Strony Wykładowców

Dziekanat - Strony Wykładowców

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Miaskowski

a.miaskowski@wspa.pl

prof. dr hab. Antoni Olak

Profesor Antoni OLAK, od lat zajmuje się dziedziną problematyki patologii społecznych, oraz bezpieczeństwa i zagrożeń w rodzinie. Jest specjalistą w zakresie nauk społecznych łączącym wiedzę teoretyczną z bogatym doświadczeniem zdobytym w ciągu wieloletniej pracy w Policji. Jako doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii swoimi zainteresowaniami badawczymi obejmuje również zagadnienia z dziedziny pedagogiki i nauk wojskowych (habilitacja w 2013 r. w zakresie Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego), to razem na dzień dzisiejszy ponad 240 publikacji naukowych, w tym ponad 40 pozycji książkowych w ww. tematyce. Zatrudniony od 2015 roku w WSPA w Lublinie w Katedrze Stosunków Międzynarodowych a także w WSBiP w Ostrowcu Św. w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego; oraz WSBPiI APEIRON w Krakowie. Posiada cenione dokonania naukowe w wielu publikacjach polskich i obcojęzycznych. Członek Rad Naukowych licznych czasopism w Polsce (od 01.2013. do 31.12. 2018.  Redaktor Naczelny „ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS” [7 pkt. z listy krajowej (B) oraz Indeks Copernicus] i zagranicą. Członek Rady Naukowej UMB (Uniwersytet Mateja Bela) w Bańskiej Bystricy (Instytut: Politologii i Stosunków międzynarodowych) i VSBM w Koszycach (Gwarant Kierunku: Zarządzanie bezpieczeństwem Informacji). Inspirator współpracy naukowej między Uczelniami w Polsce i za granicą. To szerokie spektrum zainteresowań naukowych znajduje odzwierciedlenie w licznych publikacjach książkowych, artykułach i referatach. Analizując współczesne problemy społeczne stara się wskazywać na środki skutecznej prewencji i szuka sposobów ochrony zagrożonych grup. Pracę naukową i dydaktyczną łączy jako społecznik i wolontariusz od ponad 40 lat z działalnością społeczną w PCK (V-ce Prezes Zarządu Podkarpackiego Okręgu PCK (2012-2020), oraz Członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża). Wielokrotnie odznaczony w tym także: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Zasłużony dla Zdrowia Narodu oraz Kryształowym Sercem. Zasłużony honorowy dawca krwi (oddal honorowo prawie 150 litrów tkanki krwi). W dniu 28.10.2017 roku wyróżniony Tytułem Doktora Honoris Causa w „Akademii Ostrogskiej” w Ostrogu na Ukrainie. Zainteresowania badawcze prof. Antoniego Olaka obejmują: socjologię rodziny, bezpieczeństwo rodziny i jej zagrożeń, problematyką globalizacji i UEzarządzanie bezpieczeństwem, zarządzanie BHP, etyką i wypaleniem zawodowym w formacji mundurowej oraz bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym. Członek wielu Komisji Egzaminacyjnych prac doktorskich i habilitacyjnych. Recenzent wielu prac doktorskich i ponad 50 pozycji książkowych i dziesiątki artykułów naukowych w Polsce i za granicą. Promotor 3 prac doktorskich (trakcie 5 otwartych przewodów w Polsce i za granicą). Uczestnik wielu staży zagranicznych (studyjne pobyty, praktyki, Erasmus, wykłady a także praca na etacie za granicą (VŚBM w Kośicach i UMB w B. Bystricy). Prof. Antoni OLAK współpracuje z młodzieżą akademicką, licznie angażując do pracy naukowej zachęcając do publikacji, wspierając tworzenie dorobku naukowego i ich wizje jak np.: prace w samorządach i wydawnictwach, potrzeby własne i Uczelni na której jest zatrudniany. W listopadzie 2018 roku wyróżniony przez Studentów/Samorząd Studencki WSPA w Lublinie Tytułem Wykładowcy Roku 2017-2018. W czerwcu 2019 roku Otrzymał Tytuł : Honorowy Profesor z Europejskiego Instytutu > EURÓPSKY INŚTYTUT DALŚIEGO VZDELAVANIA EEDA na Słowacji.        

Antoni OLAK

prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk

a.wac-wlodarczyk@pollub.pl

prof. szt. plast. Tomasz Zawadzki

tomzaw@op.pl

dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. WSPA

boleslawstelmach@o2.pl

dr hab. inż. Anna Zarębska, prof. WSPA

a.zarebska@wspa.pl

dr Grażyna Michalska, prof. WSPA

g.michalska@wspa.pl

dr hab. Andrzej Bochniak

kontakt: wspa.bochniak@gmail.com

Dr hab. Marek Boryga

marek.boryga@up.lublin.pl

dr hab. inż. Piotr Budzyński

p.budzynski@wspa.pl

dr hab. Mariya Fleychuk

fleychukm@gmail.com

dr hab. inż. Ryszard Goleman

r.goleman@pollub.pl

dr hab. Edyta Jabłonka

ejablonka@wp.pl

dr hab. Grzegorz Kozieł

kontakt: g.koziel@wspa.pl

dr hab. inż. Artur Paździor

a.pazdzior@wspa.pl

dr hab. Jarosław Pytka

j.pytka@pollub.pl

dr hab. Monika Wesołowska

monika.wesolowska@umcs.pl

dr hab. Piotr Witkowski

witkowskip@interia.pl

dr inż. Jerzy Adamczyk

jerzy-adamczyk@wp.pl

dr Jakub Bis

bisjakub@gmail.com

dr inż. Dariusz Dobrowolski

kontakt: dobrowolski.dariusz@gmail.com

dr Marta Drabczuk

martadrabczuk@gmail.com

dr inż. Jacek Dziwulski

j.dziwulski@pollub.pl

dr inż. Ernest Gnapowski

egnapowski@gmail.com

dr Barbara Gocłowska

gocbar@gmail.com

dr Mirosław Haponiuk

mihaponiuk@gmail.com

dr Joanna Hołda

joasia.holda@gmail.com

mgr Dominika Janik-Lis

dr Anna Jargiełło

ajargiello@wp.pl

dr Małgorzata Jedynak

Dr Jarosław Jurkiewicz

jarjur@o2.pl

dr Waldemar Jurkiewicz

waljurk@gmail.com

dr inż. Jan Kamiński

jan.t.kaminski@gmail.com

dr inź. Łukasz Kański

l.kanski@wspa.pl

dr Artur Kokoszkiewicz

artur.kokoszkiewicz@gmail.com

dr Artur Kokoszkiewicz, radca prawny Absolwent prawa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, oraz dwóch kierunków studiów podyplomowych w tej Uczelni: „Zarządzania projektami i rachunkowości” oraz „Negocjacji i mediacji prawniczych”. Posiada certyfikat mediatora Polskiego Centrum Mediacji oraz certyfikat ukończenia trzyletniego kursu prawniczego organizowanego przez Centrum Prawa Amerykańskiego (KUL i Chicago Kent College of Law). Rozprawę doktorską przygotował i obronił w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Przez dziewięć lat pracował w wymiarze sprawiedliwości orzekając w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Aktualnie radca prawny prowadzący praktykę ukierunkowaną w głównej mierze na przemysł zbrojeniowy i lotniczy. Wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji. Współzałożyciel i zastępca redaktora naczelnego rocznika naukowego „Prawo i Polityka”. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych w tym monografii i artykułów z zakresu prawa. W 2017 r. jako visiting professor przeprowadził cykl wykładów z zakresu prawa w American University of Bulgaria w Blagoevgradzie, w 2018 r. w Politecnico de Lisboa w Lizbonie, zaś w 2019 r. w Uniwersytecie w Splicie, w Chorwacji. Działalność naukowa koncentruje się wokół zagadnień związanych zarówno z teorią jak i dogmatyką prawa publicznego, w szczególności zaś administracyjnego i podatkowego. Szczególne zainteresowania budzą zagadnienia związane z szukaniem optymalnych rozwiązań i implementowania ich do konkretnych instytucji prawa. Zasłużony honorowy krwiodawca.

dr Marta Komorska

m.komorska@wspa.pl

dr Krzysztof Księski

krzysztof.ksieski@gmail.com

dr Rafał Kucharczyk

Rafal.Kucharczyk@man.eu

dr Karol Kuczyński

karol.kuczynski@gmail.com

dr Agnieszka Kułak

a.k.ulak@wp.pl

dr Monika Leśnik

monika_lesnik@gazeta.pl

dr Marek Łatko

m.latko@rotary.org.pl

dr Ewa Łazuka

e.lazuka@pollub.pl

dr inż. Radosław Marciniak

r.marciniak@wspa.pl

Doktor inżynier – współtwórca Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Honorowy Kanclerz WSPA w Lublinie.
W 2008 roku odznaczony medalem Prezydenta Miasta Lublina za zasługi wniesione dla Miasta i na rzecz rozwoju polskiej edukacji oraz medalem Wojewody Lubelskiego za współtworzenie pierwszej niepublicznej uczelni zawodowej w województwie lubelskim.

Wykształcenie:
 • W 2003 roku uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie ekonomia, specjalność: nauka o zarządzaniu
 • W 1987 roku ukończył z wyróżnieniem Politechnikę Lubelską, Wydział Mechaniczny, kierunek zarządzanie przemysłem, uzyskując też tytuł „Primus inter Pares”
 • Odbył szereg szkoleń krajowych i zagranicznych w tym: w Finlandii, Islandii, Francji i Wielkiej Brytanii, a także staży zawodowych w tym: w Volvo Car Corporation w Szwecji (1987) i pół roczny staż inżynierski w Rexroth Corporation w USA – Pensylwania (1989-1990)
Praca zawodowa:
 • Od roku 2007 pracuje jako nauczyciel akademicki w WSPA
 • W latach 2008 – 2009 pełnił funkcję dyrektora departamentu kadr PGE S.A. Równocześnie pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki PGE Serwis
 • Od 1998 do 2007 pełnił funkcję Kanclerza WSPA
 • W 1992 współtworzył spółkę Centrum Kształcenia Menedżerów Przemysłowych Sp. z o.o. (spółka założyciel WSPA) i do roku 2007 pełnił funkcję prezesa jej Zarządu
 • W latach 1987 – 1997 pracował jako nauczyciel akademicki w Politechnice Lubelskiej, na Wydziale
  Zarządzania i Podstaw Techniki
Działalność społeczna:
 • Współzałożyciel i od 2006 roku członek Stowarzyszenia Ekolubelszczyzna
 • W latach 1999 – 2001 Prezes Zarządu PSZK (Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami) i przedstawiciel Polski w EAPM (European Association for Personnel Management)
 • W latach 1996 – 1999 Członek i Sekretarz Zarządu PSZK
 • 1995 – 1996 członek Rady Nadzorczej PSZK
 • 1992 – 1996 pełnił funkcję sekretarza Polskiego Komitetu IAESTE (- The International Association for the Exchange of Student for Technical Experience), będąc jednocześnie przedstawicielem Polski w IAESTE
 • 1987 – 1992 pełnił funkcję Prezydenta Komitetu Lokalnego IAESTE w Lublinie
 • W latach 1987 – 1989 był Przewodniczącym Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich Politechniki Lubelskiej
 • W latach 1985 – 1987 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Nauki ZSP RU PL
Publikacje:
 • Jest autorem i współautorem 23 publikacji naukowych i dydaktycznych
 • A także 10 pozycji beletrystycznych
Konferencje:
 • Brał udział w 41 krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych i zawodowych
 • W latach 2002 – 2005 był członkiem Rady Programowej Instytutu Zarządzania
 • Od 1999 do 2001 był członkiem Rady Programowej Inicjatywa Personel XXI Wieku
 • W latach 2000 i 2001 był członkiem, a następnie przewodniczącym jury konkursu „Global Management
  Challenge – Euromanager Poland zorganizowanego przez Bigram Polska
 • W latach 1999 i 2000 był członkiem 7-osobowej kapituły konkursu Lider w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi zorganizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Inne:
 • Brał udział w realizacji 8 projektów międzynarodowych finansowanych przez UE, w tym pięcioma z nich kierował
 • W ramach hobby prowadzi własną stajnię, posiada III klasę sportową, czynnie uprawia dyscyplinę sportową skoki konno przez przeszkody oraz dużo podróżuje po świecie
 • Posługuje się w stopniu komunikatywnym, w mowie i piśmie językami obcymi: angielskim i rosyjskim.

dr Maria Mazur

Z wykształcenia jestem doktorem nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, magistrem filologii polskiej (specjalność redaktorsko-medialną). W 2011 r. ukończyłam studia doktoranckie na Wydziale Politologii UMCS w ramach Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Praca doktorską napisałam pod kierunkiem Prof. dr hab. Grzegorza Janusza na temat Polityki narodowościowej Republiki Kazachstanu (1991-2007). Jestem absolwentką studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz studiów Master of Bisiness Administration Politechniki Lubelskiej.

Przez dwa lata pracowałam w Wydziale Europejskiej Integracji Departamentu Europy i Ameryki Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Kazachstanu. Pełniłam funkcję attaché Integracji Europejskiej w Departamencie Europy i Ameryki MSZ RK. Pracę w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie rozpoczęłam w 2012 roku na stanowisku Koordynatora ds. rynków wschodnich oraz lektora języka polskiego. Prowadziłam zajęcia na Studiach Wschodnioeuropejskich na Wydziale Politologii UMCS (specjalność kaukaska).

Od lat zajmuję się tematyką szeroko ujętego umiędzynarodowienia,  wielokulturowości, procesów migracyjnych, polityką migracyjną i azylową UE. Jestem autorką monografii pt. „Polityka Narodowościowa Kazachstanu (1991-2007)” (wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013) oraz licznych artykułów naukowych, oto niektóre z nich: M. Mazur, Polityka językowa Kazachstanu (1991-2007, [w:] W. Sokołowski; M.A. Sadyknazorov (red.) Kazachstan niepodległe państwo, Warszawa 2017;  M. Mazur, Etnic Riots in the Republic of Kazakhstan. December 1986, [w:] Aeronautica XVII Proceedigs of the International conference Lublin 2017 itd.; M. Mazur, Wpływ umiędzynarodowienia na kulturę organizacyjną Uczelni niepublicznych w Polsce (na przykładzie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie) [w:]  M. Smolira (red.) Nowoczesne trendy w zarządzaniu, Warszawa 2021.

Najbardziej lubię prowadzić zajęcia z komunikacji międzykulturowej oraz procesów migracyjnych we współczesnym świecie. 

Najbardziej nie lubię, kiedy studenci spóźniają się na zajęcia!

Na Uczelni pełnię funkcję Prorektora ds. Ogólnych oraz Dziekana na kierunkach Administracja i Stosunki Międzynarodowe. 

W pracy ze studentami największą przyjemność sprawiają mi momenty, kiedy dzielą się ze mną własną wiedzą i doświadczeniem.

Gdybym nie była nauczycielem akademickim, najpewniej zostałbym prawnikiem.

W życiu najważniejsze jest zdrowie!

e-mail: m.mazur@wspa.pl

dr Ewa Miszczak

Ukończyłam studia magisterskie oraz doktorskie na kierunku socjologia w UMCS, posiadam stopień naukowy doktora. Pracowałam w Instytucie Socjologii UMCS na stanowisku asystenta i adiunkta, współpracowałam z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie prowadząc zajęcia dydaktyczne dla studentów w grupach polskojęzycznych i anglojęzycznych z zakresu socjologii medycyny. Zawodowo zajmuję się metodologią badań socjologicznych, problematyką starzenia się współczesnych społeczeństw, przemian w obrębie kultury i cywilizacji, transformacji rodziny i ról społecznych oraz zjawisk z obszaru religii i religijności.

Opublikowałam kilkadziesiąt samodzielnych artykułów naukowych oraz 2 własne prace monograficzne oparte na przeprowadzonych badaniach empirycznych. Od 2016 r. pracuję w WSPA w Lublinie na stanowisku wykładowcy oraz adiunkta. Od maja 2018 r. do marca 2021 r. pełniłam funkcję dziekana a potem prefekta Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych, natomiast od października 2019 r. do maja 2021 r.- Dziekana kierunku socjologia. Wykonuję również obowiązki pełnomocnika Rektora ds. ewaluacji jakości kształcenia. Biegle posługuję się językiem angielskim w mowie i piśmie, zdałam certyfikowany egzamin na poziomie C1. Ponadto uczę się z wielkim entuzjazmem języka włoskiego.

W wolnym czasie chętnie wypoczywam w towarzystwie mojej kotki pracując w ogrodzie i pielęgnując kwiaty. Wiele przyjemności sprawiają mi też piesze wędrówki z rodziną po różnych zakamarkach Lublina i okolic. Pasjonuję się kulturą antyczną oraz współczesną krajów śródziemnomorskich i w czasie wakacji zwykle podróżuję po różnych regionach Włoch.

e-mail: ewa.miszczak@poczta.onet.pl

 

dr Marcin Nowak

mnowak@lublin.eu

Specjalizuję się w zagadnieniach dotyczących historii społeczno-gospodarczej oraz współczesnych procesów gospodarczych na świecie. Od 14 lat działam w lokalnym samorządzie, pełniąc funkcję radnego Rady Miasta Lublin, a obecnie również Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lublin.

dr inż. Bogusław Oleksiejuk

b.oleksiejuk@wspa.pl

dr Magda Parzyszek

magda.parzyszek@gmail.com

dr Maria Paździor

m.pazdzior@wspa.pl

dr inż. Jakub Pizoń

j.pizon@wspa.pl

dr Karolina Podgórska

k.podgorska@wspa.pl

dr Henryk Ponikowski

hponikowski@wp.pl

dr Adam Prószyński

a.proszynski@pollub.pl

dr Małgorzata Przegalińska

przegasia@wp.pl

dr inż. Konrad Pylak

konrad.pylak@pollub.pl

dr Justyna Rynkiewicz

justynarynkiewicz86@wp.pl

dr Ewa Sikora-Chołody

sikorkaewa@gmail.com

dr inż. Jolanta Słoma

j.sloma@pollub.pl

dr Marcin Smolira

Ukończyłem studia magisterskie na kierunku Fizyka, specjalność Fizyka komputerowa na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W 2006 roku uzyskałem tytuł doktora nauk technicznych w zakresie informatyki na Politechnice Śląskiej.

Swoją karierę zawodową rozpocząłem jeszcze w trakcie studiów w lubelskich firmach z sektora IT pracując na stanowiskach programisty i administratora. Jednak po roku od ukończenia studiów otrzymałem propozycję powrotu na uczelnię już jako nauczyciel akademicki. I tak przez 16 lat byłem związany naukowo z Uniwersytetem Marii – Curie Skłodowskiej, gdzie byłem początkowo asystentem, potem adiunktem, a następnie objąłem stanowisko Zastępcy dyrektora Instytutu Informatyki. Od 2017 wykładam również w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. W 2018 roku zostałem Dziekanem kierunku Informatyka i Rektorem, które to funkcje pełnię do dziś. Dbam też o talenty uczniów, aspirujących informatyków nie tylko w Lublinie, ale w całej Polsce, będąc opiekunem na obozach, które przygotowują młodzież do olimpiad.

Prywatnie moją pasją są mechanizmy i sposób ich wytwarzania. A jednym z najbardziej rozpoznawalnych są zegary. Interesuje mnie ich budowa – to co mają w środku. Jak na dłoni widać rozwiązania jakie stosowali producenci oraz jak zmieniały się one na przestrzeni lat. Lubię zwierzęta – jestem posiadaczem czterech kotów, psa i zawartości dużego akwarium.

e-mail: m.smolira@wspa.pl

dr Bartosz Sobotka

bartosz.sobotka@syntea.pl

dr inż. Małgorzata Sosińska-Wit

m.sosinska-wit@pollub.pl

dr Mariola Stecka

mkstecka@gmail.com

dr Rafał Stęgierski

r.stegierski@old.wspa.pl

dr inż. arch. Katarzyna Szmygin-Jeżyńska

szmygin.katarzyna@gmail.com

dr Janusz Szuster

j.szuster@wspa.pl

dr Małgorzata Szymańska

m.e.szymanska@wp.pl

dr Wiesława Szymczyk

wiesia.sz@poczta.onet.pl

dr Paweł Wlaź

p.wlaz@pollub.pl

dr inż. Adam Włodarczyk

awlodar@wp.pl

dr Michał Wójcik

michal.wojcik@bluefox.com.pl

dr Iwona Zakrzewska

i.a.zakrzewska@gmail.com

dr inż. Tomasz Żminda

t_zminda@wp.pl

dr Katarzyna Żuk

k.zuk@wspa.pl
Wykształcenie:
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, EKONOMIA ukończone z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem
 • obrona pracy doktorskiej z rachunkowości zarządczej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pt. „Rola rachunku kosztów jakości w controllingowym zarządzaniu przedsiębiorstwem”
 • studia podyplomowe RACHUNKOWOŚĆ SGGW w Warszawie
Ścieżka zatrudnienia:
 • Dyrektor Finansowy Nocowanie.pl (Grupa Wirtualna Polska)
 • Dyrektor Finansowy / Główny Księgowy / Prokurent samoistny AGRAM S.A. w Lublinie
 • Dyrektor Finansowy / Główny Księgowy AKPOL (producent regranulatów tworzyw sztucznych Kraśnik)
 • Główny Księgowy PZ CORMAY S.A. (spółka giełdowa)
 • Kierownik Działu Ekonomiczno-Finansowego w Firmie Cukierniczej „SOLIDARNOŚĆ” w Lublinie Sp. z o.o. (aktualnie część Grupy COLIAN)
 • Specjalista ds. Analiz i Controllingu w Firmie Cukierniczej „SOLIDARNOŚĆ” w Lublinie Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie
 • Specjalista ds. Analiz i Controllingu w Przedsiębiorstwie Zagranicznym CORMAY
 • Dyrektor Finansowy w „FIRMIE GORAN – Jeleń, Małocha, Basta” Sp. jawna
 • Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL
 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie prowadzenie zajęć na kursie dla kandydatów na głównych księgowych
 • Współpraca z miesięcznikiem „Controlling i rachunkowość zarządcza”, „Serwis FK” wydawnictwa INFOR, z miesięcznikami „Logistyka” i „Problemy jakości”, od 2003 z miesięcznikiem „Rachunkowość” wydawnictwa INFOR jako autor.
Kwalifikacje:
 • dr Nauk Ekonomicznych
 • Certyfikat Księgowy Ministra Finansów nr 66900/2014
 • Certyfikat VCC Trainer nr TSC-001-000607 Entrepreneurship.
Konferencje, sympozja, szkolenia:
 • Konsolidacja sprawozdań finansowych, MDDP Warszawa
 • XXII Kongres Controllerów, ODITK, Sopot
 • Zmiany przepisów w zakładach pracy chronionej
 • Zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego Excel
 • Konferencja „Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości” UE Wrocław
 • Akredytywy, BRE Bank
 • Konferencja „Środki trwałe – ujmowanie, wycena” UE Wrocław
 • Konferencja „Wartości niematerialne i prawne” UE Wrocław
 • Konferencja „Odzwierciedlenie zmian polityki rachunkowości w sprawozdawczości finansowej” UE Wrocław
 • Seminarium SPO WKP, FRDL na zlec. Ministerstwa Gospodarki 11.2003r. Seminarium „BILANS 2003”, „Zmiany w podatku VAT”, SKWP
 • Programy Dotacji UE dla MŚP; Lubelska Fundacja Rozwoju
 • Seminarium Faktoring, PEKAO Factoring, Lublin
 • Szkolenie „Fundusze Unii Europejskiej; programy krajowe PHARE, ISPA, SAPARD, programy Wielonarodowe”; Salamon Consulting, Warszawa
 • Szkolenie Leasing, Warszawa, INFOR
 • Kurs dla kandydatów na głównych księgowych, SKWP
 • Seminarium „Zamknięcie ksiąg 2001/2002”, SKWP
 • Seminarium A. Blikle „Procesowa Organizacja Przedsiębiorstw”
 • Seminarium „Prawo bilansowe 2002 roku”, SKWP o. w Lublinie
 • „Controlling w restrukturyzacji przedsiębiorstw”, AE w Krakowie
 • Podatek VAT w księgach rachunkowych 2001 roku, SKWP.

mgr Anna Bielak

Jestem absolwentką UMCS w Lublinie. Ukończyłam również Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania dla kadry kierowniczej w administracji publicznej, Podyplomowe Studia Integracji Europejskiej oraz kilkanaście szkoleń w zakresie zarządzania funduszami europejskimi.

Na naszej uczelni pracuję od 2006 roku. Przez wiele lat byłam trenerem kluczowym Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego. W swojej dotychczasowej pracy zawodowej koordynowałam kilkadziesiąt projektów krajowych i międzynarodowych skierowanych do biznesu, administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Jestem współautorem kilku projektów innowacyjnych. Jeden z nich otrzymał nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego w konkursie „Najlepsze praktyki EFS”. Pełnię funkcję konsultanta w dziedzinie wdrażania rozwiązań o charakterze zarządczym i organizatorskim w administracji samorządowej w Polsce, Ukrainie i Gruzji.

Zawodowo zajmuje się zarządzaniem projektami, zarządzaniem strategicznym i międzynarodowym marketingiem terytorialnym. Od wielu lat pełnię funkcję dyrektora biura Fundacji Inicjatyw Menedżerskich. W codziennej pracy dydaktycznej najbardziej cenię sobie wymianę poglądów, dyskusję oraz ciekawe pomysły, których wśród studentów nie brakuje.

Uwielbiam polskie morze i jestem miłośniczką maltańczyków.

e-mail: anna.bielak@fim.home.pl

mgr Łukasz Borkowski

borek.sztukmistrze@gmail.com

mgr Andrzej Borowski

Ukończyłem Szkołę Główną Handlową w Warszawie – kierunek Finanse i bankowość oraz Ekonomię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Swoją edukację kontynuowałem na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, na kierunkach Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz Trener biznesu, a także na studiach doktoranckich na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wykładowcą jestem od 2009 roku.

W ramach stypendiów miałem przyjemność prowadzić zajęcia na Uczelniach zagranicznych m.in. na Polytechnic Institute of Lisbon i University of Split. Jestem autorem licznych publikacji naukowych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Działalność naukowo-dydaktyczną łączę z pracą w administracji publicznej. Jestem także ekspertem ds. Wspólnej Metody Samooceny CAF.

e-mail: a.borowski@wspa.pl

mgr inż. Joanna Brudnicka

askabrudnicka@wp.pl

mgr inż. arch. Andrzej Celiński

andrzej_celinski@wp.pl

mgr inż. arch. Katarzyna Chylińska

chylinska.architektura@gmail.com

mgr Michał Furmanek

m.furmanek@wspa.pl

mgr inż. Radosław Gad

r.gad@pollub.pl

mgr Barbara Gruszecka

barbara.gruszecka@2bvalue.pl

KONSULTANT, COACH, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, MENEDŻER z blisko 20 letnim doświadczeniem, pomysłodawczyni i właścicielka firmy 2B VALUE www.2bvalue.pl. Kluczowe obszary kompetencji:

 • Doświadczenie w realizacji projektów biznesowych z obszaru sprzedaży, obsługi klienta, rozwoju kariery zawodowej
 • Doświadczenie w pracy jako coach (CoachWiseTM, International Coach Federation), trener, nauczyciel akademicki
 • Doświadczenie menedżerskie (B-1; B-2) w bankowych korporacjach międzynarodowych. Zarządzała ponad 300 osobowymi zespołami i budżetem rocznym ponad. 100 mln PLN w obszarze: sprzedaż, obsługa klienta, dochodowość, koszty, jakość oraz ryzyko operacyjne
 • Wspiera kobiety w projektach związanych z rozwojem biznesu jako mentorka w Sieci Przedsiębiorczych Kobiet

mgr Arkadiusz Gwarda

arkadiusz.gwarda@gmail.com

mgr inż. Artur Habza

arturhabza@gmail.com

mgr Viktoriya Herun

wiktoria.herun@gmail.com

mgr Paweł Jaroniek

p.jaroniek@wspa.pl

mgr Andrzej Jaroszyński

ajaroszynski@o2.pl

mgr Jarosław Jaworski

jarek_jaworski@op.pl

mgr Katarzyna Jośko

katarzyna.josko@lubhunters.pl

mgr Michał Karapuda

studia@karapuda.pl

mgr Władysław Kossowski

wladyslaw.kossowski@gmail.com

mgr Magdalena Dymek

kowara.magda@gmail.com

mgr inż. Krzysztof Król

k.krol1@poczta.fm

mgr Dawid Lahutta

dawid@lahutta.pl

mgr Małgorzata Michalska-Nakonieczna

plikatek@wp.pl

mgr Anna Natora

anna.natora@mscdn.edu.pl

mgr inż. arch. Krzysztof Podniesiński

podniesinskikrzysztof@gmail.com

mgr Paweł Prokop

pawel.prokop@fim.org.pl

mgr Elwira Przybylska

e.przybylska@wspa.pl

mgr Łukasz Raczkowski

mgr Iwona Romańska

i.romanska@wspa.pl

mgr Iwona Romańska

i.romanska@wspa.pl

mgr Monika Różycka-Górska

m.rozycka-gorska@wspa.pl

Absolwentka socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych „Zarządzanie Gospodarką Społeczną” na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach programu doskonalenia zawodowego pracowników instytucji rynku pracy w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Ukończyła również Studium Pracowników Służb Społecznych, gdzie uzyskała tytuł zawodowy: pracownika socjalnego o specjalności rynek pracy i bezrobocie oraz szkołę trenerów Modelu Współpracy Administracji Publicznej z Organizacjami Pozarządowymi w Collegium Civitas w Warszawie.

Posiada ponad 16 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej, które zdobywała pracując w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Centrum Integracji Społecznej „INTEGRO”- gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Miasta Lublin, i Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. Prodziekan ds. kierunku Administracja  oraz wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na kierunku socjologia i administracja. Współpracuje również z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych z Organizacji Pomocy Społecznej, Ekonomii Społecznej i studiach stacjonarnych na kierunku: socjologia.

Pomysłodawca i koordynator wielu projektów  współfinansowanych ze środków UE, w tym wspierających osoby młode w wejściu na rynek pracy. Jako trener z zakresu ekonomii społecznej, doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości, problematyki społecznej i bezrobocia oraz współpracy międzysektorowej stale współpracuje zarówno z organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną, jak i firmami szkoleniowymi z terenu całej Polski.

Autorka opracowań z zakresu problematyki społecznej, zabezpieczenia społecznego i rynku pracy (pisanych m.in. na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej- Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, gdzie pełniła funkcję eksperta ds. zabezpieczenia społecznego na portalu; powroty.gov.pl adresowanym do Polaków powracających z zagranicy).

Od 2018 r. Członek Zespołu do Spraw Nawiązywania Kontaktów oraz Rozwijania Współpracy z Zagranicą przy Wojewodzie Lubelskim, Zespołu do Spraw organizacji Kongresu Organizacji Pozarządowych przy Wojewodzie Lubelskim oraz Zespołu do Spraw organizacji Kongresu Polsko-Kanadyjskiego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.

Za zasługi w przeciwdziałaniu bezrobociu oraz wieloletni wkład i zaangażowanie w świadczenie pomocy osobom bezrobotnym w 2015 r. odznaczona brązowym medalem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, w 2016 r Medalem Prezydenta Miasta Lublin oraz wyróżniona dyplomem uznania przez Marszałka Woj. Lubelskiego za profesjonalizm i pasję w realizacji zadań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych.

Od 2011 r. pracownik Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie (obecnie Kierownik Działu Organizacyjno- Administracyjnego i Rzecznik prasowy Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie) oraz koordynator Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego zrzeszającego 55 instytucji – reprezentantów sektora: administracji publicznej, organizacji pozarządowych, nauki i biznesu. Misją Partnerstwa jest promowanie rozwoju lokalnego Lublina  i województwa lubelskiego, budowa społeczeństwa obywatelskiego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób pozostających bez pracy, w tym: w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

mgr Maria Sieńko

sienkomajka@yahoo.co.uk

mgr Piotr Skrzypczak

ps@hf.org.pl

Jestem politologiem. Specjalizuję się w tematyce związanej z ochroną praw człowieka. Poza pracą na uczelni działam w lubelskim stowarzyszeniu Homo Faber. To organizacja pomagająca osobom, dyskryminowanym, należącym do mniejszości, mających problemy związane ze źle funkcjonującymi instytucjami publicznymi. Wspieramy m.in. migrantów/tki czy osoby z niepełnosprawnościami. Poza tym jestem fanem gór, w tym biegów ultra, kolarstwa i wspinaczki.

mgr inż. arch. Karol Tymczak

karoltymczak@gmail.com

mgr Agnieszka Tyniec

dav

atyniec@wp.pl

Pedagog, doradca zawodowy, trener i nauczyciel posiadający 19 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, informatyki oraz doradca zawodowy w szkole podstawowej.

Ukończone studia z zakresu nauk pedagogicznych, informatyki, przyrody i szkolnego doradztwa zawodowego oraz liczne szkolenia.

Expert i konsultant w projektach z zakresu doradztwa zawodowego w systemie oświaty oraz wdrażających kompleksowe wspomaganie w zakresie kompetencji kluczowych na rynku pracy. Od wielu lat współpracuje Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie pisząc publikacje z zakresu pedagogiki, programy edukacyjne, scenariusze, kursy dla nauczycieli, artykuły do miesięcznika DOZA, oraz innowacje pedagogiczne.

Prywatnie żona i mama dwójki dzieci, realizująca jednocześnie swoje pasje , jakimi są podróże. Pasjonatka kultury włoskiej.

mgr Marcin Ważny

marcin.wazny@gmail.com

mgr inż. Grzegorz Wójcikowski

gwojcikowski@gmail.com

mgr Piotr Zawrotniak

p.zawrotniak@wspa.pl

mgr inż. Kamil Zieliński

kp.zielinski@gmail.com

Skip to content