Czesne
Płatność miesięczna: 347 zł
Opłata semestralna: 1 575 zł
Opłata roczna: 3 150 zł
Kadra

Kadra na kierunku Zamówienia publiczne to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy

 • +
  Wykładowcy są członkami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych, praktykami od wielu lat zajmującymi się obsługą zamówień publicznych w różnych instytucjach w tym jednostkach centralnej administracji państwowej.
Program studiów
 • +
  1. Zagadnienia ogólne
   • System zamówień publicznych
   • Analiza stosowania ustawy PZP
  2. Przygotowanie postępowania
   • Planowanie zamówień
   • Szacowanie wartości zamówienia
   • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
  3. Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne
   • Ogłoszenia i zasady dokonywania zmian w ogłoszeniach
   • Tryby udzielania zamówień publicznych
   • Szczególne procedury udzielania zamówień publicznych
   • Wykluczanie wykonawców z udziału w postępowaniu
   • Analiza najkorzystniejszej oferty
  4. Zamówienia sektorowe
  5. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
  6. Zamówienia finansowane ze środków unijnych
  7. Środki ochrony prawnej
  8. Umowa o zamówienie publiczne
  9. Dokumentacja postępowania o zamówienie publiczne
  10. System kontroli zamówień publicznych
  11. Dyscyplina finansów publicznych w zamówieniach publicznych
  12. Praktyczne technologie w zamówieniach publicznych
  13. Społeczna odpowiedzialność w zamówieniach publicznych
Aktualne promocje