Nowe darmowe studia na kierunku INFORMATYKA specjalność “Tworzenie innowacji i zarządzanie projektami”

Projekt: “Studia dualne na WySPIE” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Oferujemy:

  • całkowicie darmowe studia 7-semestralne realizowane w systemie dualnym tj. minimum 50% zajęć u pracodawców,
  • płatny staż w trakcie studiów trwający łącznie 14 miesięcy – nie więcej niż 4 miesiące w roku – stypendium ponad 2100 zł
  • nowy, innowacyjny program kształcenia opracowany wspólnie z pracodawcami z branży IT
  • zwrot kosztów dojazdu na staż dla 10 osób
  • pokrycie kosztów zakwaterowania w przypadku odbywania stażu poza miejscem zamieszkania dla 10 osób w wysokości maksymalnej 1400 zł miesięcznie
  • nauka w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • nauka i ćwiczenia na nowo nabytym sprzęcie komputerowym

ZAPRASZAMY tylko 30 miejsc !!!! Rekrutacja do 30 września 2018 r.

Informacje:

telefon +48 814529411 w godzinach od 12 do 15 lub Dział Rekrutacji tel: 81 4529473

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego i przyniesienie do pokoju 313 lub przesłanie go na adres Uczelni – Bursaki 12, 20-150 Lublin z dopiskiem “Studia dualne” lub złożenie w punkcie Rekrutacyjnym Uczelni zlokalizowanym na Parterze.

PROGRAM studiów: 2440h, + 3mce praktyka + 14mcy staże
● 975h wykładów – 39,96%
● 210 ćwiczeń
● 285h laboratoriów
● 735h projekty/warsztaty
● 60h seminaria
● 3-mce praktyka

Wszystkie zajęcia kończą się zaliczeniem z oceną lub egzaminem. Studia kończą się obroną pracy inżynierskiej.
Przedmioty kierunkowe, o charakterze praktycznym, które będą realizowane. zarówno na Uczelni (wykłady, labor./ćwicz) jak i u pracodawców w formie projektów/warsztatów to przykładowo:
C.5 Zarządzanie innowacjami 30W, 15Ć, 15P
C.6 Metody i techniki projektowania innowacji- 30W, 15Ć, 15P
C.7 Komercjalizacja i transfer technologii – 30W, 15P
C.8 Przedsiębiorczość i finansowanie innowacji – 30W, 15P
C.9 Inicjacja start up – 30W, 15P
C.11 Planowanie i kontrola realizacji projektów – 45W, 15L, 15P
C.13 Zarządzanie finansami w projekcie – 30W, 15Ć, 15P
C.15 Środowisko i organizacja projektu – 30W, 15P
C.17 Zarządzanie ryzykiem – 30W, 15P
E: Przedmioty specjalnościowe inżynierskie – 450h – L/P/Ćw
Sposób realizacji procesu dyplomowania: Proces realizowany na podstawie seminariów dyplomowych oraz przedstawionej pracy dyplomowej, której wskazanie tematu i wykonanie jest realizowane wspólnie na linii pracodawca – uczelnia.

Przykładowy Ramowy program studiów: (W – wykład, Ć – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt, S – seminarium
A. Przedmioty kształcenia ogólnego – 105W, Ć30, L150 (15ECTS)
A.1 Język obcy (do wyboru) – L120E
A.2 Zajęcia sportowe (dyscyplina do wyboru) – Ć30
A.3 Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej – W30
A.4 Przedmiot humanistyczny 1 (do wyboru) – 30W
A.5 Przedmiot humanistyczny 2 (do wyboru) – 30W
A.6 Technologia informacyjna-15W, 30L
B. Przedmioty podstawowe – 360W, 75Ć, 60L, 90P, (52ECTS)
B.1 Wybrane elementy matematyki i statystyki – 45W, 30Ć, 15L
B.2 Teoria grafów i metody sieciowe – 15W, 15P
B.3 Wybrane elementy fizyki – 30W, 15L
B.4 Mikro i makroekonomia – 45W, 30Ć
B.5 Finanse przedsiębiorstw – 30W, 15Ć
B.6 Podstawy zarządzania dla inżynierów – 30W
B.7 Zarządzanie procesowe – 51W, 15P
B.8 Zarządzanie jakością i doskonalenie organizacji-30W, 15P
B.9 Strategie rozwoju produktów – 15W, 15P
B.10 Nowoczesne materiały inżynierskie – 30W,
B.11 Grafika inżynierska – 15W, 15P
B.12 Komputerowa wizualizacja produktu – 15W, 30L
B.13 Procesy produkcyjne – 45W, 15P
C. Przedmioty kierunkowe – 510W, 105Ć,75L,195P (70ECST) – z tego 31 pkt. realizowane w Uczelni i jednostce z otoczenia społeczno-gospodarczego. (charakter praktyczny)
C.1 Metodyka poszukiwania innowacyjnych rozwiązań – 45W, 15Ć, 30P
C.2 Ocena i wybór optymalnych rozwiązań innowacyjnych – 15W, 15, L, 15P
C.3 Ocena ryzyka – 30W
C.4 Kreatywność pracowników – 30W, 15Ć
C.5 Zarządzanie innowacjami – 30W, 15Ć, 15P
C.6 Metody i techniki projektowania innowacji- 30W, 15Ć, 15P
C.7 Komercjalizacja i transfer technologii – 30W, 15P
C.8 Przedsiębiorczość i finansowanie innowacji – 30W, 15P
C.9 Inicjacja start up – 30W, 15P
C.10 Metodyczne zarządzanie projektami – 30W, 15Ć,
C.11 Planowanie i kontrola realizacji projektów – 45W, 15L, 15P
C.12 Zarządzanie zespołem projektowym – 30W, 15Ć,
C.13 Zarządzanie finansami w projekcie – 30W, 15Ć, 15P
C.14 Narzędzia informatyczne zarządzania projektami – 15W, 45L
C.15 Środowisko i organizacja projektu – 30W, 15P
C.16 Elementy prawa – 30W,
C.17 Zarządzanie ryzykiem – 30W, 15P
D. Przedmiot wymagane przepisami (60S, 29ECTS)
D.1 Seminarium dyplomowe 1 – 30S
D.2 Seminarium dyplomowe 2 – 30S
D.3 Projekt inżynierski – 370 praca własna
D.4 Praktyka 3-mce – 12 pkt. (charakter praktyczny)

Umowa ze studentem

Kwestionariusz rekrutacyjny – studia dualne II

Regulamin rekrutacji