fbpx
Studia Podyplomowe

KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI – ZARZĄDZANIE DOSTĘPNOSCIĄ W ORGANIZACJI

Studia odbywają się w formule blended learning z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

Studiuj za 451 zł miesięcznie

Możliwość dofinansowania studiów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Koordynator dostępności – zarządzanie dostępnością w organizacji

Studia podyplomowe Koordynator dostępności – zarządzanie dostępnością w organizacji mają przygotowywać specjalistów do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności w organizacjach, podmiotach publicznych na szczeblu samorządowym, rządowym. Zgodnie z art 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami „każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorządowej, organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, wyznacza co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności”.

Sektor publiczny jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej minimalnej dostępności, która zagwarantuje dostępność podmiotu publicznego. Podmiot publiczny zapewnia dostępność przez stosowanie uniwersalnego projektowania nowych rozwiązań lub racjonalnych usprawnień w usuwaniu istniejących barier. Minimalne wymagania obejmują zapewnienie w instytucjach publicznych:

 • dostępności architektonicznej – zarówno korytarze, jak i klatki schodowe powinny być wolne od barier i zapewniać możliwość poruszania się po nich między innymi osób na wózku, osób korzystających z kul, lasek i innych pomocy ortopedycznych, osób starszych, a także osób z wózkami dziecięcymi, mających różne problemy z poruszaniem się (windy, schody, korytarze, ciągi piesze w budynku),
 • dostępności cyfrowej –  została kompleksowo uregulowana w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
 • dostępności informacyjno-komunikacyjnej – zapewnienie informacji na temat tego, jakie zadania wykonuje dany podmiot w postaci nagrania w polskim języku migowym dla osób głuchych, informacji w tekście łatwym do czytania (ETR) – m.in dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, czy pliku odczytywalnego maszynowo, dzięki któremu taką informację może udźwiękowić osoba niewidoma. Dostępność w tym zakresie to także umożliwienie komunikacji z podmiotem w taki sposób, jaki jest dogodny dla osoby ze szczególnymi potrzebami np. poprzez SMS czy przy użyciu usługi tłumaczenia migowego online.

Od 30 września 2020 r. w organach administracji rządowej i samorządowej, organach w kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądach i trybunałach powinni zostać wyznaczeni koordynatorzy dostępności. Oznacza to, że już teraz m.in. w urzędzie gminy, powiatu czy w sądzie osoba ze szczególnymi potrzebami będzie mogła poprosić koordynatora o pomoc w rozwiązywaniu problemów z brakiem dostępności do urzędu czy sądu i możliwości załatwienia swoich spraw urzędowych. Dane kontaktowe do koordynatora powinny znajdować się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu publicznego.

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych Koordynator dostępności – zarządzanie dostępnością w organizacji jest przekazanie kompleksowej wiedzy i umiejętności w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej. Studia podyplomowe Koordynator dostępności – zarządzanie dostępnością w organizacji przygotowują do pełnienia funkcji Koordynatora Dostępności w administracji publicznej lub samorządowej, ale także do pełnienia roli osoby zarządzającej dostępnością w podmiotach prywatnych.

W trakcie studiów zostaną przekazane praktyczne umiejętności tworzenia dokumentów oraz treści www dostępnych cyfrowo. Dodatkowo, studia umożliwiają nabycie wiedzy na temat audytowania stron www przy użyciu narzędzi cyfrowych. Absolwent zostanie przygotowany do tworzenia i audytowania cyfrowych dokumentów, zarówno w popularnych pakietach biurowych, jak i w formacie PDF. Studia umożliwią nabycie praktycznych umiejętności w zakresie organizowania, planowania i monitorowania działań w zakresie usuwania wszelkiego rodzaju barier.

Dla kogo?

Studia skierowane są do:

 • osób, które chcą uzyskać kwalifikacje w zakresie zarządzania dostępnością, w szczególności pracowników instytucji publicznych;
 • koordynatorów dostępności oraz członków zespołów zajmujących się zwiększeniem dostępności architektonicznej, cyfrowej czy komunikacyjno-informacyjnej w instytucjach publicznych;
 • menedżerów, przedsiębiorców zainteresowanych dostosowaniem produktów i usług również dla osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z założeniami uniwersalnego projektowania;
 • liderów trzeciego sektora realizujących zadania publiczne jak również usługi społeczne.

Promocje na studia podyplomowe

10 % zniżki za polecenie

10 % zniżki na cały tok Studiów Podyplomowych za każdą poleconą osobę

 • promocja ma charakter stały
 • zniżka zostanie uznana pod warunkiem, że dany kierunek zostanie otworzony
 • polecone osoby muszą złożyć dokumenty zgłoszeniowe na ten sam kierunek, na który złożyła osoba polecająca
 • oferta 10 % zniżki za polecenie nie łączy się z innymi promocjami: „Absolwenci WSPA studiują z 10 % zniżką”, „Dodatkowe 5 %”, „Studia Podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” oraz  w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w WSPA w Lublinie.

*Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2024 r.

Dodatkowe 5%

Promocja „Dodatkowe 5%” dotyczy kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w semestrze zimowym/letnim roku akademickiego 2023/2024 oraz uregulują czesne z góry za rok zgodnie z ustalonym harmonogramem. Promocja polega na obniżeniu czesnego o 5% na I i II semestrze studiów.

Promocja „Dodatkowe 5%”:

 • łączy się z promocją „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%”: 5%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Dodatkowe 5%” oraz „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:
10% + 5%

Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” dotyczy Absolwentów WSPA tzn. absolwentów studiów wyższych, studiów podyplomowych, którzy złożą wymagane w procesie rekrutacyjnym dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024. Promocja polega na obniżeniu czesnego na I roku studiów o 10%.

Promocja „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”:

 • łączy się z promocją „Dodatkowe 5%”;
 • nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką”: 10%

Czesne z uwzględnieniem promocji „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” oraz „Dodatkowe 5%”:
10% + 5%

Absolwenci WSPA bez wpisowego!

Promocja dla kandydatów na studia wyższe prowadzone w języku polskim polega na zwolnieniu z opłaty wpisowej Absolwentów studiów wyższych i podyplomowych WSPA

 1. Zwolnienie z opłaty wpisowej obowiązuje od 01 października 2023 r. do odwołania i dotyczy kandydatów, którzy w tym terminie złożą dokumenty i zostaną zakwalifikowani na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024.

Zwolnienie z opłaty wpisowej łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 5% przy zgłoszeniu 1 pracownika
 • 10% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
 • 15% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji” nie łączy się z innymi Promocjami w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024.

 

 

Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” dotyczy instytucji, które zgłoszą swoich pracowników na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 i złożą pisemne oświadczenie o dofinansowaniu studiów. Promocja polega na obniżeniu czesnego o:

 • 10% przy zgłoszeniu 1 pracownika
 • 15% przy zgłoszeniu 2-3 pracowników
 • 20% przy zgłoszeniu 4 i więcej pracowników

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” łączy się ze zniżką „Absolwenci WSPA studiują z 10% zniżką” w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w roku akademickim 2023/2024.

Promocja „Studia podyplomowe dla przedsiębiorstw i instytucji stowarzyszonych w Lubelskim Klubie Biznesu” nie łączy się ze zniżką „Dodatkowe 5%” w zakresie opłat za studia, obowiązującymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, w roku akademickim 2023/2024.

Poznaj naszych wykładowców

Marta Komorska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Obecnie jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, do 2015 roku pracowałam w jako adiunkt w Instytucie Socjologii UMCS w Lublinie.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Autorką ponad 40 publikacji naukowych z zakresu polityki społecznej, pracy socjalnej, zarządzania strategicznego, demografii.

Realizuję badania naukowe w obszarze pomocy społecznej, diagnozowania problemów społecznych, ekonomii społecznej, instytucji ochrony zdrowia oraz badania jakości usług instytucji publicznych, w tym reintegracji społecznej i edukacji.

o studiach

Czas trwania i organizacja zajęć:
 • studia trwają dwa semestry
 • zajęcia odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 8-17
 • forma prowadzenia studiów – blended learning
 • Organizacja roku akademickiego – tutaj

*Blended learning – forma mieszana edukacji na odległość, łącząca zajęcia tradycyjne  (2-3 zjazdy w semestrze w siedzibie Uczelni WSPA) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pośrednictwem Platformy www.puw.wspa.pl

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność i aktywność oraz zaliczenia poszczególnych zajęć w ramach studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Słuchacze mogą również podejść do wybranych egzaminów i zdobyć certyfikaty z zakresu zarządzania projektami.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

program

 

Dostępność a prawo

8 godz.

Kontekst społeczny niepełnosprawności w Polsce

16 godz.

Dostępność – wprowadzenie

16 godz.

Wprowadzenie do dostępności cyfrowej, zarządzanie treściami cyfrowymi w organizacji

8 godz.

Dostępność dokumentów cyfrowych

16 godz.

Dostępność stron internetowych

12 godz.

Dostępność komunikacyjno-informacyjna

16 godz.

Wprowadzenie do dostępności architektonicznej

12 godz.

Dostępność architektoniczna – audyt w praktyce

16 godz.

Warsztat design thinking

16 godz.

Seminarium dyplomowe

24 godz.

Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami

8 godz.

Obowiązki koordynatora dostępności

8 godz.

Deklaracja dostępności

8 godz.

Komunikacja podmiotu z osobami ze szczególnymi potrzebami

8 godz.

Łącznie 192 godziny

 

rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. 

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

opłaty

Opłata wpisowa: 200 zł
(Absolwenci WSPA zwolnieni są z opłaty wpisowej)

Płatność miesięczna (10 rat): 451 zł
Opłata semestralna: 2 050 zł
Opłata roczna: 4 100 zł

Nr konta

Bank Pekao S.A
nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
nr BIC (SWIFT): PKOPPLPW

 

Skip to content