fbpx

WySPA kwalfikacji i umiejętności – zintegrowany program rozwoju uczelni

WySPA kwalfikacji i umiejętności – zintegrowany program rozwoju uczelni realizowany

od 01.04.2018 do 30.09.2022

“WySPA kwalifikacji i umiejętności – zintegrowany program rozwoju uczelni” opiera się na dogłębnej analizie SWOT Uczelni, której wyniki wskazały kierunki opracowania kompleksowego zintegrowanego programu jej rozwoju. Znalazły one odniesienie w niniejszym projekcie. Zakład on kilka równorzędnych ścieżek obejmujących z jednej strony: modyfikację i opracowanie program kształcenia na kierunku Transport poprzez uruchomienie nowej ścieżki kształcenia “Systemy bezzałogowe w transporcie” (20 U), która to ścieżka odpowiada na potrzeby społeczno-gospodarcze zarówno na poziomie krajowym jak i lokalnym, uruchomienie i realizację w języku angielskim programu kształcenia na kierunku Architektura. Z drugiej strony natomiast projekt skupia się na bezpośrednim wsparciu (175 S) studentów ostatnich 4 semestrów poprzez realizację programów rozwoju kompetencji (informatycznych, językowych, komunikacyjnych, zawodowych i analitycznych) opartych o certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji (Inżynieria projektowania komputerowego CAD2 CAD3, Administrator sieci CISO, EBC*L) oraz zajęcia w zespołach projektowych. Te działania będą wsparte poprzez działalność Akademickiego Biura Karier (350 porad), oraz systemowy rozwój Uczelni w postaci doskonalenia kadry dydaktycznej  i zarządczo-administracyjnej oraz zakup i wdrożenie informatycznego narzędzia do zarządzania uczelnią, która wpłynie na poprawę jakości działania i kształcenia.

I MODUŁ – Programów kształcenia (dla nowych studentów) (od 09/10.2018)

1.   DARMOWE studia anglojęzyczne  dla 20 osób, w tym min. 10 cudzoziemców.

realizacja programu kształcenia w języku obcym skierowanego zarówno do studentów z Polski jak i cudzoziemców – obejmujący 7 semestrów (cały cykl kształcenia).

2.  DARMOWE STUDIA w język polskim na TRANSPORCIE – ścieżka kształcenia „Systemy bezzałogowe”

Opracowana zostanie nowa ścieżka kształcenia “SYSTEMY BEZZAŁOGOWE W TRANSPORCIE” na kierunku Transport, która obejmie 20 studentów/ek (3K;17M) WNK – kierunek Transport (profil praktyczny) obejmujący 7 semestrów (cały cykl kształcenia)

II MODUŁ – Podnoszenie kwalifikacji (dla studentów II i III roku)
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych, certyfikowanych szkoleń dedykowanych studentom WSPA.

Rekrutacja trwa! Ilość miejsc ograniczona!

Zapisy przyjmujemy w Dziale Projektów – pokój 309 i 313.

05. 2018 – 07.2019 (I edycja),

10.2019 – 07.2020 (II edycja),

10.2020 – 07.2021 (III edycja)

Wsparciem zostaną objęci studenci, którym do zakończenia kształcenia pozostają maksymalnie 4 semestry. Kierunek Administracja (A): 5 os. (4K), Dziennikarstwo (DZ): 10 os. (8k), Finanse i rachunkowość (FiR): 20 os. (15k), Stosunki m-dowe (STM): 20 os. (18k), Zarządzanie (Z): 50 os. (20k): (łącznie sem. III/IV 60 os., sem. V/VI: 45 os.) Na WNT: kierunek: Architektura (Ar): 14 os. (5k), kierunek Transport (T): 16 os. (3k), Informatyka (I): 40 os. (8k) : (łącznie sem. III/IV 28 os., sem. V/VI: 32 os., VII: 11 os.).

MODUŁ OBEJMUJE DARMOWE:

ETAP I – BILANS KOMPETENCJI (KD25) (III edycje) – 175 os. (81K) x 4h = 700h. Prowadzi psycholog i/lub doradca zawodowy

– Wstępny (350h)

– Końcowy (350h)

ETAP II – Podnoszenie kompetencji, kwalifikacji (co najmniej 2 spośród kompetencji/kwalifikacji wskazanych w KD23).

1. językowe – 175 os. 81k. Practical English training, szkolenie z metodą projektową w celu synergii nauki jęz. ang (słownictwa fachowego) i umiejętności pracy zespołowej plus symulacja rozmowy kwalifikacyjnej po ang. z udziałem praktyków. Szkolenie zakończenia egzaminem (przed-testy wstępne) i certyfikacją wg standardu TOIEC/TELC/równoważnego, oraz indywidualne konwersacje z native speakerem.

2. zawodowe – certyfikowane szkol. prowadzące do uzyskania kwalifikacji i/lub zajęcia warsztatowe kształtowania kompetencje (KD24), (wg standardu VCC/równoważnego) dla U (84os):

a) INŻYNIERIA PROJEKTOWANIA KOMPUTEROWEGO CAD2Di3D,

b) ADMINISTRATOR SIECI CISCO,

c) Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych EBC*L przygot. do egzaminu i uzyskania certyfikatu EBC*L

– powstaną zespoły projektowe (18 zespołów projektowych)

3. wizyty studyjne u pracodawców – interdyscyplinarna wizyta studyjna dla 175 os, , 2-dniowa wzmacniająca kompleksowo i łącznie uwzględnione w P kompetencje: komunikacyjne, przedsiębiorczość, zawodowe.

4. informatyczne (60 os.)

a) Nauka programowania i język Java

b) Programowanie w języku C++

5. komunikacyjne – Trening komunikacyjny – zajęcia praktyczne w formie projektowej, w tym zespołów projektowych

MODUŁ III WySPA aktywności zawodowej

I. DIAGNOZA KOMPETENCJI U/ INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAW. – z zastosowaniem narzędzi do badania komp. 300 usług (PESEL) Poradnictwo indywidualne obejmuje 6-15 h pracy indywidualnej z U – śr. 10 h/os. ; indywidualne spotkania, warunki zapewniające poufność; kompleksowe wsparcie prowadzące do rozwiązania problemu zawodowego;

II. PORADNICTWO W ZAKRESIE ZAKŁADANIA DZIAŁ GOSPODARCZEJ I KREOWANIA POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH

a) praca indywidualna z U – śr. 5 h; indywidualne spotkania, warunki zapewniające poufność; kompleksowe wsparcie prowadzące do rozwiązania problemu.;

b) organizowanie spotkań z pracodawcami 2/kwartał = 16 szt we współpracy z organizacją pracodawców (LEWIATAN) i NGO – współpraca biura karier WSPA z instytucjami rynku pracy oraz równolegle z NGO i organ. pracodawców.

III. GROMADZENIE, AKTUALIZACJA I PRZEKAZYWANIE U INFORMACJI O RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCIACH PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH. Uczelnia uzyska wiedzę o zawodowych losach absolwentów uczestnicz. w P w ciągu 12 mcy po zakończeniu przez nich kształcenia.

IV.UDZIAŁ W TARGACH PRACY: 3* rok=6; współorganizacja z pracodawcami i NGO akademickich targów pracy 1/rok=4; współpraca przy organizacji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery:1/rok=4; współpraca przy monitorowaniu losów absolwenta;

MODUŁ IV – WySPA zarządzania – zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego (dla pracowników WSPA)

– darmowe szkolenia i studia podyplomowe

Ścieżka 1 – kompetencje dydaktyczne pracowników WSPA – zdobyte przez kadrę kompetencje zostaną wykorzystane w ramach prowadzonych zajęć ze studentami przez co najmniej jeden semestr.

– umiejętności dydaktyczne

 • Grafic Recording
 • Kreatywność a efektywność innowacyjność w pracy indywidualnej i zespołowej
 • Tworzenie modeli biznesowych metodą Business Model Canvas
 • Warsztaty prawidłowej emisji, estetyki i higieny głosu,

– umiejętności informatyczne

 • Cloudera Data Analyst Training: Using Pig, Hive, and Impala with Hadoop
 • Zaawansowane wykorzystanie platformy e-learningowej w procesie kształcenia

– prowadzenie dydaktyki w języku obcym

 • Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu C1
 • Branżowe kursy języka ang. podnoszące kompetencje dydaktyczne, prowadzone przez lektorów i natives spikerów
 • Zajęcia z lektorem -275 godz., Zajęcia z natives spikerami 150 godz.

– zarządzanie informacją

 • Zarządzanie informacją i przepływem informacj

Ścieżka 2 – kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnej WSPA

– zarządzanie zespołem

 • studia podyplomowe: Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • szkol. Zarządzanie zespołem, motywowanie i przywództwo
 • studia MBA

– zarządzanie finansami

 • studia podyplomowe – Zarządzanie i rachunkowość

W opracował również katalog szkoleń do wyboru, które zostaną dobrane po indywidualnej analizie kompetencyjnej (minimum 16h).

 • Akademia Menedżera
 • Zarządzanie i współpraca w zespole (AT)
 • Skuteczny lider. Klucz do działań z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
 • Będę menedżerem
 • Autoprezentacja. Prowadzenie narad i spotkań biznesowych
 • Coaching menedżerski
 • Nowoczesne motywowanie pracowników
 • Komunikacja w przywództwie
 • Praktyczny trening menedżerski
 • Skuteczna komunikacja w pracy finansisty
 • Przywództwo. Praktyczne narzędzia budowania pozycji lidera
 • Kreatywność. Twórcze rozwiązywanie problemów biznesowych

Regulamin uczestnictwa w Projekcie WySPA kwalifikacji i umiejętności – zintegrowany program rozwoju uczelni

Kwestionariusz rekrutacyjny

Ankieta Kandydata

Załącznik Samoocena-kompetencji-standardowych

Plany zajęć semestr 2019/2020

Transport – Systemy bezzałgowe – st II – semestr zimowy

Architektura w języku angielskim Architecture III semester

INFORMACJA!

Egzamin TGLS w ramach projektu „WySPA kwalifikacji i umiejętności – zintegrowany program rozwoju uczelni” dla Uczestników Kursu  języka angielskiego przygotowującego do egzaminu na poziomie C1 odbędzie się w dniu 23.01.2020r. od godziny 16:00 w Sali 120 na terenie WSPA w Lublinie.

Skip to content