Unikalny Model Kształcenia – przedmioty

Unikalny model kształcenia - przedmioty

Abyś mógł bliżej poznać przedmioty realizowane w ramach modułów kreatywnych, przygotowaliśmy dla Ciebie, krótki opis. Zapraszam do zapoznania się z tym opisem.

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 
metoda kształcenia: warsztat

Cel zajęć:

 • poznanie własnego stylu komunikowania się,
 • uświadomienie sobie przez studenta barier utrudniających komunikację interpersonalną,
 • budowanie płaszczyzny dialogu i porozumienia z osobami o innych przekonaniach
  i wartościach,
 • poznanie narzędzi skutecznej komunikacji, m. in.: parafraza i komunikat Ja.
PODSTAWY KREATYWNOŚCI – zajęcia teoretyczne
metoda kształcenia: wykład

Celem wykładu jest pokazanie i uświadomienie studentom, że oprócz klasycznego, obiektywistycznego sposobu postrzegania rzeczywistości,
istnieje inny – podmiotowy, który umożliwia człowiekowi świadomą i zamierzoną twórczość.
Wykład sprzyja rozbudzeniu u studentów świadomości własnej podmiotowości i buduje przekonanie, że można samodzielnie kształtować
własną przyszłość poprzez podnoszenie jakości swego działania, przekraczanie schematów i stereotypów.

PODSTAWY KREATYWNOŚCI – zajęcia praktyczne
metoda kształcenia: ćwiczenia

Cel zajęć:

 • rozwój wyobraźni,
 • konfrontacja różnorodnych postaw, poglądów, wartości i nawykowych zachowań uczestników zajęć,
 • zyskanie wglądu w swoje dotychczasowe rozumienie rzeczywistości i sposób działania,
 • nadawanie nowych sensów i znaczeń otaczającej rzeczywistości.
KREATYWNY ROZWÓJ PODMIOTU
metoda kształcenia: ćwiczenia

Cel zajęć:

 • przełamanie nawykowego myślenia i działania,
 • budowanie świadomości występowania wielu różnych sposobów rozwiązania tego samego problemu,
 • projektowanie i świadome wprowadzanie zmian w swoim życiu.
KONSTRUKTYWNE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW
metoda kształcenia: warsztat

Cel zajęć:

 • poznanie istoty i przyczyn konfliktów interpersonalnych,
 • zbudowanie świadomości własnych zachowań w sytuacji konfliktowej,
 • poszerzenie umiejętności budowania pozytywnych relacji z innymi,
 • określenie własnego stylu rozwiązywania konfliktów,
 • poznanie strategii skutecznego rozwiązywania konfliktów.
ŚWIADOMOŚĆ WARTOŚCI
metoda kształcenia: warsztat

Cel zajęć:

 • rozpoznawanie istniejących hierarchii wartości,
 • ukazanie relacji między podejmowanymi wyborami a potrzebami osobistymi i wartościami,
 • świadome przekraczanie własnych schematów i ograniczeń,
 • dostrzeganie nowych możliwości wyboru działania.
PROJEKTOWANIE WŁASNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
metoda kształcenia: projekt

Cel zajęć:

 • stymulowanie postawy przedsiębiorczej u studentów,
 • inspirowanie do tworzenia miejsc pracy dla siebie i innych,
 • wykorzystanie przez studenta posiadanej wiedzy i zasobów indywidualnych
  w sytuacji projektowania własnego przedsięwzięcia,
 • rozwinięcie umiejętności samodzielnego planowania drogi kariery w celu realizacji własnych zamierzeń i pasji.

Studia uzupełniające magisterskie

METODYKA ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI
metoda kształcenia: ćwiczenia

Cel zajęć:

 • projektowanie ścieżki rozwoju wybranej kompetencji,
 • poznanie swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju,
 • rozwinięcie umiejętności motywowania siebie i uczestników do rozwoju,
 • budowanie poczucia własnej wartości i umiejętności samooceny oraz wiary w swoje możliwości.
PODEJMOWANIE DECYZJI
metoda kształcenia: ćwiczenia

Cel zajęć:

 • rozwijanie umiejętności efektywnego podejmowania decyzji w wymiarze indywidualnym,
 • rozwijanie umiejętności zespołowego podejmowania decyzji,
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Skip to content