Strony Wykładowców

Dziekanat - Strony Wykładowców

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Miaskowski

a.miaskowski@wspa.pl

prof. dr hab. Antoni Olak

Profesor Antoni OLAK, od lat zajmuje się dziedziną problematyki patologii społecznych, oraz bezpieczeństwa i zagrożeń w rodzinie. Jest specjalistą w zakresie nauk społecznych łączącym wiedzę teoretyczną z bogatym doświadczeniem zdobytym w ciągu wieloletniej pracy w Policji. Jako doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii swoimi zainteresowaniami badawczymi obejmuje również zagadnienia z dziedziny pedagogiki i nauk wojskowych (habilitacja w 2013 r. w zakresie Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego), to razem na dzień dzisiejszy ponad 240 publikacji naukowych, w tym ponad 40 pozycji książkowych w ww. tematyce. Zatrudniony od 2015 roku w WSPA w Lublinie w Katedrze Stosunków Międzynarodowych a także w WSBiP w Ostrowcu Św. w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego; oraz WSBPiI APEIRON w Krakowie. Posiada cenione dokonania naukowe w wielu publikacjach polskich i obcojęzycznych. Członek Rad Naukowych licznych czasopism w Polsce (od 01.2013. do 31.12. 2018.  Redaktor Naczelny „ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS” [7 pkt. z listy krajowej (B) oraz Indeks Copernicus] i zagranicą. Członek Rady Naukowej UMB (Uniwersytet Mateja Bela) w Bańskiej Bystricy (Instytut: Politologii i Stosunków międzynarodowych) i VSBM w Koszycach (Gwarant Kierunku: Zarządzanie bezpieczeństwem Informacji). Inspirator współpracy naukowej między Uczelniami w Polsce i za granicą. To szerokie spektrum zainteresowań naukowych znajduje odzwierciedlenie w licznych publikacjach książkowych, artykułach i referatach. Analizując współczesne problemy społeczne stara się wskazywać na środki skutecznej prewencji i szuka sposobów ochrony zagrożonych grup. Pracę naukową i dydaktyczną łączy jako społecznik i wolontariusz od ponad 40 lat z działalnością społeczną w PCK (V-ce Prezes Zarządu Podkarpackiego Okręgu PCK (2012-2020), oraz Członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża). Wielokrotnie odznaczony w tym także: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Zasłużony dla Zdrowia Narodu oraz Kryształowym Sercem. Zasłużony honorowy dawca krwi (oddal honorowo prawie 150 litrów tkanki krwi). W dniu 28.10.2017 roku wyróżniony Tytułem Doktora Honoris Causa w „Akademii Ostrogskiej” w Ostrogu na Ukrainie. Zainteresowania badawcze prof. Antoniego Olaka obejmują: socjologię rodziny, bezpieczeństwo rodziny i jej zagrożeń, problematyką globalizacji i UEzarządzanie bezpieczeństwem, zarządzanie BHP, etyką i wypaleniem zawodowym w formacji mundurowej oraz bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym. Członek wielu Komisji Egzaminacyjnych prac doktorskich i habilitacyjnych. Recenzent wielu prac doktorskich i ponad 50 pozycji książkowych i dziesiątki artykułów naukowych w Polsce i za granicą. Promotor 3 prac doktorskich (trakcie 5 otwartych przewodów w Polsce i za granicą). Uczestnik wielu staży zagranicznych (studyjne pobyty, praktyki, Erasmus, wykłady a także praca na etacie za granicą (VŚBM w Kośicach i UMB w B. Bystricy). Prof. Antoni OLAK współpracuje z młodzieżą akademicką, licznie angażując do pracy naukowej zachęcając do publikacji, wspierając tworzenie dorobku naukowego i ich wizje jak np.: prace w samorządach i wydawnictwach, potrzeby własne i Uczelni na której jest zatrudniany. W listopadzie 2018 roku wyróżniony przez Studentów/Samorząd Studencki WSPA w Lublinie Tytułem Wykładowcy Roku 2017-2018. W czerwcu 2019 roku Otrzymał Tytuł : Honorowy Profesor z Europejskiego Instytutu > EURÓPSKY INŚTYTUT DALŚIEGO VZDELAVANIA EEDA na Słowacji.        

Antoni OLAK

prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk

a.wac-wlodarczyk@pollub.pl

prof. szt. plast. Tomasz Zawadzki

tomzaw@op.pl

dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. WSPA

boleslawstelmach@o2.pl

dr hab. inż. Anna Zarębska, prof. WSPA

a.zarebska@wspa.pl

dr Grażyna Michalska, prof. WSPA

g.michalska@wspa.pl

dr hab. Andrzej Bochniak

kontakt: wspa.bochniak@gmail.com

dr hab. inż. Piotr Budzyński

p.budzynski@wspa.pl

dr hab. Mariya Fleychuk

fleychukm@gmail.com

dr hab. inż. Ryszard Goleman

r.goleman@pollub.pl

dr hab. Edyta Jabłonka

ejablonka@wp.pl

dr hab. Grzegorz Kozieł

kontakt: g.koziel@wspa.pl

dr hab. inż. Artur Paździor

a.pazdzior@wspa.pl

dr hab. Jarosław Pytka

j.pytka@pollub.pl

dr hab. Monika Wesołowska

monika.wesolowska@umcs.pl

dr hab. Piotr Witkowski

witkowskip@interia.pl

dr inż. Jerzy Adamczyk

jerzy-adamczyk@wp.pl

dr inż. Grzegorz Bartnik

grzegorz.bartnik@up.lublin.pl

dr Jakub Bis

bisjakub@gmail.com

dr inż. Dariusz Dobrowolski

kontakt: dobrowolski.dariusz@gmail.com

dr Marta Drabczuk

martadrabczuk@gmail.com

dr inż. Jacek Dziwulski

j.dziwulski@pollub.pl

dr inż. Ernest Gnapowski

egnapowski@gmail.com

dr Barbara Gocłowska

gocbar@gmail.com

dr Jerzy Gryz

jerzy.gryz@wp.pl

dr Mirosław Haponiuk

mihaponiuk@gmail.com

dr Joanna Hołda

joasia.holda@gmail.com

dr Lech Jańczuk

lech.janczuk@gmail.com

dr Anna Jargiełło

ajargiello@wp.pl

dr Małgorzata Jedynak

dr Waldemar Jurkiewicz

waljurk@gmail.com

dr inż. Jan Kamiński

jan.t.kaminski@gmail.com

dr inź. Łukasz Kański

l.kanski@wspa.pl

dr Artur Kokoszkiewicz

artur.kokoszkiewicz@gmail.com

dr Artur Kokoszkiewicz, radca prawny Absolwent prawa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, oraz dwóch kierunków studiów podyplomowych w tej Uczelni: „Zarządzania projektami i rachunkowości” oraz „Negocjacji i mediacji prawniczych”. Posiada certyfikat mediatora Polskiego Centrum Mediacji oraz certyfikat ukończenia trzyletniego kursu prawniczego organizowanego przez Centrum Prawa Amerykańskiego (KUL i Chicago Kent College of Law). Rozprawę doktorską przygotował i obronił w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Przez dziewięć lat pracował w wymiarze sprawiedliwości orzekając w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Aktualnie radca prawny prowadzący praktykę ukierunkowaną w głównej mierze na przemysł zbrojeniowy i lotniczy. Wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji. Współzałożyciel i zastępca redaktora naczelnego rocznika naukowego „Prawo i Polityka”. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych w tym monografii i artykułów z zakresu prawa. W 2017 r. jako visiting professor przeprowadził cykl wykładów z zakresu prawa w American University of Bulgaria w Blagoevgradzie, w 2018 r. w Politecnico de Lisboa w Lizbonie, zaś w 2019 r. w Uniwersytecie w Splicie, w Chorwacji. Działalność naukowa koncentruje się wokół zagadnień związanych zarówno z teorią jak i dogmatyką prawa publicznego, w szczególności zaś administracyjnego i podatkowego. Szczególne zainteresowania budzą zagadnienia związane z szukaniem optymalnych rozwiązań i implementowania ich do konkretnych instytucji prawa. Zasłużony honorowy krwiodawca.

dr Marta Komorska

m.komorska@wspa.pl

dr Krzysztof Księski

krzysztof.ksieski@gmail.com

dr Rafał Kucharczyk

Rafal.Kucharczyk@man.eu

dr Karol Kuczyński

karol.kuczynski@gmail.com

dr Agnieszka Kułak

a.k.ulak@wp.pl

dr Monika Leśnik

monika_lesnik@gazeta.pl

dr Marek Łatko

m.latko@rotary.org.pl

dr Ewa Łazuka

e.lazuka@pollub.pl

dr inż. Radosław Marciniak

r.marciniak@wspa.pl

Doktor inżynier – współtwórca Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Honorowy Kanclerz WSPA w Lublinie.
W 2008 roku odznaczony medalem Prezydenta Miasta Lublina za zasługi wniesione dla Miasta i na rzecz rozwoju polskiej edukacji oraz medalem Wojewody Lubelskiego za współtworzenie pierwszej niepublicznej uczelni zawodowej w województwie lubelskim.

Wykształcenie:
 • W 2003 roku uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie ekonomia, specjalność: nauka o zarządzaniu
 • W 1987 roku ukończył z wyróżnieniem Politechnikę Lubelską, Wydział Mechaniczny, kierunek zarządzanie przemysłem, uzyskując też tytuł „Primus inter Pares”
 • Odbył szereg szkoleń krajowych i zagranicznych w tym: w Finlandii, Islandii, Francji i Wielkiej Brytanii, a także staży zawodowych w tym: w Volvo Car Corporation w Szwecji (1987) i pół roczny staż inżynierski w Rexroth Corporation w USA – Pensylwania (1989-1990)
Praca zawodowa:
 • Od roku 2007 pracuje jako nauczyciel akademicki w WSPA
 • W latach 2008 – 2009 pełnił funkcję dyrektora departamentu kadr PGE S.A. Równocześnie pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki PGE Serwis
 • Od 1998 do 2007 pełnił funkcję Kanclerza WSPA
 • W 1992 współtworzył spółkę Centrum Kształcenia Menedżerów Przemysłowych Sp. z o.o. (spółka założyciel WSPA) i do roku 2007 pełnił funkcję prezesa jej Zarządu
 • W latach 1987 – 1997 pracował jako nauczyciel akademicki w Politechnice Lubelskiej, na Wydziale
  Zarządzania i Podstaw Techniki
Działalność społeczna:
 • Współzałożyciel i od 2006 roku członek Stowarzyszenia Ekolubelszczyzna
 • W latach 1999 – 2001 Prezes Zarządu PSZK (Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami) i przedstawiciel Polski w EAPM (European Association for Personnel Management)
 • W latach 1996 – 1999 Członek i Sekretarz Zarządu PSZK
 • 1995 – 1996 członek Rady Nadzorczej PSZK
 • 1992 – 1996 pełnił funkcję sekretarza Polskiego Komitetu IAESTE (- The International Association for the Exchange of Student for Technical Experience), będąc jednocześnie przedstawicielem Polski w IAESTE
 • 1987 – 1992 pełnił funkcję Prezydenta Komitetu Lokalnego IAESTE w Lublinie
 • W latach 1987 – 1989 był Przewodniczącym Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich Politechniki Lubelskiej
 • W latach 1985 – 1987 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Nauki ZSP RU PL
Publikacje:
 • Jest autorem i współautorem 23 publikacji naukowych i dydaktycznych
 • A także 10 pozycji beletrystycznych
Konferencje:
 • Brał udział w 41 krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych i zawodowych
 • W latach 2002 – 2005 był członkiem Rady Programowej Instytutu Zarządzania
 • Od 1999 do 2001 był członkiem Rady Programowej Inicjatywa Personel XXI Wieku
 • W latach 2000 i 2001 był członkiem, a następnie przewodniczącym jury konkursu „Global Management
  Challenge – Euromanager Poland zorganizowanego przez Bigram Polska
 • W latach 1999 i 2000 był członkiem 7-osobowej kapituły konkursu Lider w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi zorganizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Inne:
 • Brał udział w realizacji 8 projektów międzynarodowych finansowanych przez UE, w tym pięcioma z nich kierował
 • W ramach hobby prowadzi własną stajnię, posiada III klasę sportową, czynnie uprawia dyscyplinę sportową skoki konno przez przeszkody oraz dużo podróżuje po świecie
 • Posługuje się w stopniu komunikatywnym, w mowie i piśmie językami obcymi: angielskim i rosyjskim.

dr Maria Mazur

m.mazur@wspa.pl

dr Ewa Miszczak

ewa.miszczak@poczta.onet.pl

Nazywam się Ewa Miszczak, jestem socjologiem, posiadam stopień naukowy doktora. Zawodowo zajmuję się metodologią badań socjologicznych, problematyką starzenia się współczesnych społeczeństw, przemian w obrębie kultury i cywilizacji, transformacji rodziny i ról społecznych oraz zjawisk z obszaru religii i religijności. Opublikowałam kilkadziesiąt samodzielnych artykułów naukowych oraz 2 własne prace monograficzne oparte na przeprowadzonych badaniach. W wolnym czasie chętnie wypoczywam w towarzystwie mojej kotki pracując w ogrodzie i pielęgnując kwiaty. Wiele przyjemności sprawiają mi też piesze wędrówki z rodziną po różnych zakamarkach Lublina i okolic. Pasjonuję się kulturą antyczną oraz współczesną krajów śródziemnomorskich i w czasie wakacji zwykle podróżuję po różnych regionach Włoch.

dr inż. Aleksander Nieoczym

a.nieoczym@pollub.pl

dr Marcin Nowak

mnowak@lublin.eu

Specjalizuję się w zagadnieniach dotyczących historii społeczno-gospodarczej oraz współczesnych procesów gospodarczych na świecie. Od 14 lat działam w lokalnym samorządzie, pełniąc funkcję radnego Rady Miasta Lublin, a obecnie również Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lublin.

dr inż. Bogusław Oleksiejuk

b.oleksiejuk@wspa.pl

dr Magda Parzyszek

magda.parzyszek@gmail.com

dr Maria Paździor

m.pazdzior@wspa.pl

dr inż. arch. Anna Piętocha

anna.pietocha@gmail.com

dr inż. Jakub Pizoń

j.pizon@wspa.pl

dr Karolina Podgórska

k.podgorska@wspa.pl

dr Henryk Ponikowski

hponikowski@wp.pl

dr Adam Prószyński

a.proszynski@pollub.pl

dr Małgorzata Przegalińska

przegasia@wp.pl

dr inż. Konrad Pylak

konrad.pylak@pollub.pl

dr Justyna Rynkiewicz

justynarynkiewicz86@wp.pl

dr Ewa Sikora-Chołody

sikorkaewa@gmail.com

dr inż. Jolanta Słoma

j.sloma@pollub.pl

dr Marcin Smolira

marcin.smolira@gmail.com

dr Bartosz Sobotka

bartosz.sobotka@syntea.pl

dr inż. Małgorzata Sosińska-Wit

m.sosinska-wit@pollub.pl

dr Mariola Stecka

mkstecka@gmail.com

dr Rafał Stęgierski

r.stegierski@old.wspa.pl

dr Sylwia Szewc-Koryszko

szewcsylwia@poczta.onet.pl

dr inż. arch. Katarzyna Szmygin-Jeżyńska

szmygin.katarzyna@gmail.com

dr Janusz Szuster

j.szuster@wspa.pl

dr Małgorzata Szymańska

m.e.szymanska@wp.pl

dr Wiesława Szymczyk

wiesia.sz@poczta.onet.pl

dr Paweł Wlaź

p.wlaz@pollub.pl

dr inż. Adam Włodarczyk

awlodar@wp.pl

dr Michał Wójcik

michal.wojcik@bluefox.com.pl

dr Iwona Zakrzewska

i.a.zakrzewska@gmail.com

dr inż. Tomasz Żminda

t_zminda@wp.pl

dr Katarzyna Żuk

k.zuk@wspa.pl
Wykształcenie:
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, EKONOMIA ukończone z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem
 • obrona pracy doktorskiej z rachunkowości zarządczej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pt. „Rola rachunku kosztów jakości w controllingowym zarządzaniu przedsiębiorstwem”
 • studia podyplomowe RACHUNKOWOŚĆ SGGW w Warszawie
Ścieżka zatrudnienia:
 • Dyrektor Finansowy Nocowanie.pl (Grupa Wirtualna Polska)
 • Dyrektor Finansowy / Główny Księgowy / Prokurent samoistny AGRAM S.A. w Lublinie
 • Dyrektor Finansowy / Główny Księgowy AKPOL (producent regranulatów tworzyw sztucznych Kraśnik)
 • Główny Księgowy PZ CORMAY S.A. (spółka giełdowa)
 • Kierownik Działu Ekonomiczno-Finansowego w Firmie Cukierniczej „SOLIDARNOŚĆ” w Lublinie Sp. z o.o. (aktualnie część Grupy COLIAN)
 • Specjalista ds. Analiz i Controllingu w Firmie Cukierniczej „SOLIDARNOŚĆ” w Lublinie Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie
 • Specjalista ds. Analiz i Controllingu w Przedsiębiorstwie Zagranicznym CORMAY
 • Dyrektor Finansowy w „FIRMIE GORAN – Jeleń, Małocha, Basta” Sp. jawna
 • Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL
 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie prowadzenie zajęć na kursie dla kandydatów na głównych księgowych
 • Współpraca z miesięcznikiem „Controlling i rachunkowość zarządcza”, „Serwis FK” wydawnictwa INFOR, z miesięcznikami „Logistyka” i „Problemy jakości”, od 2003 z miesięcznikiem „Rachunkowość” wydawnictwa INFOR jako autor.
Kwalifikacje:
 • dr Nauk Ekonomicznych
 • Certyfikat Księgowy Ministra Finansów nr 66900/2014
 • Certyfikat VCC Trainer nr TSC-001-000607 Entrepreneurship.
Konferencje, sympozja, szkolenia:
 • Konsolidacja sprawozdań finansowych, MDDP Warszawa
 • XXII Kongres Controllerów, ODITK, Sopot
 • Zmiany przepisów w zakładach pracy chronionej
 • Zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego Excel
 • Konferencja „Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości” UE Wrocław
 • Akredytywy, BRE Bank
 • Konferencja „Środki trwałe – ujmowanie, wycena” UE Wrocław
 • Konferencja „Wartości niematerialne i prawne” UE Wrocław
 • Konferencja „Odzwierciedlenie zmian polityki rachunkowości w sprawozdawczości finansowej” UE Wrocław
 • Seminarium SPO WKP, FRDL na zlec. Ministerstwa Gospodarki 11.2003r. Seminarium „BILANS 2003”, „Zmiany w podatku VAT”, SKWP
 • Programy Dotacji UE dla MŚP; Lubelska Fundacja Rozwoju
 • Seminarium Faktoring, PEKAO Factoring, Lublin
 • Szkolenie „Fundusze Unii Europejskiej; programy krajowe PHARE, ISPA, SAPARD, programy Wielonarodowe”; Salamon Consulting, Warszawa
 • Szkolenie Leasing, Warszawa, INFOR
 • Kurs dla kandydatów na głównych księgowych, SKWP
 • Seminarium „Zamknięcie ksiąg 2001/2002”, SKWP
 • Seminarium A. Blikle „Procesowa Organizacja Przedsiębiorstw”
 • Seminarium „Prawo bilansowe 2002 roku”, SKWP o. w Lublinie
 • „Controlling w restrukturyzacji przedsiębiorstw”, AE w Krakowie
 • Podatek VAT w księgach rachunkowych 2001 roku, SKWP.

mgr Anna Bielak

Anna Bielak –  wykładowca Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie od 2006 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu i zarządzaniu funduszami pomocowymi.

Trener, konsultant i ekspert w obszarze zarządzania projektami i zarządzania administracją publiczną. Współautor wielu innowacyjnych rozwiązań dedykowanych polskim samorządom w zakresie m.in. outsourcingu usług społecznych, partycypacji i badania jakości usług publicznych.

Konsultant w dziedzinie wdrażania rozwiązań o charakterze zarządczym i organizatorskim w administracji samorządowej w Polsce, a także na Ukrainie, w Gruzji, Rosji i Tadżykistanie.

Menedżer kilkudziesięciu projektów współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, Rządu Stanów Zjednoczonych oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

mgr Łukasz Borkowski

borek.sztukmistrze@gmail.com

mgr Andrzej Borowski

a.borowski@wspa.pl

mgr inż. Joanna Brudnicka

askabrudnicka@wp.pl

mgr inż. arch. Andrzej Celiński

andrzej_celinski@wp.pl

mgr inż. arch. Katarzyna Chylińska

chylinska.architektura@gmail.com

mgr Michał Furmanek

michal.furmanek@gmail.com

mgr inż. Radosław Gad

r.gad@pollub.pl

mgr Ewa galant-Szala

e.galant-szala@wspa.pl

mgr Magdalena Gardzisz-Giza

mgardzisz@wp.pl

mgr Barbara Gruszecka

barbara.gruszecka@2bvalue.pl

KONSULTANT, COACH, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, MENEDŻER z blisko 20 letnim doświadczeniem, pomysłodawczyni i właścicielka firmy 2B VALUE www.2bvalue.pl. Kluczowe obszary kompetencji:

 • Doświadczenie w realizacji projektów biznesowych z obszaru sprzedaży, obsługi klienta, rozwoju kariery zawodowej
 • Doświadczenie w pracy jako coach (CoachWiseTM, International Coach Federation), trener, nauczyciel akademicki
 • Doświadczenie menedżerskie (B-1; B-2) w bankowych korporacjach międzynarodowych. Zarządzała ponad 300 osobowymi zespołami i budżetem rocznym ponad. 100 mln PLN w obszarze: sprzedaż, obsługa klienta, dochodowość, koszty, jakość oraz ryzyko operacyjne
 • Wspiera kobiety w projektach związanych z rozwojem biznesu jako mentorka w Sieci Przedsiębiorczych Kobiet

mgr Arkadiusz Gwarda

arkadiusz.gwarda@gmail.com

mgr inż. Artur Habza

arturhabza@gmail.com

mgr Viktoriya Herun

wiktoria.herun@gmail.com

mgr Paweł Jaroniek

p.jaroniek@wspa.pl

mgr Andrzej Jaroszyński

ajaroszynski@o2.pl

mgr Jarosław Jaworski

jarek_jaworski@op.pl

mgr Katarzyna Jośko

katarzyna.josko@lubhunters.pl

mgr Michał Karapuda

studia@karapuda.pl

mgr Władysław Kossowski

wladyslaw.kossowski@gmail.com

mgr Magdalena Kowara

kowara.magda@gmail.com

mgr inż. Krzysztof Król

k.krol1@poczta.fm

mgr Agnieszka Kwietniewska

aga@asise.pl

mgr Dawid Lahutta

dawid@lahutta.pl

mgr Małgorzata Michalska-Nakonieczna

plikatek@wp.pl

mgr inż. arch. Elżbieta Mącik

elzbieta.macik@gmail.com

mgr Anna Natora

anna.natora@mscdn.edu.pl

mgr inż. Patrycjusz Omiotek

patryk.omiotek@gmail.com

mgr inż. arch. Krzysztof Podniesiński

podniesinskikrzysztof@gmail.com

mgr Paweł Prokop

pawel.prokop@fim.org.pl

mgr Elwira Przybylska

e.przybylska@wspa.pl

mgr Łukasz Raczkowski

mgr Iwona Romańska

i.romanska@wspa.pl

mgr Iwona Romańska

i.romanska@wspa.pl

mgr Monika Różycka-Górska

m.rozycka-gorska@wspa.pl

Absolwentka socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych „Zarządzanie Gospodarką Społeczną” na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach programu doskonalenia zawodowego pracowników instytucji rynku pracy w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Ukończyła również Studium Pracowników Służb Społecznych, gdzie uzyskała tytuł zawodowy: pracownika socjalnego o specjalności rynek pracy i bezrobocie oraz szkołę trenerów Modelu Współpracy Administracji Publicznej z Organizacjami Pozarządowymi w Collegium Civitas w Warszawie.

Posiada ponad 16 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej, które zdobywała pracując w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Centrum Integracji Społecznej „INTEGRO”- gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Miasta Lublin, i Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. Prodziekan ds. kierunku Administracja  oraz wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na kierunku socjologia i administracja. Współpracuje również z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych z Organizacji Pomocy Społecznej, Ekonomii Społecznej i studiach stacjonarnych na kierunku: socjologia.

Pomysłodawca i koordynator wielu projektów  współfinansowanych ze środków UE, w tym wspierających osoby młode w wejściu na rynek pracy. Jako trener z zakresu ekonomii społecznej, doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości, problematyki społecznej i bezrobocia oraz współpracy międzysektorowej stale współpracuje zarówno z organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną, jak i firmami szkoleniowymi z terenu całej Polski.

Autorka opracowań z zakresu problematyki społecznej, zabezpieczenia społecznego i rynku pracy (pisanych m.in. na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej- Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, gdzie pełniła funkcję eksperta ds. zabezpieczenia społecznego na portalu; powroty.gov.pl adresowanym do Polaków powracających z zagranicy).

Od 2018 r. Członek Zespołu do Spraw Nawiązywania Kontaktów oraz Rozwijania Współpracy z Zagranicą przy Wojewodzie Lubelskim, Zespołu do Spraw organizacji Kongresu Organizacji Pozarządowych przy Wojewodzie Lubelskim oraz Zespołu do Spraw organizacji Kongresu Polsko-Kanadyjskiego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.

Za zasługi w przeciwdziałaniu bezrobociu oraz wieloletni wkład i zaangażowanie w świadczenie pomocy osobom bezrobotnym w 2015 r. odznaczona brązowym medalem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, w 2016 r Medalem Prezydenta Miasta Lublin oraz wyróżniona dyplomem uznania przez Marszałka Woj. Lubelskiego za profesjonalizm i pasję w realizacji zadań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych.

Od 2011 r. pracownik Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie (obecnie Kierownik Działu Organizacyjno- Administracyjnego i Rzecznik prasowy Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie) oraz koordynator Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego zrzeszającego 55 instytucji – reprezentantów sektora: administracji publicznej, organizacji pozarządowych, nauki i biznesu. Misją Partnerstwa jest promowanie rozwoju lokalnego Lublina  i województwa lubelskiego, budowa społeczeństwa obywatelskiego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób pozostających bez pracy, w tym: w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

mgr Maria Sieńko

sienkomajka@yahoo.co.uk

mgr Piotr Skrzypczak

ps@hf.org.pl

Jestem politologiem. Specjalizuję się w tematyce związanej z ochroną praw człowieka. Poza pracą na uczelni działam w lubelskim stowarzyszeniu Homo Faber. To organizacja pomagająca osobom, dyskryminowanym, należącym do mniejszości, mających problemy związane ze źle funkcjonującymi instytucjami publicznymi. Wspieramy m.in. migrantów/tki czy osoby z niepełnosprawnościami. Poza tym jestem fanem gór, w tym biegów ultra, kolarstwa i wspinaczki.

mgr Marcin Stachyra

stmartin1972@gmail.com

mgr Angelika Stawinoga

angela.staw@gmail.com

mgr inż. arch. Karol Tymczak

karoltymczak@gmail.com

mgr Agnieszka Tyniec

dav

atyniec@wp.pl

Pedagog, doradca zawodowy, trener i nauczyciel posiadający 19 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, informatyki oraz doradca zawodowy w szkole podstawowej.

Ukończone studia z zakresu nauk pedagogicznych, informatyki, przyrody i szkolnego doradztwa zawodowego oraz liczne szkolenia.

Expert i konsultant w projektach z zakresu doradztwa zawodowego w systemie oświaty oraz wdrażających kompleksowe wspomaganie w zakresie kompetencji kluczowych na rynku pracy. Od wielu lat współpracuje Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie pisząc publikacje z zakresu pedagogiki, programy edukacyjne, scenariusze, kursy dla nauczycieli, artykuły do miesięcznika DOZA, oraz innowacje pedagogiczne.

Prywatnie żona i mama dwójki dzieci, realizująca jednocześnie swoje pasje , jakimi są podróże. Pasjonatka kultury włoskiej.

mgr Marcin Ważny

marcin.wazny@gmail.com

mgr inż. Grzegorz Wójcikowski

gwojcikowski@gmail.com

mgr Piotr Zawrotniak

p.zawrotniak@wspa.pl

mgr inż. Kamil Zieliński

kp.zielinski@gmail.com

Skip to content