Program Praktyk Zawodowych – 6 miesięcy płatnych praktyk dla najlepszych studentów II i III  roku

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie została wybrana do dofinansowania realizacji praktyk zawodowych w ramach projektu pt. „Program Praktyk Zawodowych” – edycja III realizowanym we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uczestnikami praktyk zawodowych w ramach projektu będą studenci II i III roku –  wszystkich kierunków studiów, trybu stacjonarnego i niestacjonarnych.

Rekrutacja wśród studentów będzie prowadzona z uwzględnieniem ilości miejsc przeznaczonych dla wybranych, najlepszych 50 studentów na poszczególnych kierunkach:

Przewidywana ilość praktykantów danego kierunku:

 • 1.  Administracja

  5

  2. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  5

  3. Finanse i rachunkowość

  5

  4.  Stosunki międzynarodowe

  5

  5. Zarządzanie

  5

  6. Socjologia licencjacka

  5

  7.  Architektura

  5

  8. Informatyka

  5

  9. Gospodarka Przestrzenna

  5

  10. Transport

  5

Pierwszeństwo mają osoby z najwyższą średnią na kierunku, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. W przypadku jednakowej ilości punktów liczy się kolejność zgłoszenia.

W przypadku przekroczenia limitu osób na kierunku, pierwszeństwo mają Studenci III roku.

Forma realizacji stażu będzie uzgadniania z Firmą i Praktykantem – praktyka trwa 6 m-cy

Student będzie miał prawo do wyboru  miejsca praktyki z listy przygotowanej przez uczelnię lub samodzielnie wyszukać miejsce praktyki na zasadach i w terminie określonym przez uczelnię.

WSPARCIE DLA PRAKTYKANTÓW:

 • Stypendium dla studenta w 5 równych comiesięcznych częściach (wypłacane po każdym miesiącu zrealizowanych praktyk począwszy od 2 do 6 miesiąca – 2 300,00 netto.  
 • Dodatkowe koszty ponoszone przez studentów np. koszty dojazdu na praktykę, ubezpieczenia) 
 • Kwota maksymalnie 2 000,00 brutto na jednego studenta przeznaczona na koszty ponoszone przez studenta na wydatki związane z przygotowaniem pracy dyplomowej (np. nabycie dodatkowej literatur, prowadzenie dodatkowych badań – materiały po zakończeniu programu praktyk zostaną przekazane na potrzeby WSPA) 

Wynagrodzenie otrzymują także opiekunowie stażysty w danej firmie: Koszt wynagrodzenia opiekuna jednego  studenta ze strony pracodawcy wynosi 1 000,00 zł brutto miesięcznie przez okres 3 miesięcy od 4 do 6 miesiąca praktyk.

Kwota wynagrodzenia dla tego opiekuna może wynieść maksymalnie     aż 5 000,00 zł brutto miesięcznie, co oznacza, że jedna osoba może być opiekunem maksymalnie 5 studentów.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Patrycja Grabowska – Dział Projektów

tel. 81 452 94 15

mail: p.grabowska@wspa.pl

Zgłoszenie studenta, można  przesłać w wersji elektronicznej na adres

p.grabowska@wspa.pl

(a potem przynieść wersję papierową)

lub złożyć osobiście w pokoju 309 od poniedziałku do czwartku godz. 10.00- 14.00

ZAPRASZAMY PRACODAWCÓW DO ZGŁASZANIA OFERT NA PRZYJĘCIE STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ogłasza rekrutację instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów WSPA w Lublinie, prowadzone w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci WSPA w Lublinie będą uczestniczyć w programie pilotażowych praktyk zawodowych, realizowanych od 05.09.2017 r. do 31.01.2019 r.

Wniosek o udział w projekcie (Zgłoszenie firmy – formularz poniżej do pobrania), podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania instytucji i składania oświadczeń woli, należy złożyć w Biurze Projektu (Kancelaria WSPA w Lublinie) lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 30.09.2018 r. do godz. 16.00. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Zgłoszenie, można  przesłać w wersji elektronicznej na adres

p.grabowska@wspa.pl (a potem dostarczyć wersję papierową)

lub złożyć osobiście w pokoju 309 od poniedziałku do czwartku godz. 10.00- 14.00

PPZ -Zgłoszenie studenta

PPZ -Zgłoszenie firmy

PPZ – Regulamin rekrutacji Praktykantów

PPZ – Regulamin rekrutacji uczelnianych opiekunów

PPZ – Regulamin wyboru instytucji przyjmujących na praktykę

WySPA kwalfikacji i umiejętności – zintegrowany program rozwoju uczelni realizowany

od 01.04.2018 do 28.02.2022

“WySPA kwalifikacji i umiejętności – zintegrowany program rozwoju uczelni” opiera się na dogłębnej analizie SWOT Uczelni, której wyniki wskazały kierunki opracowania kompleksowego zintegrowanego programu jej rozwoju. Znalazły one odniesienie w niniejszym projekcie. Zakład on kilka równorzędnych ścieżek obejmujących z jednej strony: modyfikację i opracowanie program kształcenia na kierunku Transport poprzez uruchomienie nowej ścieżki kształcenia “Systemy bezzałogowe w transporcie” (20 U), która to ścieżka odpowiada na potrzeby społeczno-gospodarcze zarówno na poziomie krajowym jak i lokalnym, uruchomienie i realizację w języku angielskim programu kształcenia na kierunku Architektura. Z drugiej strony natomiast projekt skupia się na bezpośrednim wsparciu (175 S) studentów ostatnich 4 semestrów poprzez realizację programów rozwoju kompetencji (informatycznych, językowych, komunikacyjnych, zawodowych i analitycznych) opartych o certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji (Inżynieria projektowania komputerowego CAD2 CAD3, Administrator sieci CISO, EBC*L) oraz zajęcia w zespołach projektowych. Te działania będą wsparte poprzez działalność Akademickiego Biura Karier (350 porad), oraz systemowy rozwój Uczelni w postaci doskonalenia kadry dydaktycznej  i zarządczo-administracyjnej oraz zakup i wdrożenie informatycznego narzędzia do zarządzania uczelnią, która wpłynie na poprawę jakości działania i kształcenia.

I MODUŁ – Programów kształcenia (dla nowych studentów) (od 09/10.2018)

1.   DARMOWE studia anglojęzyczne  dla 20 osób, w tym min. 10 cudzoziemców.

realizacja programu kształcenia w języku obcym skierowanego zarówno do studentów z Polski jak i cudzoziemców – obejmujący 7 semestrów (cały cykl kształcenia).

2.  DARMOWE STUDIA w język polskim na TRANSPORCIE – ścieżka kształcenia „Systemy bezzałogowe”

Opracowana zostanie nowa ścieżka kształcenia “SYSTEMY BEZZAŁOGOWE W TRANSPORCIE” na kierunku Transport, która obejmie 20 studentów/ek (3K;17M) WNK – kierunek Transport (profil praktyczny) obejmujący 7 semestrów (cały cykl kształcenia)

II MODUŁ – Podnoszenie kwalifikacji (dla studentów II i III roku)

 

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych, certyfikowanych szkoleń dedykowanych studentom WSPA.

Rekrutacja trwa! Ilość miejsc ograniczona!

Zapisy przyjmujemy w Dziale Projektów – pokój 309 i 313.

 

05. 2018 – 07.2019 (I edycja),

10.2019 – 07.2020 (II edycja),

10.2020 – 07.2021 (III edycja)

Wsparciem zostaną objęci studenci, którym do zakończenia kształcenia pozostają maksymalnie 4 semestry. Kierunek Administracja (A): 5 os. (4K), Dziennikarstwo (DZ): 10 os. (8k), Finanse i rachunkowość (FiR): 20 os. (15k), Stosunki m-dowe (STM): 20 os. (18k), Zarządzanie (Z): 50 os. (20k): (łącznie sem. III/IV 60 os., sem. V/VI: 45 os.) Na WNT: kierunek: Architektura (Ar): 14 os. (5k), kierunek Transport (T): 16 os. (3k), Informatyka (I): 40 os. (8k) : (łącznie sem. III/IV 28 os., sem. V/VI: 32 os., VII: 11 os.).

MODUŁ OBEJMUJE DARMOWE:

ETAP I – BILANS KOMPETENCJI (KD25) (III edycje) – 175 os. (81K) x 4h = 700h. Prowadzi psycholog i/lub doradca zawodowy

– Wstępny (350h)

– Końcowy (350h)

ETAP II – Podnoszenie kompetencji, kwalifikacji (co najmniej 2 spośród kompetencji/kwalifikacji wskazanych w KD23).

1. językowe – 175 os. 81k. Practical English training, szkolenie z metodą projektową w celu synergii nauki jęz. ang (słownictwa fachowego) i umiejętności pracy zespołowej plus symulacja rozmowy kwalifikacyjnej po ang. z udziałem praktyków. Szkolenie zakończenia egzaminem (przed-testy wstępne) i certyfikacją wg standardu TOIEC/TELC/równoważnego, oraz indywidualne konwersacje z native speakerem.

2. zawodowe – certyfikowane szkol. prowadzące do uzyskania kwalifikacji i/lub zajęcia warsztatowe kształtowania kompetencje (KD24), (wg standardu VCC/równoważnego) dla U (84os):

a)            INŻYNIERIA PROJEKTOWANIA KOMPUTEROWEGO CAD2Di3D,

b)           ADMINISTRATOR SIECI CISCO,

c)            Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych EBC*L przygot. do egzaminu i uzyskania certyfikatu EBC*L

– powstaną zespoły projektowe (18 zespołów projektowych)

3. wizyty studyjne u pracodawców – interdyscyplinarna wizyta studyjna dla 175 os, , 2-dniowa wzmacniająca kompleksowo i łącznie uwzględnione w P kompetencje: komunikacyjne, przedsiębiorczość, zawodowe.

4. informatyczne (60 os.)

a)            Nauka programowania i język Java

b)           Programowanie w języku C++

5. komunikacyjne – Trening komunikacyjny – zajęcia praktyczne w formie projektowej, w tym zespołów projektowych

MODUŁ III WySPA aktywności zawodowej

I. DIAGNOZA KOMPETENCJI U/ INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAW. – z zastosowaniem narzędzi do badania komp. 300 usług (PESEL) Poradnictwo indywidualne obejmuje 6-15 h pracy indywidualnej z U – śr. 10 h/os. ; indywidualne spotkania, warunki zapewniające poufność; kompleksowe wsparcie prowadzące do rozwiązania problemu zawodowego;

II. PORADNICTWO W ZAKRESIE ZAKŁADANIA DZIAŁ GOSPODARCZEJ I KREOWANIA POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH

a)   praca indywidualna z U – śr. 5 h; indywidualne spotkania, warunki zapewniające poufność; kompleksowe wsparcie prowadzące do rozwiązania problemu.;

b)    organizowanie spotkań z pracodawcami 2/kwartał = 16 szt we współpracy z organizacją pracodawców (LEWIATAN) i NGO – współpraca biura karier WSPA z instytucjami rynku pracy oraz równolegle z NGO i organ. pracodawców.

III. GROMADZENIE, AKTUALIZACJA I PRZEKAZYWANIE U INFORMACJI O RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCIACH PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH. Uczelnia uzyska wiedzę o zawodowych losach absolwentów uczestnicz. w P w ciągu 12 mcy po zakończeniu przez nich kształcenia.

IV.UDZIAŁ W TARGACH PRACY: 3* rok=6; współorganizacja z pracodawcami i NGO akademickich targów pracy 1/rok=4; współpraca przy organizacji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery:1/rok=4; współpraca przy monitorowaniu losów absolwenta;

MODUŁ IV – WySPA zarządzania – zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego (dla pracowników WSPA)

– darmowe szkolenia i studia podyplomowe

Ścieżka 1 – kompetencje dydaktyczne pracowników WSPA – zdobyte przez kadrę kompetencje zostaną wykorzystane w ramach prowadzonych zajęć ze studentami przez co najmniej jeden semestr.

– umiejętności dydaktyczne

 • Grafic Recording
 • Kreatywność a efektywność innowacyjność w pracy indywidualnej i zespołowej
 • Tworzenie modeli biznesowych metodą Business Model Canvas
 • Warsztaty prawidłowej emisji, estetyki i higieny głosu,

– umiejętności informatyczne

 • Cloudera Data Analyst Training: Using Pig, Hive, and Impala with Hadoop
 • Zaawansowane wykorzystanie platformy e-learningowej w procesie kształcenia

– prowadzenie dydaktyki w języku obcym

 • Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu C1
 • Branżowe kursy języka ang. podnoszące kompetencje dydaktyczne, prowadzone przez lektorów i natives spikerów
 • Zajęcia z lektorem -275 godz., Zajęcia z natives spikerami 150 godz.

– zarządzanie informacją

 • Zarządzanie informacją i przepływem informacj

Ścieżka 2 – kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnej WSPA

– zarządzanie zespołem

 • studia podyplomowe: Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • szkol. Zarządzanie zespołem, motywowanie i przywództwo
 • studia MBA

– zarządzanie finansami

•             studia podyplomowe – Zarządzanie i rachunkowość

W opracował również katalog szkoleń do wyboru, które zostaną dobrane po indywidualnej analizie kompetencyjnej (minimum 16h).

 • Akademia Menedżera
 • Zarządzanie i współpraca w zespole (AT)
 • Skuteczny lider. Klucz do działań z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
 • Będę menedżerem
 • Autoprezentacja. Prowadzenie narad i spotkań biznesowych
 • Coaching menedżerski
 • Nowoczesne motywowanie pracowników
 • Komunikacja w przywództwie
 • Praktyczny trening menedżerski
 • Skuteczna komunikacja w pracy finansisty
 • Przywództwo. Praktyczne narzędzia budowania pozycji lidera
 • Kreatywność. Twórcze rozwiązywanie problemów biznesowych

Regulamin uczestnictwa w Projekcie WySPA kwalifikacji i umiejętności – zintegrowany program rozwoju uczelni

Kwestionariusz rekrutacyjny – dla pracowników WSPA

Kwestionariusz rekrutacyjny – student

Ankieta Kandydata

Załącznik Samoocena-kompetencji-standardowych-student

Projekt – Analityk danych i systemów na WySPie.  Nowa międzynarodowa ścieżka kształcenia. Studia inżynierskie z dofinansowaniem

 

 

 

 

Okres realizacji: 01.01.2017 do 31.03.2021

Instytucja: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju                                                                                                                                      

Cel główny: Podniesienie jakości usług edukacyjnych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w powiązaniu z wymogami międzynarodowych rynków pracy oraz zwiększenie liczby cudzoziemców studiujących na WSPA poprzez opracowanie i wdrożenie nowej ścieżki kształcenia „Analityk danych i systemów” na kierunku Informatyka.

Grupa docelowa:

1 rocznik studiów 30 osób, w tym minimum 5 kobiet z tego co najmniej 15 osób będą stanowić cudzoziemcy.

Rekrutacja: od maja 2017 do 09.2017

Etap:

 1. rejestracja elektroniczna w systemie WSPA
 2. złożenie dokumentów w Dziale Rekrutacji
 • świadectwo maturalne lub w przypadku cudzoziemców inny dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej zagranicą
 • kopia wizy/karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie RP

Oferujemy:

 1. studia stacjonarne 7- semestrów kończące się tytułem inżyniera
 2. program studiów obejmuje 2659 godzin zajęć , 210 pkt. ECST
 3. zajęcia prowadzone w języku angielskim
 4. zajęcia prowadzone z udziałem wykładowcy zagranicznego

dodatkowo dla cudzoziemców:

 1. szkoły letnie – 2 tygodniowe realizowane po pierwszym roku kształcenia poza terenem uczelni obejmujące praktyczne warsztaty doskonalące zdobytą wiedzę w zakresie analizy danych i systemów
 2. zajęcia integracyjne – wieczory kulturowe, spotkania kulinarne, muzyczne i sportowe
 3. lektoraty języka polskiego dla cudzoziemców
 4. grupowe zajęcia dotyczące funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce związanych z rynkiem pracy
 5. finansowanie kosztów zakwaterowania i utrzymania cudzoziemców na terenie Polski

Program Praktyk Zawodowych – 6 miesięcy płatnych praktyk dla najlepszych studentów II i III  roku

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie została wybrana do dofinansowania realizacji praktyk zawodowych w ramach projektu pt.
„Program Praktyk Zawodowych”  realizowanym we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uczestnikami praktyk zawodowych w ramach projektu będą studenci II i III roku –  wszystkich kierunków studiów, trybu stacjonarnego i niestacjonarnych.

Rekrutacja wśród studentów będzie prowadzona z uwzględnieniem ilości miejsc przeznaczonych dla wybranych, najlepszych 80 studentów na poszczególnych kierunkach:

Przewidywana ilość praktykantów danego kierunku:

 • Administracja –5 osób
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 5 osób
 • Finanse i rachunkowość – 7 osób
 • Stosunki międzynarodowe – 6 osób
 • Zarządzanie – 16 osób
 • Socjologia – 5 osób
 • Architektura – 5 osób
 • Informatyka – 18 osób
 • Gospodarka Przestrzenna – 5 osób
 • Transport – 8 osób

Pierwszeństwo mają osoby z najwyższą średnią na kierunku, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. W przypadku jednakowej ilości punktów liczy się kolejność zgłoszenia.

W przypadku przekroczenia limitu osób na kierunku, pierwszeństwo mają Studenci III roku.

Forma realizacji stażu będzie uzgadniania z Firmą i Praktykantem – praktyka trwa 6 m-cy

Student będzie miał prawo do wyboru  miejsca praktyki z listy przygotowanej przez uczelnię lub samodzielnie wyszukać miejsce praktyki na zasadach i w terminie określonym przez uczelnię.

WSPARCIE DLA PRAKTYKANTÓW:

 • Stypendium dla studenta w 5 równych comiesięcznych częściach (wypłacane po każdym miesiącu zrealizowanych praktyk począwszy od 2 do 6 miesiąca – 2300,00 netto.  
 • Dodatkowe koszty ponoszone przez studentów np. koszty dojazdu na praktykę, ubezpieczenia) 
 • Kwota maksymalnie 2000,00 brutto na jednego studenta przeznaczona na koszty ponoszone przez studenta na wydatki związane z przygotowaniem pracy dyplomowej (np. nabycie dodatkowej literatur, prowadzenie dodatkowych badań – materiały po zakończeniu programu praktyk zostaną przekazane na potrzeby WSPA) 

Wynagrodzenie otrzymują także opiekunowie stażysty w danej firmie: Koszt wynagrodzenia opiekuna jednego  studenta ze strony pracodawcy wynosi 1 000,00 zł brutto miesięcznie przez okres 3 miesięcy od 4 do 6 miesiąca praktyk.

Kwota wynagrodzenia dla tego opiekuna może wynieść maksymalnie 5 000,00 zł brutto miesięcznie, co oznacza, że jedna osoba może być opiekunem maksymalnie 5 studentów.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Aleksandra Gospodarek – Biuro Karier

tel. 81 452 94 12

oraz Hanna Kulpa – Dział Projektów – pok. 309

tel. 81 452 94 15

mail: bk.program@wspa.pl

Zgłoszenie studenta, można  przesłać w wersji elektronicznej na adres

bk.program@wspa.pl 

(a potem przynieść wersję papierową)

lub złożyć osobiście w pokoju 315 od poniedziałku do piątku godz. 9.00- 14.00

Pliki do pobrania

PPZ – Zgłoszenie studenta

PPZ – Zgłoszenie firmy

PPZ – Regulamin praktyk

PPZ – Regulamin rekrutacji Praktykantów

PPZ – Regulamin rekrutacji uczelnianych opiekunów

PPZ – Regulamin wyboru instytucji przyjmujących na praktykę

PPZ – Wniosek nauczycieli akademickich