fbpx

Praca dyplomowa i obrona

Dziekanat - Praca dyplomowa i obrona

Informacje ogólne:

Na ostatnim roku studiów student jest zobowiązany przygotować i obronić pracę dyplomową. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest:

 1. zdanie egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz praktyk zawodowych – przewidzianych w programie kształcenia, tzn. uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS,
 2. uzyskanie ocen co najmniej dostatecznych z pracy dyplomowej,
 3. złożenia pracy dyplomowej oraz kompletu wymaganych dokumentów w dziekanacie najpóźniej do dnia:
 • 31 stycznia (w przypadku studentów kończących studia w semestrze zimowym),
 • 31 lipca (w przypadku studentów kończących studia w semestrze letnim).

Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego zobowiązani są złożyć w Dziekanacie Studiów Wyższych co najmniej 14 dni roboczych przed wyznaczonym terminem egzaminu:

 • kartę obiegową,
 • 2 egzemplarze pracy dyplomowej w miękkiej oprawie (termobindowane) drukowane dwustronnie,
 • 2 płyty CD z nagranymi egzemplarzami pracy dyplomowej – zgodnymi z wersją drukowaną,
 • dowód wniesienia opłaty w wysokości 60 zł – w tytule przelewu należy wpisać „opłata za wydanie dyplomu”;
 • konieczność wgrania pracy dyplomowej do archiwum prac dyplomowych na platformie puw.wspa.pl

Dodatkowo studenci, którzy chcą aby w suplemencie do dyplomu umieszczone były informacje o dodatkowych osiągnięciach np. nagrody, członkostwo w samorządzie studenckim, praca w kole naukowym itp. – muszą dostarczyć dokument potwierdzający ten fakt.

Obowiązujący wzór strony tytułowej do pracy dyplomowej oraz oświadczenie o samodzielności jej napisania (które należy umieścić przed spisem treści) znajdują na stronie internetowej Uczelni w plikach do pobrania.

Pracownicy Dziekanatu Studiów Wyższych przyjmują wyłącznie prace dyplomowe podpisane przez promotora.

Każda praca dyplomowa podlega ocenie promotora i jednego recenzenta. Recenzentem pracy dyplomowej może być, zatwierdzony przez Dziekana Kierunku, specjalista z danej problematyki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. Ocena pracy dyplomowej dokonana przez promotora i recenzenta powinna zostać przygotowana i złożona w Dziekanacie Studiów Wyższych co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą obrony. Egzamin dyplomowy odbywa się przed co najmniej trzy osobową komisją, w skład której wchodzą; Dziekan Kierunku lub osoba przez niego wskazana jako przewodniczący komisji, promotor oraz recenzent. Termin egzaminu dyplomowego wyznacza przewodniczący komisji i informuje pozostałych członków komisji o wyznaczonym terminie egzaminu za pośrednictwem pracowników Dziekanatu Studiów Wyższych. Egzamin dyplomowy odbywa się na terenie Uczelni, w terminie nieprzekraczającym 2 miesięcy od daty złożenia pracy.

Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części:

 • w części pierwszej student dokonuje krótkiej prezentacji pracy dyplomowej,
 • w części drugiej student odpowiada na 3 pytania.

Zakres obszarów tematycznych pytań jest dostosowany do toku i programu studiów, które ukończył student i nie może obejmować pytań z przedmiotów, które nie wystąpiły w programie studiów kończonych przez zdającego. Szczegółowy zakres tematyczny zagadnień na egzamin dyplomowy znajduje się na stronie internetowej Uczelni w zakładce „Zagadnienia na egzamin dyplomowy”.

Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym. Data złożenia egzaminu dyplomowego jest datą ukończenia studiów. Uczelnia zobowiązana jest wystawić dyplom w ciągu 30 dni od daty obrony.

Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej

Jeżeli student nie jest w stanie złożyć pracy dyplomowej w terminie do dnia:

 • 31 stycznia (w przypadku studentów kończących studia w semestrze zimowym),
 • 31 lipca (w przypadku studentów kończących studia w semestrze letnim):
 • w uzasadnionych przypadkach Dziekan Kierunku na wniosek studenta poparty przez promotora może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej max. o 5 miesięcy,
 • w szczególnych przypadkach Dziekan Kierunku może wyrazić zgodę na opracowanie i obronę pracy dyplomowej w indywidualnym trybie i terminie.

Student, który nie złoży pracy dyplomowej lub podania do Dziekana Kierunku o przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej do dnia:

 • 31 stycznia (w przypadku studentów kończących studia w semestrze zimowym) zostaje skreślony z listy studentów z dniem 1 lutego
 • 31 lipca (w przypadku studentów kończących studia w semestrze letnim) zostaje skreślony z listy studentów z dniem 1 sierpnia,

nie tracąc prawa do złożenia pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego w ciągu roku od daty skreślenia z listy studentów.

Możliwość złożenia pracy dyplomowej w ciągu roku od daty skreślenia dotyczy jedynie osób, które uzyskały wszystkie zaliczenia w toku studiów. W przypadku niezłożenia pracy w ciągu roku od daty skreślenia z listy studentów, student traci prawo do egzaminu dyplomowego.

Student może wznowić studia w ciągu następnych 5 lat, uzupełniając różnice programowe.

Praca dyplomowa w języku obcym

Praca przygotowana w języku obcym powinna posiadać przetłumaczone na język polski:

 • Tytuł pracy umieszczony pod tytułem oryginalnym,
 • Podpisy pod rysunkami i tabelami,
 • Spis treści,
 • Streszczenie głównych tez pracy w języku polskim, o objętości 10% pracy bez rysunków i tabel, umieszczone w sposób trwały na końcu pracy.

Za zgodą Dziekana Kierunku na pisemny wniosek studenta, zaopiniowany przez promotora, przeprowadzenie egzaminu dyplomowego może odbyć się w języku pracy dyplomowej.

Pozostałe warunki przeprowadzania egzaminu dyplomowego w języku obcym są takie same jak w przypadku przeprowadzania egzaminu dyplomowego w języku polskim.

Procedurę dyplomowania szczegółowo opisuje Regulamin Studiów Wyższych WSPA (pełna treść znajduje się TUTAJ)

Procedurę dyplomowania w języku obcym reguluje Zarządzenie Rektora nr 53/R/2012-2013 z dnia 17 maja 2013 roku (pełna treść znajduje się TUTAJ)

Procedurę zdalnego przeprowadzania egzaminów dyplomowych reguluje Zarządzanie Rektora nr 50/R/WSPA/2019-2020 (pełna treść znajduje się TUTAJ)

Poniżej w zakładce „Pliki do pobrania” znajdują się wzory dokumentów związanych z procesem dyplomowania.

Wskazówki do pisania pracy dyplomowej

Zawarte poniżej wskazówki są jedynie zaleceniami! Szczegółowe informacje o tym, jak pisać pracę dyplomową należy uzyskać u swojego promotora.

Zalecenia ogólne

Praca dyplomowa (licencjacka/magisterska)

W pracy dyplomowej autor powinien wykazać umiejętności warsztatowe i redakcyjne: język, właściwy układ, przejrzystość wywodu, umiejętność wykorzystania źródeł, umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy. Wykonana praca ma być materialnym dowodem opanowania umiejętności potrzebnych do pisania prac w zakresie studiowanej dyscypliny. Praca musi być samodzielna. Powinna zawierać istotny wkład własny pracy studenta a nie być tylko kompilacją zebranych materiałów źródłowych. Tworzone aplikacje mogą być wykonane jedynie przy pomocy licencjonowanego lub ogólnie dostępnego, legalnego oprogramowania.

Wstęp powinien zawierać wywód autora o ważności i aktualności tematu pracy oraz przyczynach (uzasadnienie) jego podjęcia przez autora. Maksymalna objętość – 3 strony.

Część teoretyczna pracy powinna obejmować przegląd literatury na wybrany temat i stanowić podstawę do określenia celu, tezy i hipotez badawczych. Do przygotowania tej części pracy powinno zostać wykorzystane minimum 20 pozycji książkowych (wydanych w ostatnim okresie) oraz artykuły z czasopism fachowych i inne źródła.

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska powinna stanowić kompletne rozwiązanie zadania inżynierskiego z wykorzystaniem wiadomości zdobytych w toku studiów. Praca powinna obejmować: sformułowanie założeń co do wybranego zadania inżynierskiego, analizę źródeł oraz dostępnych środków i metod rozwiązania, projekt algorytmu rozwiązania zadania, wyciągnięcie wniosków na podstawie uzyskanych wyników analiz lub eksperymentów.

Objętość pracy dyplomowej

Przyjmuje się na minimum 60 stron (bez załączników), nie określamy granicy górnej objętości.

Praca powinna być napisana przy użyciu edytora Microsoft Word.

Czcionka i marginesy

 • czcionka Times New Roman
 • wielkość czcionki podstawowej to 12 pkt.
 • odstępy między wierszami na 1.5 wiersza
 • marginesy – górny, dolny, prawy – na 2,5cm,
 • lewy margines 3,5 cm,

Tematy prac dyplomowych

Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej powinny być brane pod uwagę:

 • specjalność wybrana przez studenta,
 • zainteresowania studenta,
 • realne możliwości wykonania danej pracy

Promotor akceptuje wybór tematu pracy przez studenta, jej konspekt, plan i na końcu całą pracę. Student ma obowiązek uczestniczenia w seminariach dyplomowych w terminach wyznaczonych przez promotora. Zakończenie seminarium kończy się uzyskaniem wpisu do indeksu.

Zalecenia szczegółowe

Praca dyplomowa powinna składać się z następujących części:

 • strony tytułowej,
 • oświadczenia o samodzielności jej napisania,
 • spisu treści,
 • wstępu,
 • rozdziałów i podrozdziałów,
 • zakończenia.

Strona tytułowa

Zawiera – nazwę uczelni oraz kierunku w ramach, których powstaje praca; imię i nazwisko studenta oraz numer albumu; tytuł pracy dyplomowej (także w języku angielskim), pod czyim kierunkiem praca została napisana, z zaznaczeniem „praca dyplomowa”, promotor; miejsce i rok egzaminu dyplomowego (wzór strony znajduje się w plikach do pobrania na stronie www Uczelni).

Spis treści

W spisie treści umieszcza się wszystkie części składowe pracy dyplomowej w porządku chronologicznym z wyraźnym podziałem na rozdziały i podrozdziały z dokładnym podaniem stron od których się zaczynają.

Wstęp

We wstępie należy umieścić takie elementy jak:

 • sprecyzować temat pracy, wyjaśnić użyte w nim terminy wyjaśnić i uzasadnić aktualność tematu,
 • wyraźnie sformułować cel pracy i przedstawić stawiane tezy,
 • kolejno przedstawić rozdziały wskazując w nich przewodnie myśli.

Rozdziały i podrozdziały

Każdy rozdział zaczyna się od nowej strony, podrozdział zaś może być oddzielony pustym wersem. Tytuł rozdziału oraz jego numer pisany cyfrą rzymską lub arabską winny być wypośrodkowane. Na początku każdego rozdziału należy napisać krótko czego będzie dotyczył.

Zakończenie

Zakończenie pracy stanowi jej podsumowanie. Należy tu umieścić stwierdzenia dotyczące tez pracy i uzasadnienia. Należy tu napisać czy tezy założone we wstępie zostały obalone lub też potwierdzone lub też czy postawione cele zostały zrealizowane w trakcie pisania pracy, czyli krótko należy podsumować wynik tego do czego doszedł autor w rozdziałach i podrozdziałach.

Bibliografia

Pozycje bibliograficzne można spisać alfabetycznie lub też według rodzajów źródeł i mogą to być:

 • akty normatywne, powołując się po raz pierwszy na akt prawny należy ów akt przedstawić w całej okazałości, podając miesiąc pełnym słowem, np. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365). Numer Dz. U. może być podany w tekście podstawowym z użyciem nawiasów lub w postaci przypisu na dole strony. Przy kolejnych powołaniach się na ten sam akt prawny można już stosować formę skróconą, np. Prawo o szkolnictwie wyższym stanowi.
 • książki, powołując się na pozycję książkową należy podać: nazwisko i pierwszą literę imienia autora (autorów); tytuł książki (kursywą); nazwę wydawnictwa; miejsce i rok wydania; numery stron zawierające tekst, na który powołuje się autor pracy dyplomowej. Numery stron muszą być podane w przypadku książek wymienionych w przypisach, obowiązek ten nie dotyczy wykazu literatury (publikacji).
 • artykuły w czasopismach, powołując się na publikacje zamieszczane w czasopismach należy przestrzegać reguł odnoszących się do pozycji książkowych, z następującymi uzupełnieniami: nazwę czasopisma umieszcza się w cudzysłowie, zaś wszystkie wyrazy z nazwy czasopisma (poza spójnikami) należy rozpoczynać dużą literą; po nazwie czasopisma (bez uprzedniego przecinka) należy podać rok wydania; a następnie (po przecinku) numer, zeszyt lub tom; na końcu (po przecinku) podaje się numery stron.
 • źródła internetowe; powołując się na stronę internetową należy po symbolu strony podać datę jej odczytu, czyli odwiedzenia. Przy stronach internetowych ważne jest podanie nazwy strony (jej właściciela) a nie tylko adresu internetowego pozwala to ocenić wiarygodność materiałów zamieszczonych na danej stronie.

W wykazie literatury (publikacji) zaleca się zachowanie kolejności poszczególnych pozycji wyznaczonej przez porządek alfabetyczny, a decyduje o niej pierwsza litera nazwiska autora.

 Inne elementy pracy dyplomowej

Przypisy

W przypisach podaje się informacje o literaturze źródłowej, na którą powołujemy się w pracy, wyjaśnienia i uwagi do tekstu. Przypis powinien znajdować się na stronie tekstu, którego dotyczy. Można również umieszczać przypisy w tekście lub na zakończeniu rozdziału o tym, decyduje promotor. Przypisy mogą być redagowane w różny sposób, ale ich forma obrana w pracy musi być jednolita w całej pracy.

Przypisy w pracach inżynierskich ustala promotor. Preferowana forma odwołań to numer pozycji w spisie zamknięty w nawiasach kwadratowych, np. [1]

Cytaty

Gdy w pracy przytaczamy cudze, oryginalne sformułowania, myśli, wypowiedzi – to wówczas taki tekst jest cytatem – należy wówczas taki tekst opatrzyć przypisem i jeszcze dodatkowo ująć w cudzysłów.

Skróty i symbole

Winno być jak najmniej skrótów, ale jeżeli występują to należy również sporządzić pełny wykaz użytych skrótów, symboli nawet jeżeli są one powszechnie używane.

Tabele, ilustracje, rysunki

Muszą mieć zawsze numer, tytuł oraz źródło pochodzenia, jeżeli jest to tabela czy rysunek własny należy napisać „opracowanie własne”.

Rysunki i tabele powinny mieć podpisy łącznie z numerem kolejnym, np. Rys. 3.7. Podpis dla rysunku należy umieścić pod rysunkiem, podpis dla tabeli powinien znajdować się nad tabelą.

Uwagi techniczne:

po tytułach rozdziałów, podrozdziałów, punktów, tabel, rysunków, itp., nie stawia się kropek, wszystkie wcięcia w tekście powinny być jednakowej wielkości, jeżeli na końcu wiersza znajduje się pojedyncza litera, powinna zostać przeniesiona do następnej linijki.

Poradnik studenta WSPA - jak przygotować pracę dyplomową?

Aby pobrać plik kliknij -> poradnik studenta WSPA – jak przygotować pracę dyplomową

 

Uwaga!

Z dniem 1 kwietnia 2021 r. strona tytułowa pracy dyplomowej uległa zmianie. Aktualny wzór strony tytułowej znajduje się w zakładce „Pliki do pobrania”.

Skip to content