fbpx
Studia Podyplomowe

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Studia odbywają się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

 

Możliwość dofinansowania studiów  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Studiuj za 330 zł miesięcznie
Podstawa prawna

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Kształcenie  na  studiach  przygotowujące  do  wykonywania  zawodu  nauczyciela obejmuje przygotowanie  merytoryczne  i  przygotowanie  pedagogiczne. 

 • przygotowanie pedagogiczne obejmuje  przygotowanie  psychologiczno-pedagogiczne  i  przygotowanie dydaktyczne.
 • przygotowanie dydaktyczne obejmuje podstawy dydaktyki i emisję głosu oraz przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.
Dla kogo?

Studia przeznaczone są dla absolwentów dowolnych studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, którzy w toku dotychczasowej edukacji nabyli przygotowanie merytoryczne
do nauczania wybranego przedmiotu, lecz nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych koniecznych do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach oraz pracy w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych. Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwenci uzyskują uprawnienia do nauczania przedmiotu kierunkowego we wszystkich typach szkół i placówkach kształcenia.

Studia podyplomowe na tym kierunku mogą także rozpocząć osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę psychologiczno-pedagogiczną z obszaru przekazywania wiedzy i uczenia się oraz pragnące rozwinąć umiejętności warsztatowe, które zamierzają podjąć zatrudnienie na stanowiskach, na których wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego (np. psycholog szkolny, pedagog szkolny, wychowawca w świetlicy, internacie, bursie, opiekun, trener, instruktor, nauczyciel, bibliotekarz), a które w dotychczasowym toku studiów nie zdobyły takiego przygotowania.

Absolwent studiów
 • uzyskuje kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do wykonywania pracy w charakterze nauczyciela (zdobycie kwalifikacji do nauczania na II, III i IV etapie edukacyjnym – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012 r.);
 • posiada wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki pozwalające na prowadzenie skutecznych oddziaływań wychowawczych
  i dydaktycznych;
 • posiada kompetencje niezbędne do realizowania zadań zawodowych nauczyciela
  w obszarze dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym;
 • wykazuje się postawą otwartości w zakresie poszukiwania skutecznych metod dydaktycznych oraz możliwości samorozwoju zawodowego;
Czas trwania i organizacja zajęć
 • studia trwają trzy semestry
 • zajęcia odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 8-15
 • forma prowadzenia studiów – blended learning
 • Organizacja roku akademickiego – tutaj

*Blended learning – forma mieszana edukacji na odległość, łącząca zajęcia tradycyjne  (2- 3 zjazdy w semestrze w siedzibie uczelni) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Praktyka
 • praktyka pedagogiczna w szkołach podstawowych – 30h (1 semestr)
 • praktyka zawodowa w szkołach podstawowych – 60h (2 semestr)
 • praktyka zawodowa w szkołach ponadpodstawowych – 60h (3 semestr)
Warunki ukończenia studiów

ukończenie studiów jest możliwe po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:

 • udział w zajęciach,
 • zaliczenie wszystkich przedmiotów cząstkowych (zgodnie z przewidzianym dla przedmiotu trybem zaliczenia),
 • zaliczenie praktyk zawodowych,
 • zdanie egzaminu dyplomowego.
Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Czesne
Program

Opłaty za studia

Płatność miesięczna: 240 zł
Opłata semestralna: 1 050 zł
Opłata za cały tok studiów: 3 150 zł

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne – łączna liczba godzin 220h:

 • Wprowadzenie do psychologii
 • Podstawy psychologii różnic indywidualnych
 • Psychologia rozwojowa
 • Psychologia wychowawcza
 • Podstawy psychologii klinicznej
 • Psychologia społeczna
 • Kreatywny rozwój podmiotu
 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Etyka zawodowa nauczyciela
 • Teoria oddziaływań wychowawczych
 • Podstawy prawa oświatowego
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika szkolna
 • Trening asertywności dla pedagogów
 • Techniki uczenia się – warsztat
 • Wybrane systemy pedagogiczne
 • Warsztat umiejętności mediacyjnych
 • Praktyka pedagogiczna

Podstawy dydaktyki i emisja głosu- łączna liczba godzin 70h:

 • Dydaktyka ogólna
 • Planowanie i ewaluacja pracy dydaktycznej
 • Emisja głosu z elementami kultury języka
 • Pedeutologia
 • Podstawy retoryki
 • Tutoring

Przygotowanie dydaktyczne do nauczania pierwszego przedmiotu lub prowadzenia pierwszych zajęć – łączna liczba godzin 280h:

 • Dydaktyka przedmiotowa w szkole podstawowej
 • Dydaktyka przedmiotowa w szkole ponadpodstawowej
 • Elementy pedagogiki specjalnej i nauczania integracyjnego
 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Warsztat umiejętności wychowawczych
 • Kreatywność w pracy nauczyciela
 • Ewaluacja i autoewaluacja w pracy nauczyciela
 • Technologie informatyczne w pracy nauczyciela
 • Profilaktyka i terapia niepowodzeń szkolnych
 • Seminarium – przygotowanie do pracy dyplomowej
 • Praktyka pedagogiczna
Skip to content