Czesne
Płatność miesięczna: 407 zł
Opłata semestralna: 1 850 zł
Opłata roczna: 3 700 zł
Kadra

Kadra na kierunku Kadry i płace w prawie i praktyce to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy

 • +
  Kierownik kierunku: mgr Elżbieta Denis
  Trener, doradca w dziedzinie prawa pracy, kadr i płac, zarządzania zasobami ludzkimi, wykładowca studiów podyplomowych na kierunkach: Prawo pracy, Kadry i płace, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Praktyk z 17-letnim doświadczeniem zawodowym w prowadzeniu spraw pracowniczych, głównie w obszarze kadr i płac.
Program studiów
 • +
  1. Rekrutacja, selekcja i adaptacja pracowników.
  2. Źródła i zasady prawa pracy.
  3. Stosunek pracy: nawiązanie, zmiana i ustanie stosunku pracy.
  4. Czas pracy i urlopy pracownicze.
  5. Bezpieczeństwo i higiena w procesie pracy.
  6. Odpowiedzialność pracownika i pracodawcy w ramach stosunku pracy.
  7. Regulamin pracy i regulamin wynagradzania w zakładzie pracy
  8. Dokumentacja pracownicza.
  9. Związki zawodowe i układy zbiorowe pracy.
  10. Zwolnienia grupowe i zwolnienia indywidualne z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
  11. Pozapracownicze formy zatrudnienia.
  12. Podstawy prawne ustalania wynagrodzeń.
  13. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
  14. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
  15. Naliczanie wynagrodzeń pracowniczych i pozapracowniczych.
  16. Świadczenia pracownicze z tytułu choroby i macierzyństwa.
  17. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z tytułu naliczanych wynagrodzeń.
  18. Obsługa programu Płatnik (lab.).
  19. Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych .
  20. Zatrudnianie cudzoziemców
  21. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Aktualne promocje