WSPA-niała przyszłość – zintegrowany program rozwoju uczelni – edycja 2

Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, zwaną dalej Organizatorem, zgodnie z wnioskiem nr 03.05.00-00-Z065/18 w ramach: Osi Priorytetowej: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Celem ogólnym Projektu “WSPA-niała przyszłość  zintegrowany program rozwoju uczelni – edycja 2″ jest wzrost jakości kształcenia w WSPA i dopasowanie go do potrzeb społecznych i gospodarczych prowadzących do zwiększenia interdyscyplinarności i elastyczności konstruowania ścieżek kształcenia, do przełamywania wzajemnej izolacji wydziałów oraz optymalnego wykorzystania zasobów uczelni poprzez realizację zintegrowanego programu rozwoju WSPA obejmującego realizację programów kształcenia ukierunkowanych na wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności, kształcenia w języku obcym, podniesienie kompetencji językowych, zawodowych, komunikacyjnych, informatycznych i analitycznych 110 studentów w zakresie certyfikowanych szkoleń i zajęć praktycznych, podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr Uczelni (40 os.) i kompetencji zarządczych 30 os. (22k) kadr kierowniczych i administracyjnych WSPA.

Okres realizacji działań w Projekcie od 01.03.2019 r. do 28.02.2023 r.

Wartość projektu 5 215 963,00 zł w tym dofinansowanie z UE 4 914 303,00 zł

MODUŁ I – PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA

Wsparciem zostaną objęci studenci I roku studiów inżynierskich, stacjonarnych/niestacjonarnych (cały cykl studiów od I do VI sem.):
 bezpłatny nowy międzynarodowy kierunek kształcenia Stosunki międzynarodowe (wykłady w jęz. pol./ang/ros) – 20 os. (2 gr. po 10 os.) w tym min. 8k, w tym min. 4 os. cudzoziemcy – 2 wykładowców z zagranicy
■ bezpłatny nowy kierunek kształcenia opracowany wspólnie z IKEA “Projektowanie wnętrz” – przez okres VII semestrów – cały cykl kształcenia – studenci I roku studiów inżynierskich, stacjonarnych i/lub niestacjonarnych (od I do VII sem) – 2 gr. po 8 os. = 16 os.
 bezpłatna nowa specjalność – ścieżka kształcenia na kierunku Administracja – “e-administracja” – 10 os. (min. 4k)
■ bezpłatna nowa specjalność – ścieka kształcenia na kierunku Dziennikarstwo – “Psychologia w mas mediach” – 10 os. (4k)
Wszystkie specjalności i kierunki zostały dostosowane do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym ukierunkowana na wyposażenie studentów w praktyczne umiej. poprzez opracowanie ich założeń z pracodawcami w oparciu o programowanie strategiczne i długofalowe.

Informacje i zapisy Dział Rekrutacji: tel. 081 45 29 473 lub 471

MODUŁ II – Podnoszenie kompetencji

Łącznie tym Module weźmie udział: 110 studentów (56k) w czterech edycjach: 2019 – 20 os., 2020 – 30 os., 2021 – 30 os., 2022-30 os., którzy są już studentami WSPA i pozostało im nie więcej niż 4 semestry do zakończenia nauki.

Bilans kompetencji – wstępny i końcowy

Podnoszenie kwalifikacji językowych

110 os. 56k. Practical English training, szkolenie z metodą projektową w celu synergii nauki jęz. ang (słownictwa fachowego) i umiejętności pracy
zespołowej plus symulacja rozmowy kwalif. po ang. z udziałem praktyków. Szkolenie zakończone egzaminem (przed-testy wstępne) i certyfikacją wg standardu TOIEC/TELC, 11gr. śr. po 7-10os
x 60h /gr A1-C2 (660h), łącznie 110 os= śr6h/tyg. Plus indywidualne konwersacje z native speakerem, śr 5h/U = 550h.
Kwalifikacje zawodowe – certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalf. i/lub zajęcia warsztatowe kształujące kompetencje dla 45 os:

 • INŻYNIERIA PROJEKTOWANIA KOMPUTEROWEGO CAD2Di3D,
 • ADMINISTRATOR SIECI CISCO
 • Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych EBC*L przygotowujący do egzaminu i uzyskania certyfikatu EBC*L

Wizyty studyjne u pracodawców  – interdyscyplinarna wizyta studyjna dla 110 os, 11gr x śr. po 10os (śr. 3 gr. na edycje), 2-dniowa wzmacniająca kompleksowo i łącznie uwzględnione w projekcie kompetencje: komunikacyjne, przedsiębiorczość, zawodowe.

Dodatkowe zadania praktyczne dla studentów real. w formie zespołów projektowych – 11 gr. projektowych po śr. 10 os. interdyscyplinarne i między kierunkowe – 12h/1zespół) łącznie 132h. we współpracy z praktykami nad potencjalnymi projektami. 

1 wizyta w Brukseli dla 10 najlepszych studentów kierunku Stosunki międzynarodowe.
Szkolenia w innowacyjnym laboratorium kształtowania kompetencji miękkich typu I-LAB

Wezmą udział wszyscy UP (110 os.). Moduł I komunikacja w grupie, II trening kompetencji sprzedażowych i przedsiębiorczości, III inteligencja emocjonalna, IV personal branding, V trening kreatywnego myślenia.

MODUŁ VI zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego

Ścieżka 1 – kompetencje dydaktyczne pracowników WSPA (40 os. 16k)- zdobyte przez kadrę kompetencje zostaną wykorzystane w ramach prowadzonych zajęć ze studentami przez co najmniej jeden semestr.
I. Umiejętności dydaktyczne – 40 os.

 1. Design thinking – 30 os. – 40h – 3 gr. po śr. 10 os.
 2. Jak uczyć kreatywnie, jak uczyć kreatywności ? -40 os. – 80h – 4 gr. po śr. 10 os.
 3. Grywalizacja w edukacji (8h): skuteczność gamifikacji w edukacji, elementy mechaniki i dynamiki gier oraz ich zastosowanie w edukacji, prezentacja akademickich kursów zgamifikowanych, projektowanie zgamifikowanego przedmiotu, 4 gr. po śr. 10 os.

II. Umiejętności informatyczne (w tym posługiwanie się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystanie w procesie kształcenia):

 1. Prezi (16h): tworzenie własnych prezentacji, kompleksowe wprowadzenie do narzędzi tworzenia prezentacji, prace nad własną prezentacją,- 3 gr. po śr. 10 os.
 2. Adobe Captivate w dydaktyce akademickiej – poziom zaawansowany (24h): kompleksowe przedstawienie zasad funkcjonowania i możliwości programu Adobe Captivate pod kątem
  poprawy jakości dydaktyki (na poziomie zaawan.), w tym tworzenie testów zrozumienia oprogramowania, rozumienie trybu FMR, praca ze Swatch Managerem, testowanie w Captivate i Adobe Edge, integracja Captivate i MS PowerPoint 2 gr. po śr. 10 os.

III. Prowadzenie dydaktyki w języku obcym:
1. Sztuka skutecznej prezentacji w języku ang. (40h): przygotowanie i struktura prezentacji, wykorzystanie pomocy audiowizualnych i programów do prezentacji multimedialnych, umiejętność odpowiadania na trudne pytania, techniki radzenia sobie ze stresem, przedstawienie i ocena własnej prezentacji – 2 gr. x 10 os. x 40h

IV. Zarządzanie informacją

 1. Wykorzystanie zasobów typu Open Access i Otwartych Zasobów Internetu (OZE) w praktyce pracownika naukowo-dydaktycznego (7h): podstawy prawa autorskiego w ramach Otwartych Zasobów Edukacyjnych,
 2. Mapy Myśli, czyli jak tworzyć zasoby osobistej wiedzy (24h): zapoznanie się z techniką nauczania, której jądrem są Mapy Myśli, poznanie wielorakich zastosowań Map Myśli i myślenia wizualnego w procesie nauczania, w tym narzędzi do wdrażania tej metody w ramach prowadz. zajęć, 2 gr. po śr. 10 os.
 3. Microsoft Excel Automatyzacja raportowania i analizy danych z użyciem VBA (40h): podstawy Visual Basic for Applications, rozszerzanie możliwości Visual Basic for Applications na użytek procesu dydaktycznego i zarządzania informacją, tworzenie własnych aplikacji oraz manipulowanie obiektami Microsoft Excel z pozycj. Visual Basic for Applications,2 gr. po śr. 10 os.

Ścieżka 2 – kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnej WSPA (30 os. 22k)

1. Design thinking – 30 os. – 40h – 3 gr. po śr. 10 os. / 7 dni szkol.
2. Obsługa klietna w tym cudzoziemców (w szczeg. po zmianie ustawy) – 10 os. – 1 gr. x 24h/ 4 dni szkol.
3. Wystąpienia medialne -10 os. – 1 gr. x 24h / 4 dni szkol.
4. jęz. angielski – indywidualnie dla 20 os. po 60h konwersacji z Native Speakerem = 1200h

studia podyplomowe (13 osób):

 1. Przygotowanie pedagogiczne – 3 os. 3 sem. W ramach studiów realizowanych jest 278h zajęć, w tym 77 godzin w formie e-learningu, oraz 150 godzin praktyk.
 2. Inspektor danych osobowych – 2 os. st. 2 sem. 160h.
 3. Psychologia zarządzania – 2 os. , st. 2 sem . 168h,
 4. Doradztwo zawodowe i edukacyjne – 2 os. (3 semestry) – w ramach studiów realizowanych jest 365 godzin zajęć, w tym 70h w formie e-learningowej, oraz 60h praktyk.
 5. Komunikacja marketingowa w internecie – 2 os. – 2 sem. 160h
 6. ERP II Zintegrowane systemy informatyczne – 2 os. Zgodnie z priorytetami Strategii Europa 2020 ważną rolę w rozwoju polskich firm i instytucji będzie pełnić efektywne
  wykorzystanie nowej generacji zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP II. – 2 sem.192 h

Ścieżka 3 – kompetencje zarządcze i dydaktyczne kadry administracyjnej i dydaktycznej obsługującej Polski Uniwersytet Wirtualny – kształcenie online (45 os.)
1. Szkolenie “e-LEARNING” – 20h, 1 gr. 15 os.
2. szkolenie Webinary – 20g, 1 gr. – 10 os.
3. szkolenie Otwarte zasoby edukacyjne – 20h, 2 gr. 20 os.
4. szkolenie Metodyk początkujący – 30h – 2 gr. 20 os.
5. szkolenie Metodyk zaawansowany – 30h – 2 gr. po 20 os.
6. szkolenie Prawa autorskie – 45 os. 3 gr. x 24h

Pobierz pliki:

Ankieta Kandydata

Kwestionariusz rekrutacyjny – dla studentów WSPA

Kwestionariusz rekrutacyjny

Oświadczenie Uczestnika Projektu_przetwarzanie danych

Oświadczenie Uczestnika Projektu_udział w Projekcie

Regulamin-I Moduł

Status osoby w chwili przystąpienia do projektu

Umowa z uczestnikiem

Plany zajęć semestr 2020/2021

Administracja – e-administracja – studia I stopnia – st II – semestr zimowy

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – Psych. – studia I stopnia – st II – semestr zimowy

Stosunki międzynarodowe – studia projektowe – studia I stopnia – st II – semestr zimowy

Projektowanie wnętrz – studia projektowe – studia I stopnia – nst II – semestr zimowy

Projektowanie wnętrz – studia projektowe – studia I stopnia – st II – semestr zimowy

Skip to content