fbpx
Studia Podyplomowe

LOGOPEDIA

Studia odbywają się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

 

Możliwość dofinansowania studiów  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Studiuj za 380 zł miesięcznie

Studia podyplomowe Logopedia pozwalają słuchaczom przygotować się do wykonywania zawodu logopedy szczególnie w aspekcie praktycznym. Proponowane w ramach kształcenia moduły wpisują się w wielowymiarowość podejmowanego kierunku. Dzięki zajęciom prowadzonym przez praktyków w swojej dziedzinie Absolwent przygotowany zostanie do poprowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej pod kątem różnych zaburzeń mowy. Kierunek odpowiada na potrzeby pracy logopedy zarówno z noworodkami i niemowlętami, dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, jak i z osobami starszymi. Kształcenie uzupełnione zostało o wiedzę z dziedzin łączących się z pracą logopedy, np. z zakresu integracji sensorycznej, terapii karmienia czy fizjoterapii.

Dla kogo?

Studia przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich z uprawnieniami pedagogicznymi. Sugerowane jest ukończenie studiów na kierunkach: pedagogicznych, psychologicznych i filologicznych. Absolwenci uzyskują kwalifikacje logopedyczne, dające uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy w placówkach oświatowych, artystycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gabinetach logopedycznych oraz placówkach służby zdrowia.

Podstawa prawna

Studia podyplomowe Logopedia nadają uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy lub nauczyciela logopedy.

Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).

Oferowane studia spełniają standardy Polskiego Związku Logopedów i umożliwiają zdobycie Certyfikatu Zawodowego Logopedy (więcej o certyfikacie: https://logopeda.org.pl/certyfikat.php)

„Certyfikat Zawodowy Logopedy jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wysokich kwalifikacji zawodowych logopedy (…) jest wyrazem dążenia środowiska logopedów polskich do dostosowania standardów zawodowych do wymogów Unii Europejskiej”.

Oferta spełnia również standardy godzinowe kształcenia logopedów wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, co daje możliwość zatrudnienia absolwentów w resorcie ochrony zdrowia.

Czas trwania i organizacja zajęć
  • studia trwają cztery semestry
  • forma prowadzenia studiów – blended learning
  • Organizacja roku akademickiego – tutaj

*Blended learning – forma mieszana edukacji na odległość, łącząca zajęcia tradycyjne  (2- 3 zjazdy w semestrze w siedzibie uczelni) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj. Dodatkowo wymagane jest zaświadczenie z gabinetu logopedycznego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest egzamin oraz uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Monika Budkowska - logopedia

Monika Budkowska – opiekun merytoryczny kierunku

Neurologopeda, logopeda audiolog, terapeuta karmienia i wybiórczości pokarmowej oraz terapeuta miofunkcjonalny. Praktyk oraz wykładowca akademicki i szkoleniowiec.

W przestrzeni internetowej dzieli się doświadczeniem na fanpage Domowa logopedia Monika Budkowska oraz w grupie Wybiórczość pokarmowa, którą administruje i zarządza.

  • Stypendystka Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Rektora UMCS
  • Autorka artykułów w: Biuletyn Logopedyczny 2014/2015 wyd. PTL, w: Głos – Język – Komunikacja 5, 2018], w: Logopedia Lodziensia, 2021
  • Recenzji naukowych w: Logopedia Silesiana, 2020, w: Logopedia, 2020
  • Prelegentka podczas V Ogólnopolskiej Konferencji NKLiA, Ogólnopolskiego Sympozjum „Oblicza Logopedii” oraz VI Rzeszowskiej Sesji Logopedycznej.  

Prywatnie interesuje się rozwojem osobistym, psychologią i sztuką komunikacji oraz wystąpień publicznych.

Logopedia - kochamslyszec

mgr Agnieszka Kaproń – wykładowca

Jestem surdologopedą, audiologiem ogólnym, protetykiem słuchu i przedsiębiorczynią. Pracuję z dziećmi i młodzieżą z wadami słuchu i z opóźnionym rozwojem mowy. Tworzę pomoce terapeutyczne, kursy online i szkolenia stacjonarne właśnie z tej tematyki. Każdego roku organizuję ogólnopolską akcję #kochamsłyszeć uświadamiającą czym jest niedosłuch aparaty czy implanty. To moja ogromna PASJA i duża część życia!

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Czesne
Program

Opłaty za studia

Płatność miesięczna: 300 zł
Opłata semestralna:  1 375 zł
Opłata za cały tok studiów: 5 500

Moduł I – MEDYCZNY (86h):

Anatomia układu mięśniowo-szkieletowego głowy i szyi
Audiologia: anatomia, fizjologia i podstawy patologii narządu słuchu
Foniatria: anatomia, fizjologia i podstawy patologii aparatu mowy
Podstawy neurologii i psychiatrii wieku rozwojowego
Rozwój motoryczny dzieci
Elementy stomatologii i ortodoncji

 

Moduł II – JĘZYKOZNAWCZY (60h):

Rozwój mowy dziecka
Nauka o języku
Fonetyka i fonologia języka polskiego

 

Moduł III – PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY (70h):

Elementy psychologii rozwojowej
Przygotowanie do pracy z rodzicem dziecka niepełnosprawnego
Podstawy pedagogiki specjalnej
Trudności w czytaniu i pisaniu
Metodyka pracy logopedycznej

 

Moduł IV – ZABURZENIA MOWY I KOMUNIKACJI (235h):

Metodyka podstępowania logopedycznego w dyslalii
Metodyka postępowania logopedycznego w alalii
Autyzm – diagnoza i terapia
Metodyka postępowania logopedycznego w niepłynności mówienia
Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu
Oligofazja
Metodyka postępowania logopedycznego w afazji
Metodyka postępowania logopedycznego w dyzartrii
Wczesna interwencja logopedyczna
AAC – komunikacja alternatywna
Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego – diagnoza i terapia
Zaburzenia komunikacji w chorobach wieku podeszłego
Logopedia artystyczna

 

Moduł V – METODY WSPOMAGAJĄCE (76h):

Rozwój mowy w kontekście integracji sensorycznej
Fizjoterapia w logopedii
Terapia karmienia
Logorytmika i muzyka w terapii logopedycznej
Emisja i higiena głosu
Metody wspierające pracę logopedy

Praktyka logopedyczna – we własnym zakresie studenta (90h)

Łączna liczba godzin: 617

Skip to content