Be included! – Deaf young people at the labour market

Logo projektu Be included. Dwie kamienne dłonie stykające się palcami wskazującymi.W krajach UE jest około 500 000 niesłyszących młodych ludzi. Ich aspiracje zawodowe nie różnią się od tych, które posiadają słyszący młodzi ludzie. Jednak przeszkody, które muszą pokonać młodzi ludzie z dysfunkcjami słuchu, aby osiągnąć swoje zawodowe cele, są znacznie większe. Istnieje wiele narzędzi pomagających młodym ludziom skutecznie wejść na rynek pracy. Niestety większość z narzędzi, technik, materiałów skierowanych dl młodych ludzi, nie jest dostosowana do potrzeb osób niesłyszących lub słabo słyszących: teksty są zbyt skomplikowane i zbyt długie; filmy nie mają odpowiednich napisów; podawane przykłady, proponowane narzędzia są nieodpowiednie lub niedostępne dla głuchych; doradcy zawodowi , mentorzy, trenerzy mają niewielkie lub żadne doświadczenie z osobami głuchymi.

Projekt “Be included!” jest skierowany przede wszystkim do głuchej młodzieży oraz do doradców zawodowych, którzy pracują lub chcieliby pracować z głuchą młodzieżą. Chcielibyśmy również, aby projekt wywarł wpływ na ludzi ze środowiska młodych głuchych i pokazał im, że warto wspierać głuchą młodzież w ich zawodowych aspiracjach.

Cele projektu

Głównym celem projektu “Be included!” jest zmiana postaw niesłyszącej młodzieży, pomoc w przekonaniu, że młodzi niesłyszący ludzie mieć wpływ na swój rozwój zawodowy i są w stanie przezwyciężyć przeszkody i funkcjonować w każdym profesjonalnym środowisku, którego częścią chcą być.

Realizacja projektu przyczyni się również do:

 • Zmiany postaw niesłyszącej młodzieży i zwiększenia chęci uczestnictwa w coraz większej liczbie działań;
 • Zmiany postawy niesłyszącej młodzieży i zwiększenia zainteresowania wejściem na rynek pracy;
 • Wzrostu zainteresowania niesłyszącej młodzieży swoim rozwojem zawodowym;
 • Zwiększenia zainteresowania niesłyszącej młodzieży poznaniem ludzi z innych krajów;
 • Zwiększenia ciekawości niesłyszącej młodzieży w zakresie współdziałania z osobami słyszącymi
 • Podniesienia samooceny i zwiększania pewności siebie przynajmniej wśród młodzieży bezpośrednio zaangażowanej w działania projektowe (konsultacje, warsztaty);
 • Zmiany podejścia doradców zawodowych do pracy z osobami niesłyszącymi (spadek poziomu lęku);
 • Stworzenia bazy dla międzynarodowej współpracy organizacji i osób pracujących z osobami niesłyszącymi;
 • zwiększania świadomości ludzi ze środowiska niesłyszących na temat znaczenia rozwoju zawodowego i integracji społecznej młodzieży niesłyszącej.

Podczas wszystkich działań projektowych planowane jest:

 • Przygotowanie co najmniej 30 filmów jako w 3 językach
 • Przygotowanie 4 wersji językowych wytycznych dla doradców zawodowych. Wydrukowanie co najmniej 400 kopii (100 w każdym języku)osobami niesłyszącymi, które pracują zawodowo
 • Przeszkolenie co najmniej 30 doradców zawodowych podczas jednego 7-dniowego szkolenia
 • Zorganizowanie warsztatów dla co najmniej 30 niesłyszących młodych ludzi z krajów partnerskich (8 dni warsztatów).
 • Przetestowanie rezultatów opracowanych w ramach projektu przez co najmniej 60 niesłyszących młodych ludzi z krajów partnerskich.

Szczegółowe informacje o Projekcie znajdują się na stronie www: https://wspaerasmus.wixsite.com/beincluded

Projekt jest finansowany ze środków Programu Erasmus+, Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne, sektor Szkolnictwo Wyższe.

> > AKTUALNOŚCI PROJEKTOWE < < <
> W dniu 15 października 2018 w siedzibie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie odbyło się pierwsze spotkanie Partnerów Projektu

> W dniu 10 maja 2019 w Turynie, w siedzibie Partnera z Włoch, odbyło się kolejne międzynarodowe spotkanie Partnerów Projektu.

 > Prezentujemy Państwu jeden z filmów będących częścią serii “Me and labour market” pod tytułem “First working days. How successfully enter the new working environment”

Skip to content