Czesne
Płatność miesięczna: 435 zł
Opłata semestralna: 1 975 zł
Opłata roczna: 3 950 zł
Kadra

Kadra na kierunku Wycena nieruchomości to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy

 • +
  Kierownik studiów: mgr inż. Marek Roszczewski
  Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej – Podkomisji do spraw szacowania nieruchomości od 2007 r. Rzeczoznawca majątkowy wykonujący swój zawód od 1994 r. W 1995 r. był współzałożycielem Regionalnego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie. Pełnił w tej organizacji zawodowej rolę członka Sądu Koleżeńskiego, członka Komisji Rewizyjnej, a następnie Z-cy Przewodniczącego Zarządu i p.o. Przewodniczącego Zarządu. W 2008 r. został uhonorowany srebrnym odznaczeniem „Zasłużony dla Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych”.
Program studiów
 • Moduł I: Podstawy wiedzy z zakresu prawa +
  • Część ogólna prawa cywilnego
  • Podstawy prawa rzeczowego
  • Podstawy prawa zobowiązań
  • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i  spadkowego
  • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
  • Źródła informacji o nieruchomościach
  • Gospodarka przestrzenna
  • Gospodarka nieruchomościami
  • Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
  • Gospodarka rolna, leśna i wodna
  • Ochrona danych osobowych
  • Zamówienia publiczne
 • Moduł II: Podstawy wiedzy ekonomicznej +
  • Podstawy ekonomii,
  • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
  • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
  • Elementy finansów i bankowości
  • Podstawy matematyki finansowej
  • Podstawy statystyki i ekonometrii
  • Elementy rachunkowości
 • Moduł III: Podstawy wiedzy technicznej +
  • Podstawy budownictwa
  • Przegląd technologii w budownictwie
  • Proces inwestycyjny w budownictwie
  • Eksploatacja nieruchomości
  • Podstawy kosztorysowania
 • Moduł IV:  Rzeczoznawstwo majątkowe +
  • Status prawny rzeczoznawcy majątkowego
  • Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych
  • Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego
  • Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości
  • Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny
  • Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
  • Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych
  • Wycena nieruchomości zurbanizowanych
  • Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami
  • Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
  • Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych
  • Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
  • Wycena masowa
  • Dokumentacja procesu wyceny
  • Doradztwo na rynku nieruchomości
 • Moduł V: Seminarium dyplomowe i egzamin +
 • Moduł VI: Warsztat przygotowujący do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego +
Aktualne promocje