fbpx
Studia Podyplomowe

KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI – ZARZĄDZANIE DOSTĘPNOSCIĄ W ORGANIZACJI

Studia odbywają się w formule blended learning z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

Ta usługa jest w Bazie Usług Rozwojowych i może być finansowana ze środków UE w ramach BUR.
Studiuj za 440 zł miesięcznie

Możliwość dofinansowania studiów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Koordynator dostępności – zarządzanie dostępnością w organizacji

Studia podyplomowe Koordynator dostępności – zarządzanie dostępnością w organizacji mają przygotowywać specjalistów do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności w organizacjach, podmiotach publicznych na szczeblu samorządowym, rządowym. Zgodnie z art 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami „każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorządowej, organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, wyznacza co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności”.

Sektor publiczny jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej minimalnej dostępności, która zagwarantuje dostępność podmiotu publicznego. Podmiot publiczny zapewnia dostępność przez stosowanie uniwersalnego projektowania nowych rozwiązań lub racjonalnych usprawnień w usuwaniu istniejących barier. Minimalne wymagania obejmują zapewnienie w instytucjach publicznych:

 • dostępności architektonicznej – zarówno korytarze, jak i klatki schodowe powinny być wolne od barier i zapewniać możliwość poruszania się po nich między innymi osób na wózku, osób korzystających z kul, lasek i innych pomocy ortopedycznych, osób starszych, a także osób z wózkami dziecięcymi, mających różne problemy z poruszaniem się (windy, schody, korytarze, ciągi piesze w budynku),
 • dostępności cyfrowej –  została kompleksowo uregulowana w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
 • dostępności informacyjno-komunikacyjnej – zapewnienie informacji na temat tego, jakie zadania wykonuje dany podmiot w postaci nagrania w polskim języku migowym dla osób głuchych, informacji w tekście łatwym do czytania (ETR) – m.in dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, czy pliku odczytywalnego maszynowo, dzięki któremu taką informację może udźwiękowić osoba niewidoma. Dostępność w tym zakresie to także umożliwienie komunikacji z podmiotem w taki sposób, jaki jest dogodny dla osoby ze szczególnymi potrzebami np. poprzez SMS czy przy użyciu usługi tłumaczenia migowego online.

Od 30 września 2020 r. w organach administracji rządowej i samorządowej, organach w kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądach i trybunałach powinni zostać wyznaczeni koordynatorzy dostępności. Oznacza to, że już teraz m.in. w urzędzie gminy, powiatu czy w sądzie osoba ze szczególnymi potrzebami będzie mogła poprosić koordynatora o pomoc w rozwiązywaniu problemów z brakiem dostępności do urzędu czy sądu i możliwości załatwienia swoich spraw urzędowych. Dane kontaktowe do koordynatora powinny znajdować się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu publicznego.

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych Koordynator dostępności – zarządzanie dostępnością w organizacji jest przekazanie kompleksowej wiedzy i umiejętności w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej. Studia podyplomowe Koordynator dostępności – zarządzanie dostępnością w organizacji przygotowują do pełnienia funkcji Koordynatora Dostępności w administracji publicznej lub samorządowej, ale także do pełnienia roli osoby zarządzającej dostępnością w podmiotach prywatnych.

W trakcie studiów zostaną przekazane praktyczne umiejętności tworzenia dokumentów oraz treści www dostępnych cyfrowo. Dodatkowo, studia umożliwiają nabycie wiedzy na temat audytowania stron www przy użyciu narzędzi cyfrowych. Absolwent zostanie przygotowany do tworzenia i audytowania cyfrowych dokumentów, zarówno w popularnych pakietach biurowych, jak i w formacie PDF. Studia umożliwią nabycie praktycznych umiejętności w zakresie organizowania, planowania i monitorowania działań w zakresie usuwania wszelkiego rodzaju barier.

Dla kogo?

Studia skierowane są do:

 • osób, które chcą uzyskać kwalifikacje w zakresie zarządzania dostępnością, w szczególności pracowników instytucji publicznych;
 • koordynatorów dostępności oraz członków zespołów zajmujących się zwiększeniem dostępności architektonicznej, cyfrowej czy komunikacyjno-informacyjnej w instytucjach publicznych;
 • menedżerów, przedsiębiorców zainteresowanych dostosowaniem produktów i usług również dla osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z założeniami uniwersalnego projektowania;
 • liderów trzeciego sektora realizujących zadania publiczne jak również usługi społeczne.

Promocje na studia podyplomowe

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Zniżka „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” dotyczy Absolwentów WSPA tzn. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2024/2025.

Zniżka polega na obniżeniu czesnego na cały tok studiów o 10%.

Zniżka „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:

 • łączy się z ofertą promocją „Dodatkowe 5%”
 • łączy się z ofertą promocyjną „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji”

w zakresie opłat za studia obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w roku akademickim 2024/2025

Dodatkowe 5%

Zniżka „Dodatkowe 5%” dotyczy kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w semestrze zimowym/letnim roku akademickiego 2024/2025 oraz uregulują czesne z góry.

Promocja polega na obniżeniu czesnego na cały tok studiów. W przypadku uregulowania płatności w innej formie niż jednorazowo, zniżka nie przysługuje.

Zniżka „Dodatkowe 5%”:

 • łączy się z promocją „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” obowiązującą w WSPA w Lublinie w roku akademickim 2024/2025
 • nie łączy się z ofertą promocyjną „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” w zakresie opłat za studia obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2024/2025.

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Zniżka „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2024/2025 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów.

Promocja dotyczy całego toku studiów i polega na obniżeniu czesnego o:

 • 5% przy zgłoszeniu 1 pracownika
 • 10% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
 • 15% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Zniżka „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji”

 • łączy się z ofertą promocyjną „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” 
 • nie łączy się z ofertą promocyjną „Dodatkowe 5%”

w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2024/2025.

Absolwenci WSPA studiują bez opłaty wpisowej

„Absolwenci WSPA studiują bez opłaty wpisowej” – zniżka polega na zwolnieniu z opłaty wpisowej Absolwentów studiów wyższych i podyplomowych WSPA.

Zwolnienie z opłaty wpisowej obowiązuje do odwołania i dotyczy kandydatów, którzy złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2024/2025

Zwolnienie z opłaty wpisowej łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2024/2025.

10 % zniżki za polecenie

10 % zniżki na cały tok studiów podyplomowych za każdą poleconą osobę

 • zniżka ma charakter stały
 • zniżka zostanie uznana pod warunkiem, że dany kierunek zostanie otworzony
 • polecone osoby muszą złożyć dokumenty zgłoszeniowe na ten sam kierunek, na który złożyła osoba polecająca
 • oferta 10 % zniżki za polecenie nie łączy się z innymi promocjami: „Absolwenci WSPA studiują z 10 % zniżką”, „Dodatkowe 5 %”, „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” oraz w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w WSPA w Lublinie.

Poznaj naszych wykładowców

Marta Komorska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Obecnie jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, do 2015 roku pracowałam w jako adiunkt w Instytucie Socjologii UMCS w Lublinie.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Autorką ponad 40 publikacji naukowych z zakresu polityki społecznej, pracy socjalnej, zarządzania strategicznego, demografii.

Realizuję badania naukowe w obszarze pomocy społecznej, diagnozowania problemów społecznych, ekonomii społecznej, instytucji ochrony zdrowia oraz badania jakości usług instytucji publicznych, w tym reintegracji społecznej i edukacji.

o studiach

Czas trwania i organizacja zajęć:
 • studia trwają dwa semestry
 • zajęcia odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 8-17
 • forma prowadzenia studiów – blended learning
 • Organizacja roku akademickiego – tutaj

*Blended learning – forma mieszana edukacji na odległość, łącząca zajęcia tradycyjne  (2-3 zjazdy w semestrze w siedzibie Uczelni WSPA) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pośrednictwem Platformy www.puw.wspa.pl

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność i aktywność oraz zaliczenia poszczególnych zajęć w ramach studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Słuchacze mogą również podejść do wybranych egzaminów i zdobyć certyfikaty z zakresu zarządzania projektami.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

program

 

Dostępność a prawo

8 godz.

Kontekst społeczny niepełnosprawności w Polsce

16 godz.

Dostępność – wprowadzenie

16 godz.

Wprowadzenie do dostępności cyfrowej, zarządzanie treściami cyfrowymi w organizacji

8 godz.

Dostępność dokumentów cyfrowych

16 godz.

Dostępność stron internetowych

12 godz.

Dostępność komunikacyjno-informacyjna

16 godz.

Wprowadzenie do dostępności architektonicznej

12 godz.

Dostępność architektoniczna – audyt w praktyce

16 godz.

Warsztat design thinking

16 godz.

Seminarium dyplomowe

24 godz.

Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami

8 godz.

Obowiązki koordynatora dostępności

8 godz.

Deklaracja dostępności

8 godz.

Komunikacja podmiotu z osobami ze szczególnymi potrzebami

8 godz.

Łącznie 192 godziny

 

rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. 

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

opłaty

Opłata wpisowa: 200 zł
(Absolwenci WSPA zwolnieni są z opłaty wpisowej)

Płatność miesięczna (10 rat): 440 zł
Opłata semestralna: 2 000 zł
Opłata roczna: 4 000 zł

Nr konta

Bank Pekao S.A
nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
nr BIC (SWIFT): PKOPPLPW

 

Skip to content