fbpx

WySPA Dostępności

Okres realizacji projektu: od: 2020-01-01 do: 2023-09-30

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 2 798 041,61 zł

Celem głównym projektu “WySPA Dostępności” jest podniesienie poziomu dostępności Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w zakresie realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych w wielu wymiarach, zarówno w obszarze edukacyjnym, świadomościowym, kompetencyjnym jak i architektonicznym czy technicznym do 30.09.2023 r.

Obejmie to szereg działań począwszy od niwelowania barier architektonicznych i technologicznych, dostosowania procesu kształcenia, materiałów dydaktycznych, assistive technologies, podnoszenia kompetencji kadr uczelni, zatrudnienia specjalistów – doradców edukacyjnych, asystentów dydaktycznych i psychologów oraz tłumaczy języka migowego. Opracowane zakresy działań łącznie przyczynią się do wsparcia zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego (75 os. 53k) oraz poprawy dostępności szkolnictwa wyższego.

Główne działania w projekcie obejmują modernizację i rozszerzenie działalności Biura ds. osób niepełnosprawnych, utworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego kształcenie, opracowanie poradników i folderów traktujących o potrzebach, formach pomocy dla studentów z niepełnosprawnością, dostosowaniu i likwidacji barier architektonicznych, modernizacji stron www, opracowaniu aplikacji mobilnych dla ON, audycie procedur i dokumentów, szeregu szkoleń dla pracowników kadry dydaktycznej jak i administracyjnej (75 os. w tym 53k) związanych z podnoszeniem wiedzy, kompetencji i świadomości dotyczącej osób niepełnosprawnych, wprowadzeniu rozwiązań wspomagających proces kształcenia. Wszystkie powyższe działania mają na celu stworzyć z Uczelni środowisko niezwykle przyjazne i dostępne dla osób niepełnosprawnych i zwiększyć dostępność uczelni wyższych dla osób z niepełnosprawnościami, a w konsekwencji ich udział w kształceniu na tym poziomie.

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH I ADMINISTRACYJNYCH

Kwestionariusz rekrutacyjny – WySPA Dostępności

HARMONOGRAMY DYŻURÓW I KONSULTACJI SPECJALISTÓW:

Harmonogram – czerwiec 2023

 

Skip to content