fbpx

WySPA młodych odkrywców

WSPA w Lublinie na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju realizuje projekt “WySPA młodych odkrywców” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Termin realizacji projektu: od 01.06.2018 – 30.11.2019

Wartość dofinansowania: 451 213,92 zł.

Celem projektu “WySPA młodych odkrywców” jest zwiększenie zaangażowania Uczelni w realizację 3 misji jako formy aktywności społecznej poprzez organizację działań dydaktycznych służących podniesieniu kompetencji i umiejętności 80 uczniów szkół podstawowych (w tym 45 dziewczynek) w wieku 6/7 – 11/12 lat, w zakresie umiejętności matematyczno-przyrodniczych, posługiwania się językami obcymi, ICT, kreatywności, innowacyjności, krytycznego myślenia, przedsiębiorczości, pracy zespołowej i umiejętności rozwiązywania problemów poprzez uczestnictwo w opracowanym programie kształcenia i realizacji zajęć dydaktycznych z niego wynikających oraz podniesienie poziomu kompetencji wychowawczych i społecznych 120 rodziców/opiekunów prawnych (os.dorosłych) (80K) w ciągu 18 miesięcy.

Rekrutacja w okresie od 06.2018 – 11.2018 r.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego i dostarczenie go w oryginale do Biura projektu (ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin III piętro pok. 309 lub przesłanie pocztą lub zostawienie na recepcji przy ulicy Bursaki (parter z dopiskiem Projekty). Obowiązuje limit miejsc.

Zapraszamy do bezpłatnego udziału:
  • uczniów szkół podstawowych – w tym 45 dziewczynek, w wieku 6/7 – 11/12 lat (klasy I-VI)
  • osoby dorosłe – rodziców (może być 2 os. do 1 dziecka np.; tata i mama) uczestniczących w zajęciach służących rozwojowi kompetencji wychowawczych oraz społecznych, w tym rodzice uczniów uczestniczących w projekcie
OFERUJEMY BEZPŁATNY UDZIAŁ W ZAJĘCIACH i WYJAZDACH:
  1. WySPA Matematyki – umiejętności matematyczno-przyrodnicze (2h/tydzień) – zajęcia matematyczno-przyrodnicze pozalekcyjne wykorzystujące m.in.: Matematyczne Stacje Badawcze (MSB)
  2. WySPA języków – umiejętność posługiwania się językiem obcym – język angielski (2h/tydzień) z wykorzystaniem Story Time
  3. WySPA ICT – zajęcia informatyczne (2h/tydzień)
  4. Warsztaty teatralne (4 gr. x śr. 20 os. x 60h = 120h – śr. 1 spot. / miesiąc).
  5. Letnia szkoła Innowacji – zajęcia dla chętnych w szczególnie dla uczniów zdolnych (60h) w trakcie wakacji – (po 6h/dzień – 10 spot.) JA NIE SERFUJĘ! JA PROGRAMUJĘ!,
  6. wyjazd edukacyjny (do Centrum Nauki Kopernik) dla 80 uczniów (opłacony transport, opieka, wyżywienie).
  7. szkolny konkurs wiedzy z nagrodami dla uczniów (finał 06/07.2019) Zajęcia w sal dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Rodziców zapraszamy na szkolenie obejmujące kształtowanie kompetencji społecznych i wychowawczych czyli wszystkie pozytywne umiejętności,
które wspierają nas rodziców w pełnieniu roli rodzica. Zajęcia w trakcie trwania zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, i/lub weekendowo w wymiarze 48h
szkol., 6 gr x 48h = 288h.

PARTNERZY W PROJEKCIE:

Firma INTEGRAL ARKA Sp. z o.o. powstała na podstawie aktu notarialnego 24.09.2015 roku, wpis do KRS uzyskała 30.12. 2015 roku. Prowadzi działalność edukacyjną od 31.03.2016 roku. Aktualnie firma jest organem prowadzącym:
1. Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych ARKA mieszczącej się w Chełmie przy ul. Wojsławickiej 8a,
2. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne ARKA PRZYSZŁOŚCI w Chełmie przy ul. 11-ego listopada 2,
3. Niepubliczną Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną ARKA PRZYSZŁOŚCI w Chełmie przy ul. Wojsławickiej 8 a,
4. Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ARKA NASZ DOM w Chełmie przy ul. Wojsławickiej 8a,

Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ARKA NASZ DOM rozpoczęła swą działalność od 01 września 2016 roku z myślą o edukacji i rewalidacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim, uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem w tym zespołem Aspergera oraz niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, słabosłyszących, niesłyszących, słabowidzących, niewidomych z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją.

Stowarzyszenie POSTIS
Organizacja pozarządowa zaangażowana w opracowywanie innowacyjnych programów kształcenia i realizacji zajęć dydaktycznych : Mamo, tato co wy na to? – innowacyjny program wychowania przedszkolnego. Realizacja projektu, którego celem było stworzenie programu nauczania wychowania przedszkolnego (obejmującego 3 moduły – dla 3,4 i 5-latków) z
wykorzystaniem TIK, obejmującego zagadnienia związane z ekonomią, przedsiębiorczością, ekologią, rozwojem społecznym i techniką a następnie wdrożenie go w 3 przedszkolach w woj. Lubelskim.

ACE – aktywna, kreatywna i przedsiębiorcza młodzież – innowacyjne programy kształcenia w obrębie przedsiębiorczości i ekonomii Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia Celem głównym było: podniesienie poziomu umiejętności praktycznych pozwalających na zastosowanie wiedzy ekonomicznej w życiu codziennym (w szczególności na rynku pracy) wśród 360 (158 kobiet) uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego i podkarpackiego w ciągu 20 mcy poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie 4 innowacyjnych programów nauczania.

Formularz Rekrutacyjny

Plany zajęć

Zajęcia dla rodziców:

harmonogram szkolenia GR 1

harmonogram szkolenia GR 2

harmonogram szkolenia GR 3

harmonogram szkolenia gr 2 Lublin

harmonogram szkolenia gr 3 Lublin

REGULAMIN KONKURSU

Od 1 lipca 2019 rozpoczynają się zajęcia w ramach Letniej Szkoły Innowacji. Poniżej prezentujemy harmonogramy zajęć.

Letnia Szkoła Innowacji – Harmonogram

Skip to content