Studia Podyplomowe

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Studia odbywają się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

Studiuj za 347 złotych

Opis kierunku

Studia realizowane w partnerstwie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie.

Słuchacze, w trakcie studiów, uzyskują prawo do bezpłatnego uczestnictwa w seminariach, konferencjach, itp. organizowanych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych

Ponadto każdy słuchacz ma prawo do bezpłatnych konsultacji:

 • w trakcie studiów, ze wszystkimi wykładowcami
 • przez okres sześciu miesięcy po ukończeniu studiów, z wybranym wykładowcą

Studia podyplomowe z zamówień publicznych dają przygotowanie do wykonywania zawodu specjalisty zamówień publicznych (dokument w PDF) (kod 242225 według Klasyfikacji Zawodów i Specjalności). Jest to zawód stosunkowo nowy. Rynek pracy (dokument w PDF)  w dalszym ciągu odczuwa brak pracowników o wysokich kwalifikacjach.

Program studiów obejmuje całość zagadnień niezbędnych do wykonywania zawodu specjalisty zamówień publicznych w zakresie zamówień klasycznych, robót budowlanych, zamówień sektorowych oraz z dziedziny obronności. Zajęcia są tak opracowane, aby ściśle połączyć wymaganą wiedzę z umiejętnościami i praktycznym ich wykorzystaniem.

Dla kogo?

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych pragnących zdobyć lub pogłębić wiedzę i kompetencje w zakresie stosowania przepisów ogólnych ustawy Prawo Zamówień Publicznych, procedur i postępowań o udzielanie zamówień zgodnych z ustawą PZP oraz środków ochrony prawnej stosowanych w ustawie PZP, oraz wszystkich zatrudnionych przy obsłudze zamówień publicznych.

Czas trwania i organizacja zajęć

 • studia trwają dwa semestry
 • zajęcia na platformie odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 8-17
 • forma prowadzenia studiów – online.

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj
Rekrutacja trwa od 18 maja 2020. Rozpoczęcie studiów wrzesień/październik 2020.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz obrona pracy dyplomowej. Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych oraz mogą ubiegać się o nadanie tytułu Rzeczoznawcy Zamówień Publicznych.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program studiów

Program studiów - Zamówienia publiczne

 1. Zagadnienia ogólne
  • System zamówień publicznych
  • Analiza stosowania ustawy PZP
 2. Przygotowanie postępowania
  • Planowanie zamówień
  • Szacowanie wartości zamówienia
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 3. Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne
  • Ogłoszenia i zasady dokonywania zmian w ogłoszeniach
  • Tryby udzielania zamówień publicznych
  • Szczególne procedury udzielania zamówień publicznych
  • Wykluczanie wykonawców z udziału w postępowaniu
  • Analiza najkorzystniejszej oferty
 4. Zamówienia sektorowe
 5. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
 6. Zamówienia finansowane ze środków unijnych
 7. Środki ochrony prawnej
 8. Umowa o zamówienie publiczne
 9. Dokumentacja postępowania o zamówienie publiczne
 10. System kontroli zamówień publicznych
 11. Dyscyplina finansów publicznych w zamówieniach publicznych
 12. Praktyczne technologie w zamówieniach publicznych
 13. Społeczna odpowiedzialność w zamówieniach publicznych
Czesne
O kierunku

Czesne

Płatność miesięczna: 347 zł
Opłata semestralna: 1 575 zł
Opłata roczna: 3 150 zł

Kierunek Zamówienia publiczne w WSPA to:

Studia podyplomowe z zamówień publicznych dają przygotowanie do wykonywania zawodu specjalisty zamówień publicznych (dokument w PDF) (kod 242225 według Klasyfikacji Zawodów i Specjalności). Jest to zawód stosunkowo nowy. Rynek pracy (dokument w PDF)  w dalszym ciągu odczuwa brak pracowników o wysokich kwalifikacjach.

Program studiów obejmuje całość zagadnień niezbędnych do wykonywania zawodu specjalisty zamówień publicznych w zakresie zamówień klasycznych, robót budowlanych, zamówień sektorowych oraz z dziedziny obronności. Zajęcia są tak opracowane, aby ściśle połączyć wymaganą wiedzę z umiejętnościami i praktycznym ich wykorzystaniem.

Skip to content