Praktyki zawodowe

Za organizację studenckich praktyk zawodowych odpowiedzialni są:

 1. Koordynator ds. Praktyk – mgr Wioletta Montusiewicz
 2. Doradca Edukacyjno-Zawodowy  – mgr Justyna Knap, mgr Magdalena Siroń
 3. Kierunkowi Pełnomocnicy ds. Praktyk Zawodowych:

– Administracja – dr Maria Mazur,

– Architektura – mgr inż. arch. Karol Tymczak,

– Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – mgr Łukasz Borkowski,

– Finanse i rachunkowość – mgr Andrzej Borowski,

– Gospodarka przestrzenna – mgr inż. Aleksandra Cybul,

– Informatyka – dr Marcin Smolira,

– Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – dr Ewa Miszczak,

– Projektowanie wnętrz – mgr Małgorzata Michalska-Nakonieczna,

– Socjologia – dr Ewa Miszczak,

– Stosunki międzynarodowe – dr Maria Mazur,

– Transport – dr Ernest Gnapowski,

– Zarządzanie – mgr Anna Bielak.

 

Jak w kilku prostych krokach otrzymać zaliczenie z praktyk?

 1. Zgłoś się do Doradcy Edukacyjno-Zawodowego (pokój nr 200; nr tel: 81 45 29 439, e-mail: biurokarier@old.wspa.pl), z którym odbędziesz wstępny wywiad. Na jego podstawie zostanie udzielona Ci porada co do wyboru miejsca praktyk.

Jeżeli masz już wybrane miejsce, Doradca Edukacyjno-Zawodowy zweryfikuje je pod kątem możliwości odbycia praktyki zawodowej.

 1. Po odbyciu rozmowy z Doradcą Edukacyjno-Zawodowym i otrzymaniu porady, zgłoś się do Koordynatora ds. Praktyk (pokój nr 107a; nr tel: 81 45 29 465, e-mail: praktyki@old.wspa.pl) w celu odebrania skierowania i umowy o organizację praktyk.

Jesteś zobowiązany przedłożyć te dokumenty opiekunowi praktyk nie później niż pierwszego dnia odbywania praktyk.

 1. Praktyka
 2. Po zakończeniu praktyk, wystarczy, że dostarczysz do Koordynatora ds. Praktyk:

*  potwierdzenie udzielenia porady,

*  skierowanie na praktykę zawodową,

*  umowę o organizację praktyk,

*  sprawozdanie z przebiegu praktyk,

*  zaświadczenie o odbyciu praktyk,

*  dodatkowo w przypadku kierunku Architektura: dziennik praktyk.

 

Pamiętaj! 

Student jest zobowiązany do posiadania  aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki studenckiej.

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia dostępne są w Dziale Kadr i Płac (pok. 310a; tel. 81 45 29 419, place@old.wspa.pl).

 

Pracujesz, prowadzisz działalność gospodarczą, odbywałeś wcześniej praktyki lub staż? Ty również możesz mieć zaliczone praktyki! 

Pełnomocnik, na wniosek studenta może w poczet praktyk zaliczyć:

1)      wykonywaną przez studenta pracę zawodową, jeśli była ona wykonywana w czasie kiedy student był zobowiązany do odbycia praktyk;

2)      status studenta lub absolwenta innej szkoły wyższej lub zawodowej i odbycie lub odbywanie praktyki zawodowej w trakcie nauki;

3)      prowadzenie działalności gospodarczej;

4)      uczestniczenie w stażach i praktykach w przedsiębiorstwach krajowych lub zagranicznych gwarantujących uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych.

– pod warunkiem zgodności z programem studiów i osiągnięcia efektów kształcenia przewidzianych dla praktyk na tym kierunku.

 

Aby ubiegać się o zwolnienie z odbywania praktyk student jest zobowiązany do przedłożenia Pełnomocnikowi podania oraz dokumentów potwierdzających zgodność wykonywanych obowiązków z programem studiów oraz osiągnięcie efektów kształcenia.

Dokumenty te powinny zawierać w szczególności:

1)      wskazanie instytucji, w której wykonywana była praca lub inna działalność;

2)      okres wykonywania pracy lub innej działalności;

3)      rodzaj i zakres wykonywanych czynności;

4)      podpis osoby upoważnionej do wydania dokumentu.

 

Chcesz odbyć praktyki za granicą?

Skontaktuj się z Działem Współpracy Międzynarodowej (pok. 115; nr tel: 81 45 29 468, e-mail: internationaloffice@old.wspa.pl), praktyki możesz zrealizować podczas wyjazdu zorganizowanego przez WSPA.

 

Korespondencję elektroniczną dotyczącą praktyk prosimy kierować na adres e-mail: praktyki@old.wspa.pl

(w korespondencji prosimy podawać imię, nazwisko, kierunek i rok studiów oraz tel. kontaktowy).

 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAKTYK:

Zgodnie z §24.1 Regulaminu Studiów Wyższych:

„Praktyki studenckie mają charakter obowiązkowy i wynikają z uchwalonych programów studiów i programów kształcenia. Studenckie praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia i przygotowania do pracy zawodowej.”

Zgodnie z §24.5 Regulaminu Studiów Wyższych:

„Brak zaliczenia praktyki jest równoznaczny z obowiązkiem jej ponownego odbycia i niezaliczeniem semestru, w którym praktyka powinna być realizowana.”

Godziny przyjęć: Koordynatora ds. Praktyk – mgr Wioletta Montusiewicz (pok. 107a);

nr kontaktowy: 81 45 29 465, e-mail: praktyki@old.wspa.pl

 • Poniedziałek: 8.00 – 11.00
 • Wtorek: nieczynne
 • Środa: 10:00-13:00
 • Czwartek: 08:00-11:00
 • Piątek: nieczynne
 • Sobota: 8.00 – 11.00 (zj. 1,4,6,8,10)
 • Niedziela: nieczynne  

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora WSPA z dnia 09.04.2020r. dyżury w siedzibie WSPA zostają odwołane do odwołania. Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Godziny przyjęć: Doradca Edukacyjno-Zawodowy – mgr Justyna Knap, mgr Magdalena Siroń (pok. 200);

nr kontaktowy: 81 45 29 439, e-mail: biurokarier@old.wspa.pl

 • Poniedziałek: 9.00 – 14.00
 • Wtorek: 9.00 – 14.00
 • Środa: 9.00-14.00
 • Czwartek: 9.00 – 14.00
 • Piątek: 9.00-14.00
 • Sobota: 9.00-15:00 (zj.2,3,4,5)
 • Niedziela: nieczynne  

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora WSPA z dnia 09.04.2020r. dyżury w siedzibie WSPA zostają odwołane do odwołania. Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Skip to content