Lubelska WySPA IT – zintegrowany rozwój Uczelni

Projekt Lubelska WySPA IT – zintegrowany rozwój Uczelni

jest realizowany w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

w okresie: od: 2019-08-01 do: 2023-03-31

Wartość projektu: 2 779 608,65 zł

Dofinansowanie: 2 578 008,65 zł

CELEM GŁÓWNYM projektu “Lubelska WySPA IT – zintegrowany rozwój Uczelni” jest wzrost jakości kształcenia w WSPA i dopasowanie go do potrzeb społecznych i gospodarczych w ujęciu regionalnym prowadzących do zwiększenia interdyscyplinarności i elastyczności konstruowania ścieżek kształcenia, do przełamywania wzajemnej izolacji wydziałów oraz optymalnego wykorzystania zasobów uczelni poprzez realizację zintegrowanego programu rozwoju WSPA obejmującego realizację programów kształcenia dostosowanego do potrzeb lokalnej gospodarki (40 os.) i realizacja szkoleń i kursów ukierunkowanych na wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności, komunikacyjne, informatyczne i analityczne 40 (22k) oraz podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr WSPA w Lublinie (10 os., w tym 8k) i kompetencji zarządczych 10 os. (7k) kadr kierowniczych i administracyjnych WSPA.
Projekt jest spójny z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego i wpisuje się w jej założenia. W ramach projektu powstaną 3 nowe ścieżki kształcenia informatycznego: tj. Informatyka zarządcza, Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza oraz Grafika komputerowa i projektowanie gier komputerowych. Stanowią one odpowiedź na ciągle rosnące zapotrzebowanie rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego.

BEZPŁATNE STUDIA INFORMATYCZNE I STOPNIA:

 1. nowa ścieżka kształcenia Informatyka zarządcza na kierunku Informatyka – 10 os. (1 gr. po 10 os.) Zajęcia dot. elementów projektowania, programowania oraz specjalistycznych zastosowań systemów informatycznych w różnych dziedzinach zarządzania. Podczas zajęć laboratoryjnych Studenci poznają różne systemy operacyjne, przykładowe oprogramowanie narzędziowe, oprogramowanie sieci komputerowych, ucząc się adaptować je do wymagań sprzętu i potrzeb użytkownika.
 2. nowa ścieżka kształcenia na Informatyce I stopnia – Grafika komputerowa i projektowanie gier – studia stacjonarne i niestacjonarne (od I do VII sem) – 2 gr. po 10 os. = 20 os. (9k) Studenci będą przygotowani do pracy w dziedzinach, w których istotne jest połączenie wiedzy informatycznej z wiedzą z zakresu projektowania graficznego, modelowania, obróbki obrazu, projektowania i implementacji gier i symulacji komputerowych. Zajęcia praktyczne obejmują zagadnienia, w których wykorzystuje się sprzęt i oprogramowanie komputerowe: projektowanie grafiki, animacja komputerowa, modelowanie komputerowe.
 3. nowa ścieżka kształcenia na Informatyce I stopnia – Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza realizowane są w partnerstwie z Biurem Ekspertyz Sądowych w Lublinie. 10 os. (1 gr. po 10 os.) studia stacjonarne. Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z obszaru informatyki śledczej oraz bezpieczeństwa informatycznego.

Rekrutacja
studia I i II stopnia
(parter – pokój 026)
tel. 81 452 94 73
e-mail: rekrutacja@wspa.pl

Projekty (pokoje 308, 309 i 313)
tel. 81 452 94 15
e-mail: projekty@wspa.pl

Kwestionariusz rekrutacyjny

Ankieta dla Kandydatów

Status osoby w chwili przystąpienia do projektu

Wzór Umowy z uczestnikiem projektu

BEZPŁATNE SZKOLENIA INFORMATYCZNE DLA STUDENTÓW WSPA w LUBLINIE:

 • certyfikowane szkolenia informatyczne (kom. informatyczne), po 2 szkolenia na 3 edycje.
 • Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 2017 – certyfikat Microsoft – 40 h, 1 gr. x 5 os.
 • Programming Fundamentals of Web Applications – certyfikat Microsoft – 40 h, 1 gr. x 5 os.
 • Tworzenie aplikacji w języku Java na platformę Android – certyfikat Altkom Academia – 28 h, 1 gr. x 6 os.
 • S5 Zarządzanie projektami – certyfikat ECDL – 2 gr. x 6 os. – 48 h,
 • S7 Współpraca online – certyfikat ECDL – 1 gr. x 6 os. – 48 h
 • A2 Zaawansowane arkusze kalkulacyjne certyfikat ECDL – 1 gr. x 6 os. x 48h

Dodatkowo dla studentów:

 1. wizyty studyjne u pracodawców(KD24) – interdyscyplinarna wizyta studyjna dla 40 os.,  2-dniowa wzmacniająca kompleksowo i łącznie kompetencje: komunikacyjne, przedsiębiorczość, ICT (np.: wizyta w NASK – państwowy instytut badawczy nadzorowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Kluczowym polem aktywności NASK są działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa Internetu)
 2. dodatkowe zadania praktyczne dla S real. w formie zespołów projektowych – 4 gr. projektowe po śr. 10 os. interdyscyplinarne i międzykierunkowe – 24 h/1 zespół) łącznie 96 h.
 3. Szkolenia w innowacyjnym laboratorium kształtowania kompetencji miękkich typu I-LAB. Wezmą udział wszyscy uczestnicy projektu (40 os.). W ramach szkoleń dedykowanych uczestnik ma do wyboru 1  ub kilka z modułów (mod. śr. 12 h) (4 gr. x śr. 36 h/osoba, 4 gr. x 60 h=240 h). Moduł I komunikacja w grupie, II trening kompetencji sprzedażowych i przedsiębiorczości, III inteligencja emocjonalna, IV personal branding, V trening kreatywnego myślenia.

Kompetencje dydaktyczne pracowników WSPA

umiejętności dydaktyczne 10 os. (8K)
Action Learning – 1 gr. x 10 os. x 24 h (4 dni szkol.) Action Learning, czyli “uczenie się przez działanie” – jest metodą stosowaną w małych grupach specjalistów i ekspertów różnych branż, oraz w grupach menedżerów. Wykorzystuje się w niej proces grupowy oparty na słuchaniu, zadawaniu pytań i dialogu. Autorem koncepcji uczenia się przez działanie jest profesor Reg Revans.

umiejętności informatyczne 6 os.
MS Excel Efektowna i skuteczna w przekazie wizualizacja danych – 1 gr. x 6 os. x 24h
Umiejętność wykorzystania zaawansowanych metod analizy danych, tworzenia raportów przekształcających zbiory danych w zestawy istotnych informacji. Umiejętność prezentowania informacji w efektywny sposób. Wykonywane na początku i na końcu szkolenia testy pozwolą określić poziom wzrostu wydajności pracy.

Kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnej WSPA (10 os. 7 k).
ITIL Foundation with ITIL Foundation Certificate in IT Service Management – 48 h x 5 os. 1 gr. szkol. – międzynarodowy certyfikat “Foundation Certificate In IT Service Management” (ITIL V3).
Management 3.0 – 1 gr. x 5 os. x 24 h. Management 3.0 to innowacyjne podejście do zarządzania i przywództwa w organizacji.

Zadanie polega na stworzeniu materiałów w ramach otwartych zasobów edukacyjnych do wszystkich 3 ścieżek kształcenia oraz do 2 innych kierunków funkcjonujących na Uczelni – Zarządzanie, Finanse ivrachunkowość oraz Administracja. Stanowi to rozp. tworzenia wirtualnej biblioteki WSPA dostępnej dla szerszego grona niż tylko Studentów WSPA w Lublinie. Wszystkie oprac. materiały będą dostępne dla osób niepełnosprawnych (wideo wykłady oraz podcasty z tłumaczeniem języka migowego).

Plany zajęć semestr 2019/2020

Informatyka – Cyberbezpieczeństwo ivinformatyka śledcza – semestr I

Informatyka – Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza – semestr II

Informatyka – Grafika komputerowa i projektowanie gier – semestr I

Informatyka – Grafika komputerowa i projektowanie gier – semestr II

Informatyka – Informatyka zarządcza – nst I – semestr I

Informatyka – Informatyka zarządcza – nst I – semestr II

Plany zajęć semestr 2020/2021

Informatyka – Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza – semestr III

Informatyka – Grafika komputerowa i projektowanie gier – semestr III

Skip to content