Projekt Wspieramy Lubelskich Przedsiębiorców został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa II– Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku przez Partnerstwo współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt zrealizowany przez Region Środkowo-Wschodni NSZZ „ Solidarność” z siedzibą w Lublinie przy ulicy Królewskiej 3, 20-109 Lublin, NIP: 9461840518, Regon: 430791595 w partnerstwie z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w Lublinie z siedzibą w Lublinie przy ulicy ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, NIP 712-23-92-737, REGON 430977957 w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017r.

PRODUKTY PROJEKTU:

Agregacja zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych na zakończenie realizacji projektu
Agregacja zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych w połowie okresu realizacji projektu
Analiza dostępności usług rozwojowych w BUR i poza BUR na zakończenie realizacji projektu
Analiza dostępności usług rozwojowych w BUR i poza BUR w połowie okresu realizacji
6 opracowanych indywidualnych usług rozwojowych dla przedsiębiorstw w ramach działań interwencyjnych
oraz 60 raportów z doradztwa w postaci planów rozwojowych przedsiębiorstw.
 
 

Projekt – Analityk danych i systemów na WySPie.  Nowa międzynarodowa ścieżka kształcenia. Studia inżynierskie z dofinansowaniem

 

 

 

 

Okres realizacji: 01.01.2017 do 31.03.2021

Instytucja: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju                                                                                                                                      

Cel główny: Podniesienie jakości usług edukacyjnych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w powiązaniu z wymogami międzynarodowych rynków pracy oraz zwiększenie liczby cudzoziemców studiujących na WSPA poprzez opracowanie i wdrożenie nowej ścieżki kształcenia „Analityk danych i systemów” na kierunku Informatyka.

Grupa docelowa:

1 rocznik studiów 30 osób, w tym minimum 5 kobiet z tego co najmniej 15 osób będą stanowić cudzoziemcy.

Rekrutacja: od maja 2017 do 09.2017

Etap:

 1. rejestracja elektroniczna w systemie WSPA
 2. złożenie dokumentów w Dziale Rekrutacji
 • świadectwo maturalne lub w przypadku cudzoziemców inny dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej zagranicą
 • kopia wizy/karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie RP

Oferujemy:

 1. studia stacjonarne 7- semestrów kończące się tytułem inżyniera
 2. program studiów obejmuje 2659 godzin zajęć , 210 pkt. ECST
 3. zajęcia prowadzone w języku angielskim
 4. zajęcia prowadzone z udziałem wykładowcy zagranicznego

dodatkowo dla cudzoziemców:

 1. szkoły letnie – 2 tygodniowe realizowane po pierwszym roku kształcenia poza terenem uczelni obejmujące praktyczne warsztaty doskonalące zdobytą wiedzę w zakresie analizy danych i systemów
 2. zajęcia integracyjne – wieczory kulturowe, spotkania kulinarne, muzyczne i sportowe
 3. lektoraty języka polskiego dla cudzoziemców
 4. grupowe zajęcia dotyczące funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce związanych z rynkiem pracy
 5. finansowanie kosztów zakwaterowania i utrzymania cudzoziemców na terenie Polski

Program Praktyk Zawodowych – 6 miesięcy płatnych praktyk dla najlepszych studentów II i III  roku

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie została wybrana do dofinansowania realizacji praktyk zawodowych w ramach projektu pt.
„Program Praktyk Zawodowych”  realizowanym we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uczestnikami praktyk zawodowych w ramach projektu będą studenci II i III roku –  wszystkich kierunków studiów, trybu stacjonarnego i niestacjonarnych.

Rekrutacja wśród studentów będzie prowadzona z uwzględnieniem ilości miejsc przeznaczonych dla wybranych, najlepszych 80 studentów na poszczególnych kierunkach:

Przewidywana ilość praktykantów danego kierunku:

 • Administracja –5 osób
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 5 osób
 • Finanse i rachunkowość – 7 osób
 • Stosunki międzynarodowe – 6 osób
 • Zarządzanie – 16 osób
 • Socjologia – 5 osób
 • Architektura – 5 osób
 • Informatyka – 18 osób
 • Gospodarka Przestrzenna – 5 osób
 • Transport – 8 osób

Pierwszeństwo mają osoby z najwyższą średnią na kierunku, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. W przypadku jednakowej ilości punktów liczy się kolejność zgłoszenia.

W przypadku przekroczenia limitu osób na kierunku, pierwszeństwo mają Studenci III roku.

Forma realizacji stażu będzie uzgadniania z Firmą i Praktykantem – praktyka trwa 6 m-cy

Student będzie miał prawo do wyboru  miejsca praktyki z listy przygotowanej przez uczelnię lub samodzielnie wyszukać miejsce praktyki na zasadach i w terminie określonym przez uczelnię.

WSPARCIE DLA PRAKTYKANTÓW:

 • Stypendium dla studenta w 5 równych comiesięcznych częściach (wypłacane po każdym miesiącu zrealizowanych praktyk począwszy od 2 do 6 miesiąca – 2300,00 netto.  
 • Dodatkowe koszty ponoszone przez studentów np. koszty dojazdu na praktykę, ubezpieczenia) 
 • Kwota maksymalnie 2000,00 brutto na jednego studenta przeznaczona na koszty ponoszone przez studenta na wydatki związane z przygotowaniem pracy dyplomowej (np. nabycie dodatkowej literatur, prowadzenie dodatkowych badań – materiały po zakończeniu programu praktyk zostaną przekazane na potrzeby WSPA) 

Wynagrodzenie otrzymują także opiekunowie stażysty w danej firmie: Koszt wynagrodzenia opiekuna jednego  studenta ze strony pracodawcy wynosi 1 000,00 zł brutto miesięcznie przez okres 3 miesięcy od 4 do 6 miesiąca praktyk.

Kwota wynagrodzenia dla tego opiekuna może wynieść maksymalnie 5 000,00 zł brutto miesięcznie, co oznacza, że jedna osoba może być opiekunem maksymalnie 5 studentów.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Aleksandra Gospodarek – Biuro Karier

tel. 81 452 94 12

oraz Hanna Kulpa – Dział Projektów – pok. 309

tel. 81 452 94 15

mail: bk.program@wspa.pl

Zgłoszenie studenta, można  przesłać w wersji elektronicznej na adres

bk.program@wspa.pl 

(a potem przynieść wersję papierową)

lub złożyć osobiście w pokoju 315 od poniedziałku do piątku godz. 9.00- 14.00

Pliki do pobrania

PPZ – Zgłoszenie studenta

PPZ – Zgłoszenie firmy

PPZ – Regulamin praktyk

PPZ – Regulamin rekrutacji Praktykantów

PPZ – Regulamin rekrutacji uczelnianych opiekunów

PPZ – Regulamin wyboru instytucji przyjmujących na praktykę

PPZ – Wniosek nauczycieli akademickich

 

Projekt skierowany jest do Studentów Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, studiujących na Wydziale Nauk Technicznych. Wsparcie obejmuje studentów, którzy w roku akademickim  2016/2017 rozpoczęli trzeci rok studiów na kierunku: Architektura, Informatyka lub Transport, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Projekt WySPA Kompetencji realizowany jest przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w okresie od kwietnia 2016 r. do kwietnia 2018 r. w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szczegóły na stronie www.wyspakompetencji.wspa.pl