Program Praktyk Zawodowych – I edycja

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie została wybrana do dofinansowania realizacji praktyk zawodowych w ramach projektu pt.
„Program Praktyk Zawodowych”  realizowanym we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uczestnikami praktyk zawodowych w ramach projektu będą studenci II i III roku –  wszystkich kierunków studiów, trybu stacjonarnego i niestacjonarnych.

Rekrutacja wśród studentów będzie prowadzona z uwzględnieniem ilości miejsc przeznaczonych dla wybranych, najlepszych 80 studentów na poszczególnych kierunkach:

Przewidywana ilość praktykantów danego kierunku:

 • Administracja –5 osób
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 5 osób
 • Finanse i rachunkowość – 7 osób
 • Stosunki międzynarodowe – 6 osób
 • Zarządzanie – 16 osób
 • Socjologia – 5 osób
 • Architektura – 5 osób
 • Informatyka – 18 osób
 • Gospodarka Przestrzenna – 5 osób
 • Transport – 8 osób

Pierwszeństwo mają osoby z najwyższą średnią na kierunku, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. W przypadku jednakowej ilości punktów liczy się kolejność zgłoszenia.

W przypadku przekroczenia limitu osób na kierunku, pierwszeństwo mają Studenci III roku.

Forma realizacji stażu będzie uzgadniania z Firmą i Praktykantem – praktyka trwa 6 m-cy

Student będzie miał prawo do wyboru  miejsca praktyki z listy przygotowanej przez uczelnię lub samodzielnie wyszukać miejsce praktyki na zasadach i w terminie określonym przez uczelnię.

WSPARCIE DLA PRAKTYKANTÓW:

 • Stypendium dla studenta w 5 równych comiesięcznych częściach (wypłacane po każdym miesiącu zrealizowanych praktyk począwszy od 2 do 6 miesiąca – 2300,00 netto.  
 • Dodatkowe koszty ponoszone przez studentów np. koszty dojazdu na praktykę, ubezpieczenia) 
 • Kwota maksymalnie 2000,00 brutto na jednego studenta przeznaczona na koszty ponoszone przez studenta na wydatki związane z przygotowaniem pracy dyplomowej (np. nabycie dodatkowej literatur, prowadzenie dodatkowych badań – materiały po zakończeniu programu praktyk zostaną przekazane na potrzeby WSPA) 

Wynagrodzenie otrzymują także opiekunowie stażysty w danej firmie: Koszt wynagrodzenia opiekuna jednego  studenta ze strony pracodawcy wynosi 1 000,00 zł brutto miesięcznie przez okres 3 miesięcy od 4 do 6 miesiąca praktyk.

Kwota wynagrodzenia dla tego opiekuna może wynieść maksymalnie 5 000,00 zł brutto miesięcznie, co oznacza, że jedna osoba może być opiekunem maksymalnie 5 studentów.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Aleksandra Gospodarek – Biuro Karier

tel. 81 452 94 12

oraz Hanna Kulpa – Dział Projektów – pok. 309

tel. 81 452 94 15

mail: bk.program@wspa.pl

Zgłoszenie studenta, można  przesłać w wersji elektronicznej na adres

bk.program@wspa.pl 

(a potem przynieść wersję papierową)

lub złożyć osobiście w pokoju 315 od poniedziałku do piątku godz. 9.00- 14.00

Pliki do pobrania

PPZ – Zgłoszenie studenta

PPZ – Zgłoszenie firmy

PPZ – Regulamin praktyk

PPZ – Regulamin rekrutacji Praktykantów

PPZ – Regulamin rekrutacji uczelnianych opiekunów

PPZ – Regulamin wyboru instytucji przyjmujących na praktykę

Skip to content