Techn. kreatywności

Technologia Kreatywności WSPA

Już dawno zauważyliśmy, że młodzi ludzie mają coraz większe zapotrzebowanie na aktywność twórczą, czyli na kreatywność. Tylko te postawy i kompetencje, które przełamują schemat, szablon i stereotyp, pozwalają osiągnąć studentowi czy absolwentowi sukces.

Po co jesteśmy? Aby kształcić postawy kreatywne.

Dla kogo jesteśmy? Dla wszystkich, których interesuje rozwój potencjału osobistego.

Do czego dążymy? Do wykształcenia społeczności ludzi kreatywnych.

Postanowiliśmy zaprosić studentów do specjalnego programu, który nazwaliśmy TECHNOLOGIĄ KREATYWNOŚCI

Oto jej etapy:

 1. Poszerzanie wyobraźni — w programie studiów każdy student realizuje zajęcia, dzięki którym poszerza osobiste zasoby kreatywności, kompetencje społeczne i interpersonalne, trenuje postawy przedsiębiorcze.
 2. Realizacja projektów — studenci w ramach zajęć opracowują i wdrażają wiele projektów kreatywnych, rozwiązują problemy w realnych warunkach rynkowych, czyli w firmach, z którymi współpracuje WSPA w Lublinie.
 3. Wdrożenie pomysłów — tak przygotowani studenci czy absolwenci uruchamiają własne przedsięwzięcia, np. w naszym inkubatorze akademickim, we własnej firmie czy na samodzielnym stanowisku pracy w dowolnej organizacji.

Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości WSPA

Technologia Kreatywności to unikalny model kształcenia. Dlatego naszą ofertę kierujemy do ludzi twórczych, innowacyjnych i otwartych. Właśnie oni i tylko oni, wstępując w mury WSPA w Lublinie, wybierając TECHNOLOGIĘ KREATYWNOŚCI jako model nauki, rozwoju i wreszcie… życia.

Tylko u nas w ramach specjalnie przygotowanych modułów:

poszerzasz własną wyobraźnię, trenujesz tworzenie pomysłów, idei, rozwiązań,

rozwijasz swoją otwartość, kompetencje społeczne i interpersonalne, bierzesz udział w warsztatach kreatywności,

formułujesz i realizujesz projekty – metodą projektową,

stajesz przed rynkowymi wyzwaniami i rozwiązujesz problemy realnych firm,

wdrażasz swoje pomysły w życie, tworzysz produkty i rozwiązania,

przygotowujesz się do organizacji własnych przedsięwzięć i startu na rynku,

stale aktualizujesz swoją wiedzę, ćwiczysz i rozwijasz umiejętności i kompetencje.

Nasz model studiów prowadzi do profesjonalizacji kreatywności. Student WSPA poszerza wyobraźnię, wykonuje projekty, zakłada własny biznes. Nie oczekuje biernie na etat! On wie, jak znaleźć pomysł na siebie, jak tworzyć własne miejsce w świecie.

Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości WSPA przełamuje stereotypowe myślenie na temat edukacji. W tej koncepcji najważniejszy jest człowiek i jego potencjał, osobiste predyspozycje oraz rozwijanie kreatywnej i aktywnej postawy w różnych sytuacjach życiowych. Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości w każdym działaniu wykorzystuje podmiotowe podejście do procesu twórczego.

W skład zespołu wchodzą doświadczeni specjaliści i trenerzy o szerokim wachlarzu zainteresowań oraz zróżnicowanym profilu wykształcenia.

Unikalny Model Kształcenia – przedmioty

Abyś mógł bliżej poznać przedmioty realizowane w ramach modułów kreatywnych, przygotowaliśmy dla Ciebie, krótki opis. Zapraszam do zapoznania się z tym opisem.

 1. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 

metoda kształcenia: warsztat

Cel zajęć:

 • poznanie własnego stylu komunikowania się,
 • uświadomienie sobie przez studenta barier utrudniających komunikację interpersonalną,
 • budowanie płaszczyzny dialogu i porozumienia z osobami o innych przekonaniach
  i wartościach,
 • poznanie narzędzi skutecznej komunikacji, m. in.: parafraza i komunikat Ja.
 1. PODSTAWY KREATYWNOŚCI – zajęcia teoretyczne

metoda kształcenia: wykład

Celem wykładu jest pokazanie i uświadomienie studentom, że oprócz klasycznego, obiektywistycznego sposobu postrzegania rzeczywistości,
istnieje inny – podmiotowy, który umożliwia człowiekowi świadomą i zamierzoną twórczość.
Wykład sprzyja rozbudzeniu u studentów świadomości własnej podmiotowości i buduje przekonanie, że można samodzielnie kształtować
własną przyszłość poprzez podnoszenie jakości swego działania, przekraczanie schematów i stereotypów.

 1. PODSTAWY KREATYWNOŚCI – zajęcia praktyczne

metoda kształcenia: ćwiczenia

Cel zajęć:

 • rozwój wyobraźni,
 • konfrontacja różnorodnych postaw, poglądów, wartości i nawykowych zachowań uczestników zajęć,
 • zyskanie wglądu w swoje dotychczasowe rozumienie rzeczywistości i sposób działania,
 • nadawanie nowych sensów i znaczeń otaczającej rzeczywistości.
 1. KREATYWNY ROZWÓJ PODMIOTU

metoda kształcenia: ćwiczenia

Cel zajęć:

 • przełamanie nawykowego myślenia i działania,
 • budowanie świadomości występowania wielu różnych sposobów rozwiązania tego samego problemu,
 • projektowanie i świadome wprowadzanie zmian w swoim życiu.
 1. KONSTRUKTYWNE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

metoda kształcenia: warsztat

Cel zajęć:

 • poznanie istoty i przyczyn konfliktów interpersonalnych,
 • zbudowanie świadomości własnych zachowań w sytuacji konfliktowej,
 • poszerzenie umiejętności budowania pozytywnych relacji z innymi,
 • określenie własnego stylu rozwiązywania konfliktów,
 • poznanie strategii skutecznego rozwiązywania konfliktów.
 1. ŚWIADOMOŚĆ WARTOŚCI

metoda kształcenia: warsztat

Cel zajęć:

 • rozpoznawanie istniejących hierarchii wartości,
 • ukazanie relacji między podejmowanymi wyborami a potrzebami osobistymi i wartościami,
 • świadome przekraczanie własnych schematów i ograniczeń,
 • dostrzeganie nowych możliwości wyboru działania.
 1. PROJEKTOWANIE WŁASNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

metoda kształcenia: projekt

Cel zajęć:

 • stymulowanie postawy przedsiębiorczej u studentów,
 • inspirowanie do tworzenia miejsc pracy dla siebie i innych,
 • wykorzystanie przez studenta posiadanej wiedzy i zasobów indywidualnych
  w sytuacji projektowania własnego przedsięwzięcia,
 • rozwinięcie umiejętności samodzielnego planowania drogi kariery w celu realizacji własnych zamierzeń i pasji.

Studia uzupełniające magisterskie

 1. METODYKA ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI

metoda kształcenia: ćwiczenia

Cel zajęć:

 • projektowanie ścieżki rozwoju wybranej kompetencji,
 • poznanie swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju,
 • rozwinięcie umiejętności motywowania siebie i uczestników do rozwoju,
 • budowanie poczucia własnej wartości i umiejętności samooceny oraz wiary w swoje możliwości.
 1. PODEJMOWANIE DECYZJI

metoda kształcenia: ćwiczenia

Cel zajęć:

 • rozwijanie umiejętności efektywnego podejmowania decyzji w wymiarze indywidualnym,
 • rozwijanie umiejętności zespołowego podejmowania decyzji,
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Skip to content