fbpx
Studia Podyplomowe

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

REKRUTACJA TRWA

Studia odbywają się zdalnie wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

Ta usługa jest w Bazie Usług Rozwojowych i może być finansowana ze środków UE w ramach BUR.
Studiuj za 550 zł miesięcznie 

Możliwość dofinansowania studiów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Przygotowanie pedagogiczne

Program studiów obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z procesem nauczania i uczenia się, metodyką nauczania, psychologią rozwoju dziecka, pedagogiką specjalną oraz diagnozą i terapią pedagogiczną. Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450).

Cel studiów

Studenci uczestniczą w zajęciach praktycznych, które pozwalają im zdobyć doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rozwijać umiejętności interpersonalne i komunikacyjne. W ramach studiów podyplomowych uczestnicy mają również możliwość odbycia praktyk pedagogicznych w placówkach oświatowych, co pozwala im zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe i nawiązać kontakty z pracodawcami.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o 4 moduły:

 • I moduł: Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
 • II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
 • III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć
 • IV moduł: Praktyki zawodowe – 150 godzin, w tym 30 godz. w zakresie przygotowania psychologiczno pedagogicznego i 120 godz. w zakresie przygotowania dydaktycznego na różnych
  etapach edukacyjnych

Na studiach podyplomowych nie ma egzaminu końcowego.

Dla kogo?

Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego dedykowane są obecnym lub przyszłym nauczycielom nieposiadającym przygotowania pedagogicznego, którzy ukończyli studia I stopnia i studia II stopnia lub jednolite studia magisterskie 5 letnie, na dowolnym kierunku studiów.

o studiach

Czas trwania i organizacja zajęć
 • studia trwają 3 semestry
 • zajęcia odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 8-17
 • forma prowadzenia studiów – blended learning
 • Organizacja roku akademickiego – tutaj

 *Blended learning – forma mieszana edukacji na odległość, łącząca zajęcia tradycyjne z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pośrednictwem Platformy www.puw.wspa.pl

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy, uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów, a także złożenie końcowej pracy zaliczeniowej.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują:

 • przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

program

Nazwa kierunku: Przygotowanie pedagogiczne
Lp. Nazwa przedmiotu Ilość godzin   ECTS Forma zaliczenia
wykład (zajęcia teoretyczne) ćwiczenia (zajęcia praktyczne) razem samokształcenie
SEMESTR I 50 40 165 150 8  
1. Wprowadzenie do psychologii 10   10 30 1 egzamin
2. Wprowadzenie do pedagogiki 10   10 25 1 egzamin
3. Trening asertywności dla pedagogów   10 10 20 1 zaliczenie na ocenę
5. Emisja głosu z elementami kultury języka   15 15 20 1 zaliczenie na ocenę
4. Podstawy prawa oświatowego 10   10 15 1 egzamin
5. Podstawy psychologii klinicznej 10   10 15 1 zaliczenie na ocenę
6. Podstawy psychologii różnic indywidualnych 10   10 15 1 zaliczenie na ocenę
7. Kreatywny rozwój podmiotu   15 15 10 1 zaliczenie na ocenę
8. Dydaktyka ogólna  5 10 15 10 1 egzamin
9. Psychologia rozwojowa 20   20 20 1 egzamin
10. Pedagogika opiekuńcz – wychowawcza   10 10 15 1 zaliczenie na ocenę
11. Praktyka pedagogiczna   30 30 30 2 zaliczenie na ocenę
  SEMESTR II 85 285 180 225 24  
12. Psychologia wychowawcza 10 10 20 20 1 egzamin
13. Psychologia społeczna 10   10 15 1 zaliczenie na ocenę
14. Diagnostyka pedagogiczna   5 5 20 1 egzamin
15. Techniki uczenia się   5 5 20 1 zaliczenie na ocenę
16. Elementy pedagogiki specjalnej i nauczania interacyjnego, praca z uczniem o specjalnych potrzebach 20   20 20 1 zaliczenie na ocenę
17. Technologie informatyczne w pracy nauczyciela   20 20 20 1 zaliczenie na ocenę
18. Etyka zawodowa nauczyciela   10 10 10   zaliczenie na ocenę
19. Wybrane systemy pedagogiczne 5   5 5   zaliczenie na ocenę
20. Kreatywność w pracy nauczyciela   15 15 20 1 zaliczenie na ocenę
21. Organizacja procesu kształcenia   10 10 15 1 zaliczenie na ocenę
22. Praktyka zawodowa   60 60 60 4 zaliczenie na ocenę
  SEMESTR III 40 150 190 145 12  
23. Dydaktyka przedmiotowa w szkole podstawowej 20 40 60 20 3 egzamin
24. Dydaktyka przedmiotowa w szkole ponadpodstawowej 20 20 40 20 2 egzamin
25. Planowanie pracy dydaktycznej, ewaluacja i autoewaluacja w pracy nauczyciela   20 20 30 2 zaliczenie na ocenę
26. Profilaktyka i terapia niepowodzeń szkolnych   10 10 15 1 egzamin
27. Praktyka pedagogiczna   60 60 60 4 zaliczenie na ocenę

rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. 

Liczba osób na kierunku Przygotowanie pedagogiczne jest ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

opłaty

Opłata wpisowa: 200 zł
(Absolwenci WSPA zwolnieni są z opłaty wpisowej)

Płatność miesięczna (10 rat): 550 zł
Opłata semestralna: 2 500 zł
Opłata roczna: 5 000 zł

Nr konta

Bank Pekao S.A
nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
nr BIC (SWIFT): PKOPPLPW

Promocje na studia podyplomowe

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Zniżka „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” dotyczy Absolwentów WSPA tzn. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2024/2025.

Zniżka polega na obniżeniu czesnego na cały tok studiów o 10%.

Zniżka „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:

 • łączy się z ofertą promocją „Dodatkowe 5%”
 • łączy się z ofertą promocyjną „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji”

w zakresie opłat za studia obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w roku akademickim 2024/2025

Dodatkowe 5%

Zniżka „Dodatkowe 5%” dotyczy kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w semestrze zimowym/letnim roku akademickiego 2024/2025 oraz uregulują czesne z góry.

Promocja polega na obniżeniu czesnego na cały tok studiów. W przypadku uregulowania płatności w innej formie niż jednorazowo, zniżka nie przysługuje.

Zniżka „Dodatkowe 5%”:

 • łączy się z promocją „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” obowiązującą w WSPA w Lublinie w roku akademickim 2024/2025
 • nie łączy się z ofertą promocyjną „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” w zakresie opłat za studia obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2024/2025.

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Zniżka „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2024/2025 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów.

Promocja dotyczy całego toku studiów i polega na obniżeniu czesnego o:

 • 5% przy zgłoszeniu 1 pracownika
 • 10% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
 • 15% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Zniżka „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji”

 • łączy się z ofertą promocyjną „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” 
 • nie łączy się z ofertą promocyjną „Dodatkowe 5%”

w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2024/2025.

Absolwenci WSPA studiują bez opłaty wpisowej

„Absolwenci WSPA studiują bez opłaty wpisowej” – zniżka polega na zwolnieniu z opłaty wpisowej Absolwentów studiów wyższych i podyplomowych WSPA.

Zwolnienie z opłaty wpisowej obowiązuje do odwołania i dotyczy kandydatów, którzy złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2024/2025

Zwolnienie z opłaty wpisowej łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2024/2025.

10 % zniżki za polecenie

10 % zniżki na cały tok studiów podyplomowych za każdą poleconą osobę

 • zniżka ma charakter stały
 • zniżka zostanie uznana pod warunkiem, że dany kierunek zostanie otworzony
 • polecone osoby muszą złożyć dokumenty zgłoszeniowe na ten sam kierunek, na który złożyła osoba polecająca
 • oferta 10 % zniżki za polecenie nie łączy się z innymi promocjami: „Absolwenci WSPA studiują z 10 % zniżką”, „Dodatkowe 5 %”, „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” oraz w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w WSPA w Lublinie.

Opiekun Kierunku

mgr Katarzyna Gaworska
Skip to content