Studia Podyplomowe

KADRY I PŁACE W PRAWIE I PRAKTYCE

Studia odbywają się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

Studiuj za 407 złotych

Dla kogo?

Studia kierowane są do:
• osób poszukujących zatrudnienia lub zatrudnionych w działach kadrowo-płacowych,
• specjalistów ds. zasobów ludzkich,
• osób prowadzących działalność gospodarczą, które chcą samodzielnie zarządzać sprawami kadrowo-płacowymi.

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów podyplomowych Kadry i płace w prawie i praktyce jest kształcenie profesjonalistów w obszarze prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, prowadzenia dokumentacji kadrowej, płacowej, podatkowej i ZUS. W ramach studiów słuchaczom zostanie przekazana specjalistyczna wiedza połączonej z praktycznymi umiejętnościami w ww. zakresie.

Charakterystyka kierunku

Program obejmuje pełny zakres wiadomości niezbędnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych, rozliczeniowych. Studia zorganizowane są w przeważającej liczbie godzin w formie warsztatowej (40% teoria, 60% praktyka).

Czas trwania i organizacja zajęć

 • studia trwają dwa semestry
 • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, w godzinach 8-17
 • forma prowadzenia studiów – blended learning

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj
Rekrutacja trwa od 18 maja 2020. Rozpoczęcie studiów wrzesień/październik 2020.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Kadry i płace w prawie i praktyce jest obecność i aktywność oraz zaliczenia poszczególnych zajęć w ramach studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program studiów

Program kierunku Kadry i płace w prawie i praktyce

 1. Rekrutacja, selekcja i adaptacja pracowników.
 2. Źródła i zasady prawa pracy.
 3. Stosunek pracy: nawiązanie, zmiana i ustanie stosunku pracy.
 4. Czas pracy i urlopy pracownicze.
 5. Bezpieczeństwo i higiena w procesie pracy.
 6. Odpowiedzialność pracownika i pracodawcy w ramach stosunku pracy.
 7. Regulamin pracy i regulamin wynagradzania w zakładzie pracy
 8. Dokumentacja pracownicza.
 9. Związki zawodowe i układy zbiorowe pracy.
 10. Zwolnienia grupowe i zwolnienia indywidualne z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
 11. Pozapracownicze formy zatrudnienia.
 12. Podstawy prawne ustalania wynagrodzeń.
 13. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 14. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
 15. Naliczanie wynagrodzeń pracowniczych i pozapracowniczych.
 16. Świadczenia pracownicze z tytułu choroby i macierzyństwa.
 17. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z tytułu naliczanych wynagrodzeń.
 18. Obsługa programu Płatnik (lab.).
 19. Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych .
 20. Zatrudnianie cudzoziemców
 21. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Czesne
Charakterystyka kierunku

Czesne

Płatność miesięczna: 407 zł
Opłata semestralna: 1 850 zł
Opłata roczna: 3 700 zł

O kierunku

Program obejmuje pełny zakres wiadomości niezbędnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych, rozliczeniowych. Studia zorganizowane są w przeważającej liczbie godzin w formie warsztatowej (40% teoria, 60% praktyka).

Skip to content