Strony wykładowców

 

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Miaskowski

a.miaskowski@wspa.pl

prof. dr hab. Antoni Olak

Profesor Antoni OLAK, od lat zajmuje się dziedziną problematyki patologii społecznych, oraz bezpieczeństwa i zagrożeń w rodzinie. Jest specjalistą w zakresie nauk społecznych łączącym wiedzę teoretyczną z bogatym doświadczeniem zdobytym w ciągu wieloletniej pracy w Policji. Jako doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii swoimi zainteresowaniami badawczymi obejmuje również zagadnienia z dziedziny pedagogiki i nauk wojskowych (habilitacja w 2013 r. w zakresie Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego), to razem na dzień dzisiejszy ponad 240 publikacji naukowych, w tym ponad 40 pozycji książkowych w ww. tematyce. Zatrudniony od 2015 roku w WSPA w Lublinie w Katedrze Stosunków Międzynarodowych a także w WSBiP w Ostrowcu Św. w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego; oraz WSBPiI APEIRON w Krakowie. Posiada cenione dokonania naukowe w wielu publikacjach polskich i obcojęzycznych. Członek Rad Naukowych licznych czasopism w Polsce (od 01.2013. do 31.12. 2018.  Redaktor Naczelny „ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS” [7 pkt. z listy krajowej (B) oraz Indeks Copernicus] i zagranicą. Członek Rady Naukowej UMB (Uniwersytet Mateja Bela) w Bańskiej Bystricy (Instytut: Politologii i Stosunków międzynarodowych) i VSBM w Koszycach (Gwarant Kierunku: Zarządzanie bezpieczeństwem Informacji). Inspirator współpracy naukowej między Uczelniami w Polsce i za granicą. To szerokie spektrum zainteresowań naukowych znajduje odzwierciedlenie w licznych publikacjach książkowych, artykułach i referatach. Analizując współczesne problemy społeczne stara się wskazywać na środki skutecznej prewencji i szuka sposobów ochrony zagrożonych grup. Pracę naukową i dydaktyczną łączy jako społecznik i wolontariusz od ponad 40 lat z działalnością społeczną w PCK (V-ce Prezes Zarządu Podkarpackiego Okręgu PCK (2012-2020), oraz Członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża). Wielokrotnie odznaczony w tym także: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Zasłużony dla Zdrowia Narodu oraz Kryształowym Sercem. Zasłużony honorowy dawca krwi (oddal honorowo prawie 150 litrów tkanki krwi). W dniu 28.10.2017 roku wyróżniony Tytułem Doktora Honoris Causa w „Akademii Ostrogskiej” w Ostrogu na Ukrainie. Zainteresowania badawcze prof. Antoniego Olaka obejmują: socjologię rodziny, bezpieczeństwo rodziny i jej zagrożeń, problematyką globalizacji i UEzarządzanie bezpieczeństwem, zarządzanie BHP, etyką i wypaleniem zawodowym w formacji mundurowej oraz bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym. Członek wielu Komisji Egzaminacyjnych prac doktorskich i habilitacyjnych. Recenzent wielu prac doktorskich i ponad 50 pozycji książkowych i dziesiątki artykułów naukowych w Polsce i za granicą. Promotor 3 prac doktorskich (trakcie 5 otwartych przewodów w Polsce i za granicą). Uczestnik wielu staży zagranicznych (studyjne pobyty, praktyki, Erasmus, wykłady a także praca na etacie za granicą (VŚBM w Kośicach i UMB w B. Bystricy). Prof. Antoni OLAK współpracuje z młodzieżą akademicką, licznie angażując do pracy naukowej zachęcając do publikacji, wspierając tworzenie dorobku naukowego i ich wizje jak np.: prace w samorządach i wydawnictwach, potrzeby własne i Uczelni na której jest zatrudniany. W listopadzie 2018 roku wyróżniony przez Studentów/Samorząd Studencki WSPA w Lublinie Tytułem Wykładowcy Roku 2017-2018. W czerwcu 2019 roku Otrzymał Tytuł : Honorowy Profesor z Europejskiego Instytutu > EURÓPSKY INŚTYTUT DALŚIEGO VZDELAVANIA EEDA na Słowacji.        

Antoni OLAK

prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk

a.wac-wlodarczyk@pollub.pl

prof. szt. plast. Tomasz Zawadzki

tomzaw@op.pl

dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. WSPA

boleslawstelmach@o2.pl

dr hab. inż. Anna Zarębska, prof. WSPA

a.zarebska@wspa.pl

dr Grażyna Michalska, prof. WSPA

g.michalska@wspa.pl

dr hab. Andrzej Bochniak

kontakt: bochand@o2.pl

dr hab. inż. Piotr Budzyński

p.budzynski@wspa.pl

dr hab. Mariya Fleychuk

fleychukm@gmail.com

dr hab. inż. Ryszard Goleman

r.goleman@pollub.pl

dr hab. Edyta Jabłonka

ejablonka@wp.pl

dr hab. Grzegorz Kozieł

kontakt: g.koziel@wspa.pl

dr hab. inż. Artur Paździor

a.pazdzior@wspa.pl

dr hab. Jarosław Pytka

j.pytka@pollub.pl

dr hab. Monika Wesołowska

monika.wesolowska@umcs.pl

dr hab. Piotr Witkowski

witkowskip@interia.pl

dr inż. Jerzy Adamczyk

jerzy-adamczyk@wp.pl

dr inż. Grzegorz Bartnik

grzegorz.bartnik@up.lublin.pl

dr Jakub Bis

bisjakub@gmail.com

dr inż. Dariusz Dobrowolski

kontakt: dobrowolski.dariusz@gmail.com

dr Marta Drabczuk

martadrabczuk@gmail.com

dr inż. Jacek Dziwulski

j.dziwulski@pollub.pl

Skip to content