WySPA internacjonalizacji

Projekt jest realizowany w okresie 01.10.2019 r. – 30.09.2021 r.

Celem projektu jest wzmocnienie zdolności instytucjonalnej WSPA w Lublinie w obszarze obsługi studentów zagranicznych i realizacji strategii umiędzynarodowienia poprzez realizację działań szkoleniowych, informacyjno-promocyjnych, międzynarodową wymianę wiedzy oraz dostosowanie procesów rekrutacyjnych do potrzeb potencjalnych klientów do końca września 2021.

W ramach projektu zaplanowano 4 rodzaje działań:

1. Działania szkoleniowe skierowane do kadry, mające na celu podniesienie wiedzy i kompetencji kadry WSPA w obszarze współpracy międzynarodowej i międzykulturowej.

Zaplanowano następujące szkolenia:

Zarządzanie zespołem wielokulturowym i zróżnicowanym kulturowo”

Szkolenia dotyczące wybranych kręgów kulturowych – Bliski Wschód, Europa Wschodnia, Azja Centralna, Afryka

„Międzynarodowy PR i obsługa klienta między narodowego

Myślenie analityczne

2. Działania mające na celu wsparcie organizacyjne Uczelni w procesach obsługi studentów i kadry zza granicy

Zaplanowano:

– aktualizację strony internetowej WSPA oraz systemu rejestracji on-line

– aktualizację materiałów informacyjno – promocyjnych Uczelni

– opracowanie aplikacji Mobilna WySPA

3. Działania międzynarodowej współpracy naukowej

Zaplanowano:

– zakup publikacji anglojęzycznych do Biblioteki WSPA

– organizację 2 edycji konferencji “Współczesne trendy w zarządzaniu”

– organizację 2 wizyt studyjnych profesorów z uczelni partnerskich ze Słowenii i Portugalii

4. Działania mające na celu lepszą integrację studentów zagranicznych WSPA ze środowiskiem akademickim i społecznością lokalną

Zaplanowano:

– wykłady otwarte dotyczące kręgów kulturowych w regionach, prowadzone przez ekspertów (Bliski Wschód, Afryka, Azja Centralna, Europa Wschodnia)

– organizację międzynarodowych dni kultury

– integrację studentów zagranicznych z otoczeniem lokalnym poprzez wspólne wyjścia studentów do miejsc kultury i rozrywki

Szczegółowych informacji na temat projektu Biuro Karier WSPA – pokój 200, biurokarier@wspa.pl, 81 45 29 439

Projekt „WySPA internacjonalizacji” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland”, realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN 14/18

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

Skip to content