Be included! – Deaf young people at the labour market

W krajach UE jest około 500 000 niesłyszących młodych ludzi. Ich aspiracje zawodowe nie różnią się od tych, które posiadają słyszący młodzi ludzie. Jednak przeszkody, które muszą pokonać młodzi ludzie z dysfunkcjami słuchu, aby osiągnąć swoje zawodowe cele, są znacznie większe. Istnieje wiele narzędzi pomagających młodym ludziom skutecznie wejść na rynek pracy. Niestety większość z narzędzi, technik, materiałów skierowanych dl młodych ludzi, nie jest dostosowana do potrzeb osób niesłyszących lub słabo słyszących: teksty są zbyt skomplikowane i zbyt długie; filmy nie mają odpowiednich napisów; podawane przykłady, proponowane narzędzia są nieodpowiednie lub niedostępne dla głuchych; doradcy zawodowi , mentorzy, trenerzy mają niewielkie lub żadne doświadczenie z osobami głuchymi.

Projekt “Be included!” jest skierowany przede wszystkim do głuchej młodzieży oraz do doradców zawodowych, którzy pracują lub chcieliby pracować z głuchą młodzieżą. Chcielibyśmy również, aby projekt wywarł wpływ na ludzi ze środowiska młodych głuchych i pokazał im, że warto wspierać głuchą młodzież w ich zawodowych aspiracjach.

Cele projektu

Głównym celem projektu “Be included!” jest zmiana postaw niesłyszącej młodzieży, pomoc w przekonaniu, że młodzi niesłyszący ludzie mieć wpływ na swój rozwój zawodowy i są w stanie przezwyciężyć przeszkody i funkcjonować w każdym profesjonalnym środowisku, którego częścią chcą być.

Realizacja projektu przyczyni się również do:

 • Zmiany postaw niesłyszącej młodzieży i zwiększenia chęci uczestnictwa w coraz większej liczbie działań;
 • Zmiany postawy niesłyszącej młodzieży i zwiększenia zainteresowania wejściem na rynek pracy;
 • Wzrostu zainteresowania niesłyszącej młodzieży swoim rozwojem zawodowym;
 • Zwiększenia zainteresowania niesłyszącej młodzieży poznaniem ludzi z innych krajów;
 • Zwiększenia ciekawości niesłyszącej młodzieży w zakresie współdziałania z osobami słyszącymi
 • Podniesienia samooceny i zwiększania pewności siebie przynajmniej wśród młodzieży bezpośrednio zaangażowanej w działania projektowe (konsultacje, warsztaty);
 • Zmiany podejścia doradców zawodowych do pracy z osobami niesłyszącymi (spadek poziomu lęku);
 • Stworzenia bazy dla międzynarodowej współpracy organizacji i osób pracujących z osobami niesłyszącymi;
 • zwiększania świadomości ludzi ze środowiska niesłyszących na temat znaczenia rozwoju zawodowego i integracji społecznej młodzieży niesłyszącej.

Podczas wszystkich działań projektowych planowane jest:

 • Przygotowanie co najmniej 30 filmów jako w 3 językach
 • Przygotowanie 4 wersji językowych wytycznych dla doradców zawodowych. Wydrukowanie co najmniej 400 kopii (100 w każdym języku)osobami niesłyszącymi, które pracują zawodowo
 • Przeszkolenie co najmniej 30 doradców zawodowych podczas jednego 7-dniowego szkolenia
 • Zorganizowanie warsztatów dla co najmniej 30 niesłyszących młodych ludzi z krajów partnerskich (8 dni warsztatów).
 • Przetestowanie rezultatów opracowanych w ramach projektu przez co najmniej 60 niesłyszących młodych ludzi z krajów partnerskich.

Szczegółowe informacje o Projekcie znajdują się na stronie www: https://wspaerasmus.wixsite.com/beincluded

Projekt jest finansowany ze środków Programu Erasmus+, Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne, sektor Szkolnictwo Wyższe.

 

> > AKTUALNOŚCI PROJEKTOWE < < <
> W dniu 15 października 2018 w siedzibie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie odbyło się pierwsze spotkanie Partnerów Projektu

> W dniu 10 maja 2019 w Turynie, w siedzibie Partnera z Włoch, odbyło się kolejne międzynarodowe spotkanie Partnerów Projektu.

 > Prezentujemy Państwu jeden z filmów będących częścią serii “Me and labour market” pod tytułem “First working days. How successfully enter the new working environment”

Skip to content