• prof. dr hab. inż. Arkadiusz Miaskowski +

  a.miaskowski@wspa.pl
 • prof. dr hab. Antoni Olak +

  kontakt: antonio130@vp.pl
  Profesor Antoni OLAK, od lat zajmuje się dziedziną problematyki patologii społecznych, oraz bezpieczeństwa i zagrożeń w rodzinie. Jest specjalistą w zakresie nauk społecznych łączącym wiedzę teoretyczną z bogatym doświadczeniem zdobytym w ciągu wieloletniej pracy w Policji. Jako doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii swoimi zainteresowaniami badawczymi obejmuje również zagadnienia z dziedziny pedagogiki i nauk wojskowych (habilitacja w 2013 r. w zakresie Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego), to razem na dzień dzisiejszy ponad 240 publikacji naukowych, w tym ponad 40 pozycji książkowych w ww. tematyce. Zatrudniony od 2015 roku w WSPA w Lublinie w Katedrze Stosunków Międzynarodowych a także w WSBiP w Ostrowcu Św. w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego; oraz WSBPiI APEIRON w Krakowie. Posiada cenione dokonania naukowe w wielu publikacjach polskich i obcojęzycznych. Członek Rad Naukowych licznych czasopism w Polsce (od 01.2013. do 31.12. 2018. Redaktor Naczelny „ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS” [7 pkt. z listy krajowej (B) oraz Indeks Copernicus] i zagranicą. Członek Rady Naukowej UMB (Uniwersytet Mateja Bela) w Bańskiej Bystricy (Instytut: Politologii i Stosunków międzynarodowych) i VSBM w Koszycach (Gwarant Kierunku: Zarządzanie bezpieczeństwem Informacji). Inspirator współpracy naukowej między Uczelniami w Polsce i za granicą. To szerokie spektrum zainteresowań naukowych znajduje odzwierciedlenie w licznych publikacjach książkowych, artykułach i referatach. Analizując współczesne problemy społeczne stara się wskazywać na środki skutecznej prewencji i szuka sposobów ochrony zagrożonych grup. Pracę naukową i dydaktyczną łączy jako społecznik i wolontariusz od ponad 40 lat z działalnością społeczną w PCK (V-ce Prezes Zarządu Podkarpackiego Okręgu PCK (2012-2020), oraz Członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża). Wielokrotnie odznaczony w tym także: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Zasłużony dla Zdrowia Narodu oraz Kryształowym Sercem. Zasłużony honorowy dawca krwi (oddal honorowo prawie 150 litrów tkanki krwi). W dniu 28.10.2017 roku wyróżniony Tytułem Doktora Honoris Causa w „Akademii Ostrogskiej” w Ostrogu na Ukrainie. Zainteresowania badawcze prof. Antoniego Olaka obejmują: socjologię rodziny, bezpieczeństwo rodziny i jej zagrożeń, problematyką globalizacji i UE, zarządzanie bezpieczeństwem, zarządzanie BHP, etyką i wypaleniem zawodowym w formacji mundurowej oraz bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym. Członek wielu Komisji Egzaminacyjnych prac doktorskich i habilitacyjnych. Recenzent wielu prac doktorskich i ponad 50 pozycji książkowych i dziesiątki artykułów naukowych w Polsce i za granicą. Promotor 3 prac doktorskich (trakcie 5 otwartych przewodów w Polsce i za granicą). Uczestnik wielu staży zagranicznych (studyjne pobyty, praktyki, Erasmus, wykłady a także praca na etacie za granicą (VŚBM w Kośicach i UMB w B. Bystricy). Prof. Antoni OLAK współpracuje z młodzieżą akademicką, licznie angażując do pracy naukowej zachęcając do publikacji, wspierając tworzenie dorobku naukowego i ich wizje jak np.: prace w samorządach i wydawnictwach, potrzeby własne i Uczelni na której jest zatrudniany. W listopadzie 2018 roku wyróżniony przez Studentów/Samorząd Studencki WSPA w Lublinie Tytułem Wykładowcy Roku 2017-2018. W czerwcu 2019 roku Otrzymał Tytuł : Honorowy Profesor z Europejskiego Instytutu > EURÓPSKY INŚTYTUT DALŚIEGO VZDELAVANIA EEDA na Słowacji.                                                                                                                                Antoni OLAK
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk +

  a.wac-wlodarczyk@pollub.pl
 • prof. szt. plast. Tomasz Zawadzki +

  tomzaw@op.pl
 • dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. WSPA +

  boleslawstelmach@o2.pl
 • dr hab. inż. Anna Zarębska, prof. WSPA +

  a.zarebska@wspa.pl
 • dr Grażyna Michalska, prof. WSPA +

  g.michalska@wspa.pl
 • dr hab. Andrzej Bochniak +

  kontakt: bohand@o2.pl
 • dr hab. inż. Piotr Budzyński +

  p.budzynski@wspa.pl
 • dr hab. Mariya Fleychuk +

  fleychukm@gmail.com
 • dr hab. inż. Ryszard Goleman +

  r.goleman@pollub.pl
 • dr hab. Edyta Jabłonka +

  ejablonka@wp.pl
 • dr hab. Grzegorz Kozieł +

  kontakt: g.koziel@wspa.pl
 • dr hab. inż. Artur Paździor +

  a.pazdzior@wspa.pl
 • dr hab. Jarosław Pytka +

  j.pytka@pollub.pl
 • dr hab. Monika Wesołowska +

  monika.wesolowska@umcs.pl
 • dr hab. Piotr Witkowski +

  witkowskip@interia.pl
 • dr inż. Jerzy Adamczyk +

  jerzy-adamczyk@wp.pl
 • dr inż. Grzegorz Bartnik +

  grzegorz.bartnik@up.lublin.pl
 • dr Jakub Bis +

  bisjakub@gmail.com
 • dr inż. Dariusz Dobrowolski +

  kontakt: dobrowolski.dariusz@gmail.com
  STUDIA PODYPLOMOWE
  1. Zarządzanie projektami badawczymi i pracami rozwojowymi.  WSEI  2010
  2. Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu Ochrona własności intelektualnej UMCS 2011
  3. Informatyka śledcza. WSPA 2020
  UDZIAŁ W PROJEKTACH
  1. Informatyka - nowe specjalności odpowiedzią na innowacje. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  2. Nauka stymulatorem rozwoju gospodarki. CITT LPNT 2010
  3. Semantyczna integracja danych dla potrzeb zarządzania rolniczymi procesami produkcji. Projekt badawczy NCN NN 313774840
  4. Program unowocześnienia kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów KSI-POKL.04.01.01-00-232/08-00
  PUBLIKACJE (OSTATNIE LATA) 2019
  1. Dobrowolski D., Droździel P., Madleňák R., Rybicka I. K., Siłuch D. (2018). Daily Kilometrage Analysis For Selected Vehicle Groups. In: Advances in Science and Technology Research Journal, 12(3), 39-46. https://doi.org/10.12913/22998624/92109
  2. Dobrowolski D., S. Luściński; Studia dualne na przykładzie wdrożenia specjalności „Tworzenie Innowacji i Zarządzanie Projektami” na kierunku informatyka w WSPA w Lublinie. [w] Studia dualne szansą na wdrażanie innowacji i rozwój gospodarki pod red. Sylwii Skrzypek-Ahmed In: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 2019, 97-103, ISBN-wersja elektroniczna: 978-83-66159-30-3
  2018
  1. Luściński S., Dobrowolski D. (2019) System Dynamics Model for Continuous Review Inventory System in Demand Shock Conditions. In: Ivanov V. et al. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing. DSMIE 2018. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham p.306-316 ISSN: 2195-4356
  2017
  1. D. Dobrowolski, A. Tucki, P. Kapłański, A. Marciniak, J.Stokłosa; Ontologia zasobów turystyki kajakowej w województwie lubelskim na przykładzie Roztocza. [w:] Turystyka wodna dla regionu. (2016) pod red. M. Prochorowicz i B. Stankiewicza Rozdział w monografii; Wyd. Uczelnane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 2016, s. 21-31 ISBN 978-83-7663-229-2 (4 pkt)
  2. D. Dobrowolski, A. Tucki, P. Kapłański; Ontologia zasobów turystyki kajakowej Roztocza (na przykładzie Górnego Wieprza). [w:] Annales UMCS sectio B (2017) pod red. M. G. Łanczont, Wyd. Annales UMCS 2017, s. 141-152 ISSN: 0137-1983 (9 pkt)
  DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA ZARZĄDZANIE WIEDZĄ
  • technologie informacyjne w zarządzaniu wiedzą
  • projektowanie systemów ekspertowych
  INŻYNIERIA DANYCH
  • analityka danych
  • platformy analityki, raportowania i integracji danych
  ONTOLOGIE W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH
  • procesy tworzenia ontologii
  • narzędzia edycji ontologii
  • systemy ekspertowe
  ORGANIZACJA SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH
  • modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych
  • projektowanie systemów produkcyjnych
   INTERNET RZECZY Czytaj
 • dr Marta Drabczuk +

  martadrabczuk@gmail.com
 • dr inż. Jacek Dziwulski +

  j.dziwulski@pollub.pl
 • dr inż. Ernest Gnapowski +

  egnapowski@gmail.com
 • dr Barbara Gocłowska +

  gocbar@gmail.com
 • dr Jerzy Gryz +

  jerzy.gryz@wp.pl
 • dr Mirosław Haponiuk +

  mihaponiuk@gmail.com
 • dr Joanna Hołda +

  j.holda@lpnt.pl
 • dr Lech Jańczuk +

  lech.janczuk@gmail.com
 • dr Anna Jargiełło +

  ajargiello@wp.pl
 • dr Małgorzata Jedynak +

 • dr Waldemar Jurkiewicz +

  waljurk@gmail.com
 • dr inż. Jan Kamiński +

  kontakt: jan.t.kaminski@gmail.com
 • dr inż. Łukasz Kański +

  l.kanski@wspa.pl
 • dr Artur Kokoszkiewicz +

  kontakt: artur.kokoszkiewicz@gmail.com
    dr Artur Kokoszkiewicz, radca prawny Absolwent prawa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, oraz dwóch kierunków studiów podyplomowych w tej Uczelni: „Zarządzania projektami i rachunkowości” oraz „Negocjacji i mediacji prawniczych”. Posiada certyfikat mediatora Polskiego Centrum Mediacji oraz certyfikat ukończenia trzyletniego kursu prawniczego organizowanego przez Centrum Prawa Amerykańskiego (KUL i Chicago Kent College of Law). Rozprawę doktorską przygotował i obronił w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Przez dziewięć lat pracował w wymiarze sprawiedliwości orzekając w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Aktualnie radca prawny prowadzący praktykę ukierunkowaną w głównej mierze na przemysł zbrojeniowy i lotniczy. Wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji. Współzałożyciel i zastępca redaktora naczelnego rocznika naukowego „Prawo i Polityka”. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych w tym monografii i artykułów z zakresu prawa. W 2017 r. jako visiting professor przeprowadził cykl wykładów z zakresu prawa w American University of Bulgaria w Blagoevgradzie, w 2018 r. w Politecnico de Lisboa w Lizbonie, zaś w 2019 r. w Uniwersytecie w Splicie, w Chorwacji. Działalność naukowa koncentruje się wokół zagadnień związanych zarówno z teorią jak i dogmatyką prawa publicznego, w szczególności zaś administracyjnego i podatkowego. Szczególne zainteresowania budzą zagadnienia związane z szukaniem optymalnych rozwiązań i implementowania ich do konkretnych instytucji prawa. Zasłużony honorowy krwiodawca.
 • dr Marta Komorska +

  m.komorska@wspa.pl
 • dr Krzysztof Księski +

  krzysztof.ksieski@gmail.com
 • dr Rafał Kucharczyk +

  kontakt: Rafal.Kucharczyk@man.eu
 • dr Karol Kuczyński +

  karol.kuczynski@gmail.com
 • dr Agnieszka Kułak +

  a.k.ulak@wp.pl
 • dr Monika Leśnik +

  kontakt: monika_lesnik@gazeta.pl
 • dr Marek Łatko +

  m.latko@rotary.org.pl
 • dr Ewa Łazuka +

  e.lazuka@pollub.pl
 • dr inż. Radosław Marciniak +

  kontakt: r.marciniak@wspa.pl
 • dr Maria Mazur +

  m.mazur@wspa.pl
 • dr Ewa Miszczak +

  kontakt: ewa.miszczak@poczta.onet.pl
  Nazywam się Ewa Miszczak, jestem socjologiem, posiadam stopień naukowy doktora. Zawodowo zajmuję się metodologią badań socjologicznych, problematyką starzenia się współczesnych społeczeństw, przemian w obrębie kultury i cywilizacji, transformacji rodziny i ról społecznych oraz zjawisk z obszaru religii i religijności. Opublikowałam kilkadziesiąt samodzielnych artykułów naukowych oraz 2 własne prace monograficzne oparte na przeprowadzonych badaniach. W wolnym czasie chętnie wypoczywam w towarzystwie mojej kotki pracując w ogrodzie i pielęgnując kwiaty. Wiele przyjemności sprawiają mi też piesze wędrówki z rodziną po różnych zakamarkach Lublina i okolic. Pasjonuję się kulturą antyczną oraz współczesną krajów śródziemnomorskich i w czasie wakacji zwykle podróżuję po różnych regionach Włoch.
 • dr inż. Aleksander Nieoczym +

  a.nieoczym@pollub.pl
 • dr Marcin Nowak +

  Kontakt: mnowak@lublin.eu
  Specjalizuję się w zagadnieniach dotyczących historii społeczno-gospodarczej oraz współczesnych procesów gospodarczych na świecie. Od 14 lat działam w lokalnym samorządzie, pełniąc funkcję radnego Rady Miasta Lublin, a obecnie również Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 • dr inż. Bogusław Oleksiejuk +

  b.oleksiejuk@wspa.pl
 • dr Magda Parzyszek +

  magda.parzyszek@gmail.com
 • dr Maria Paździor +

  m.pazdzior@wspa.pl
 • dr inż. arch. Anna Piętocha +

  anna.pietocha@gmail.com
 • dr Karolina Podgórska +

  k.podgorska@wspa.pl
 • dr Henryk Ponikowski +

  hponikowski@wp.pl
 • dr Adam Prószyński +

  a.proszynski@pollub.pl
 • dr Małgorzata Przegalińska +

  kontakt: przegasia@wp.pl
 • dr inż. Konrad Pylak +

  konrad.pylak@pollub.pl
 • dr Justyna Rynkiewicz +

  kontakt: justynarynkiewicz86@wp.pl
 • dr Ewa Sikora-Chołody +

  sikorkaewa@gmail.com
 • dr inż. Jolanta Słoma +

  j.sloma@pollub.pl
 • dr Marcin Smolira +

  marcin.smolira@gmail.com
 • dr Bartosz Sobotka +

  bartosz.sobotka@syntea.pl
 • dr inż. Małgorzata Sosińska-Wit +

  m.sosinska-wit@pollub.pl
 • dr Mariola Stecka +

  mkstecka@gmail.com
 • dr Rafał Stęgierski +

  r.stegierski@wspa.pl
 • dr Sylwia Szewc-Koryszko +

  szewcsylwia@poczta.onet.pl
 • dr inż arch. Katarzyna Szmygin-Jeżyńska +

  szmygin.katarzyna@gmail.com
 • dr Janusz Szuster +

  j.szuster@wspa.pl
 • dr Małgorzata Szymańska +

  kontakt: m.e.szymanska@wp.pl
 • dr Wiesława Szymczuk +

  wiesia.sz@poczta.onet.pl
 • dr Paweł Wlaź +

  p.wlaz@pollub.pl
 • dr inż. Adam Włodarczyk +

  awlodar@wp.pl
 • dr Michał Wójcik +

  michal.wojcik@bluefox.com.pl
 • dr Iwona Zakrzewska +

  kontakt: i.a.zakrzewska@gmail.com
 • dr Wojciech Zakrzewski +

  wzakr1@wp.pl
 • dr inż. Tomasz Żminda +

  t_zminda@wp.pl
 • dr Katarzyna Żuk +

  kontakt: k.zuk@wspa.pl
  WYKSZTAŁCENIE:
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, EKONOMIA ukończone z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem
  • obrona pracy doktorskiej z rachunkowości zarządczej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pt. „Rola rachunku kosztów jakości w controllingowym zarządzaniu przedsiębiorstwem”
  • studia podyplomowe RACHUNKOWOŚĆ SGGW w Warszawie
  ŚCIEŻKA ZATRUDNIENIA:
  • Dyrektor Finansowy Nocowanie.pl (Grupa Wirtualna Polska)
  • Dyrektor Finansowy / Główny Księgowy / Prokurent samoistny AGRAM S.A. w Lublinie
  • Dyrektor Finansowy / Główny Księgowy AKPOL (producent regranulatów tworzyw sztucznych Kraśnik)
  • Główny Księgowy PZ CORMAY S.A. (spółka giełdowa)
  • Kierownik Działu Ekonomiczno-Finansowego w Firmie Cukierniczej „SOLIDARNOŚĆ” w Lublinie Sp. z o.o. (aktualnie część Grupy COLIAN)
  • Specjalista ds. Analiz i Controllingu w Firmie Cukierniczej „SOLIDARNOŚĆ” w Lublinie Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie
  • Specjalista ds. Analiz i Controllingu w Przedsiębiorstwie Zagranicznym CORMAY
  • Dyrektor Finansowy w „FIRMIE GORAN – Jeleń, Małocha, Basta” Sp. jawna
  • Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL
  • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie prowadzenie zajęć na kursie dla kandydatów na głównych księgowych
  • Współpraca z miesięcznikiem „Controlling i rachunkowość zarządcza”, „Serwis FK” wydawnictwa INFOR, z miesięcznikami „Logistyka” i „Problemy jakości”, od 2003 z miesięcznikiem „Rachunkowość” wydawnictwa INFOR jako autor.
  KWALIFIKACJE:
  • dr Nauk Ekonomicznych
  • Certyfikat Księgowy Ministra Finansów nr 66900/2014
  • Certyfikat VCC Trainer nr TSC-001-000607 Entrepreneurship.
  KONFERENCJE, SYMPOZJA, SZKOLENIA:
  • Konsolidacja sprawozdań finansowych, MDDP Warszawa
  • XXII Kongres Controllerów, ODITK, Sopot
  • Zmiany przepisów w zakładach pracy chronionej
  • Zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego Excel
  • Konferencja „Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości" UE Wrocław
  • Akredytywy, BRE Bank
  • Konferencja „Środki trwałe - ujmowanie, wycena" UE Wrocław
  • Konferencja "Wartości niematerialne i prawne" UE Wrocław
  • Konferencja „Odzwierciedlenie zmian polityki rachunkowości w sprawozdawczości finansowej" UE Wrocław
  • Seminarium SPO WKP, FRDL na zlec. Ministerstwa Gospodarki 11.2003r. Seminarium „BILANS 2003”, „Zmiany w podatku VAT”, SKWP
  • Programy Dotacji UE dla MŚP; Lubelska Fundacja Rozwoju
  • Seminarium Faktoring, PEKAO Factoring, Lublin
  • Szkolenie „Fundusze Unii Europejskiej; programy krajowe PHARE, ISPA, SAPARD, programy Wielonarodowe”; Salamon Consulting, Warszawa
  • Szkolenie Leasing, Warszawa, INFOR
  • Kurs dla kandydatów na głównych księgowych, SKWP
  • Seminarium „Zamknięcie ksiąg 2001/2002”, SKWP
  • Seminarium A. Blikle „Procesowa Organizacja Przedsiębiorstw”
  • Seminarium „Prawo bilansowe 2002 roku”, SKWP o. w Lublinie
  • „Controlling w restrukturyzacji przedsiębiorstw”, AE w Krakowie
  • Podatek VAT w księgach rachunkowych 2001 roku, SKWP.
   
 • mgr Anna Bielak +

  kontakt: anna.bielak@fim.org.pl
   

  Anna Bielak –  wykładowca Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie od 2006 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu i zarządzaniu funduszami pomocowymi.

  Trener, konsultant i ekspert w obszarze zarządzania projektami i zarządzania administracją publiczną. Współautor wielu innowacyjnych rozwiązań dedykowanych polskim samorządom w zakresie m.in. outsourcingu usług społecznych, partycypacji i badania jakości usług publicznych.

  Konsultant w dziedzinie wdrażania rozwiązań o charakterze zarządczym i organizatorskim w administracji samorządowej w Polsce, a także na Ukrainie, w Gruzji, Rosji i Tadżykistanie.

  Menedżer kilkudziesięciu projektów współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, Rządu Stanów Zjednoczonych oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 • mgr Łukasz Borkowski +

  borek.sztukmistrze@gmail.com
 • mgr Andrzej Borowski +

  a.borowski@wspa.pl
 • mgr inż. Joanna Brudnicka +

  askabrudnicka@wp.pl
 • mgr inż. Andrzej Celiński +

  andrzej_celinski@wp.pl
 • mgr inż. arch. Katarzyna Chylińska +

  kontakt: chylinska.architektura@gmail.com
 • mgr Michał Furmanek +

  michal.furmanek@gmail.com
 • mgr inż. Radosław Gad +

  kontakt: r.gad@pollub.pl
 • mgr Ewa Galant-Szala +

  e.galant-szala@wspa.pl
 • mgr Magdalena Gardzisz-Giza +

  mgardzisz@wp.pl
 • mgr Barbara Gruszecka +

  kontakt: barbara.gruszecka@2bvalue.pl
  KONSULTANT, COACH, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, MENEDŻER z blisko 20 letnim doświadczeniem, pomysłodawczyni i właścicielka firmy 2B VALUE www.2bvalue.pl. Kluczowe obszary kompetencji:
  • Doświadczenie w realizacji projektów biznesowych z obszaru sprzedaży, obsługi klienta, rozwoju kariery zawodowej
  • Doświadczenie w pracy jako coach (CoachWiseTM, International Coach Federation), trener, nauczyciel akademicki
  • Doświadczenie menedżerskie (B-1; B-2) w bankowych korporacjach międzynarodowych. Zarządzała ponad 300 osobowymi zespołami i budżetem rocznym ponad. 100 mln PLN w obszarze: sprzedaż, obsługa klienta, dochodowość, koszty, jakość oraz ryzyko operacyjne
  • Wspiera kobiety w projektach związanych z rozwojem biznesu jako mentorka w Sieci Przedsiębiorczych Kobiet
 • mgr Arkadiusz Gwarda +

  arkadiusz.gwarda@gmail.com
 • mgr inż Artur Habza +

  arturhabza@gmail.com
 • mgr Viktoriya Herun +

  kontakt: wiktoria.herun@gmail.com
 • mgr Paweł Jaroniek +

  p.jaroniek@wspa.pl
 • mgr Andrzej Jaroszyński +

  ajaroszynski@o2.pl
 • mgr Jarosław Jaworski +

  jarek_jaworski@op.pl
 • mgr Katarzyna Jośko +

  katarzyna.josko@lubhunters.pl
 • mgr Michał Karapuda +

  studia@karapuda.pl
 • mgr Władysław Kossowski +

  wladyslaw.kossowski@gmail.com
 • mgr Magdalena Kowara +

  kowara.magda@gmail.com
 • mgr inż. Krzysztof Król +

  k.krol1@poczta.fm
 • mgr Agnieszka Kwietniewska +

  aga@asise.pl
 • mgr Dawid Lahutta +

  dawid@lahutta.pl
 • mgr Małgorzata Michalska-Nakonieczna +

  plikatek@wp.pl
 • mgr inż. arch. Elżbieta Mącik +

  elzbieta.macik@gmail.com
 • mgr Anna Natora +

  kontakt: anna.natora@mscdn.edu.pl
 • mgr inż. Patrycjusz Omiotek +

  kontakt: patryk.omiotek@gmail.com
 • mgr inż. Jakub Pizoń +

  j.pizon@wspa.pl
 • mgr inż. arch. Krzysztof Podniesiński +

  kontakt: podniesinskikrzysztof@gmail.com
 • mgr Paweł Prokop +

  pawel.prokop@fim.org.pl
 • mgr Elwira Przybylska +

  e.przybylska@wspa.pl
 • mgr Łukasz Raczkowski +

 • mgr Iwona Romańska +

  i.romanska@wspa.pl
 • mgr Monika Różycka-Górska +

  kontakt: m.rozycka-gorska@wspa.pl
  Absolwentka socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych „Zarządzanie Gospodarką Społeczną” na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach programu doskonalenia zawodowego pracowników instytucji rynku pracy w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Ukończyła również Studium Pracowników Służb Społecznych, gdzie uzyskała tytuł zawodowy: pracownika socjalnego o specjalności rynek pracy i bezrobocie oraz szkołę trenerów Modelu Współpracy Administracji Publicznej z Organizacjami Pozarządowymi w Collegium Civitas w Warszawie. Posiada ponad 16 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej, które zdobywała pracując w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Centrum Integracji Społecznej „INTEGRO”- gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Miasta Lublin, i Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. Prodziekan ds. kierunku Administracja  oraz wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na kierunku socjologia i administracja. Współpracuje również z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych z Organizacji Pomocy Społecznej, Ekonomii Społecznej i studiach stacjonarnych na kierunku: socjologia. Pomysłodawca i koordynator wielu projektów  współfinansowanych ze środków UE, w tym wspierających osoby młode w wejściu na rynek pracy. Jako trener z zakresu ekonomii społecznej, doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości, problematyki społecznej i bezrobocia oraz współpracy międzysektorowej stale współpracuje zarówno z organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną, jak i firmami szkoleniowymi z terenu całej Polski. Autorka opracowań z zakresu problematyki społecznej, zabezpieczenia społecznego i rynku pracy (pisanych m.in. na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej- Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, gdzie pełniła funkcję eksperta ds. zabezpieczenia społecznego na portalu; powroty.gov.pl adresowanym do Polaków powracających z zagranicy). Od 2018 r. Członek Zespołu do Spraw Nawiązywania Kontaktów oraz Rozwijania Współpracy z Zagranicą przy Wojewodzie Lubelskim, Zespołu do Spraw organizacji Kongresu Organizacji Pozarządowych przy Wojewodzie Lubelskim oraz Zespołu do Spraw organizacji Kongresu Polsko-Kanadyjskiego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Za zasługi w przeciwdziałaniu bezrobociu oraz wieloletni wkład i zaangażowanie w świadczenie pomocy osobom bezrobotnym w 2015 r. odznaczona brązowym medalem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, w 2016 r Medalem Prezydenta Miasta Lublin oraz wyróżniona dyplomem uznania przez Marszałka Woj. Lubelskiego za profesjonalizm i pasję w realizacji zadań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych. Od 2011 r. pracownik Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie (obecnie Kierownik Działu Organizacyjno- Administracyjnego i Rzecznik prasowy Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie) oraz koordynator Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego zrzeszającego 55 instytucji – reprezentantów sektora: administracji publicznej, organizacji pozarządowych, nauki i biznesu. Misją Partnerstwa jest promowanie rozwoju lokalnego Lublina  i województwa lubelskiego, budowa społeczeństwa obywatelskiego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób pozostających bez pracy, w tym: w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.
 • mgr Maria Sieńko +

  sienkomajka@yahoo.co.uk
 • mgr Piotr Skrzypczak +

  Kontakt: ps@hf.org.pl
  Jestem politologiem. Specjalizuję się w tematyce związanej z ochroną praw człowieka. Poza pracą na uczelni działam w lubelskim stowarzyszeniu Homo Faber. To organizacja pomagająca osobom, dyskryminowanym, należącym do mniejszości, mających problemy związane ze źle funkcjonującymi instytucjami publicznymi. Wspieramy m.in. migrantów/tki czy osoby z niepełnosprawnościami. Poza tym jestem fanem gór, w tym biegów ultra, kolarstwa i wspinaczki.
 • mgr Marcin Stachyra +

  kontakt: stmartin1972@gmail.com
 • mgr Angelika Stawinoga +

  angela.staw@gmail.com
 • mgr inż. arch. Karol Tymczak +

  karoltymczak@gmail.com
 • mgr Agnieszka Tyniec +

  kontakt: atyniec@wp.pl

  Pedagog, doradca zawodowy, trener i nauczyciel posiadający 19 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, informatyki oraz doradca zawodowy w szkole podstawowej.

  Ukończone studia z zakresu nauk pedagogicznych, informatyki, przyrody i szkolnego doradztwa zawodowego oraz liczne szkolenia.

  Expert i konsultant w projektach z zakresu doradztwa zawodowego w systemie oświaty oraz wdrażających kompleksowe wspomaganie w zakresie kompetencji kluczowych na rynku pracy. Od wielu lat współpracuje Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie pisząc publikacje z zakresu pedagogiki, programy edukacyjne, scenariusze, kursy dla nauczycieli, artykuły do miesięcznika DOZA, oraz innowacje pedagogiczne.

  Prywatnie żona i mama dwójki dzieci, realizująca jednocześnie swoje pasje , jakimi są podróże. Pasjonatka kultury włoskiej.

 • mgr Marcin Ważny +

  marcin.wazny@gmail.com
 • mgr inż. Grzegorz Wójcikowski +

  kontakt: gwojcikowski@gmail.com
 • mgr Piotr Zawrotniak +

  p.zawrotniak@wspa.pl
 • mgr inż. Kamil Zieliński +

  kontakt: kp.zielinski@gmail.com
 • 1