fbpx

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-10-06
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-10-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre zdjęcia nie zawierają tekstu alternatywnego. Jesteśmy w trakcie aktualizacji opisów zdjęć i poprawy ich dostępności.
 • Niektóre filmy nie zawierają napisów. Jesteśmy w trakcie dodawania napisów do filmów i poprawy ich dostępności. 
 • Niektóre linki nie posiadają wystarczającego kontrastu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-02-17
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-10-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aneta Artecka-Rudny.
 • E-mail: marketing@wspa.pl
 • Telefon: 81 452 94 87

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kanclerz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji
 • Adres: ul. Bursaki 12
  20-150 Lublin
 • E-mail: rektorat@wspa.pl
 • Telefon: 81 452 94 10

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia usytuowane na przeciwległych ścianach budynku: (A) od ulicy Związkowej oraz (B) – od ulicy Bursaki 12. Do obu wejść prowadzą schody. Podjazd dla wózków znajduje się przy wejściu B.
 2. Parking usytuowany jest od strony wejścia B, wjazd od ul. Bursaki.
 3. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. Recepcja znajduje się na lewo od wejścia B (blisko wejścia).
 6. Centrum Rekrutacji i Obsługi Kandydata na studia znajduje się na prawo od wejścia B (blisko wejścia). Biuro wyposażone jest w Stanowisko obsługi osób głuchych z usługą polskiego języka migowego tłumacza online.
 7. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na prawo od wejścia B, w końcu korytarza. Toaleta na wyższych piętrach (1-2) umiejscowiona jest analogicznie.
 8. Aula znajduje się na prawo od wejścia B (na lewo od wejścia A) i wyposażona jest w pętlę indukcyjną.
 9. Na wyższe piętra budynku można dostać się przy pomocy schodów lub windy. 
 10. Komunikację między półpiętrami w budynku umożliwiają platformy.
 11. Biuro ds. osób z niepełnosprawnością (BON) mieści się na drugim piętrze – na prawo od wyjścia z windy, w końcu korytarza.
 12. Trzecie piętro – na lewo od wyjścia z windy mieści się Rektorat ze stanowiskiem do obsługi osób głuchych, z usługą polskiego języka migowego tłumacza online.   

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 1. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 2. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. 
 3. Wejście od ul. Bursaki wyposażone jest w podjazd dla wózków.
 4. W budynku znajduje się winda.
 5. Schody łączące korytarze wyposażone są w platformy.
 6. Aula wyposażona jest w pętlę indukcyjną.
 7. Biblioteka WSPA wyposażona jest w: a) dotykową drukarkę kolorową ViewPlus Emprint SpotDot, z funkcją drukowania grafiki wypukłej i tekstów brajlowskich, b) system lektorski SARA zaprojektowany specjalnie dla osób niewidzących i słabo widzących, pozwalający na czytanie materiałów drukowanych i cyfrowych, c) program Supernova powiększający, mówiący i ubrajlawiający, d) klawiaturę Big Keys LX, polecaną dla osób słabowidzących lub przy niedowładzie kończyn górnych, e) powiększoną myszkę Big Track.
 8. Centrum Rekrutacji i Obsługi Kandydata oraz Rektorat wyposażone są w stanowisko obsługi osób głuchych, z usługą polskiego języka migowego tłumacza online.
 9. Strona internetowa wspa.pl daje czytelnikom możliwość indywidualnego dopasowania kontrastów, wielkości liter czy podkreślenia linków.

Inne informacje i oświadczenia

W obecnym stanie, w obszarze wymogów architektonicznych nasza uczelnia jest w dużej mierze dostosowana do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu. Po wykonaniu testu z użyciem tzw. matrycy dostępności wskazane zostały obszary wymagające dokonania korekty.

Obecnie uczelnia jest w trakcie prac mających na celu przygotowanie pełnej dostępności pod kątem wymogów Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Skip to content