Socjologia

cc

Informacje o kierunku

Socjologia to nauka stanowiąca uniwersalną podstawę, dająca możliwość rozwoju w wielu specjalnościach. Dzięki poznaniu społecznych reguł, które łączą i dzielą ludzi, pozwala zrozumieć sposób postępowania jednostek uwikłanych w międzyludzkie relacje. Studenci socjologii WSPA  zdobędą wiedzę jak skutecznie analizować wykorzystując różne metody badawcze. Jednocześnie rozwijając wiedzę i umiejętności praktyczne w obszarze wybranej specjalności zostaną przygotowani do pracy w wybranym zawodzie. W programie studiów na kierunku Socjologia przewidziano dużą liczbę zajęć w formie warsztatów, ćwiczeń i projektów, realizowanych zarówno na terenie uczelni jak i w terenie, prowadzonych z praktykami, które skutecznie przygotują przyszłego absolwenta kierunku do pracy w zawodzie.

Kończąc socjologię na WSPA absolwent kierunku jest konkurencyjny na rynku pracy, gdyż potrafi zastosować bogatą wiedzę teoretyczną w praktyce oraz wykorzystywać nowoczesne technologie teleinformatyczne w pracy zawodowej i życiu codziennym. Jest kreatywny, innowacyjny i nastawiony na dalszy rozwój osobisty i zawodowy.

Dlaczego warto studiować Socjologię na WSPA? Nasze atuty to:

 • kształcenie praktyczne pod potrzeby rynku pracy;
 • nowoczesne metody nauczania pozwalające na rozwój własny w trakcie studiów;
 • realizacja akcji społecznych i badań naukowych;
 • profesjonalna kadra dydaktyczna z doświadczeniem zarówno akademickim, jak i praktycznym;
 • wysokie stypendia dostępne już od pierwszego roku studiów.

  Przygotujemy Cię do pracy w:

  • działach marketingu i zarządzania zasobami ludzkimi,
  • ośrodkach badania opinii społecznej,
  • uczelniach i instytutach naukowych,
  • instytucjach doradczych i szkoleniowych,
  • agencjach PR oraz reklamowych,
  • środkach masowego przekazu,
  • administracji państwowej i samorządowej,
  • placówkach kulturalnych,
  • ośrodkach pomocy społecznej,
  • szkołach, po ukończeniu studium pedagogicznego.

  Warto u nas studiować Socjologię!

   Sylwetka absolwenta

   Absolwent studiów I stopnia na kierunku Socjologia posiada podstawową wiedzę z zakresu socjologii i dyscyplin pokrewnych, takich jak nauki o polityce, mediach, komunikacji społecznej i zarządzaniu. Jest świadomy społecznego kontekstu działań ludzkich, natury procesów społecznych, społecznego zróżnicowania i kulturowej różnorodności współczesnych społeczeństw. Potrafi zastosować nabytą wiedzę do przeprowadzenia prostych badań i analiz socjologicznych z zachowaniem zasad etycznych i prawnych. Posiada umiejętności pracy zespołowej, a także skutecznego komunikowania się z otoczeniem. Wykazuje zainteresowanie problematyką społeczną oraz poczucie odpowiedzialności. Jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych i firmach prywatnych na stanowiskach wymagających podstawowej wiedzy o procesach społecznych, a także ogólnych kompetencji, niezbędnych do samodzielnego rozwiązywania problemów zawodowych. Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się oraz posiada umiejętności doskonalenia swoich umiejętności zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod. Absolwent jest przygotowany do radzenia sobie na rynku pracy, a także do podjęcia studiów drugiego stopnia.

    

   Absolwent studiów II stopnia na kierunku Socjologia posiada wiedzę z zakresu socjologii i wybranych dyscyplin pokrewnych. Jest ona oparta nie tylko na pogłębionej znajomości pojęć i koncepcji socjologicznych, które umożliwiają samodzielne badanie i krytyczną interpretację zjawisk, struktur i procesów społecznych, ale również budowaniu więzi społecznych i biznesowych z podmiotami znajdującymi się wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Studia na kierunku Socjologia mają charakter wysoce praktyczny, obejmują przygotowanie licznych projektów o charakterze rynkowym i marketingowym. Elementem dodatkowo wzmacniającym praktyczny charakter studiów jest możliwość nabywania wiedzy i umiejętności od praktyków, bezpośrednio w środowisku pracy w ramach praktyk zawodowych. Istotnym elementem studiów, jest przygotowanie absolwenta do samodzielnej realizacji badań społecznych, tj. doboru próby badawczej, adekwatnych metod i technik badań jakościowych i ilościowych, projektowania narzędzia badawczego, kodowania i interpretacji uzyskanych wyników. Przestrzega zasad etyki zawodowej. Posiada umiejętności pracy zespołowej, a także podejmowania odpowiedzialnych ról. Skutecznie komunikuje się z otoczeniem, w tym z osobami reprezentującymi różny poziom specjalistycznego przygotowania. Wykazuje wrażliwość etyczną, refleksyjność oraz postawę prospołeczną.

    

   Godziny konsultacji z Prodziekanem kierunku:

   04.11.2017- godz. 9.50-10.50 pok. 200
   25.11.2017- godz. 9.50-10.50 pok. 200
   09.12. 2017- godz. 13.30-15.00 pok. 200