fbpx
Studia Podyplomowe

Projektowanie uniwersalne – koordynator dostępności

Studia odbywają się w formule blended learning z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

Studiuj za 450 zł miesięcznie

Możliwość dofinansowania studiów  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Projektowanie uniwersalne – koordynator dostępności

Wykształcenie koordynatora zapewni umiejętności do monitorowania i implementowania postanowienia „Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” z 2019 roku, w zobligowanych do tego instytucjach.

Sektor publiczny jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej minimalnej dostępności, która zagwarantuje dostępność podmiotu publicznego. Podmiot publiczny zapewnia dostępność przez stosowanie uniwersalnego projektowania nowych rozwiązań lub racjonalnych usprawnień w usuwaniu istniejących barier. Minimalne wymagania obejmują zapewnienie w instytucjach publicznych:

 • dostępności architektonicznej – zarówno korytarze, jak i klatki schodowe powinny być wolne od barier i zapewniać możliwość poruszania się po nich między innymi osób na wózku, osób korzystających z kul, lasek i innych pomocy ortopedycznych, osób starszych, a także osób z wózkami dziecięcymi, mających różne problemy z poruszaniem się (windy, schody, korytarze, ciągi piesze w budynku),
 • dostępności cyfrowej –  została kompleksowo uregulowana w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych  podmiotów publicznych,
 • dostępności informacyjno-komunikacyjnej – zapewnienie informacji na temat tego, jakie zadania wykonuje dany podmiot w postaci nagrania w polskim języku migowym dla osób głuchych, informacji w tekście łatwym do czytania (ETR) – m.in dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, czy pliku odczytywalnego maszynowo, dzięki któremu taką informację może udźwiękowić osoba niewidoma. Dostępność w tym zakresie to także umożliwienie komunikacji z podmiotem w taki sposób, jaki jest dogodny dla osoby ze szczególnymi potrzebami np. poprzez SMS czy przy użyciu usługi tłumaczenia migowego online.
Dla kogo?

Studia skierowane są do:

 • koordynatorów dostępności oraz członków zespołów zajmujących się zwiększeniem dostępności architektonicznej, cyfrowej czy komunikacyjno-informacyjnej w instytucjach publicznych;
 • menedżerów, przedsiębiorców zainteresowanych dostosowaniem produktów i usług również dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z założeniami uniwersalnego projektowania;
 • liderów trzeciego sektora realizujących zadania publiczne jak również usługi społeczne.

Marta Komorska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Obecnie jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, do 2015 roku pracowałam w jako adiunkt w Instytucie Socjologii UMCS w Lublinie.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Autorką ponad 40 publikacji naukowych z zakresu polityki społecznej, pracy socjalnej, zarządzania strategicznego, demografii.

Realizuję badania naukowe w obszarze pomocy społecznej, diagnozowania problemów społecznych, ekonomii społecznej, instytucji ochrony zdrowia oraz badania jakości usług instytucji publicznych, w tym reintegracji społecznej i edukacji.

o studiach

Od 30 września 2020 r. w organach administracji rządowej i samorządowej, organach w kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądach i trybunałach powinni zostać wyznaczeni koordynatorzy dostępności. Oznacza to, że już teraz m.in. w urzędzie gminy, powiatu czy w sądzie osoba ze szczególnymi potrzebami będzie mogła poprosić koordynatora o pomoc w rozwiązywaniu problemów z brakiem dostępności do urzędu czy sądu i możliwości załatwienia swoich spraw urzędowych. Dane kontaktowe do koordynatora powinny znajdować się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu publicznego.

Czas trwania i organizacja zajęć

 • studia trwają dwa semestry
 • zjazdy stacjonarne odbywają się w soboty i niedziele, w godzinach 8-17
 • forma prowadzenia studiów – blended learning
 • Organizacja roku akademickiego – tutaj

*Blended learning – forma mieszana edukacji na odległość, łącząca zajęcia tradycyjne (około 2- 3 zjazdy w semestrze w siedzibie uczelni) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie

Warunki ukończenia studiów
Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy oraz uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Dodatkowo każdy słuchacz opracuje w ramach pracy dyplomowej projekt – plan zwiększania dostępności w instytucji.

Dokument ukończenia studiów
Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje
WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

program

 • Zagadnienia wprowadzające

  Rola współpracy trójsektorowym ze szczególną rolą w rozwoju lokalnym

  Zmiana społeczna z perspektywy procesu integracji społecznej

  Społeczny obraz osób ze szczególnymi potrzebami – przeszłość i teraźniejszość

  Idea Projektowania Uniwersalnego – zasady i narzędzia

  Edukacja włączająca

  Elementy prawa w kontekście zapewniania dostępności

  Wymiar globalny, europejski i krajowy

  Dostępność architektoniczna i techniczna

  Przeprowadzenie audytu dostępności architektonicznej i opracowywanie raportu

  Standardy dostępności

  Wymogi ewakuacyjne osób ze szczególnymi potrzebami.

  Dostępność cyfrowa

  Standard WCAG 2.1 / Web Content Accessibility Guidelines

  Dostępność komputerów i urządzeń mobilnych

  Tworzenie dostępnych dokumentów

  Dostępność informacyjno-komunikacyjna

  Podstawy obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami

  Narzędzia

  Praktyczne zastosowanie

  Diagnoza potrzeb społecznych w społeczności lokalnej w logice łańcucha dostępności
  Monitoring instytucji publicznych w zakresie dostępności

  Monitoring architektoniczny, cyfrowy, komunikacyjno-informacyjny, społeczny

  Projektowanie uniwersalne w zatrudnieniu, Aspekty prawne i finansowe zatrudniania osób z niepełnosprawnościami

  Dostosowanie miejsc pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

  Design Thinking w kontekście projektowania uniwersalnego

  Edukacja, informacja i promocja włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami w społeczności lokalnej

  Przygotowanie pracy dyplomowej/projekt – plan zwiększania dostępności w instytucji

  Łączna liczba godzin: 184

rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. 

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

opłaty

Opłata wpisowa: 200 zł
(Absolwenci WSPA zwolnieni są z opłaty wpisowej)

Płatność miesięczna (10 rat): 450 zł
Opłata semestralna: 2 050 zł
Opłata roczna: 4 100 zł

Nr konta

Bank Pekao S.A
nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
nr BIC (SWIFT): PKOPPLPW

Promocje na studia podyplomowe

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” dotyczy Absolwentów WSPA tzn. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023. Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:

 • łączy się z promocją „Dodatkowe 5%”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”: 10%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” oraz „Dodatkowe 5%”:
10% + 5%

Dodatkowe 5%

Promocja „Dodatkowe 5%” dotyczy kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w semestrze zimowym/letnim roku akademickiego 2022/2023 oraz uregulują czesne z góry za rok zgodnie z ustalonym harmonogramem. Promocja polega na obniżeniu czesnego o 5% na I i II semestrze studiów.

Promocja „Dodatkowe 5%”:

 • łączy się z promocją „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%”: 5%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%” oraz „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:
10% + 5%

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2022/2023 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 5% przy zgłoszeniu 3 i więcej pracowników;

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

 

 

Absolwenci WSPA bez wpisowego!

Promocja dla kandydatów na studia wyższe prowadzone w języku polskim polega na zwolnieniu z opłaty wpisowej Absolwentów studiów wyższych i podyplomowych WSPA

 1. Zwolnienie z opłaty wpisowej obowiązuje od 01 października 2022 r. do odwołania i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023.

Zwolnienie z opłaty wpisowej łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2022/2023.

Skip to content