Program Praktyk Zawodowych” – edycja III

Program Praktyk Zawodowych – 6 miesięcy płatnych praktyk dla najlepszych studentów II i III  roku

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie została wybrana do dofinansowania realizacji praktyk zawodowych w ramach projektu pt. „Program Praktyk Zawodowych” – edycja III realizowanym we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uczestnikami praktyk zawodowych w ramach projektu będą studenci II i III roku –  wszystkich kierunków studiów, trybu stacjonarnego i niestacjonarnych.

Rekrutacja wśród studentów będzie prowadzona z uwzględnieniem ilości miejsc przeznaczonych dla wybranych, najlepszych 50 studentów na poszczególnych kierunkach:

Przewidywana ilość praktykantów danego kierunku:

 • 1.  Administracja

  5

  2. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  5

  3. Finanse i rachunkowość

  5

  4.  Stosunki międzynarodowe

  5

  5. Zarządzanie

  5

  6. Socjologia licencjacka

  5

  7.  Architektura

  5

  8. Informatyka

  5

  9. Gospodarka Przestrzenna

  5

  10. Transport

  5

Pierwszeństwo mają osoby z najwyższą średnią na kierunku, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. W przypadku jednakowej ilości punktów liczy się kolejność zgłoszenia.

W przypadku przekroczenia limitu osób na kierunku, pierwszeństwo mają Studenci III roku.

Forma realizacji stażu będzie uzgadniania z Firmą i Praktykantem – praktyka trwa 6 m-cy

Student będzie miał prawo do wyboru  miejsca praktyki z listy przygotowanej przez uczelnię lub samodzielnie wyszukać miejsce praktyki na zasadach i w terminie określonym przez uczelnię.

WSPARCIE DLA PRAKTYKANTÓW:

 • Stypendium dla studenta w 5 równych comiesięcznych częściach (wypłacane po każdym miesiącu zrealizowanych praktyk począwszy od 2 do 6 miesiąca – 2 300,00 netto.  
 • Dodatkowe koszty ponoszone przez studentów np. koszty dojazdu na praktykę, ubezpieczenia) 
 • Kwota maksymalnie 2 000,00 brutto na jednego studenta przeznaczona na koszty ponoszone przez studenta na wydatki związane z przygotowaniem pracy dyplomowej (np. nabycie dodatkowej literatur, prowadzenie dodatkowych badań – materiały po zakończeniu programu praktyk zostaną przekazane na potrzeby WSPA) 

Wynagrodzenie otrzymują także opiekunowie stażysty w danej firmie: Koszt wynagrodzenia opiekuna jednego  studenta ze strony pracodawcy wynosi 1 000,00 zł brutto miesięcznie przez okres 3 miesięcy od 4 do 6 miesiąca praktyk.

Kwota wynagrodzenia dla tego opiekuna może wynieść maksymalnie     aż 5 000,00 zł brutto miesięcznie, co oznacza, że jedna osoba może być opiekunem maksymalnie 5 studentów.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Patrycja Grabowska – Dział Projektów

tel. 81 452 94 15

mail: p.grabowska@old.wspa.pl

Zgłoszenie studenta, można  przesłać w wersji elektronicznej na adres

p.grabowska@old.wspa.pl

(a potem przynieść wersję papierową)

lub złożyć osobiście w pokoju 309 od poniedziałku do czwartku godz. 10.00- 14.00

ZAPRASZAMY PRACODAWCÓW DO ZGŁASZANIA OFERT NA PRZYJĘCIE STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ogłasza rekrutację instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów WSPA w Lublinie, prowadzone w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci WSPA w Lublinie będą uczestniczyć w programie pilotażowych praktyk zawodowych, realizowanych od 05.09.2017 r. do 31.01.2019 r.

Wniosek o udział w projekcie (Zgłoszenie firmy – formularz poniżej do pobrania), podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania instytucji i składania oświadczeń woli, należy złożyć w Biurze Projektu (Kancelaria WSPA w Lublinie) lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 30.09.2018 r. do godz. 16.00. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Zgłoszenie, można  przesłać w wersji elektronicznej na adres

p.grabowska@old.wspa.pl (a potem dostarczyć wersję papierową)

lub złożyć osobiście w pokoju 309 od poniedziałku do czwartku godz. 10.00- 14.00

PPZ -Zgłoszenie studenta

PPZ -Zgłoszenie firmy

PPZ – Regulamin rekrutacji Praktykantów

PPZ – Regulamin rekrutacji uczelnianych opiekunów

PPZ – Regulamin wyboru instytucji przyjmujących na praktykę

Skip to content