSZŁOŚCI w Chełmie przy ul. Wojsławickiej 8 a,
4. Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ARKA NASZ DOM w Chełmie przy ul. Wojsławickiej 8a,

Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ARKA NASZ DOM rozpoczęła swą działalność od 01 września 2016 roku z myślą o edukacji i rewalidacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim, uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem w tym zespołem Aspergera oraz niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, słabosłyszących, niesłyszących, słabowidzących, niewidomych z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją.

Stowarzyszenie POSTIS
Organizacja pozarządowa zaangażowana w opracowywanie innowacyjnych programów kształcenia i realizacji zajęć dydaktycznych : Mamo, tato co wy na to? – innowacyjny program wychowania przedszkolnego. Realizacja projektu, którego celem było stworzenie programu nauczania wychowania przedszkolnego (obejmującego 3 moduły – dla 3,4 i 5-latków) z
wykorzystaniem TIK, obejmującego zagadnienia związane z ekonomią, przedsiębiorczością, ekologią, rozwojem społecznym i techniką a następnie wdrożenie go w 3 przedszkolach w woj. Lubelskim.

ACE – aktywna, kreatywna i przedsiębiorcza młodzież – innowacyjne programy kształcenia w obrębie przedsiębiorczości i ekonomii Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia Celem głównym było: podniesienie poziomu umiejętności praktycznych pozwalających na zastosowanie wiedzy ekonomicznej w życiu codziennym (w szczególności na rynku pracy) wśród 360 (158 kobiet) uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego i podkarpackiego w ciągu 20 mcy poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie 4 innowacyjnych programów nauczania.

Formularz Rekrutacyjny

Plany zajęć:

Plan zajęć – styczeń 2019 Plan zajęć- luty 2019 Plan zajęć – marzec 2019  Plan zajęć kwiecień 2019

Zajęcia dla rodziców:

Lublin_GR_1_Rodzice

Lublin_GR_2_Rodzice

Lublin_GR_3_Rodzice

Chełm_GR_1_Rodzice

Chełm_GR_2_Rodzice

Chełm_GR_3_Rodzice

REGULAMIN KONKURSU

Od 1 lipca 2019 rozpoczynają się zajęcia w ramach Letniej Szkoły Innowacji. Poniżej prezentujemy harmonogramy zajęć.

Letnia Szkoła Innowacji – Harmonogram

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć prezentujących zajęcia realizowane w ramach Letniej Szkoły Innowacji

 

>>> Poniżej prezentujemy harmonogram zajęć na miesiące wrzesień, październik, listopad 2019 <<<

Plan_zajęć_09,10,11.2019

Nowe darmowe studia na kierunku INFORMATYKA specjalność “Tworzenie innowacji i zarządzanie projektami”

Projekt: “Studia dualne na WySPIE” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Oferujemy:

 • całkowicie darmowe studia 7-semestralne realizowane w systemie dualnym tj. minimum 50% zajęć u pracodawców,
 • płatny staż w trakcie studiów trwający łącznie 14 miesięcy – nie więcej niż 4 miesiące w roku – stypendium ponad 2100 zł
 • nowy, innowacyjny program kształcenia opracowany wspólnie z pracodawcami z branży IT
 • zwrot kosztów dojazdu na staż dla 10 osób
 • pokrycie kosztów zakwaterowania w przypadku odbywania stażu poza miejscem zamieszkania dla 10 osób w wysokości maksymalnej 1400 zł miesięcznie
 • nauka w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • nauka i ćwiczenia na nowo nabytym sprzęcie komputerowym

ZAPRASZAMY tylko 30 miejsc !!!! Rekrutacja do 30 września 2018 r.

Informacje:

telefon +48 814529411 w godzinach od 12 do 15 lub Dział Rekrutacji tel: 81 4529473

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego i przyniesienie do pokoju 313 lub przesłanie go na adres Uczelni – Bursaki 12, 20-150 Lublin z dopiskiem “Studia dualne” lub złożenie w punkcie Rekrutacyjnym Uczelni zlokalizowanym na Parterze.

PROGRAM studiów: 2440h, + 3mce praktyka + 14mcy staże
● 975h wykładów – 39,96%
● 210 ćwiczeń
● 285h laboratoriów
● 735h projekty/warsztaty
● 60h seminaria
● 3-mce praktyka

Wszystkie zajęcia kończą się zaliczeniem z oceną lub egzaminem. Studia kończą się obroną pracy inżynierskiej.
Przedmioty kierunkowe, o charakterze praktycznym, które będą realizowane. zarówno na Uczelni (wykłady, labor./ćwicz) jak i u pracodawców w formie projektów/warsztatów to przykładowo:
C.5 Zarządzanie innowacjami 30W, 15Ć, 15P
C.6 Metody i techniki projektowania innowacji- 30W, 15Ć, 15P
C.7 Komercjalizacja i transfer technologii – 30W, 15P
C.8 Przedsiębiorczość i finansowanie innowacji – 30W, 15P
C.9 Inicjacja start up – 30W, 15P
C.11 Planowanie i kontrola realizacji projektów – 45W, 15L, 15P
C.13 Zarządzanie finansami w projekcie – 30W, 15Ć, 15P
C.15 Środowisko i organizacja projektu – 30W, 15P
C.17 Zarządzanie ryzykiem – 30W, 15P
E: Przedmioty specjalnościowe inżynierskie – 450h – L/P/Ćw
Sposób realizacji procesu dyplomowania: Proces realizowany na podstawie seminariów dyplomowych oraz przedstawionej pracy dyplomowej, której wskazanie tematu i wykonanie jest realizowane wspólnie na linii pracodawca – uczelnia.

Przykładowy Ramowy program studiów: (W – wykład, Ć – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt, S – seminarium
A. Przedmioty kształcenia ogólnego – 105W, Ć30, L150 (15ECTS)
A.1 Język obcy (do wyboru) – L120E
A.2 Zajęcia sportowe (dyscyplina do wyboru) – Ć30
A.3 Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej – W30
A.4 Przedmiot humanistyczny 1 (do wyboru) – 30W
A.5 Przedmiot humanistyczny 2 (do wyboru) – 30W
A.6 Technologia informacyjna-15W, 30L
B. Przedmioty podstawowe – 360W, 75Ć, 60L, 90P, (52ECTS)
B.1 Wybrane elementy matematyki i statystyki – 45W, 30Ć, 15L
B.2 Teoria grafów i metody sieciowe – 15W, 15P
B.3 Wybrane elementy fizyki – 30W, 15L
B.4 Mikro i makroekonomia – 45W, 30Ć
B.5 Finanse przedsiębiorstw – 30W, 15Ć
B.6 Podstawy zarządzania dla inżynierów – 30W
B.7 Zarządzanie procesowe – 51W, 15P
B.8 Zarządzanie jakością i doskonalenie organizacji-30W, 15P
B.9 Strategie rozwoju produktów – 15W, 15P
B.10 Nowoczesne materiały inżynierskie – 30W,
B.11 Grafika inżynierska – 15W, 15P
B.12 Komputerowa wizualizacja produktu – 15W, 30L
B.13 Procesy produkcyjne – 45W, 15P
C. Przedmioty kierunkowe – 510W, 105Ć,75L,195P (70ECST) – z tego 31 pkt. realizowane w Uczelni i jednostce z otoczenia społeczno-gospodarczego. (charakter praktyczny)
C.1 Metodyka poszukiwania innowacyjnych rozwiązań – 45W, 15Ć, 30P
C.2 Ocena i wybór optymalnych rozwiązań innowacyjnych – 15W, 15, L, 15P
C.3 Ocena ryzyka – 30W
C.4 Kreatywność pracowników – 30W, 15Ć
C.5 Zarządzanie innowacjami – 30W, 15Ć, 15P
C.6 Metody i techniki projektowania innowacji- 30W, 15Ć, 15P
C.7 Komercjalizacja i transfer technologii – 30W, 15P
C.8 Przedsiębiorczość i finansowanie innowacji – 30W, 15P
C.9 Inicjacja start up – 30W, 15P
C.10 Metodyczne zarządzanie projektami – 30W, 15Ć,
C.11 Planowanie i kontrola realizacji projektów – 45W, 15L, 15P
C.12 Zarządzanie zespołem projektowym – 30W, 15Ć,
C.13 Zarządzanie finansami w projekcie – 30W, 15Ć, 15P
C.14 Narzędzia informatyczne zarządzania projektami – 15W, 45L
C.15 Środowisko i organizacja projektu – 30W, 15P
C.16 Elementy prawa – 30W,
C.17 Zarządzanie ryzykiem – 30W, 15P
D. Przedmiot wymagane przepisami (60S, 29ECTS)
D.1 Seminarium dyplomowe 1 – 30S
D.2 Seminarium dyplomowe 2 – 30S
D.3 Projekt inżynierski – 370 praca własna
D.4 Praktyka 3-mce – 12 pkt. (charakter praktyczny)

Umowa ze studentem

Kwestionariusz rekrutacyjny – studia dualne II

Regulamin rekrutacji

INFORMACJA DOTYCZĄCA STAŻY – HARMONOGRAM

Informujemy, iż staże dualne w przedsiębiorstwach, które odbywają się po 1 roku studiów, będą realizowane w okresie 01.06.2019-30.09.2019. Szczegółowe harmonogramy realizacji staży w poszczególnych przedsiębiorstwach są dostępne w Biurze Projektu, pokój 313. Poniżej prezentujemy listę przedsiębiorstw/ instytucji, w których są realizowane staże dualne:

 1. SEYB sp. z o.o., Oddział: Owocowy Sad 9/1, 05-500 Piaseczno
 2. ZETO sp. z o.o., ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin
 3. MUP Lublin, Niecała 14, 20-080 Lublin
 4. CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o., 20-149 Lublin, Do dysa 9
 5. Łobejko Gwarancja IT z siedzibą w Pliszczyn 31A, 20-258 Lublin
 6. SZCZEPAŃSKI MARCIN InfoSim.pl, ul. Faraona 6/16, 20-635 Lublin
 7. Cognitum Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie, 03-430 Warszawa, ul. Środkowa 8
 8. Devcomm ICT Marek Mędrek, al..Warszawska 102 lok. 4, 20-824 Lublin
 9. Sulimo Software Piotr Osipa i Wspólnicy Spółka Jawna, z siedzibą w Lublinie, Al. Józefa Piłsudskiego 13/1100, 20-011 Lublin
 10. EMBIQ Sp. z.o.o., ul. Wolska 11A, 20-411 Lublin
 11. 1KROK KATARZYNA ROKOSZEWSKA, UL. Lotnicza 3, 20-322 Lublin
 12. Karowisko RC Krzysztof Lenart, Kozubszczyzna 52a, 21-030 Motycz
 13. FUSION ADRIAN CEGLARSKI, ul. Niepodległości, 30, lok. 24, 20-246 Lublin